info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Suspendarea firmei – pasi si acte necesare


Suspendarea firmei, numita si intrarea in inactivitate temporara a societatii, nu poate depasi 3 ani. In cazul suspendarii firmei, organul fiscal competent poate aproba, la cererea societatii, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Depunerea declaratiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobata pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

 

Firmele suspendate trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) societatile sa nu desfasoare niciun fel de activitate;
b) societatile sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;
c) societatile sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului
d) societatile sa figureze, in evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite;
e) societatile sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
f) societatile sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala, in curs de derulare;
g) societatile sa nu fie inscrise in lista contribuabililor declarati inactivi;

Pentru suspendarea firmelor societati comerciale, este necesar ca inactivitatea temporara sa fie inscrisa in registrul comertului. Astfel, la registrul comertului se depune dovada suspendarii firmei, respectiv o copie a extrasului de registru emis de catre oficiul registrului comertului privind starea societatilor comerciale, referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestora.

Suspendarea firmei si intrarea in regimul de declarare derogatoriu se solicita de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carui evidenta fiscala acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii.

In cerere, contribuabilul declara pe propria raspundere ca indeplineste conditiile necesare suspendarii firmei si mentioneaza perioada pentru care solicita regimul de declarare derogatoriu, deci de suspendare a firmei.

Cererea de suspendare a firmei se solutioneaza de organul fiscal in termen de 30 de zile de la data depunerii, de compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale.

Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica sunt declarati inactivi daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;
b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.

Nu vor fi declarati inactivi contribuabilii aflati in stare de insolventa sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptata o hotarare de dizolvare.

Firmele aflate in situatia de suspendare temporara sunt scutite la plata impozitului pe venit. Inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactiva, cat si al reprezentantilor legali ai acesteia.

 

Documente necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind suspendarea temporara a activitatii/reluarea activitatii societatilor comerciale:

1. Cerere de inregistrare (original) – 2 exemplare;

2. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/actionarilor/ sau decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitatii – 2 exemplare, un original si o copie.  Daca firma are un singur asociat (asociat unic), atunci in loc de hotarare AGA vom avea Decizie a asociatului unic, iar modelul si continutul se va respecta intocmai ca la AGA. Bineinteles, atat Hotararea AGA cat si Decizia asociatului unic vor fi insotite de ANEXE si de contoarele de rigoare.

3. Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor – tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii (in original, asa cum v-au fost date – si v-au fost date de fiecare data cand ati depus vreun dosar la registrul Comertului privind autorizarea de activitati)

4. Declaratia – tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara la sediul social sau la sediile secundare ori in afara acestora activitatile declarate o perioada de maxim 3 ani.

5. Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);

6. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

– taxe de registru;

– tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

7. Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele sub semnatura, cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea. Adica se trece pe ele “conform cu originalul”, numele in clar, prenumele si semnatura persoanei abilitate.

8. In cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, se depun in original sau copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public; in cazul in care aceste acte sunt acte oficiale, astfel cum sunt definite de Conventia cu privire la suprimarea cerintei legalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, acestea trebuie prezentate in forma apostilata pentru statele care au semnat sau aderat la aceasta conventie, respectiv in forma supralegalizata de celelalte state. Supralegalizarea sau apostilarea documentelor nu se aplica pentru documentele intocmite in statele cu care Romania are incheiate conventii/tratate/acorduri care prevad scutirea de supralegalizare.

9. Dosar, stampila, carte de identitate in original.


Articole populare

Categorii