info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

OMF Nr. 1752 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

OMF nr. 1752/2005

OMF nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Art. 1.
(1) Se aproba reglementarile contabile conforme cu directivele europene, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Reglementarile prevazute la alin. (1) cuprind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
Art. 2.
(1) Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene se aplica de persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
(2) Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, precum si sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit reglementarilor mentionate la alin. (1).
Art. 3.
(1) Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii, denumite in continuare criterii de marime:
# total active: 3.650.000 euro;
# cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
# numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50 intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
– bilant;
– cont de profit si pierdere;
– situatia modificarilor capitalului propriu;
– situatia fluxurilor de trezorerie;
– note explicative la situatiile financiare anuale.
# (2) Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la alin. (1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind: bilant prescurtat;
# cont de profit si pierdere;
# note explicative la situatiile financiare anuale simplificate. Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.
(3) Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.
(4) Persoanele juridice care au intocmit situatii financiare anuale simplificate vor intocmi situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) numai daca in doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la alin.
(1). Persoanele juridice care au intocmit situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) vor intocmi situatii financiare anuale simplificate numai daca in doua exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la alin. (1).
Art. 4.
Pentru situatiile financiare ale anului 2006, intocmite potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, incadrarea in criteriile de marime prevazute la art. 3 alin. (1) se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar al anului 2006, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale anului 2005.
Art. 5.
(1) Situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice prevazute la art. 3 alin. (1) sunt auditate potrivit legii.
(2) Fac obiectul auditului financiar si situatiile financiare anuale intocmite de entitatile de interes public, astfel cum sunt definite potrivit legii.
(3) Situatiile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii.
Art. 6.
Prevederile art. 3 alin. (2) nu se aplica de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, astfel cum este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital.
Art. 7.
(1) Situatiile financiare anuale consolidate sunt elaborate in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
(2) O societate-mama trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate daca aceasta face parte dintr-un grup de societati si indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta societate denumita filiala;
b) este actionar sau asociat al unei societati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza (filiala), care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor lor de vot;
c) este actionar sau asociat al unei societati si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor societatii, ca urmare a unui acord cu alti actionari sau asociati;
d) este actionar sau asociat si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra filialei, in temeiul unui contract incheiat cu societatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte sau clauze;
e) societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta ori control asupra unei filiale;
f) este actionar sau asociat si are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale filialei; sau
g) societatea-mama si filiala sunt conduse pe o baza unificata de catre societatea-mama.
Art. 8.
# (1) O societate-mama este scutita de la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii: total active: 17.520.000 euro;
# cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro;
# numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.
(2) Scutirea prevazuta la alin. (1) nu se aplica daca una dintre filialele care urmeaza sa fie consolidate este o societate comerciala ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
(3) Conditiile in care o societate-mama este scutita de la obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate sunt prevazute in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
Art. 9.
Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
Art. 10.
# La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga: Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
# Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 si nr. 279 bis din 25 aprilie 2002, cu modificarile ulterioare;
# Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.827/2003 pentru modificarea si completarea unor reglementari in domeniul contabilitatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2004;
# prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.775/2004 privind unele reglementari in domeniul contabilitatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 27 si nr. 27 bis din 10 ianuarie 2005;
# Ordinul ministrului finantelor nr. 772/2000 de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 11 august 2000, cu modificarile ulterioare;
# Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.988/2001 privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligatia persoanelor juridice de a incheia contracte pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 22 octombrie 2001;
# prevederile pct. 44 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.753/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004;
# orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.
Art. 11.
Directia de reglementari contabile va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 12.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articole populare

Categorii