info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Noi reglementari contabile conforme cu IFRS din 2013


In scopul asigurării unui grad ridicat de transparenţă şi comparabilitate a situaţiilor financiare anuale pentru societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, au fost aprobate Reglementări contabile (ordinul 1.286/2012 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 687/04.10.2012) conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară aplicabile acestei categorii de societăţi.

Piaţa reglementată reprezintă un sistem pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare, care:

– funcţionează regulat;
– este caracterizată de faptul că reglementările emise şi supuse aprobării Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) definesc condiţiile de funcţionare, de acces pe piaţă, condiţiile de admitere la tranzacţionare a unui instrument financiar;
– respectă cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei investitorilor, precum şi reglementările emise de CNVM, în conformitate cu legislaţia comunitară.

Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

Reglementările contabile conforme cu IFRS nu se aplică:

– instituţiilor de credit,
– instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general,
– instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, ce acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată,
– Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
– entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a asigurărilor;
– entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
– entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM.

Situaţiile finaciare anuale individuale întocmite de entităţi în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS şi situaţiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS întocmite de societăţile-mamă au componentele prevăzute de IAS 1 şi fac obiectul auditului statutar, potrivit legii.

Atenţie!
Pentru exerciţiul financiar al anului 2012, situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată conform Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009. În scopul întocmirii acestor situaţii financiare anuale individuale, entităţile aplică IFRS, inclusiv prevederile IFRS 1 „Adoptarea pentru prima dată a Standardelor internaţionale de raportare financiară”.

Situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de documentele prevăzute de lege. Odată cu aceste documente se depune şi o situaţie care cuprinde rezultatele retratării, în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic întocmesc situaţiile financiare anuale la data aleasă pentru întocmirea acestora.

Prevederile actului normativ se aplică începând cu situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar 2012 iar începând cu 1 ianuarie 2013 entităţile care fac obiectul acestor reglementări contabile ţin contabilitatea în baza prevederilor IFRS nemaiaplicând Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Baza legala:Ordin nr. 1286 din 01/10/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata


Articole populare

Categorii