info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Ordinul Nr.2258 2010 pentru modificarea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008

In temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 11 alin. (11) si (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 78 alin. (5) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 29 mai 2008, cu completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 3. – (1) Declararea contribuabililor inactivi se face cu data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi.
(2) Lista contribuabililor declarati inactivi se afiseaza la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la sectiunea Informatii publice – Informatii privind agentii economici.
(3) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi intra in vigoare in termen de 15 zile de la data afisarii, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 4. – Incepand cu data de intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, se anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cuprinse in lista.”
3. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1.
4. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.
5. La anexa nr. 3, sintagma “103 «Declaratie privind accizele»” se elimina.
Art. II. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. III. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. IV. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Sorin Blejnar

Bucuresti, 2 august 2010.
Nr. 2.258.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 819/2008)

PROCEDURA
privind declararea contribuabililor inactivi

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 819/2008)

A. Procedura de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale
1. Contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale se scot din evidenta contribuabililor inactivi, din oficiu, de catre organul fiscal competent sau la solicitarea scrisa a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, dupa caz.
2. In cazul in care un contribuabil constata ca, din eroare materiala, a fost inscris in lista contribuabililor declarati inactivi, poate solicita eliminarea din lista, prin depunerea la organul fiscal competent, direct sau prin imputernicit, a unei cereri.
3. Dupa primirea cererii, organul fiscal competent verifica in evidentele fiscale proprii daca respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale a organului fiscal.
4. Daca intre datele si documentele furnizate de contribuabil prin cerere si datele din evidenta fiscala exista neconcordante privitoare la conditiile pe baza carora contribuabilul a fost declarat inactiv, organul fiscal competent solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale, prin transmiterea notificarii prevazute in anexa nr. 3 la ordin.
4.1. Notificarea se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.
4.2. In cazul in care contribuabilul notificat nu se prezinta pentru clarificarea situatiei fiscale in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, solicitarea de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se respinge.
4.3. In acest caz, compartimentul de specialitate intocmeste o nota care cuprinde in mod obligatoriu motivatia respingerii si la care se anexeaza notificarea transmisa contribuabilului. Nota se supune aprobarii conducatorului organului fiscal competent.
4.4. Motivatia respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se comunica, in scris, contribuabilului.
4.5. In cazul in care contribuabilul revine cu o noua cerere, se reia procedura prevazuta la pct. 1-4.
5. Daca organul fiscal competent constata, din oficiu sau ca urmare a solicitarii contribuabilului, ca un contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale, compartimentul de specialitate intocmeste un referat, care contine in mod obligatoriu:
-datele de identificare ale contribuabilului (denumire, domiciliu fiscal, cod de identificare fiscala);
-numarul si data ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
-daca propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor inactivi este facuta din oficiu de catre organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numarul si data cererii);
-descrierea situatiei care a condus la inscrierea contribuabilului in evidenta contribuabililor declarati inactivi din eroare materiala;
-propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi din eroare materiala.
6. Referatul se semneaza de catre persoana care l-a intocmit, se vizeaza de catre conducatorul compartimentului de specialitate si de catre conducatorul organului fiscal.
7. Referatul vizat de catre conducatorul organului fiscal si, dupa caz, cererea contribuabilului se inainteaza spre aprobare directorului executiv al directiei generale a finantelor publice coordonatoare.
8. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aproba de catre directorul general.
9. Pe baza referatelor aprobate se intocmesc listele cuprinzand datele de identificare ale contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale.
10. Listele si propunerea de eliminare din lista contribuabililor inactivi, semnate de directorul executiv/directorul general, se transmit in format electronic, scanate, de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de Directia generala de administrare a marilor contribuabili catre Directia generala de tehnologia informatiei si vor fi insotite de o adresa de inaintare, semnata de directorul executiv/directorul general, care va cuprinde numarul de contribuabili cuprinsi in lista.
11. Procedura prevazuta la pct. 5-10 se desfasoara in maximum 3 zile lucratoare.
12. Zilnic, Directia generala de tehnologia informatiei transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor lista cuprinzand datele de identificare ale contribuabililor eliminati din lista contribuabililor inactivi, in vederea parcurgerii etapelor de aprobare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru eliminarea din lista a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale si de publicare pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si afisare la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a ordinului aprobat.
13. Ordinul intra in vigoare in termen de 15 zile de la data afisarii, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
14. Regimul stabilit pentru contribuabil la indreptarea erorii materiale referitoare la inscrierea in lista contribuabililor inactivi, prevazut la pct. 10, se aplica in mod corespunzator sediilor secundare infiintate de contribuabilul respectiv.
15. Contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale se elimina din lista si isi pastreaza calitatea de contribuabili activi pe toata perioada de la data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care au fost declarati inactivi si pana la data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru eliminarea din lista contribuabililor inactivi.
16. In cazul contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale si eliminati din lista, se anuleaza si scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. In acest caz, se mentine data inregistrarii in scopuri de TVA initiala, contribuabilul pastrandu-si aceasta calitate inclusiv pe perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care au fost declarati inactivi si data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru eliminarea din lista contribuabililor inactivi.
17.1. Daca, in urma solicitarii depuse de contribuabil, organul fiscal constata ca respectivul contribuabil nu a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale, compartimentul de specialitate intocmeste o nota care va cuprinde in mod obligatoriu motivatia respingerii cererii. Nota se supune aprobarii conducatorului organului fiscal competent.
17.2. Motivatia respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se comunica, in scris, contribuabilului.
18. Documentatia care a stat la baza aprobarii/respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor inactivi se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
B. Procedura de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor radiati
1. Contribuabilii care au fost declarati inactivi si care isi inceteaza activitatea se elimina automat din lista contribuabililor inactivi.
2. In sensul prezentei proceduri, contribuabilii care isi inceteaza activitatea, denumiti in continuare contribuabili radiati, sunt:
a) comerciantii radiati din registrul comertului;
b) ceilalti contribuabili, cu exceptia comerciantilor, care la incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala au depus certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii.
3. In prima zi a fiecarei luni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent intocmeste un referat, care contine in mod obligatoriu:
-datele de identificare ale contribuabililor radiati (denumire, domiciliu fiscal, cod de identificare fiscala);
-numarul si data documentului care atesta radierea;
-numarul si data ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care respectivii contribuabili au fost declarati inactivi;
-propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor radiati.
4. Referatul se semneaza de catre persoana care l-a intocmit, se vizeaza de catre conducatorul compartimentului de specialitate si de catre conducatorul organului fiscal.
5. Referatul vizat de catre conducatorul organului fiscal se inainteaza spre aprobare directorului executiv al directiei generale a finantelor publice coordonatoare.
6. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aproba de catre directorul general.
7. Pe baza referatului aprobat se intocmeste lista cuprinzand datele de identificare ale contribuabililor declarati inactivi care au fost radiati din Registrul contribuabililor.
8. Listele, semnate de directorul executiv/directorul general, se transmit in format electronic, scanate, de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de Directia generala de administrare a marilor contribuabili catre Directia generala de tehnologia informatiei si vor fi insotite de o adresa de inaintare, semnata de directorul executiv/directorul general, care va cuprinde numarul de contribuabili cuprinsi in lista.
9. Procedura prevazuta la pct. 3-8 se desfasoara in maximum 5 zile lucratoare.
10. In prima zi de la primirea listelor prevazute la pct. 8, Directia generala de tehnologia informatiei elimina contribuabilii inscrisi in aceste liste din lista contribuabililor declarati inactivi.
11. Directia generala de tehnologia informatiei transmite Directiei proceduri pentru administrarea veniturilor, spre informare, numarul contribuabililor radiati, eliminati din lista contribuabililor declarati inactivi.

Articole populare

Categorii