info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Până pe 31 martie 2016, persoanele fizice ce dețin clădiri cu destinație nerezidențială sau mixtă trebuie să depună la Fisc (DITL) o declarație pentru calculul impozitului pe clădire. Și persoanele juridice depun declarația.

Pe 29 decembrie 2015, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 972, a fost publicat Ordinul MDRAP nr. 2069/2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, act normativ care aprobă practic modelul formularului ce trebuie completat şi depus în 2016 de către persoanele fizice ce deţin o clădire cu destinație nerezidenţială (activităţi economice) sau mixtă (atât pentru locuit, cât şi pentru desfăşurarea unei activităţi economice) și de către persoanele juridice ce dețin o clădire în proprietate, indiferent de destinație.

Taxa pe proprietate 2016

Persoanele fizice:

Formularul tipizat va fi identificat cu următoarele elemente: „Model 2016”, grupa de litere „ITL” (însemnâd Impozite şi Taxe Locale) şi cifrele „001”.
Într-o primă fază, contribuabilii vor selecta tipul de clădire pentru care datorează impozit la bugetul de stat, bifând una dintre următoarele trei variante: clădire rezidenţială, nerezidenţială sau cu destinaţie mixtă. Mai departe, în prima secţiune a declaraţiei amintite, persoanele fizice vor completa datele de identificare.
De asemenea, este important să precizăm că proprietarul persoană fizică a unei locuinţe poate fi reprezentat în relaţia cu direcţiile de taxe şi impozite locale de un împuternicit. În mod similar, acesta va completa declaraţia cu datele sale de identificare. Împuternicirea nu este transimisibilă şi încetează la data revocării de către contribuabil ori în momentul decesului acestuia.
Modelul formularul este prevăzut pentru maximum trei coproprietari ai unei locuinţe. Dacă numărul acestora este mai mare, se va completa o nouă declaraţie. Dacă este cazul, contribuabilul va completa, în secţiunea III a formularului, adresa de rezidenţă într-un alt stat decât România.
În continuare, persoanele fizice trebuie să furnizeze datele clădirii necesare stabilirii impozitului aferent. Astfel, pentru clădirile rezidenţiale, adică cele cu destinaţie de locuinţă, cetăţenii vor completa, într-un tabel, date referitoare la condiţiile de dotare cu instalaţii de apă, canalizare şi electrice, atât pentru clădiri, cât şi pentru construcţii anexe sau construcţii la subsol, demisol sau mansardă, după caz.
Mai departe, contribuabilii vor specifica suprafaţa utilă, în metri pătraţi, precum şi suprafaţa construită desfăşurată a respectivei clădiri (tot în metri pătraţi).
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, acestea din urmă vor completa următoarele date: adresa completă a clădirii, anul construirii, suprafaţa utilă a clădirii, precum şi suprafaţa construită desfăşurată (în metri pătraţi), valoarea clădirii (rezultată dint-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii cinci ani anteriori anului de referinţă), valoarea finală, în lei, a lucrărilor de construcţii (pentru clădirile nou-construite, în ultimii cinci ani anteriori anului de referinţă) sau valoarea, în lei, din actul de proprietate (în cazul clădirilor dobândite în ultimii cinci ani anteriori anului de referinţă).
Dacă o clădire este utilizată în scop mixt (rezidenţial şi nerezidenţial), iar suprafeţele pot fi delimitate, atunci se vor completa, în mod corespunzător, atât punctul destinat clădirilor rezidenţiale, cât şi cel rezervat clădirilor nerezidenţiale.
Potrivit Codului fiscal, atunci când se cunosc suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial, calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial, calculat potrivit art. 458 din Codul fiscal.
În cazul în care clădirea este utilizată în scop mixt (rezidenţial şi nerezidenţial), iar suprafeţele nu pot fi delimitate, atunci contribuabilul va bifa situaţia în care se află, după cum urmează:
a) La adresa poştală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic, dar nu se desfăşoară nicio activitate economică.În acest caz, contribuabilul completează punctul destinat clădirilor rezidenţiale şi consemnează acest fapt în scris, pe propria răspundere, într-un chenar special prevăzut în cuprinsul formularului.
Cu alte cuvinte, o persoană fizică ce are sediul social acasă, dar nu desfăşoară niciun fel de activitate economică, va plăti impozitul stabilit pentru clădiri rezidenţiale (cote cuprinse între 0,08% şi 0,2%).
b) Dacă la adresa poştală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic care desfăşoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt în sarcina operatorului economic, contribuabilul va completa câmpul rezervat clădirilor nerezidenţiale (cote cuprinse între 0,2% şi 2%, în funcţie de deciziile consiliului local).

Persoanele juridice:

Formularul tipizat va fi identificat cu următoarele elemente: „Model 2016”, grupa de litere „ITL” (însemnâd Impozite şi Taxe Locale) şi cifrele „002”.
Ca şi în cazul persoanelor fizice, contribuabilii persoane juridice vor completa mai întâi datele de identificare ale companiei, respectiv denumirea acesteia, codul de identificare fiscală (CIF) sau codul unic de înregistrare (CUI), numărul de telefon/fax, precum şi adresa de poştă electronică.
Tot în câmpul I al formularului, persoanele juridice vor furniza informaţii despre adresa de corespondenţă.
Cea de-a doua secţiunea a declaraţiei menţionate se adresează împuternicitului, care va completa, la rândul său, datele sale de identificare: nume, prenume, număr de telefon, adresă etc.
Câmpul III este rezervat, asemenea formularului utilizat de persoanele fizice, completării adresei de rezidenţă a contribuabilului în alt stat decât România, atunci când este cazul.
Mai departe, contribuabilii persoane juridice vor completa datele proprietăţilor imobiliare deţinute, date necesare stabilirii impozitului datorat pe clădiri rezidenţiale, nerezidenţiale sau cu destinaţie mixtă (după caz).
De asemenea, vor fi consemnate date legate de data dobândirii proprietăţii, numărului actului prin care aceasta a fost dobândită, dar şi valoarea achiziţiei (în lei). În continuare, va fi selectată forma de dobândire: proprietate, închiriere, concesiune, administrare, folosinţă ori alte modalităţi, după care persoanele juridice vor trece adresa completă a imobilului deţinut.
Apoi, reprezentanţii firmelor vor completa, într-o secţiunea intitulată „Indicator”, valoarea clădirii, după cum urmează:
– valoarea înregistrată în evidenţele organului fiscal;
– valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare;
– valoarea lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor nou-construite;
– valoarea de achiziţie;
– valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

Articole populare

Categorii