info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Procedura înregistrării în Registrul Operatorilor Intracomunitari


AZ-Contabilitate.ro prezintă în cele ce urmează principalele obligaţii care revin contribuabililor persoane impozabile şi persoane juridice neimpozabile, care desfăşoară operaţiuni intracomunitare, în ceea ce priveşte înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI), înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni.

Operaţiunile intracomunitare pentru care este obligatorie înscrierea în ROI sunt:

– livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România şi care sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (CF);

– livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;

– prestări de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;

– achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România;

– achiziţii intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România.

Procedura înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari

În vederea înscrierii în ROI, contribuabilii trebuie să completeze şi să depună, la organul fiscal competent, formularul 095 „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” şi certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competentă din România ale tuturor asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi ale administratorilor.

Important! În cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România, prin asociaţi şi administratori se înţelege numai asociaţii şi administratorii societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv a celor în comandită pe acţiuni, care au sediul activităţii economice în România, în vederea înscrierii în ROI, se va prezenta cazierul judiciar al administratorilor, nu şi al asociaţilor. În sensul prevederilor menţionate, prin asociaţi se înţelege asociaţii care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii.

Instituţiile publice, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane impozabile stabilite sau nestabilite în România, care nu sunt constituite în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au obligaţia prezentării cazierului judiciar în vederea înscrierii în ROI.

În cazul în care, în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente, eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile intracomunitare menţionate mai sus.

În cazul în care, în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni, contribuabilii vor prezenta copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite respectivele infracţiuni, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul direcţiei finanţelor publice coordonatoare a organului fiscal competent, sau, după caz, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul marilor contribuabili, din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu în legătură cu operaţiunile menţionate mai sus.

Atenţie! Persoanele fizice care solicită înscrierea în ROI depun certificatul de cazier judiciar propriu.

Momentul înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari

Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile au obligaţia înscrierii în ROI, astfel:

– la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile şi persoanelor juridice neimpozabile, potrivit art. 153 sau 153 indice 1 din CF, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare menţionate mai sus;

– înainte de efectuarea operaţiunilor intracomunitare, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 153 indice 1 din CF.

Important! Contribuabilii care solicită înscrierea în ROI de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună, la organul fiscal competent, cererea de înscriere odată cu „Cererea de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare” sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/de menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 indice 1 din CF.

Cererea de înregistrare în ROI se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

În cazul contribuabililor care solicită înscrierea în registru la înregistrarea în scopuri de TVA, soluţionarea cererii se efectuează în termen de 10 zile calendaristice.

În cazul persoanelor impozabile pentru care legea prevede că înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 din CF devine valabilă cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii de înregistrare, înscrierea în ROI operează cu data comunicării deciziei, dar nu înainte de data înregistrării în scopuri de TVA.

Pentru contribuabilii înregistraţi deja în scopuri de TVA şi care solicită înscrierea în ROI, procedura de aprobare/respingere a cererii de înscriere se aplică de îndată de către organul fiscal competent.

De reţinut! Persoanele care nu figurează în ROI nu au un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi 153 indice 1 din CF. Începând cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informaţii în domeniul TVA cu statele membre ale Uniunii Europene, sunt utilizate informaţiile din ROI.

În ROI nu se înscriu:

– persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA;

Important! Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează achiziţii intracomunitare ce nu depăşesc plafonul de 10.000 euro la cursul din data aderării nu au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din CF şi nici în ROI.

– persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare o acţiune penală şi/sau au înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu operaţiuni intracomunitare.

Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari

Radierea din ROI se face prin decizie emisă de organul fiscal competent, la cererea persoanelor impozabile sau din oficiu când:

– sunt declarate inactive conform prevederilor art. 78 indice 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului, potrivit legii;

– asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont de taxă prevăzut la art. 156 indice 2;

– în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic;

– persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA;

– persoanele au fost scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în cazul nedepăşirii cifrei de afaceri de 65.000 euro;

– persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din CF în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 158 indice 2 alin. (1) din CF;

– persoanele înregistrate în scopuri de TVA solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;

– persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu operaţiuni intracomunitare.

Contravenţii şi sancţiuni

Potrivit prevederilor art. 219 indice 2 din Codul de Procedură Fiscală, efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în ROI fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

Baza legală: art. 158 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 81 indice 1 din Hotărârea Guvernului României nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului Operatorilor Intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.


Articole populare

Categorii