info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Unitățile protejate – ce sunt și care sunt facilitățile de care beneficiază?

Unitățile protejate sunt entități ale economiei sociale cunoscute la nivel european sub denumirea de întreprinderi sociale pentru integrarea în muncă (Work Integration Social Entreprises WISE) sau întreprinderi de inserție profesională.

Întreprinderile sociale pentru integrarea în muncă sunt entități economice autonome, al căror principal obiectiv îl reprezintă integrarea profesională a persoanelor care se confruntă cu dificultăți serioase pe piața muncii. Această integrare se realizează pe piața liberă a muncii, în cadrul unor ateliere protejate sau prin formare și calificare profesională.
Întreprinderile de inserție profesională sunt active în diverse domenii, dintre care în Europa cele mai întâlnite sunt: activitățile manuale (construcții, tâmplarie), colectarea și reciclarea deșeurilor, întreținerea spațiilor verzi, curățenie publică, ambalarea produselor.
În Romania, acest tip de întreprindere este definit prin legislația pentru persoanele cu handicap, respectiv prin legea 448/2006.

Beneficiarii vizați de legea 448 din 2006, sunt persoanele cu handicap, care pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale și capacității de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel județean sau al sectoarelor municipiului București. În sensul legii 448 din 18 decembrie 2006 și numai în contextul încadrării în muncă, în categoria persoanelor cu handicap sunt incluse și persoane invalide gradul III.
Ce este si care sunt facilitatile pentru o unitate protejata
Unitățile protejate pot fi înființate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, care angajează persoane cu handicap. Unitățile protejate pot fi:
a) cu personalitate juridică: operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate și organizare, care au cel puțin 30% din numărul total de angajați persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;
b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secții, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice ori din cadrul organizațiilor neguvernamentale, precum și cele organizate de persoana cu handicap autorizată, să desfășoare activități economice independente și cel puțin 30% din numărul total de angajați persoane cu handicap încadrate și salarizate.

Procedura de autorizare a unităților protejate este stabilită prin Ordinul MMFPS nr. 1372/2010, care a abrogat reglementarea anterioară dată prin Ordinul președintelului Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007.
Astfel, pentru a putea funcționa, unitatea protejată trebuie să obțină o autorizație care se eliberează de Ministerul Muncii, prin ordin al ministrului, la propunerea Direcției Generale Protecția Persoanelor cu Dizabilități.
Autorizația își păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite dispozițiile legale referitoare la condițiile de autorizare ale unităților protejate.
Unitatea protejată autorizată are obligația ca până la data de 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul anterior, să prezinte ministerului raportul de activitate, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
• numărul persoanelor cu handicap angajate, raportat la numărul total de angajați, pentru fiecare lună calendaristică;
• domeniile în care lucrează persoanele cu handicap angajate;
• modalitatea de respectare a dispozițiilor legale referitoare la funcționarea unităților protejate;
• numărul de contracte încheiate în sensul art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006.
Condițiile de autorizare ale entităților solicitante sunt următoarele:
• a) să aibă gestiune proprie;
• b) cel puțin 30% din numarul total de angajați să fie persoane cu handicap;
• c) produsele sau serviciile să fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate, cu excepția celor oferite de unitățile protejate înființate în cadrul organizațiilor persoanelor cu handicap;
• d) documentele depuse să fie în termen de valabilitate.
Documentele necesare obținerii autorizației:
• a) cerere pentru eliberarea autorizației
• b) copii legalizate de pe actele privind înființarea și organizarea entității care solicită autorizarea: act constitutiv, statut, certificat de înregistrare la registrul comerțului, încheierea eliberată de judecătorie, copie de pe certificatul constatator, copie de pe certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial, copii de pe alte acte doveditoare privind înființarea, organizarea și exercitarea unor profesii în baza unor legi speciale;
• c) un tabel cu structura și numărul total al personalului angajat cu contract individual de muncă, din care să rezulte procentul de persoane cu handicap încadrate;
• d) un document justificativ din partea operatorului economic, instituției publice sau a organizației neguvernamentale prin care se atestă înființarea unei secții, a unui atelier sau a unei alte structuri ca unitate protejată, cu respectarea condițiilor de autorizare prevăzute la art. 4;
• e) o descriere a activităților realizate integral sau parțial de persoana cu handicap, în scopul obținerii produselor comercializabile sau în scopul prestării serviciilor;
• f) copii de pe contractele individuale de muncă ale persoanelor cu handicap angajate, certificate conform cu originalul;
• g) copie a fișei/fișelor de post a/ale persoanei/persoanelor cu handicap angajate;
• h) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III, a persoanelor cu handicap/invalide gradul III angajate, respectiv autorizate, în termen de valabilitate;
• i) declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea art. 292 din Codul penal, că vor fi respectate condițiile de autorizare și va fi comunicat MMFPS orice modificare intervenită cu privire la sediul social/profesional/sau al punctului de lucru, numărul de persoane cu handicap angajate, documentul de încadrare în grad de handicap/invaliditate gradul III și suspendarea activității

Facilități fiscale pentru unitățile protejate:

Conform legii 448/2006 unitățile protejate autorizate beneficiază de scutire la plată a impozitului pe profit, cu condiția ca cel puțin 75% din fondul obținut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje, instalații de lucru și/sau amenajarea locurilor de muncă protejate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Angajatorii cu mai mult de 50 de angajați care nu doresc să angajeze persoane cu dizabilități, pot opta pentru alternativele oferite de Legea 448/2006 ART. 78 (modificat prin OU 86/2008):

a) să plăteasca lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă prevăzute de lege pentru persoanele cu handicap; Formula de calcul a cuantumului amenzii lunare: 0,04 X 300 X numărul de angajați.
b) să achiziționeze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condițiile prevăzute la lit. a).

Articole populare

Categorii