info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Formularele de înregistrare sau anulare a înregistrarii în scopuri de TVA

Începând cu data de 19 februarie 2016, în Monitorul Oficial fost publicat Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016. Acest act normativ reglementează conținutul și instrucțiunile de completare pentru formularele de înregistrare sau anulare a înregistrarii în scopuri de TVA, si anume :

Formularul 091 “Declarație de înregistrare în scopuri de TVA Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau servicii”;
Această declarație se depune de către persoanele impozabile neînregistrate dacă achizitionează servicii intracomunitare pentru care există obligația plătii taxei în România. precum și de către persoanele impozabile neînregistrate, care efectueaza o achiziție intracomunitară taxabilă în România, dacă valoarea acesteia depăseste plafonul pentru achiziții intracomunitare. Declarația 091 se depune la Organul Fiscal înainte de efectuarea achiziției intracomunitare sau a serviciului. Declarația se completează în două exemplare: un exemplar, însoțit de o copie de pe certificatul de înregistrare precum și de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), după caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se păstrează de către contribuabil.

formular-declaratie

Formularul 093 “Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/ Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe”;
Această declarație se depune de către persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, care au obligația înregistrării în scopuri de TVA. Declarația se depune la Organul Fiscal și conține elemente de înregistrare sau de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, cum sunt livrări de bunuri sau prestări de servicii, precum și cifra de afaceri estimată sau realizată în anul precedent. Formularul se depune la Organul Fiscal competent și se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar, semnat și ștampilat, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formularul 094 “Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”;
·Acastă declarație se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, ce au perioada fiscală TVA trimestrial și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent. Declarație se depune la Organul Fiscal în vederea păstrarii perioadei fiscale pentru TVA trimestrial și conține cifra de afaceri din anul precedent ce trebuie să nu depășească plafonul de 100.000 euro. Declarația 094 se depune până la data de 25 ianuarie pentru anul precedent. Formularul se depune la organul fiscal competent și se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar, semnat și ștampilat, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formularul 098 “Cerere de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.
·Această declarație se depune de către societățile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA întrucat desfăsoară sau intenționează să realizeze activitatea economică ce implica operațiuni taxabile. Declarația se depune la Organul Fiscal competent și cuprinde elemente cum sunt cifra de afaceri estimată, înregistrată în scopuri de TVA ca urmare a depășirii plafonului de scutire sau înregistrarea prin opțiune chiar dacă cifra de afaceri este inferioară plafonului de scutire. Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societății comerciale pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Articole populare

Categorii