info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

ORDIN Nr. 879 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

ORDIN Nr. 879

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila

la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

M.O. nr. 427 din 27 iunie 2012

In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 4 si ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

Art. 1.

(1) Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici prevazut la alin. (1) se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, denumite in continuare, in intelesul prezentului ordin, entitati.

(3) Echivalentul in lei al sumei prevazute la alin. (2) se determina prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

(4) Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2012, incadrarea in criteriul prevazut la alin. (2) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent.

(5) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prevederile prezentului ordin se aplica si subunitatilor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii. Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European verifica incadrarea in criteriul prevazut la alin.(2) pe baza indicatorilor determinate conform raportarii anuale la 31 decembrie 2011, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii acelei raportari.

(6) Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica incadrarea in criteriul prevazut la alin. (2) pe baza indicatorilor determinati conform ultimelor situatii financiare anuale, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele ultimului exercitiu financiar, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar respectiv.

Art. 2. – Operatorii economici prevazuti de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, vor asigura si respectarea prevederilor acesteia.

Art. 3. – Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2012 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Art. 4. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2011.

Art. 5. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,

Florin Georgescu

Bucuresti, 25 iunie 2012.

Nr. 879.

ANEXA

SISTEMUL

de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

Capitolul I

A. Norme metodologice privind intocmirea si depunerea

raportarilor contabile la 30 iunie 2012

1. Generalitati

1.1. Entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a Iva a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, si care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) din ordin au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2012 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

1.2. Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prevederile pct. 1.1 se aplica si subunitatilor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.

1.3. Entitatile depun raportarile contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Formatul electronic al raportarilor contabile depuse pe internet sau la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice consta intr-un fisier PDF la care este atasat un fisier xml.

In acest sens, entitatile pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili sau numai in forma electronica pe portalul www.eguvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Entitatile depun raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.

2. Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2012

2.1. Entitatile intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2012 care cuprind urmatoarele formulare:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit si pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

2.2. Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare fara a folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatilor.

2.3. Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ cu datele prevazute la pct. 2.2 conduce la imposibilitatea identificarii entitatii si, in consecinta, se considera ca raportarea contabila la 30 iunie 2012 nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.4. Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.

Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute in vedere si de subunitatile inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate si care vor completa forma de proprietate corespunzatoare societatilor comerciale carora le apartin. Societatile comerciale care, potrivit actului constitutiv, reprezinta filial ale unor societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat completeaza la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, dupa caz.

2.5. Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ prezinta, in forma sintetica, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

2.6. Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2012, puse in acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare. Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ cu informatiile corespunzatoare datelor de la 1 ianuarie 2012 si 30 iunie 2012.

2.7. Formularul „Contul de profit si pierdere“ cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2012.

2.8. Datele care se raporteaza in formularul „Contul de profit si pierdere“ sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare. Randul 66 „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)“ se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.

Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul „Contul de profit si pierdere“ cu informatiile corespunzatoare perioadelor 1 ianuarie 2011-30 iunie 2011, respectiv 1 ianuarie 2012-30 iunie 2012.

2.9. Entitatile inscriu in formularul „Contul de profit si pierdere“, la randul 19 „Salarii si indemnizatii“, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand va fi cuprinsa si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 48 din formularul „Date informative“ (cod 30).

2.10. In formularul „Date informative“, la randurile 01 si 02 coloana 1, persoanele juridice care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indifferent de numarul acestora.

2.11. La randurile privind platile restante din formularul „Date informative“ se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.

2.12. Raportarile contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora. Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:

– directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Raportarile contabile la 30 iunie 2012 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

2.13. Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, verifica si centralizeaza informatiile aferente acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2012, cu respectarea prevederilor din prezentul ordin.

2.14. Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2012, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

2.15. Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

2.16. Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2012 se completeaza in lei.

2.17. Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2012, cei care in tot semestrul I al anului 2012 s-au aflat in inactivitate temporara, cei infiintati in cursul anului 2012, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2012.

3. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012

3.1. Raportarile contabile la 30 iunie 2012 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 16 august 2012.

3.2. Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2012 de catre entitati se efectueaza folosindu-se Planul de conturi general prevazut la cap. IV din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Operatorii economici prevazuti de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economicofinanciari de catre operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice si de raportare a unor indicatori economico-financiari prevazuti in bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, cu modificarile si completarile

ulterioare, vor asigura si respecta prevederile acestui ordin.

B. Nomenclator – forme de proprietate

Capitolul II

Codul Denumirea

10 PROPRIETATE DE STAT

11 Regii autonome

12 Societati comerciale cu capital integral de stat

13 Institute nationale de cercetare-dezvoltare

14 Companii si societati nationale

15 Societati comerciale reprezentand filiale ale unor societati comerciale cu capital integral de

stat

16 Alte unitati economice de stat netransformate in societati comerciale sau regii autonome

20 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat)

PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat – sub 50%)

21 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain

22 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain

23 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton

24 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain

PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat – 50% si peste 50%)

25 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain

26 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain

27 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton

28 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain

29 Societati comerciale reprezentand filiale ale unor societati comerciale cu capital majoritar de

stat

30 PROPRIETATE INDIVIDUALA – PRIVATA (cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat strain, societati agricole)

31 Societati comerciale in nume colectiv

32 Societati comerciale in comandita simpla

33 Societati comerciale in comandita pe actiuni

34 Societati comerciale pe actiuni

35 Societati comerciale cu raspundere limitata

36 Societati agricole

Codul Denumirea

37 Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul anului curent

40 PROPRIETATE COOPERATISTA

41 Cooperative de consum

42 Cooperative mestesugaresti

43 Cooperative si asociatii agricole netransformate

44 Cooperative de credit

50 PROPRIETATE OBSTEASCA (societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor politice si obstesti)

Articole populare

Categorii