info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Ordinul Nr.598 2010 Pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

Pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004

Avand in vedere dispozitiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, si cele ale art. 1 si 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010,
in temeiul prevederilor art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 19 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

Art. I. – Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) In declaratia lunara, depusa/transmisa cumulat de unitatea centrala, se va preciza distinct fiecare categorie de subventie deductibila, scutire sau reducere a contributiei datorate de angajator, realizata in temeiul legii [sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat potrivit art. 80 si 85, scutirile de la plata contributiei datorate de angajator, aferente persoanelor incadrate prevazute la art. 80 si la art. 85 alin. (1), precum si reducerile prevazute la art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele cuvenite in temeiul Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, sumele cuvenite potrivit art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 41/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele cuvenite potrivit art. 17 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile ulterioare, sumele cuvenite potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare, si scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, cuvenita potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010].
(3) Subventiile/Scutirile/Reducerile deduse din contributia datorata si/sau, dupa caz, cele care se recupereaza de la bugetul asigurarilor pentru somaj se declara prin completarea de catre unitatea centrala a anexei nr. 2 «Date despre angajator – subventii, scutiri si reduceri». Scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, cuvenita in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2010, se declara prin completarea cu valori mai mari de zero a rubricii «Scutire contributie angajator» (SCA) din anexa nr. 2 «Date despre angajator – subventii, scutiri si reduceri».”
2. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 5. – (1) Angajatorii depun/transmit declaratia, in mod obligatoriu, in format electronic (discheta, CD, e-mail, SEN sau prin serviciul on-line pentru depunerea declaratiei lunare oferit de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca). Transmiterea declaratiei prin SEN (Sistemul electronic national) se face in conditiile prevazute de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.”
3. La articolul 7, punctele 14-16 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“14. Rubrica «Numar ore suspendate in luna reprezentand somaj tehnic pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii» (NOSST) se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii. (Se completeaza numai in situatia in care salariatii si angajatorul sunt scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010; in caz contrar se completeaza cu zero.)
15. Rubrica «Numar zile suspendare somaj tehnic pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii» (NZSST) se completeaza cu numarul de zile lucratoare din luna in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010; in caz contrar se completeaza cu zero.
16. Rubrica «Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul IS» (SB) se va completa cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul indemnizatiei de somaj in conditiile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, si ale art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010 (salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in perioada de suspendare a raporturilor de munca in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, corespunzator numarului de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul aceluiasi articol si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul acestor prevederi legale).”
4. La articolul 7, dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 17, cu urmatorul cuprins:
“17. Rubrica «Tip asigurat pentru scutire contributie angajator» (TASCA) se completeaza cu:
a) «1» – daca pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj angajatorul nu este scutit de plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010;
b) «2» – daca pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj angajatorul este scutit de plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010.”
5. La articolul 8, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu urmatorul cuprins:
“41. Rubrica «Scutire contributie angajator» (SCA) se completeaza cu suma reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, pentru care angajatorul, indiferent daca are sau nu obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, este scutit de plata in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010.”
6. La articolul 8, punctele 7-9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“7. Rubrica «Subventii, scutiri si reduceri recuperate» (SSRR) se completeaza cu suma subventiilor, scutirilor si reducerilor din contributia datorata de angajator, recuperate de angajator prin deducere din contributia datorata de acesta la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale, din care s-a scazut suma reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, pentru care angajatorul, indiferent daca are sau nu obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, este scutit de plata in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 (nu poate fi mai mare decat suma reprezentand contributia totala datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, din care s-a scazut suma reprezentand scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la acest buget, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010).
8. Rubrica «Rest de plata» (RP) se completeaza cu suma pe care angajatorul o vireaza la bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa efectuarea, in conditiile legii, a scutirii si a deducerilor din contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii.
9. Rubrica «Rest de incasat» (RI) se completeaza cu suma pe care angajatorul o are de incasat de la bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa efectuarea, in conditiile legii, a scutirii si a deducerilor din contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii.”
7. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu urmatorul cuprins:
“Art. 101. – Depunerea/Transmiterea declaratiei lunare prin serviciul on-line pentru depunerea/transmiterea declaratiei lunare oferit de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca se poate face cu respectarea termenilor si conditiilor de utilizare a acestui serviciu, care se fac publice pe pagina de internet a institutiei, incepand cu data la care serviciul va deveni functional.”
8. La articolul 12 alineatul (2), literele c)-f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“c) numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, in luna (NOSST), poate fi cel mult egal cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate, conform legii, in luna (NOS);
d) in situatia raporturilor de munca cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, numarul de zile de suspendare pentru care se beneficiaza de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, (NZSST), este egal cu raportul dintre numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, in luna (NOSST), si numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). In luna martie 2009, numarul maxim de zile de suspendare pentru care se poate beneficia de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, (NZSST) este 5;
e) in situatia raporturilor de munca cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, numarul de zile de suspendare pentru care se beneficiaza de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, (NZSST) este mai mare decat raportul dintre numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, in luna (NOSST), si numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). In luna martie 2009, numarul maxim de zile de suspendare pentru care se poate beneficia de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, (NZSST) este 5;
f) campurile «Numar ore suspendate in luna reprezentand somaj tehnic pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii» (NOSST), «Numar zile suspendare somaj tehnic pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii» (NZSST) si «Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul IS» (SB) se completeaza numai in situatia in care salariatii si angajatorul sunt scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010; in caz contrar se completeaza cu zero.”
9. La articolul 12 alineatul (3), literele a), c), d), e), h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) campurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), TARA, LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, CAD1, CAD2, SCA, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA, NTASCA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES. Angajatorii care au sediul in municipiul Bucuresti vor completa campul «JUD» cu «Bucuresti» si, in mod obligatoriu, campul «SECT» cu numarul aferent sectorului (cu valori intre 1 si 6). Contribuabilii nerezidenti vor completa campul «JUD» cu «nerezident». Campul «TARA» se va completa cu abrevierea tarii de rezidenta a angajatorului/contribuabilului nerezident. Campurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES se completeaza cu zero in cazul in care nu exista sume recuperate prin deducere si/sau de restituit de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. Campurile FS1 si CAD1, respectiv, dupa caz, FS2 si CAD2 se completeaza cu zero in cazul in care nu exista sume care sa fie declarate potrivit art. 8 pct. 2 si 5, respectiv art. 8 pct. 3 si 6. Campul «SCA» si campul «NTASCA» se completeaza cu zero in cazul in care angajatorul nu este scutit de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010, pentru niciuna dintre persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, declarate la cap. 1;
c) suma subventiilor, scutirilor si reducerilor recuperate prin deducere din contributia datorata (SUB80REC, SC80144REC, SUB85REC, SC85144REC, SUB58REC, SUB116REC, RED9394REC, SUB17AREC, SUB17BREC si SUB172REC) reprezinta valoarea campului «Subventii, scutiri si reduceri recuperate» (SSRR) si nu poate depasi valoarea campului «Total contributie datorata de angajator» (TCAD), din care s-a scazut valoarea campului «Scutire contributie angajator» (SCA) (SSRR <= TCAD - SCA); d) valoarea campului «Rest de plata» (RP) reprezinta diferenta dintre valoarea campului «Total contributie datorata de angajator» (TCAD), din care s-a scazut valoarea campului «Scutire contributie angajator» (SCA) si valoarea campului «Subventii, scutiri si reduceri recuperate» (SSRR), in cazul in care TCAD - SCA > SSRR; [RP = (TCAD – SCA) – SSRR, in cazul in care TCAD – SCA > SSRR];
e) valoarea campului «Rest de incasat» reprezinta suma subventiilor, scutirilor si reducerilor de restituit de catre AJOFM/AMOFM (SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES, SUB17BRES si SUB172RES), in cazul in care TCAD – SCA = SSRR;
…………………………………………………………………………………….
h) NTA reprezinta numarul de asigurati care in cap. 1 sunt: tip asigurat 2 (TA = 2) si NTASCA reprezinta numarul de asigurati care in cap. 1 sunt: tip asigurat pentru scutire contributie angajator 2 (TASCA = 2);
i) NA <= NI, respectiv NTA <= NA si NTASCA <= NA." 10. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1) teza 1, pentru perioadele stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, perioade in care se aplica scutirea de la plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile acestor ordonante de urgenta, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaza cu formula: [numarul de ore efectiv lucrate in luna (NOEL) + numarul de ore suspendate in luna reprezentand somaj tehnic pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii (NOSST)]/numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore)." 11. La articolul 14, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: "(4) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1) teza 1, pentru perioada pentru care se aplica scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaza cu formula: [numarul de ore efectiv lucrate in luna (NOEL) + numarul de ore suspendate in luna (NOS)]/numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore)." 12. Anexele nr. 1-3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integranta din prezentul ordin. Art. II. - (1) Dispozitiile prezentului ordin cu privire la declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj se aplica incepand cu declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj corespunzatoare lunii iulie 2010. (2) Pentru declararea orelor din programul de lucru in care raporturile de munca ale salariatilor au fost suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii respectivi si angajatorul acestora au fost scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, aferente perioadei februarie 2010-iunie 2010, se poate utiliza declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj al carei model este stabilit prin Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare in perioada respectiva, completarea acesteia realizandu-se in mod corespunzator modului de completare in situatia acordarii scutirii de la plata contributiei in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009. Art. III. - (1) Pentru declararea persoanelor incadrate pentru care angajatorii acestora au fost scutiti de plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010, aferente perioadei care a trecut de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, precum si a sumelor astfel scutite, angajatorii care au beneficiat de dispozitiile acestei ordonante de urgenta au obligatia de a declara salariatii respectivi si sumele scutite de la plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, prin depunerea de declaratii rectificative, in termen de doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin. (2) In situatia in care angajatorii care au beneficiat de scutire de la plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj se afla in una dintre situatiile reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 in care sunt obligati sa plateasca contributiile de asigurari sociale de care au fost scutiti in conditiile acestei ordonante de urgenta, in termen de 30 de zile de la data existentei pentru angajatori a uneia dintre situatiile respective, acestia sunt obligati sa depuna declaratii rectificative pentru fiecare luna din perioada pentru care au beneficiat de scutire de la plata contributiei in temeiul aceleiasi ordonante de urgenta. Art. IV. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. +----------------+------------+-------------------------------------------------------+------------------------------------------+ |CUI (Cod Fiscal)| |CNP (in cazul in care angajatorul este persoana fizica)| | +----+-----------++++++++++++++---+------------+------+-------+-------+----------+----+--+-----------+--+---+-----+-----+--+-----+ | | | | Cod numeric| | | | | | | | | | | | | | | |Cod numeric | personal | |Nr. ore|Nr. ore| Nr. ore | |Contributia| | | | | | | |Nr. |Nume si prenume|personal al | anterior al| Tip | norma |lucrate|suspendate|Baza de|individuala| | | | | | | |crt.| asigurat |asiguratului|asiguratului|contr.|in luna|efectiv| in luna |calcul | datorata |TA|REC|NOSST|NZSST|SB|TASCA| | | | (CNP) | (CNPANT) | (TC) | (NOL) |in luna| (NOS) | (BC) | (CID) | | | | | | | | | | | *) numai | | |(NOEL) | | | | | | | | | | | | | | daca REC = | | | | | | | | | | | | | | | | | "C" | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+------------+------------+------+-------+-------+----------+-------+-----------+--+---+-----+-----+--+-----+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11 | 12 | 13 |14| 15 | +----+---------------+------------+------------+------+-------+-------+----------+-------+-----------+--+---+-----+-----+--+-----+ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+-------+-----------+--+---+-----+-----+--+-----+ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+-------+-----------+--+---+-----+-----+--+-----+ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+-------+-----------+--+---+-----+-----+--+-----+ | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+-------+-----------+--+---+-----+-----+--+-----+ | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+-------+-----------+--+---+-----+-----+--+-----+ | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+-------+-----------+--+---+-----+-----+--+-----+ | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+-------+-----------+--+---+-----+-----+--+-----+ | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+-------+-----------+--+---+-----+-----+--+-----+ | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+-------+-----------+--+---+-----+-----+--+-----+ |10 | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+-------+-----------+--+---+-----+-----+--+-----+ NOTA: Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de munca cu acelasi angajator, se va completa cate o inregistrare pentru fiecare contract in parte. ANEXA Nr. 2*) (Anexa nr. 2 la procedura) ___________ *)Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil. Capitol 2 DATE DESPRE ANGAJATOR - SUBVENTII, SCUTIRI SI REDUCERI pentru luna ........ anul ............. +-----------------------------+------------------------------+------------------------------------------------+------------------------------+ |Total contributii datorate de|Contributie angajator 1 (CAD1)|Total contributii datorate de angajator (TCAD) |Rest de plata (RP): | |asigurati (TCID) | +------------------------------------------------+ | | +------------------------------+Scutire contributie angajator (SCA) +------------------------------+ | |Contributie angajator 2 (CAD2)+------------------------------------------------+Rest de incasat (RI): | | | |Subventii, scutiri si reduceri recuperate (SSRR)| | +-------------+--++++++++++++++--------------------------+---+--------------------+---+-------+---+-----------+---------+--------------------+ | | |Numarul de asigurati (CNP-uri unice)| |Nr. de asigurati | |NTASCA:| | CUI (Cod fiscal) | | | | |din capitolul 1 | |cu tip asigurat = 2:| | | | sau CNP +--------------------+ |Rectificativa| [ ] +------------------------------------+---+--------------------+---+-+-----+---+---------------------+--------------------+ | | |Numarul de inregistrari (total contracte de munca) din capitolul 1:| | Cod CAEN | | +-------------+-----+-------------------------------------------------------------------+---------+---------------------+--------------------+ | Denumire | |CUI (Cod Fiscal) sau | | | angajator +-----------------------------------------------------------------------------------+ CNP anterior numai | | | | | daca REC = "C" | | +------+------+-----------------------------------------------------------------------------------+---------------------+ | | |Loc. Str. | Baza de calcul | | | | |contributie datorata | | |Adresa+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+----+---------------+----+-------------+angajator 1 (lei) FS1| | | |Nr.| |Bl.| |Sc.| |Et.| |Ap.| |Sector| |Jud.| |Tara| +---------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Baza de calcul | | +------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+----+---------------+----+-----+-------+contributie datorata | | |Telefon | |Fax| |e-mail| |cod postal| |angajator 2 (lei) FS2| | | | | | | | | | |--------+------------+-----+--------------+ | | | | | | | | |Cod IBAN| |Banca| | +----+-----+---------------+---+---------------+------+------------------------+----------+-------+--------+------------+-----+--------------+ |Nr. | | Recuperate prin | De restituit de la | |crt.| Subventii, scutiri si reduceri (dupa caz) | deducere din |Bugetul Asigurarilor| | | |contributia datorata | pentru somaj | +----+--------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+ | 0 | 1 | 2 | 3 | +----+--------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+ | 1 |Subventii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare | | | +----+--------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+ | 2 |Scutire de la plata contributiei datorate de angajator conform art. 80 din Legea | | | | |nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare | | | +----+--------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+ | 3 |Subventii conform art. 35 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare | | | +----+--------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+ | 4 |Scutire de la plata contributiei datorate de angajata, conform art. 85 alin. (1) din Legea | | | | |nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare | | | +----+--------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+ | 5 |Subventii conform art. 7 alin. (3) din OUG nr. 58/2001, cu modificarile si completarile | | | | |ulterioare | | | +----+--------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+ | 6 |Subventii in baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice aprobate prin Hotararea | | | | |Guvernului nr. 1.149/2002 | | | +----+--------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+ | 7 |Reduceri ale contributiei datorate de angajator, conform art. 93 si art. 94 din Legea | | | | |nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare | | | +----+--------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+ | 8 |Subventii conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu modificarile si | | | | |completarile ulterioare | | | +----+--------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+ | 9 |Subventii conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea 279/2005, cu modificarile si | | | | |completarile ulterioare | | | +----+--------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+ | 10 |Subventii conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificarile si completarile ulterioare | | | +----+--------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+ Sub sanctiunile aplicate falsului in declaratii, declar ca am examinat aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa Persoana autorizata: Numele ....................... Prenumele ........................ Functia ............................... Semnatura si stampila ................................ AJOFM/AMOFM Nr. inreg. .........../................. Nota: Angajatorii care depun declaratia lunara pe CD sau discheta si angajatorii care au incheiat conventii cu AJOFM/AMOFM depun acest formular si pe suport de hartie. ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la procedura) Fisierul Cap1.DBF sau Cap1.TXT Contine cate o inregistrare pentru fiecare asigurat1) si are urmatoarea structura: ___________ 1)Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de munca la acelasi angajator, declaratia se va completa cu cate o inregistrare pentru fiecare contract in parte. +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ | |Denumirea| Tipul |Lungimea| Semnificatie | | |campului |campului|campului| | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Luna declaratiei |LD |N |2 |Se completeaza cu luna anului pentru care se intocmeste declaratia. | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Anul declaratiei |AD |N |4 |Se completeaza cu anul pentru care se intocmeste declaratia. | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Cod unic de inregistrare |CF |N |10 |Se completeaza partea numerica a codului unic de inregistrare/codului | |(CUI)/CF pentru angajatori | | | |fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice. | |persoane juridice | | | | | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Cod unic de inregistrare |CNPA |N |13 |Contine codul unic de inregistrare atribuit prin certificatul de | |(CUI)/CNP angajatori | | | |inregistrare angajatorilor persoane fizice/codul numeric personal al | |persoane fizice | | | |angajatorului. | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Numele si prenumele |NUME |C |30 |Contine numele si prenumele asiguratului. | |asiguratului | | | | | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Cod numeric personal |CNP |N |13 |Contine codul numeric personal al asiguratului. | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Cod numeric personal |CNPANT |N |13 |Se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative (REC = "C") si | |anterior | | | |contine codul numeric personal al asiguratului din declaratia initiala | | | | | |care trebuie schimbat. | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Tipul contractului |TC |C |2 |Se completeaza cu *): | | | | | |"1" - pentru toate raporturile de munca/serviciu cu durata normala a | | | | | |timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de | | | | | |lucru este de 8 ore; | | | | | |"10" - pentru toate raporturile de munca/serviciu cu durata normala a | | | | | |timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de | | | | | |lucru este de 7 ore; | | | | | |"11" - pentru toate raporturile de munca/serviciu cu durata normala a | | | | | |timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de | | | | | |lucru este de 6 ore; | | | | | |"2" - pentru contractul individual de munca cu timp partial de lucru, | | | | | |unde timpul normal de lucru este de 8 ore; | | | | | |"3" - pentru contractul individual de munca cu timp partial de lucru, | | | | | |unde timpul normal de lucru este de 7 ore; | | | | | |"4" - pentru contractul individual de munca cu timp partial de lucru, | | | | | |unde timpul normal de lucru este de 6 ore; | | | | | |"5" - pentru contractul de munca temporara cu durata normala a | | | | | |timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de | | | | | |lucru este de 8 ore; | | | | | |"50" - pentru contractul de munca temporara cu durata normala a | | | | | |timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de | | | | | |lucru este de 7 ore; | | | | | |"51" - pentru contractul de munca temporara cu durata normala a | | | | | |timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de | | | | | |lucru este de 6 ore; | | | | | |"6" - pentru contractul de munca temporara cu timp partial de lucru, | | | | | |unde timpul normal de lucru este de 8 ore; | | | | | |"7" - pentru contractul de munca temporara cu timp partial de lucru, | | | | | |unde timpul normal de lucru este de 7 ore; | | | | | |"8" - pentru contractul de munca temporara cu timp partial de lucru, | | | | | |unde timpul normal de lucru este de 6 ore; | | | | | |"9" - pentru toate raporturile de munca/serviciu ale angajatilor militari | | | | | |cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde | | | | | |timpul normal de lucru este de 8 ore; | | | | | |"90" - pentru toate raporturile de munca/serviciu ale angajatilor | | | | | |militari cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, | | | | | |unde timpul normal de lucru este de 7 ore; | | | | | |"91" - pentru toate raporturile de munca/serviciu ale angajatilor militari | | | | | |cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde | | | | | |timpul normal de lucru este de 6 ore. | | | | | |*) In situatia directorilor si membrilor directoratului societatilor pe | | | | | |actiuni, numiti in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile | | | | | |comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in | | | | | |situatia salariatilor contribuabililor nerezidenti care sunt supusi | | | | | |legislatiei de asigurari sociale din Romania in conditiile reglementarilor | | | | | |comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala | | | | | |salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora | | | | | |care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene, Spatiului | | | | | |Economic European si Elvetia, rubrica "tip contract" se va completa in | | | | | |mod corespunzator tipului de contract care poate fi asimilat contractului | | | | | |de mandat, respectiv contractului incheiat de salariatii contribuabililor | | | | | |nerezidenti. | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Numar ore norma in luna |NOL |N |3 |Se completeaza cu numarul de ore de lucru normate in luna. | | | | | |Exemplul nr. 1: | | | | | |- timpul de munca/lucru cu norma intreaga: 8 ore/zi; zile lucratoare in | | | | | |luna: 21 de zile; NOL= 8 ore/zi X 21 de zile = 168 de ore normate in | | | | | |luna. | | | | | |Exemplul nr. 2: | | | | | |- timpul de munca/lucru, timp partial: 1 ora/zi; zile lucratoare in luna: | | | | | |22 de zile; NOL= 1 ora/zi X 22 de zile = 22 de ore normate in luna. | | | | | |Exemplul nr. 3: | | | | | |- in situatia unui program de lucru inegal format din doua zile | | | | | |lucratoare in care timpul de munca/lucru este de 3 ore/zi si doua zile | | | | | |lucratoare in care timpul de munca/lucru este de 7 ore/zi; total zile | | | | | |lucrate in cursul lunii: 4 zile; NOL= 3+3+7+7=20 de ore normate in | | | | | |luna. | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Numar ore lucrate efectiv |NOEL |N |3 |Se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in luna. Pentru | |in luna | | | |persoana care are raporturile de munca sau de serviciu suspendate | | | | | |pentru incapacitate temporara de munca de cel mult 30 de zile, rubrica | | | | | |se va completa in acelasi mod in care se completeaza pentru | | | | | |persoanele care au lucrat toata luna (orele din programul de lucru in | | | | | |care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru | | | | | |incapacitate temporara de munca de cel mult 30 de zile sunt | | | | | |considerate ore efectiv lucrate). | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Numar ore suspendate in |NOS |N |3 |Se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care | |luna | | | |raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu | | | | | |exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca de cel | | | | | |mult 30 de zile. (Orele din programul de lucru in care raporturile de | | | | | |munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara | | | | | |de munca de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate.) | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Baza de calcul contributie |BC |N |10 |Se completeaza cu suma reprezentand baza lunara de calcul asupra | |individuala | | | |careia angajatorii au obligatia de a retine si de a vira contributia | | | | | |individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor | | | | | |legale, reprezentata de venitul brut realizat lunar de persoanele | | | | | |asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19 din Legea | | | | | |nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea | | | | | |ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, | | | | | |determinat in conformitate cu prevederile art. 14 din Normele | | | | | |metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul | | | | | |asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, | | | | | |aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si | | | | | |completarile ulterioare. | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Contributia individuala |CID |N |8 |Contine contributia datorata de asigurat si retinuta de angajator (cota | |datorata | | | |contributie individuala, stabilita potrivit legii, x BC - cu rotunjire potrivit| | | | | |prevederilor legale. | | | | | |De exemplu: 0,5% x BC). | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Tip asigurat |TA |N |1 |Se completeaza cu: | | | | | |"1" - daca pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul | | | | | |asigurarilor pentru somaj, angajatorul are obligatia, conform Legii | | | | | |nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare | | | | | |pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, de a plati | | | | | |lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor | | | | | |salariale; | | | | | |"2" - daca pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul | | | | | |asigurarilor pentru somaj, angajatorul nu are obligatia, conform Legii | | | | | |nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la | | | | | |Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Rectificativa |REC |C |1 |- spatiu, daca declaratia nu este rectificativa; | | | | | |- "M", daca se doreste modificarea inregistrarii initiale; | | | | | |- "A", daca se doreste adaugarea unei inregistrari noi; | | | | | |- "S", daca se doreste stergerea inregistrarii initiale; | | | | | |- "C", daca se doreste modificarea CNP-ului din declaratia initiala | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Numar ore suspendate in |NOSST |N |3 |Se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care | |luna, reprezentand somaj | | | |raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) | |tehnic pentru care se | | | |din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile | |beneficiaza de scutire de la| | | |ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de | |plata contributiilor sociale| | | |plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii. | |la bugetul asigurarilor | | | |(Se completeaza numai in situatia in care salariatii si angajatorul sunt | |pentru somaj in conditiile | | | |scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj | |legii | | | |in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 | | | | | |privind reglementarea unor masuri de protectie sociala, aprobata cu | | | | | |modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau art. 1 din | | | | | |Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea | | | | | |nr. 107/2010; in caz contrar se completeaza cu zero.) | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Numar zile suspendare |NZSST |N |2 |Se completeaza cu numarul de zile lucratoare din luna in care | |somaj tehnic pentru care | | | |raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) | |se beneficiaza de scutire | | | |din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si | |de la plata contributiilor | | | |pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata | |sociale la bugetul | | | |contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din | |asigurarilor pentru somaj in| | | |Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari | |conditiile legii | | | |si completari prin Legea nr. 268/2009, sau art. 1 din Ordonanta de | | | | | |urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010; in | | | | | |caz contrar se completeaza cu zero. | | | | | |In situatia raporturilor de munca cu durata normala a timpului de | | | | | |munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de lucru este de | | | | | |8, 7 sau 6 ore, NZSST este egal cu raportul dintre NOSST si numarul | | | | | |de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract | | | | | |(8, 7 sau 6 ore). | | | | | |In situatia raporturilor de munca cu timp partial de lucru, unde timpul | | | | | |normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, NZSST este mai mare decat | | | | | |raportul dintre (NOSST) si numarul de ore reprezentand timpul normal | | | | | |de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). | | | | | |In luna martie 2009, numarul maxim de zile de suspendare pentru care | | | | | |se poate beneficia de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a | | | | | |Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea | | | | | |nr. 268/2009, (NZSST) este 5. | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Salariul de baza minim brut |SB |N |4 |Se completeaza cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata | |pe tara garantat in plata | | | |utilizat la calculul indemnizatiei de somaj in conditiile art. 2 din | |utilizat la calculul IS | | | |Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari | | | | | |si completari prin Legea nr. 268/2009, si art. 1 din Ordonanta de | | | | | |urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010 | | | | | |(salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in | | | | | |perioada de suspendare a raporturilor de munca in temeiul art. 52 | | | | | |alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile | | | | | |ulterioare, pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de | | | | | |plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in | | | | | |temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, | | | | | |aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau art. 1 | | | | | |din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea | | | | | |nr. 107/2010, corespunzator numarului de ore din programul de lucru | | | | | |in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul aceluiasi | | | | | |articol si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de | | | | | |plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 | | | | | |si, respectiv, art. 1 din ordonantele de urgenta mentionate). | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Tip asigurat pentru scutire |TASCA |N |1 |Se completeaza cu: | |contributie angajator | | | |"1" - daca pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul | | | | | |asigurarilor pentru somaj, angajatorul nu este scutit de plata contributiei | | | | | |datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul | | | | | |Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea | | | | | |unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si | | | | | |diminuarii somajului in anul 2010; | | | | | |"2" - daca pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul | | | | | |asigurarilor pentru somaj, angajatorul este scutit de plata contributiei | | | | | |datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul | | | | | |Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010. | +----------------------------+---------+--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ Fisierul Cap2. DBF sau Cap2. TXT Contine o singura inregistrare si are urmatoarea structura: +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ | |Denumirea | Tipul |Lungimea| Semnificatie | | | campului |campului|campului| | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Luna declaratiei |LD |N |2 |Se completeaza cu luna anului pentru care se intocmeste declaratia. | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Anul declaratiei |AD |N |4 |Se completeaza cu anul pentru care se intocmeste declaratia. | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Denumire angajator |DEN |C |30 |Contine denumirea completa a angajatorului sau, dupa caz, numele si | | | | | |prenumele angajatorului persoana fizica. | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Cod unic de inregistrare |CF |N |10 |Se completeaza partea numerica a codului unic de inregistrare/codului | |(CUI)/CF pentru angajatori | | | |fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice. | |persoane juridice | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Cod unic de inregistrare |CFANT |N |10 |Se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative (REC = "C") si | |anterior (CUI)/CF pentru | | | |contine codul fiscal al angajatorului din declaratia initiala care trebuie | |angajatori persoane juridice | | | |schimbat (a fost introdus eronat in declaratia initiala). | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Cod unic de inregistrare |CNPA |N |13 |Contine codul unic de inregistrare atribuit prin certificatul de | |(CUI)/CNP pentru angajatori | | | |inregistrare angajatorilor persoane fizice (codul numeric personal al | |persoane fizice | | | |angajatorului). | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Cod unic de inregistrare |CNPAANT |N |13 |Se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative (REC = "C") si | |(CUI)/CNP pentru angajatori | | | |contine codul numeric personal al angajatorului persoana fizica din | |persoane fizice | | | |declaratia initiala care trebuie schimbat (a fost introdus eronat in | | | | | |declaratia initiala). | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Cod CAEN |CAEN |C |4 |Codul CAEN al angajatorului pentru activitatea de baza | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Tara |TARA |C |2 |Abrevierea tarii de rezidenta a angajatorului/contribuabilului nerezident. | | | | | |Abrevieri utilizate*): | | | | | |BE = Belgia; CZ = Republica Ceha; DK = Danemarca; DE = Germania; | | | | | |EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franta; IE = Irlanda; | | | | | |IT = Italia; CY = Cipru; LV = Letonia; LT = Lituania; LU = Luxemburg; | | | | | |HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; | | | | | |PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; | | | | | |SE = Suedia; UK = Marea Britanie; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; | | | | | |NO = Norvegia; CH = Elvetia; RO = Romania; BG = Bulgaria. | | | | | |*) Se modifica in mod corespunzator in situatia in care se modifica | | | | | |abrevierile utilizate pentru completarea formularelor emise, conform | | | | | |reglementarilor comunitare, de catre institutiile competente in materie | | | | | |de somaj. | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Localitatea |LOC |C |30 |Adresa, sediul angajatorului - localitate (orasul sau comuna) | |(oras, comuna) | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Strada (strada, satul) |STR |C |30 |Adresa, sediul angajatorului - strada sau satul | | | | | |- daca localitatea este oras, se completeaza obligatoriu si strada | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Numar |NRA |C |10 |Adresa, sediul angajatorului - numar | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Bloc |BL |C |10 |Adresa, sediul angajatorului - bloc | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Scara |SC |C |4 |Adresa, sediul angajatorului - scara | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Etaj |ET |C |2 |Adresa, sediul angajatorului - etaj | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Apartament |AP |C |4 |Adresa, sediul angajatorului - apartament | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Sector |SECT |N |1 |Adresa, sediul angajatorului - sector (numai pentru Bucuresti); camp | | | | | |obligatoriu pentru angajatorii cu sediul in municipiul Bucuresti | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Judet |JUD |C |15 |Adresa, sediul angajatorului - judet | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Telefon |TEL |N |10 |Telefon de legatura al angajatorului (fara prefixul de tara) | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Fax |FAX |N |10 |Numarul de fax al angajatorului (fara prefixul de tara) | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |E-mail |MAIL |C |50 |Adresa de e-mail a angajatorului de la care se trimite declaratia, | | | | | |respectiv cea comunicata in scris in conditiile art. 5 alin. (2) din | | | | | |procedura | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Cod postal |CPOST |C |6 |Codul postal | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Cod IBAN |IBAN |C |24 |Codul IBAN | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Banca |BANCA |C |30 |Banca la care angajatorul are deschis contul. | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Baza de calcul contributie |FS1 |N |15 |Baza de calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul | |datorata angajator 1 | | | |asigurarilor pentru somaj, in situatia in care pentru asiguratii | | | | | |obligatoriu, prin efectul legii, prevazuti la art. 19 lit. a) din Legea | | | | | |nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (salariatii incadrati| | | | | |in temeiul unui contract individual de munca incheiat pentru norma | | | | | |intreaga sau cu timp partial sau a unui contract de munca la domiciliu, | | | | | |de munca temporara sau de ucenicie la locul de munca, indiferent de | | | | | |durata acestora, cu exceptia persoanelor care au calitatea de | | | | | |pensionari), angajatorul are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu | | | | | |modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la Fondul de | | | | | |garantare pentru plata creantelor salariale. | | | | | |Se completeaza, dupa caz, astfel: | | | | | |a) suma bazelor de calcul al contributiei individuale la bugetul | | | | | |asigurarilor pentru somaj ale asiguratilor obligatoriu, prin efectul legii, | | | | | |prevazuti la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si | | | | | |completarile ulterioare, determinate in conformitate cu prevederile | | | | | |art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 | | | | | |privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei | | | | | |de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu | | | | | |modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care pentru aceasta | | | | | |categorie de asigurati angajatorul are obligatia, conform Legii | | | | | |nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la | | | | | |Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale; | | | | | |b) cu zero, in situatia in care pentru asiguratii obligatoriu, prin efectul | | | | | |legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, prevazuti la art. 19 din | | | | | |Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, | | | | | |angajatorul nu are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile | | | | | |ulterioare, de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru | | | | | |plata creantelor salariale; (de exemplu: institutii publice definite | | | | | |conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si | | | | | |completarile ulterioare, care pot sa angajeze forta de munca pe baza | | | | | |de contract individual de munca, in conditiile prevazute de Legea | | | | | |nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare etc.) | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Baza de calcul contributie |FS2 |N |15 |Baza de calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul | |datorata angajator 2 | | | |asigurarilor pentru somaj, in situatia in care pentru asiguratii | | | | | |obligatoriu, prin efectul legii, prevazuti la art. 19 lit. a)-f) din Legea | | | | | |nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorul nu | | | | | |are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de | | | | | |a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor | | | | | |salariale. | | | | | |Se completeaza, dupa caz, astfel: | | | | | |a) cu zero, in situatia in care in cadrul angajatorului isi desfasoara | | | | | |activitatea numai persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, din | | | | | |categoria celor prevazute la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu | | | | | |modificarile si completarile ulterioare, si pentru care angajatorul are | | | | | |obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a | | | | | |plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor | | | | | |salariale; | | | | | |b) cu suma bazelor de calcul al contributiei individuale la bugetul | | | | | |asigurarilor pentru somaj ale asiguratilor obligatoriu, prin efectul legii, | | | | | |prevazuti la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si | | | | | |completarile ulterioare, determinate in conformitate cu prevederile | | | | | |art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind | | | | | |sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de | | | | | |munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu | | | | | |modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care pentru acesti | | | | | |asigurati angajatorul nu are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu | | | | | |modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la Fondul de | | | | | |garantare pentru plata creantelor salariale. | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Contributie angajator 1 |CAD1 |N |10 |Contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, | | | | | |aferenta categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul | | | | | |legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, pentru care, potrivit | | | | | |prevederilor legale, angajatorul are obligatia, conform Legii | | | | | |nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la | | | | | |Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, cu rotunjire | | | | | |potrivit prevederilor legale. | | | | | |[CAD1 = FS1 x cota contributiei datorate de angajatori la bugetul | | | | | |asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit legii] | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Contributie angajator 2 |CAD2 |N |10 |Contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, | | | | | |aferenta categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul | | | | | |legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, pentru care, potrivit | | | | | |prevederilor legale, angajatorul nu are obligatia, conform Legii | | | | | |nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la | | | | | |Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, cu rotunjire | | | | | |potrivit prevederilor legale. | | | | | |[CAD2 = FS2 x cota contributiei datorate de angajatori la bugetul | | | | | |asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit legii] | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Total contributie datorata |TCAD |N |10 |Contributia totala datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru | |de angajator | | | |somaj (este egala cu suma dintre CAD1 si CAD2) | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Total contributii individuale |TCID |N |10 |Suma contributiilor individuale datorate la bugetul asigurarilor pentru | |datorate de asigurati si | | | |somaj, declarate de angajator in cap. 1 | |colectate de angajator | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Subventii, scutiri si reduceri|SSRR |N |10 |Suma subventiilor, scutirilor si reducerilor recuperate din contributia | |recuperate | | | |datorata de angajator, potrivit prevederilor legale, din care s-a scazut | | | | | |suma reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul | | | | | |asigurarilor pentru somaj, aferenta categoriilor de persoane asigurate | | | | | |obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, | | | | | |pentru care angajatorul indiferent daca are sau nu obligatia, conform | | | | | |Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia | | | | | |la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale este scutit de | | | | | |plata in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010. | | | | | |(SSRR <= TCAD - SCA) | +------------------------------+----------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Rest de plata |RP |N |10 |Se completeaza cu suma pe care angajatorul o vireaza la bugetul | | | | | |asigurarilor pentru somaj, in cazul in care TCAD - SCA > SSRR. |
| | | | |[RP = (TCAD -SCA) – SSRR, in cazul in care TCAD – SCA > SSRR], |
| | | | |dupa efectuarea, in conditiile legii, a scutirii si a deducerilor din |
| | | | |contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj |
| | | | |potrivit legii. |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Rest de incasat |RI |N |10 |Se completeaza cu suma pe care angajatorul o are de incasat de la |
| | | | |bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul in care TCAD – SCA = |
| | | | |SSRR [reprezinta suma subventiilor, scutirilor si reducerilor de restituit |
| | | | |de catre AJOFM/AMOFM (SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, |
| | | | |SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, |
| | | | |SUB17ARES, SUB17BRES SUB172RES), dupa efectuarea, in |
| | | | |conditiile legii, a scutirii si a deducerilor din contributia datorata de |
| | | | |angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit legii.]. |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Numarul de asigurati din |NA |N |6 |Numarul de asigurati (CNP-uri unice) din cap. 1 |
|cap. 1 | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Numarul de inregistrari din |NI |N |6 |Numarul de inregistrari din cap. 1; poate fi mai mare decat numarul de |
|cap. 1 | | | |asigurati (NA) in cazul in care cel putin un asigurat are mai mult de un |
| | | | |contract de munca cu respectivul angajator. |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Numarul de asigurati de tip |NTA |N |6 |Numarul de asigurati care in cap. 1 sunt de tip asigurat 2 (TA = 2) |
|asigurat = 2 | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Subventii, conform art. 80 |SUB80REC |N |10 |Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 din Legea |
|din Legea nr. 76/2002, cu | | | |nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, recuperate prin |
|modificarile si completarile | | | |deducere din TCAD – SCA |
|ulterioare, recuperate din | | | | |
|TCAD – SCA | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Subventii, conform art. 80 |SUB80RES |N |10 |Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 din Legea |
|din Legea nr. 76/2002, cu | | | |nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de restituit de |
|modificarile si completarile | | | |catre AJOFM/AMOFM |
|ulterioare, de restituit | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Scutire de la plata |SC80144REC|N |10 |Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, aferenta |
|contributiei datorate de | | | |absolventilor incadrati, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu |
|angajator, conform art. 80 | | | |modificarile si completarile ulterioare, recuperata prin deducere din |
|din Legea nr. 76/2002, cu | | | |TCAD – SCA |
|modificarile si completarile | | | | |
|ulterioare, recuperata din | | | | |
|TCAD – SCA | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Scutire de la plata |SC80144RES|N |10 |Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, aferenta |
|contributiei datorate de | | | |absolventilor incadrati, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu |
|angajator, conform art. 80 | | | |modificarile si completarile ulterioare, de restituit de catre |
|din Legea nr. 76/2002, cu | | | |AJOFM/AMOFM |
|modificarile si completarile | | | | |
|ulterioare, de restituit | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Subventii, conform art. 85 |SUB85REC |N |10 |Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 din Legea |
|din Legea nr. 76/2002, cu | | | |nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, recuperate prin |
|modificarile si completarile | | | |deducere din TCAD – SCA |
|ulterioare, recuperate din | | | | |
|TCAD – SCA | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Subventii, conform art. 85 |SUB85RES |N |10 |Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 din Legea |
|din Legea nr. 76/2002, cu | | | |nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de restituit de |
|modificarile si completarile | | | |catre AJOFM/AMOFM |
|ulterioare, de restituit | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Scutire de la plata |SC85144REC|N |10 |Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, aferenta |
|contributiei datorate de | | | |persoanelor incadrate din categoriile prevazute de lege, conform |
|angajator, conform art. 85 | | | |art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile |
|alin. (1) din Legea | | | |ulterioare, recuperata prin deducere din TCAD – SCA |
|nr. 76/2002, cu modificarile | | | | |
|si completarile ulterioare, | | | | |
|recuperata din TCAD – | | | | |
|SCA | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Scutire de la plata |SC85144RES|N |10 |Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, aferenta |
|contributiei datorate de | | | |persoanelor incadrate din categoriile prevazute de lege, conform |
|angajator, conform art. 85 | | | |art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile |
|alin. (1) din Legea | | | |ulterioare, de restituit de catre AJOFM/AMOFM |
|nr. 76/2002, cu modificarile | | | | |
|si completarile ulterioare, | | | | |
|de restituit | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Subventii, conform art. 7 |SUB58REC |N |10 |Subventii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a |
|alin. (3) din Ordonanta de | | | |Guvernului nr. 58/2001, recuperata prin deducere din TCAD – SCA |
|urgenta a Guvernului | | | | |
|nr. 58/2001, cu modificarile | | | | |
|si completarile ulterioare, | | | | |
|recuperata din TCAD – SCA | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Subventii, conform art. 7 |SUB58RES |N |10 |Subventii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a |
|alin. (3) din Ordonanta de | | | |Guvernului nr. 58/2001, de restituit de catre AJOFM/AMOFM |
|urgenta a Guvernului | | | | |
|nr. 58/2001, cu modificarile | | | | |
|si completarile ulterioare, | | | | |
|de restituit | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Subventii, in baza Legii |SUB116REC |N |10 |Subventii, in baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice de |
|nr. 116/2002 pentru | | | |aplicare a Legii nr. 116/2002 pentru prevenirea si combaterea |
|prevenirea si combaterea | | | |marginalizarii sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului |
|marginalizarii sociale si a | | | |nr. 1.149/2002, recuperate prin deducere din TCAD – SCA |
|Normelor metodologice de | | | | |
|aplicare a Legii | | | | |
|nr. 116/2002 pentru | | | | |
|prevenirea si combaterea | | | | |
|marginalizarii sociale, | | | | |
|aprobate prin Hotararea | | | | |
|Guvernului nr. 1.149/2002, | | | | |
|recuperate din TCAD – | | | | |
|SCA | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Subventii, in baza Legii |SUB116RES |N |10 |Subventii, in baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice de |
|nr. 116/2002 si a Normelor | | | |aplicare a Legii nr. 116/2002 pentru prevenirea si combaterea |
|metodologice de aplicare a | | | |marginalizarii sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului |
|Legii nr. 116/2002 pentru | | | |nr. 1.149/2002, de restituit de catre AJOFM/AMOFM |
|prevenirea si combaterea | | | | |
|marginalizarii sociale, | | | | |
|aprobate prin Hotararea | | | | |
|Guvernului nr. 1.149/2002, | | | | |
|de restituit | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Reduceri ale contributiei |RED9394REC|N |10 |Reduceri ale contributiei datorate de angajator, conform art. 93 si 94 |
|datorate de angajator, | | | |din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, |
|conform art. 93 si 94 din | | | |recuperate prin deducere din TCAD – SCA |
|Legea nr. 76/2002, cu | | | | |
|modificarile si completarile | | | | |
|ulterioare, recuperate din | | | | |
|TCAD – SCA | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Reduceri ale contributiei |RED9394RES|N |10 |Reduceri ale contributiei datorate de angajator, conform art. 93 si 94 |
|datorate de angajator, | | | |din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de |
|conform art. 93 si 94 din | | | |restituit de catre AJOFM/AMOFM |
|Legea nr. 76/2002, cu | | | | |
|modificarile si completarile | | | | |
|ulterioare, de restituit | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Subventii, conform art. 17 |SUB17AREC |N |10 |Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 17 alin. (1) |
|alin. (1) lit. a) din Legea | | | |lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, |
|nr. 279/2005 privind | | | |recuperate prin deducere din TCAD – SCA |
|ucenicia la locul de munca, | | | | |
|cu modificarile si | | | | |
|completarile ulterioare, | | | | |
|recuperate din TCAD – | | | | |
|SCA | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Subventii, conform art. 17 |SUB17ARES |N |10 |Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 17 alin. (1) |
|alin. (1) lit. a) din Legea | | | |lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, |
|nr. 279/2005, cu modificarile | | | |de restituit de catre AJOFM/AMOFM |
|si completarile ulterioare, | | | | |
|de restituit | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Subventii, conform art. 17 |SUB17BREC |N |10 |Contravaloarea lunara a serviciilor de instruire teoretica a ucenicilor, |
|alin. (1) lit. b) din Legea | | | |conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificarile |
|nr. 279/2005, cu modificarile | | | |si completarile ulterioare, recuperata prin deducere din TCAD – SCA |
|si completarile ulterioare, | | | | |
|recuperate din TCAD – SCA | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Subventii, conform art. 17 |SUB17BRES |N |10 |Contravaloarea lunara a serviciilor de instruire teoretica a ucenicilor, |
|alin. (1) lit. b) din Legea | | | |conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificarile |
|nr. 279/2005, cu modificarile | | | |si completarile ulterioare, de restituit de catre AJOFM/AMOFM |
|si completarile ulterioare, | | | | |
|de restituit | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Subventii, conform art. 1 |SUB172REC |N |10 |Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 1 din Legea |
|din Legea nr. 72/2007 | | | |nr. 72/2007, cu modificarile ulterioare, recuperate prin deducere din |
|privind stimularea | | | |TCAD – SCA |
|incadrarii in munca a | | | | |
|elevilor si studentilor, cu | | | | |
|modificarile ulterioare, | | | | |
|recuperate din TCAD – | | | | |
|SCA | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Subventii, conform art. 1 |SUB172RES |N |10 |Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 1 din Legea |
|din Legea nr. 72/2007, cu | | | |nr. 72/2007, cu modificarile ulterioare, de restituit de catre |
|modificarile ulterioare, de | | | |AJOFM/AMOFM |
|restituit | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Numele persoanei |NUMEA |C |15 |Numele persoanei autorizate sa depuna declaratia |
|autorizate | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Prenumele persoanei |PREA |C |15 |Prenumele persoanei autorizate sa depuna declaratia |
|autorizate | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Functia persoanei |FUNCTA |C |15 |Functia persoanei autorizate sa depuna declaratia |
|autorizate | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Rectificativa |REC |C |1 |- spatiu, daca declaratia nu este rectificativa; |
| | | | |- “M”, daca se doreste modificarea inregistrarii initiale; |
| | | | |- “C”, daca se doreste modificarea CF/CNPA-ului din declaratia |
| | | | |initiala. |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Scutire contributie |SCA |N |10 |Se completeaza cu suma reprezentand contributia datorata de |
|angajator | | | |angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta categoriilor de |
| | | | |persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor |
| | | | |pentru somaj, pentru care angajatorul, indiferent daca are sau nu |
| | | | |obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a |
| | | | |plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor |
| | | | |salariale, este scutit de plata in temeiul Ordonantei de urgenta a |
| | | | |Guvernului nr. 13/2010; |
| | | | |[SCA = (suma BC a asiguratilor din cap. 1 care sunt TA = 1 si |
| | | | |TASCA = 2) x cota contributiei datorate de angajatori la bugetul |
| | | | |asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit legii, cu rotunjire potrivit |
| | | | |prevederilor legale + (suma BC a asiguratilor din cap. 1 care sunt |
| | | | |TA = 2 si TASCA =2) x cota contributiei datorate de angajatori la |
| | | | |bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit legii, cu rotunjire |
| | | | |potrivit prevederilor legale] |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+
|Numarul de asigurati de tip |NTASCA |N |6 |Numarul de asigurati care in cap. 1 sunt de tip asigurat pentru scutire |
|asigurat pentru scutire | | | |contributie angajator 2 (TASCA = 2) |
|contributie angajator = 1 | | | | |
+——————————+———-+——–+——–+—————————————————————————–+

Articole populare

Categorii