info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Norma privind aplicarea TVA; publicata in MO 1144 din 19 decembrie 2005

Norma privind aplicarea TVA
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1144 din data de 19 decembrie 2005.

Norma privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Art. 1
Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare banesti sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine sau de organisme internationale, scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a)sa se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate in hotarari ale Guvernului ori prevazute in acorduri, protocoale si intelegeri incheiate cu guverne straine sau cu organisme internationale;
b)finantarea sa fie asigurata din ajutoare banesti ori imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine sau de organisme internationale, din fondul de contrapartida constituit din contravaloarea in lei a ajutoarelor primite de Romania sub forma de bunuri si de servicii si/sau din contributia publica nationala prevazuta la art. 1 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile ulterioare.

Art. 2
Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare banesti sau din imprumuturi nerambursabile acordate de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, precum si din donatii ale persoanelor fizice, scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a)sa se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate in hotarari ale Guvernului ori prevazute in acorduri, protocoale si intelegeri incheiate cu organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, cu exceptia celor realizate din donatii ale persoanelor fizice;
b)obiectivele sau proiectele sa fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, de aparare a tarii sau a sigurantei nationale, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura; c)finantarea sa fie asigurata din ajutoare banesti sau din imprumuturi nerambursabile ale organizatiilor nonprofit si de caritate din strainatate si din tara si/sau din donatii ale persoanelor fizice.

Art. 3
(1)Scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, poate fi realizata prin urmatoarele modalitati:
a)prin restituirea taxei pe valoarea adaugata, potrivit art. 149 alin. (9) din Codul fiscal, catre beneficiarii fondurilor ne rambursabile care nu sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, conform procedurii prevazute la art. 4;

b)prin facturarea fara taxa pe valoarea adaugata de catre furnizorii/prestatorii care participa la realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile prevazute la art. 1 si 2, denumiti in continuare contractori, si de catre furnizorii sau prestatorii acestora, denumiti in continuare subcontractori, a bunurilor livrate si a serviciilor prestate. Facturarea fara taxa pe valoarea adaugata se poate efectua astfel:
1.pe baza unui certificat de scutire de taxa pe valoarea adaugata, solicitat de catre beneficiarii fondurilor sau, dupa caz, de catre agentia de implementare, conform procedurii stabilite la art. 5, pentru contractorii si subcontractorii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata in Romania. Contractorii/subcontractorii, persoane impozabile stabilite in strainatate, astfel cum sunt definite la art. 151 alin. (2) din Codul fiscal, pot fi mentionati in certificatul de scutire daca si-au desemnat un reprezentant fiscal in Romania, in caz contrar aplicandu-se prevederile pct. 2. Facturarea se efectueaza de catre subcontractori catre contractori si de catre contractori catre beneficiarii fondurilor, mentionandu-se pe factura, atunci cand este cazul, si agentia de implementare prin care se face plata;
2.contractorii/subcontractorii, persoane impozabile stabilite in strainatate, care desfasoara in exclusivitate operatiuni scutite cu drept de deducere in Romania si nu au optat pentru desemnarea unui reprezentant fiscal in Romania, potrivit art. 151 alin. (4) din Codul fiscal, vor factura direct fara taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate, fara a fi inscrisi in certificatul de scutire. In astfel de situatii, in certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata vor fi inscrisi, dupa caz, numai contractorii/subcontractorii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata in Romania;
3.pentru livrarile de bunuri finantate atat din fondurile nerambursabile prevazute la art. 1 si 2, cat si din alte surse de finantare pentru care nu se aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, contractorii/subcontractorii care sunt persoane impozabile stabilite in strainatate au obligatia sa isi desemneze un reprezentant fiscal in Romania, aplicandu-se prevederile pct. 1;
c)scutirea de taxa pe valoarea adaugata, acordata direct beneficiarilor in urmatoarele situatii:
1.pentru serviciile de natura celor prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, prestate de catre persoane impozabile stabilite in strainatate, indiferent daca acestea si-au desemnat sau nu si-au desemnat un reprezentant fiscal in Romania, pentru care se aplica obligatoriu taxare inversa. Beneficiarii vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu factura emisa de catre prestator si cu documente din care sa rezulte ca finantarea este asigurata din fondurile nerambursabile prevazute la art. 1 si 2. In situatia in care persoane impozabile stabilite in strainatate realizeaza servicii de natura celor prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, acestea pot sa isi desemneze un reprezentant fiscal in Romania, conform art. 151 alin. (4) din Codul fiscal. Pentru prestari de servicii de natura celor prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, finantate atat din fondurile nerambursabile prevazute la art. 1 si 2, cat si din alte surse de finantare pentru care nu se aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata, beneficiarii sunt scutiti numai pentru partea finantata din fondurile prevazute la art. 1 si 2, iar pentru partea finantata din alte surse de finantare se aplica prevederile art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
2.pentru serviciile pentru care se aplica taxare inversa intrucat persoana impozabila stabilita in strainatate nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, conform prevederilor art. 151 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Beneficiarii vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu factura emisa de catre prestator, cu documente din care sa rezulte ca finantarea este asigurata din fondurile nerambursabile prevazute la art. 1 si 2 si cu o declaratie pe propria raspundere a persoanei impozabile stabilite in strainatate ca nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania. Daca persoana impozabila stabilita in strainatate si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, nu se aplica taxare inversa pentru operatiunile prevazute la art. 151 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, respectiv operatiunile trebuie derulate prin reprezentant fiscal, fiind aplicabile prevederile lit. b) pct. 1 in vederea scutirii de taxa pe valoarea adaugata;
3.daca contractorul/subcontractorul, persoana impozabila stabilita in strainatate, nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania pentru prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, finantate atat din fondurile nerambursabile prevazute la art. 1 si 2, cat si din alte surse de finantare pentru care nu se aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata, beneficiarii sunt scutiti pentru partea finantata din fondurile nerambursabile prevazute la art. 1 si 2, iar pentru partea finantata din alte surse se aplica prevederile art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.
(2)Nu este obligatoriu ca notiunile contractor si subcontractor sa se regaseasca ca atare in contractele incheiate pentru realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile prevazute la art. 1 si 2. Agentiile de implementare definesc partile implicate in aceste operatiuni, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, in intelesul prezentelor norme, in functie de cerintele fiecarei unitati finantatoare, in documentatia ce insoteste cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata. Daca contractorii/subcontractorii sunt asocieri in participatiune, inclusiv cele de tip consortium sau joint venture, se aplica prevederile pct. 57 din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

a)daca livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este asigurata de o asociere in participatiune, inclusiv de tip consortium sau joint venture, constituita exclusiv din persoane impozabile romane, in sensul taxei pe valoarea adaugata contractor/subcontractor este considerat a fi asociatul activ care va fi inscris in certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata;

b)daca livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este asigurata de o asociere in participatiune, inclusiv de tip consortium sau joint venture, constituita din persoane impozabile romane si persoane impozabile stabilite in strainatate sau exclusiv din persoane impozabile stabilite in strainatate, se aplica urmatoarele reguli:
1.in situatia in care prin contractul de asociere se prevede ca asocierea nu este reprezentata fata de terti prin asociatul activ, ci actioneaza in nume propriu in contul asociatilor, asocierea fiind inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, aceasta este contractor/subcontractor in sensul taxei pe valoarea adaugata si va fi inscrisa in certificatul de scutire;
2.in situatia in care prin contractul de asociere se prevede ca asocierea este reprezentata fata de terti prin asociatul activ, acesta este contractor/subcontractor in sensul taxei pe valoarea adaugata si, daca este o persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, va fi inscris in certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata. Daca asociatul activ desemnat prin contract este persoana impozabila stabilita in strainatate, acesta este contractor sau subcontractor in sensul taxei pe valoarea adaugata si va aplica prevederile alin. (1) pentru scutirea de taxa pe valoarea adaugata;
3.in situatia in care prin contractul de asociere se prevede ca fiecare asociat actioneaza in nume propriu si nu in numele asocierii, fiecare membru din asociatie este considerat contractor sau, dupa caz, subcontractor. In cazul asociatilor, persoane impozabile stabilite in Romania, inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, acestia vor fi inscrisi in certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata. In cazul asociatilor, persoane impozabile stabilite in strainatate, in functie de natura operatiunii si a fondurilor de finantare se aplica prevederile alin. (1) pentru scutirea de taxa pe valoarea adaugata.

(3)Pentru operatiunile prevazute la art. 2, beneficiar al fondurilor, in sensul prezentelor norme, poate fi considerat, dupa caz: entitatea care primeste fondurile respective si realizeaza obiectivele/proiectele prevazute la art. 2 sau unitatea care gestioneaza fondurile respective si realizeaza finantarea obiectivelor/proiectelor pentru unul sau mai multi beneficiari.

Art. 4 (1)Restituirea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a), se efectueaza de organele fiscale teritoriale la cererea beneficiarilor.

(2)Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se depun la organul fiscal teritorial la care sunt inregistrati titularii cererii, trimestrial, cel mai tarziu pana la finele lunii urmatoare incheierii unui trimestru, si vor fi insotite numai de documente aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata. Nedepunerea in termen si necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.

(3)Prin derogare de la prevederile alin. (2), in cazuri temeinic justificate, la solicitarea beneficiarilor, ministrul finantelor publice poate aproba repunerea in termen a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care aceasta si/sau documentele justificative nu au fost depuse in termenul prevazut la alin. (2). Cererile de repunere in termen trebuie depuse la organul fiscal teritorial impreuna cu documentele justificative, in termen de cel mult un an de la data expirarii termenului prevazut la alin. (2). Organele fiscale teritoriale vor analiza daca sunt indeplinite toate conditiile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazute de prezentele norme, si daca exista motive temeinic justificate pentru solicitarea repunerii in termen. In urma analizei organele fiscale teritoriale vor proceda astfel:
a)daca sunt indeplinite conditiile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata si considera justificata solicitarea, vor intocmi o nota cu propunerea de repunere in termen, care va fi transmisa Directiei generale legislatie impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in vederea inaintarii spre aprobare ministrului finantelor publice;
b)daca nu considera justificata solicitarea sau nu sunt indeplinite conditiile pentru aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, vor comunica solicitantilor motivele respingerii cererii de repunere in termen.

(4)Documentatia necesara pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata trebuie sa cuprinda:
a)cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1;
b)copie de pe certificatul de inregistrare fiscala al solicitantului;
c)facturi fiscale sau alte documente legal aprobate din care sa rezulte cuantumul taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor de bunuri si/sau servicii pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata;
d)dovada platii pana la data solutionarii cererii pentru bunurile sau serviciile achizitionate pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata (dispozitii de plata, dispozitii de incasare, ordine de plata, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale sau alte documente de plata);
e)documente din care sa rezulte modalitatea de finantare, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz;
f)adresa din partea agentiei de implementare prin care sunt definite partile implicate in derularea operatiunilor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, in intelesul prezentelor norme, dupa caz;
g)copii de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori si/sau subcontractori.
(5)Restituirea taxei pe valoarea adaugata se realizeaza conform prevederilor ordinului ministrului finantelor publice privind aprobarea procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, prevazute de Codul fiscal.
Art. 5
(1)Certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b), al carui model este prezentat in anexa nr. 2, se elibereaza la cererea beneficiarilor fondurilor, indiferent daca sunt sau nu inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, de catre directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti, la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, sau, dupa caz, de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili. In situatia in care exista un contract si, respectiv, un contractor pentru mai multi beneficiari, certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata se poate elibera agentiei de implementare, care este obligata sa instiinteze in scris organele fiscale teritoriale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe beneficiarii fondurilor asupra faptului ca pentru contractul in cauza certificatul de scutire nu va fi solicitat de beneficiarii fondurilor.

(2)Beneficiarii fondurilor prevazute la art. 1 si 2 sau, dupa caz, agentiile de implementare trebuie sa prezinte urmatoarea documentatie in vederea eliberarii certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata:
a)cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata; b)copii de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori ori subcontractori, dupa caz;
c)documente din care sa rezulte modalitatea de finantare, conform art. 1 si 2, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz;
d)copie de pe contractele incheiate cu contractorii, insotite de traducerea autorizata, dupa caz, sau cel putin traducerea acordului de contract si a ofertei financiare, care poate fi numita si buget detaliat, lista de cantitati, lista de preturi sau programul platilor;
e)copii de pe contractele incheiate de contractori cu subcontractorii;
f)atunci cand exista o agentie de implementare, aceasta trebuie sa elibereze o adresa prin care sunt definite partile implicate in derularea operatiunilor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, in intelesul prezentelor norme, si in care se mentioneaza persoana care solicita certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata, respectiv beneficiarul fondurilor sau agentia de implementare.

(3)Certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata eliberat este valabil pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate de la data eliberarii pe toata durata de realizare a obiectivului/proiectului si, dupa caz, pentru facturi emise dupa finalizarea obiectivelor/proiectelor, daca se face dovada existentei sursei de finantare din fondurile prevazute la art. 1 si 2. In situatia in care, ulterior eliberarii certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata, se schimba contractorii sau subcontractorii ori se suplimenteaza fondurile initiale sau se incheie contracte noi cu contractori si subcontractori pentru realizarea obiectivului sau proiectului, certificatul initial poate fi modificat sau suplimentat, cu respectarea conditiilor prevazute de prezentele norme, mentionandu-se data de la care modificarea/suplimentarea este valabila.

(4)Furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, contractori sau subcontractori, au obligatia sa mentioneze pe factura numarul si data certificatului in baza caruia factureaza in regim de scutire.

Art. 6
(1)Pentru operatiunile efectuate inainte de eliberarea certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata se aplica prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) in cazul beneficiarilor care nu sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata si prevederile alin. (2) in cazul beneficiarilor inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. (2)Beneficiarii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care nu au solicitat certificate de scutire de taxa pe valoarea adaugata pentru contractori si subcontractori, au dreptul sa deduca taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor destinate realizarii obiectivelor si proiectelor finantate din fondurile prevazute la art. 1 si 2.

Art. 7
Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Directia generala de administrare a marilor contribuabili au obligatia sa tina evidenta certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adaugata, eliberate conform prezentelor norme, intr-un registru de evidenta numerotat si parafat, sa intocmeasca lunar lista cuprinzand contractorii si subcontractorii inscrisi in certificatele de scutire de taxa pe valoarea adaugata eliberate in cursul lunii expirate si sa o transmita, pana la data de 5 a lunii urmatoare, organelor fiscale teritoriale la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.

Art. 8
Cazurile in care aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile finantate din fondurile prevazute la art. 1 si 2 nu se poate realiza in conditiile prevazute de prezentele norme vor fi solutionate de catre Comisia fiscala centrala.

Art. 9 Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme.

ANEXA nr. 1: CERERE de restituire a taxei pe valoarea adaugata 1.Denumirea solicitantului ……………………….
2.Sediul/Adresa:
localitatea …………… , str. …………… nr. ….. , sectorul ……. , codul postal …….
codul fiscal …….. , judetul ……………. .
In conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. 1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata, in suma de ……… platita pentru bunurile si serviciile achizitionate, cu finantare asigurata din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, dupa caz.
Anexam urmatoarele documente (se marcheaza cu x):
– factura fiscala |_|
– alte documente legal aprobate |_|
– documente de plata |_|
Restituirea este aferenta obiectivului/proiectului ……………………… .
Solicitam restituirea in contul nr. ……… , deschis la …………………. .
Finantarea este asigurata din ………………………………………………. .
Conducatorul unitatii,
Semnatura …………………..

ANEXA Nr. 2:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Directia generala a finantelor publice a judetului …………/municipiului Bucuresti
(Directia generala de administrare a marilor contribuabili)
CERTIFICAT de scutire de taxa pe valoarea adaugata nr. ……/data ………….
In conformitate cu art. 143 alin. (1) lit. 1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda scutire de taxa pe valoarea adaugata ………………………. (denumirea beneficiarului sau agentiei de implementare), pentru bunurile livrate si serviciile prestate de urmatorii contractori si/sau subcontractori:
1.Contractor ……………… contract nr. …….. valoare ……………………
1.1.Subcontractor ……………… contract nr. ……… valoare ……………
1.2.Subcontractor ……………… contract nr. ……… valoare ……………
2.Contractor ……………… contract nr. …….. valoare ……………………
2.1.Subcontractor ……………… contract nr. ……… valoare ……………
2.2.Subcontractor ……………… contract nr. ……… valoare ……………
privind obiectivul/proiectul ……………………………………..
finantat de …………………………………………………………..
pentru beneficiarii*):
1…………………………
2…………………………
3…………………………
*) se va completa numai in cazul eliberarii certificatului agentiei de implementare. Contractorii si/sau subcontractorii vor factura fara taxa pe valoarea adaugata bunurile livrate si serviciile prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cumpararilor de bunuri si servicii destinate realizarii contractelor.
Pe factura se vor inscrie numarul si data prezentului certificat, denumirea beneficiarului obiectivului/proiectului si dupa caz, a agentiei de implementare. Director executiv,
……………………………..
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1144 din data de 19 decembrie 2005.

Articole populare

Categorii