info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Procedura de rambursare de TVA: documente necesare și pași de urmat

Rambursările de TVA au ca bază legală Procedura de soluţionare a Deconturilor cu sume negative de TVA, aprobată prin OMFP 263/2010, publicat în MOf nr 131 din 26 februarie 2010, modificat şi completat de OMFP 2017/2011.
Documentele ce trebuiesc pregătite pentru inspecția fiscală sunt următoarele:
– Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului;
– Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (copie);
– Actul constitutiv al societăţii (copie);
– Declaraţie privind conturile bancare ale societăţii;
– Declaraţie de afiliere, prin care să precizaţi dacă în perioada respectivă aţi avut achiziţii sau livrări în relaţia cu părţile afiliate, aşa cum sunt acestea definite în Codul fiscal;
– Jurnalele de vânzări din perioada aferentă TVA solicitată la rambursare;
– Jurnalele de cumpărări din perioada aferentă TVA solicitată la rambursare;
– Documentele justificative (facturi, bonurile fiscale) pe baza cărora s-a colectat sau s-a dedus TVA. Este de preferat ca acestea să fie aranjate cronologic şi în ordinea în care acestea apar în Jurnalele de TVA aferente fiecărei luni;
– Balanţele de verificare aferente perioadelor din care provine suma de TVA solicitată la rambursare;
– Un tabel care să prezinte structura TVA deductibilă, pe fiecare perioadă fiscală (lună/trimestru) a societăţii (de ex: TVA achiziţii stocuri, TVA bunuri de capital, TVA servicii contabile, TVA servicii avocaţi etc.);
– Un tabel care să reflecte TVA deductibilă, TVA colectată şi TVA de recuperat pe fiecare perioadă fiscală aferentă intervalului de timp pentru care s-a solicitat TVA;
– Decontul de TVA depus pentru perioada fiscală în care s-a solicitat rambursarea TVA;
– Decontul de TVA şi Balanţa de verificare din perioada imediat următoare celei pentru care aţi solicitat TVA, pentru a se verifica faptul că nu aţi preluat în acest Decont suma solicitată la rambursare;
– Dacă aţi mai avut rambursări de TVA anterior, Decontul de TVA aferent rambursării precedente si Decontul perioadei fiscale următoare celei în care s-a solicitat rambursarea precedentă, pentru a se verifica dacă aţi preluat în perioada următoare suma solicitată anterior la rambursare;
– Dacă aţi mai avut rambursări de TVA anterior, Raportul de inspecţie fiscală precedent (copie) şi Notele de restituire sau compensare (dacă există);
– Deciziile interne privind emiterea şi gestionarea facturilor emise;
– Contractul cu firma de contabilitate care se ocupă de evidenţa contabilă a societăţii (dacă este cazul);
– Notificarea pentru taxarea chiriei depusă de proprietar la organul fiscal, dacă aţi primit facturi cu TVA aferente închirierii de bunuri imobile;
– Contracte, situaţii de lucrări, devize etc. semnate de ambele părţi, care au stat la baza deducerii TVA din facturile primite de la terţi (dacă este cazul);
– Contractele sau alte documente încheiate cu beneficiarii dvs. din care să rezulte emiterea corectă de către dvs. a facturilor şi implicit modul şi perioada corectă de colectare a TVA;
– Documentele din care rezultă calitatea celui care reprezintă societatea pe durata inspecţiei fiscale (actul constitutiv, certificat constatator eliberat de ONRC etc.);
– Orice alte documente pe care inspectorii fiscali le consideră necesare pentru justificarea rambursării TVA.

Procedura de rambursare de TVA

În funcţie de natura şi complexitatea operaţiunilor desfăşurate cu părţile afiliate pe perioada supusă rambursării de TVA, organul fiscal poate solicita Dosarul preţurilor de transfer.
Înainte de control, este de preferat să verificaţi toate declaraţiile/deconturile depuse (300, 390, 394) pentru perioada din care a rezultat TVA de recuperat şi dacă se constată că anumite declaraţii necesită rectificări, să le efectuaţi, deoarece pe perioada controlului nu mai aveti voie să depuneţi declaraţii rectificative şi veţi primi dispoziţii de măsuri în acest sens.
Atunci când decizia de rambursare a TVA a fost emisă în urma unei inspecții fiscale anticipate, autoritățile fiscale nu mai controlează contribuabilul pentru rambursarea respectivă. Dacă totuși autoritățile constată apariția unor date suplimentare de natură să modifice rezultatele inspecției anterioare, date necunoscute la data efectuării verificării inițiale, atunci pot decide reverificarea aceleiași perioade.
Termenul pentru soluţionarea cererilor contribuabilului este de 45 de zile, conform Codului de procedură fiscală. În situaţia în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, termenul de 45 de zile se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.
Daca termenul de 45 de zile este depășit, contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului de 45 de zile, până la data stingerii prin oricare dintre modalităţile prevăzute de cadrul legal în vigoare (plată, compensare etc). Trebuie reţinut că acordarea dobânzilor se face doar la cererea contribuabililor.
Începând cu 1 martie 2014, nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere şi se suportă din acelaşi buget din care se restituie ori se rambursează sumele solicitate.
Astfel, pentru a primi dobandă, veţi depune la organul fiscal o cerere de acordare a dobânzilor, pe care o motivaţi în fapt (arătaţi în ce situaţie se află) şi în drept (invocaţi dispoziţiile legislaţiei relevante) împreună cu probele necesare.

Articole populare

Categorii