info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Rambursarea TVA achitată în state membre ale Uniunii Europene

TVA la incasarePotrivit art. 1472 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, persoana impozabilă stabilită în România poate beneficia de rambursarea TVA achitată pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru, în condiţiile prevăzute în norme.

În acest sens, punctul 491 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileşte că persoana impozabilă stabilită în România poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitată pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru în condiţiile şi conform procedurilor stabilite de legislaţia statului respectiv, care transpune prevederile Directivei 2008/9/CE. Dreptul la rambursarea taxei aferente achiziţiilor este determinat conform legislaţiei din statul membru de rambursare.

Pentru a fi eligibilă pentru rambursare în statul membru de rambursare, o persoană impozabilă stabilită în România trebuie să efectueze operaţiuni care dau dreptul de deducere în România. În cazul în care o persoană impozabilă efectuează în România atât operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabilă care corespunde operaţiunilor cu drept de deducere.

Pentru a obţine o rambursare a TVA în statul membru de rambursare, persoana impozabilă stabilită în România adresează o cerere de rambursare pe cale electronică statului membru respectiv pe care o înaintează organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de acesta. Organul fiscal competent din România va transmite electronic autorităţii competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare completată corespunzător.

Cererea de rambursare trebuie să cuprindă:

– numele şi adresa completă ale solicitantului;
– o adresă de contact pe cale electronică;
– descrierea activităţii economice a solicitantului pentru care sunt achiziţionate bunurile şi serviciile;
– perioada de rambursare acoperită de cerere;
– o declaraţie din partea solicitantului că nu a livrat bunuri şi nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcursul perioadei de rambursare, cu excepţia serviciilor de transport şi serviciilor auxiliare transportului, scutite în temeiul art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 sau 160 din Directiva 2006/112/CE şi a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către o persoană care are obligaţia de a plăti TVA în conformitate cu art. 194-197 şi 199 din Directiva 2006/112/CE, astfel cum au fost transpuse în legislaţia statutului membru de rambursare;
– codul de înregistrare în scopuri de TVA al solicitantului;
– datele contului bancar, inclusiv codurile IBAN şi BIC.
În afară de aceste informaţii, cererea de rambursare mai conţine, pentru fiecare stat membru de rambursare şi pentru fiecare factura sau document de import, următoarele informaţii:

– numele şi adresa completă ale furnizorului sau prestatorului;
– excepţia importurilor, codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală al furnizorului sau prestatorului, astfel cum au fost alocate de statul membru de rambursare;
– excepţia importurilor, prefixul statului membru de rambursare în conformitate cu codul ISO 3166 – alfa 2, cu excepţia Greciei care utilizează prefixul “EL”;
– ta şi numărul facturii sau documentului de import;
– baza impozabilă şi cuantumul TVA exprimate în moneda statului membru de rambursare;
cuantumul TVA deductibil, exprimat în moneda statului membru de rambursare;
– după caz, partea de TVA deductibilă calculata în conformitate cu alin. (3) şi exprimată ca procent;
– natura bunurilor şi a serviciilor achiziţionate.
Cererea de rambursare se refera la urmatoarele:

– achiziţii de bunuri sau servicii care au fost facturate pe parcursul perioadei de rambursare, cu condiţia ca TVA să fi devenit exigibilă înaintea sau la momentul facturării, sau pentru care TVA a devenit exigibilă pe parcursul perioadei de rambursare, cu condiţia ca achiziţiile să fi fost facturate înainte ca TVA să devină exigibilă;
importul de bunuri efectuat pe parcursul perioadei de rambursare.
Pe lângă aceste operaţiuni, cererea de rambursare poate să se refere, de asemenea, la facturi sau documente de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc operaţiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză.

Cererea de rambursare este transmisă electronic organului fiscal competent din România prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de acesta, cel târziu până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare. Organul fiscal competent din România va trimite solicitantului de îndată o confirmare electronică de primire a cererii.

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot însă viza o perioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic.

În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

În cazul în care cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la perioada rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

Aşadar, persoanele impozabile pot solicita rambursarea TVA achitată pentru achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru, în condiţiile mai sus redate.

Modelul şi conţinutul formularului  „(318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă conform art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal” sunt reglementate prin OANAF 3/2010.

În cererea de rambursare trebuie înscrise informaţii cu privire la fiecare factură primită de la furnizori/prestatori pentru achiziţiile efectuate în statele membre.

Prin urmare, rambursarea TVA achitată în alte state membre se poate solicita doar în baza facturilor emise de furnizorii bunurilor, respectiv prestatorii serviciilor.

Articole populare

Categorii