info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Legea stimularii IMM nr. 346/2004 partea I

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza masuri destinate crearii cadrului favorabil infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

Art. 2. – In sensul prezentei legi, prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice si autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit, in conditii de concurenta, respectiv: societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare.*

__________

*Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 27/2006, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 175/2006.

Art. 3. – (1) Intreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca fiind acele intreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;

b) realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans;*

c) Abrogat.*

(2) Abrogat.*

(3) Abrogat.*

(4) Abrogat.*

(5) Plafonul cifrei de afaceri prevazut la alin. (1) lit. b) poate fi modificat, in functie de evolutia indicatorilor macroeconomici, prin hotarare a Guvernului.

__________

*Litera b) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 2 (fost pct. 1) din O.G. nr. 27/2006.

– Litera c) de la alin. (1) si alin. (2)-(4) au fost abrogate prin art. I pct. 3 (fost pct. 2) din O.G. nr. 27/2006.

Art. 4. – (1) Intreprinderile mici si mijlocii se clasifica, in functie de numarul mediu anual de salariati si de cifra de afaceri anuala neta sau de activele totale pe care le detin, in urmatoarele categorii:

a) microintreprinderi – au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;

b) intreprinderi mici – au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;

c) intreprinderi mijlocii – au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.*

(2) Termenii microintreprindere, intreprindere mica si intreprindere mijlocie, precum si termenul derivat intreprinderi mici si mijlocii vor fi utilizati in toate reglementarile, statisticile si alte documente oficiale emise de catre autoritati sau institutii publice.

__________

*Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 4 (fost pct. 3) din O.G. nr. 27/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 175/2006.

Art. 41. – In functie de relatia lor cu alte intreprinderi, raportata la capitalul sau la drepturile de vot detinute ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta, pot exista 3 tipuri de intreprinderi:

a) intreprinderi autonome;

b) intreprinderi partenere;

c) intreprinderi legate.*

__________

*Articolul a fost introdus prin art. I pct. 4 din O.G. nr. 27/2006.

Art. 42. – (1) O intreprindere autonoma este orice intreprindere care nu este clasificata ca intreprindere legata sau ca intreprindere partenera, in sensul acestei legi.

(2) O intreprindere este autonoma daca detine mai putin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) in una ori in mai multe intreprinderi sau daca una ori mai multe intreprinderi nu detin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale intreprinderii in cauza.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), o intreprindere este considerata autonoma, neavand, prin urmare, nici o intreprindere partenera, chiar daca acest prag de 25% este atins sau depasit de catre urmatoarele categorii de investitori, cu conditia ca acesti investitori sa nu fie legati, in sensul art. 44, individual sau in comun, de intreprinderea in cauza:

a) societati publice de investitii, societati de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizeaza, conform declaratiei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investitii in capital de risc (business angels) si care investesc fonduri proprii in societati necotate la bursa, cu conditia ca investitia totala a acestor investitori in aceeasi intreprindere sa nu depaseasca echivalentul in lei a 1.250.000 euro;

b) universitati sau centre de cercetare fara scop lucrativ;

c) investitori institutionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regionala;

d) autoritati ale administratiei publice locale, respectiv primariile.*

__________

*Articolul a fost introdus prin art. I pct. 5 (fost pct. 4) din O.G. nr. 27/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 175/2006.

Art. 43. – Intreprinderile partenere sunt toate intreprinderile care nu sunt clasificate ca intreprinderi legate si intre care exista urmatoarea relatie: intreprinderea (din amonte) detine, individual sau in comun cu una ori mai multe intreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte intreprinderi (din aval).*

__________

*Articolul a fost introdus prin art. I pct. 4 din O.G. nr. 27/2006.

Art. 44. – (1) Intreprinderile legate sunt intreprinderile intre care exista oricare dintre urmatoarele raporturi:

a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor celeilalte intreprinderi;

b) o intreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte intreprinderi;

c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra celeilalte intreprinderi, in temeiul unui contract incheiat cu aceasta intreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d) o intreprindere este actionara sau asociata a celeilalte intreprinderi si detine singura, in baza unui acord cu alti actionari ori asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intreprinderii respective.

(2) Se prezuma ca nu exista o influenta dominanta daca investitorii prevazuti la alin. (3) al art. 42 nu sunt implicati direct sau indirect in conducerea intreprinderii respective, fara ca drepturile pe care le detin in calitatea lor de actionar sau asociat sa fie prejudiciate.

(3) Sunt considerate intreprinderi legate si intreprinderile intre care exista oricare dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor intreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevazuti la alin. (3) al art. 42.

(4) Intreprinderile intre care exista oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza de comun acord, sunt, de asemenea, considerate intreprinderi legate, daca isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente.

(5) O piata adiacenta, in sensul prezentei legi, este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in aval pe piata in cauza.*

__________

*Articolul a fost introdus prin art. I pct. 4 din O.G. nr. 27/2006.

Art. 45. – Cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (3) al art. 42, o intreprindere nu poate fi considerata mica sau mijlocie daca cel putin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, in comun ori cu titlu individual, de catre una sau mai multe organisme ori colectivitati publice.*

__________

*Articolul a fost introdus prin art. I pct. 4 din O.G. nr. 27/2006.

Art. 5. – (1) Numarul mediu de salariati corespunde numarului mediu de persoane angajate in intreprindere in cursul anului, determinat pe baza lunara.

(2) Numarul mediu de salariati reprezinta media aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva – inclusiv zilele de repaus saptamanal si sarbatorile legale -, impartita la numarul total de zile calendaristice. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.

(3) In efectivele zilnice de salariati avute in vedere la calcularea numarului mediu anual de salariati se includ salariatii angajati pe durata nedeterminata, salariatii temporari care lucreaza in baza unui contract de punere la dispozitie incheiat intre intreprindere si un agent de munca temporara, pe durata acestui contract, proprietarii–directori, partenerii care desfasoara o activitate permanenta in intreprindere si care beneficiaza de avantaje financiare oferite de intreprindere.*

(4) Salariatii cu program de lucru corespunzator unei fractiuni de norma vor fi inclusi in numarul mediu, proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca cu timp partial.

(5) La calcularea numarului mediu anual de salariati nu se vor avea in vedere salariatii al caror contract individual de munca este suspendat pentru perioada luata in calcul, conform prevederilor legale, si ucenicii si elevii sau studentii care urmeaza o forma de pregatire profesionala pe baza de contract de ucenicie sau de formare profesionala.*

(6) Nu vor fi introduse/introdusi in numarul mediu anual de salariati salariatele/salariatii aflate/aflati in concediu de maternitate sau parental.*

(7) Numarul mediu anual de salariati se determina pe baza Registrului general de evidenta a salariatilor, intocmit si completat conform prevederilor legale in vigoare.*

__________

*Alineatele (3), (5) si (6) au fost modificate prin art. I pct. 6 (fost pct. 5) din O.G. nr. 27/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 175/2006.

– Alineatul (7) a fost introdus prin art. I pct. 7 (fost pct. 6) din O.G. nr. 27/2006.

Art. 6. – (1) Datele utilizate pentru calculul numarului mediu anual de salariati, cifra de afaceri neta anuala si activele totale sunt cele raportate in situatiile financiare aferente exercitiului financiar precedent, aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.

(2) Daca la data intocmirii situatiilor financiare anuale intreprinderea nu se mai incadreaza in plafoanele stabilite la art. 3 si 4, aceasta nu isi va pierde calitatea de intreprindere mica, mijlocie sau microintreprindere decat daca depasirea acestor plafoane se produce in doua exercitii financiare consecutive.

(3) In cazul unei intreprinderi nou-infiintate, ale carei situatii financiare nu au fost aprobate, in conditiile legii, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina in cursul exercitiului financiar si se declara pe propria raspundere de catre reprezentantul/reprezentantii intreprinderii in cauza.

(4) In calculul cifrei de afaceri nete anuale sumele selectate nu includ taxa pe valoarea adaugata si alte taxe indirecte.

(5) In cazul unei intreprinderi autonome, datele, inclusiv numarul mediu anual de salariati, vor fi stabilite exclusiv pe baza situatiilor financiare anuale ale intreprinderii respective.

(6) Datele, inclusiv numarul mediu anual de salariati, ale unei intreprinderi partenere sau legate cu o alta intreprindere se vor stabili pe baza situatiilor financiare anuale si a altor date ale intreprinderii ori, daca exista, pe baza situatiilor financiare anuale consolidate in care intreprinderea este inclusa, care se vor cumula cu datele oricarei intreprinderi partenere a intreprinderii in cauza, situata imediat in amonte sau in aval de aceasta, proportional cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente).

(7) Datele prevazute la alin. (6) se vor cumula in proportie de 100% cu datele oricarei intreprinderi care este legata direct sau indirect de intreprinderea in cauza, daca datele nu sunt deja incluse in situatiile financiare anuale consolidate.

(8) Datele intreprinderilor partenere ale intreprinderii in cauza trebuie sa provina din situatiile financiare anuale proprii si din celelalte date consolidate, daca acestea exista. La acestea se adauga 100% din datele intreprinderilor legate de aceste intreprinderi partenere, cu exceptia cazului in care aceste date au fost deja incluse prin consolidare.

(9) Datele intreprinderilor cu care intreprinderea respectiva este legata trebuie sa provina din situatiile financiare anuale proprii si din celelalte date consolidate, daca acestea exista. La acestea se adauga, in mod proportional, datele oricarei intreprinderi partenere a acestor intreprinderi legate, situata imediat in amonte sau in aval de acestea, cu exceptia cazului in care au fost deja incluse in situatiile financiare anuale consolidate, intr-o proportie cel putin egala cu procentul definit la alin. (6).

(10) Atunci cand in evidentele consolidate nu sunt incluse informatii cu privire la numarul mediu anual de salariati al unei intreprinderi, cifrele privind numarul mediu anual de salariati se calculeaza prin cumularea proportionala a datelor aferente intreprinderilor partenere si a datelor aferente intreprinderilor cu care intreprinderea respectiva este legata.*

__________

*Articolul a fost modificat prin art. I pct. 8 (fost pct. 7) din O.G. nr. 27/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 175/2006.

Art. 7. – Incadrarea in plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se stabilesc pe baza unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta lege.*

__________

*Articolul a fost modificat prin art. I pct. 9 (fost pct. 8) din O.G. nr. 27/2006.

Art. 8. – (1) Controlul respectarii prevederilor prezentei legi referitoare la stabilirea numarului mediu anual de salariati se exercita de Inspectia Muncii, pe baza datelor din Registrul general de evidenta a salariatilor si a evidentelor proprii.

(2) Controlul respectarii prevederilor prezentei legi referitoare la declararea cifrei de afaceri nete anuale si a activelor totale se exercita de Ministerul Finantelor Publice, pe baza situatiilor financiare anuale.

(3) In cazul descoperirii unor neconcordante intre declaratia pe propria raspundere si situatia reala, organele de control incheie procese-verbale de constatare a faptelor care incalca dispozitiile legale, in conditiile legii, si sesizeaza organele de urmarire penala competente atunci cand exista indiciile savarsirii unei infractiuni.*

__________

*Articolul a fost modificat prin art. I pct. 91 din O.G. nr. 27/2006, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 175/2006.

CAPITOLUL II

Crearea unui cadru favorabil infiintarii si dezvoltarii

intreprinderilor mici si mijlocii

SECŢIUNEA 1

Proceduri administrative

Art. 9. – (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale si camerele de comert si industrie, in cadrul competentei lor, au obligatia sa elaboreze politici si sa asigure masuri si actiuni menite sa contribuie la protectia intreprinderilor mici si mijlocii in raporturile lor cu statul, in special prin simplificarea procedurilor administrative si prin prevenirea cresterii nejustificate a costurilor legate de conformarea acestora fata de reglementarile in vigoare.

(2) Principalele proiecte de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri vor fi supuse de initiatori, inainte de a fi transmise spre avizare, analizei Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii.

(3) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii este un organism consultativ, fara personalitate juridica, care se infiinteaza si functioneaza sub coordonarea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si din care fac parte membrii desemnati de asociatiile mediului de afaceri reprezentative pentru sectorul intreprinderilor mici si mijlocii si membre in Consiliul Economic si Social, cadre universitare, cercetatori, economisti si reprezentanti ai institutiilor initiatoare ale actelor normative respective.

(4) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii va emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative supuse analizei sale. Acestea vor fi transmise institutiei initiatoare, insotite de analize cost-beneficiu si comparatii cu optiunea de nonreglementare.

(5) Regulamentul de organizare si functionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

(6) Regulamentul de organizare si functionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, in termen de doua luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 10. – Sub sanctiunea nulitatii absolute, sunt interzise orice actiuni sau acte avand ca obiect ori putand avea ca efect discriminarea in defavoarea intreprinderilor mici si mijlocii sau a intreprinderilor nou-infiintate, pe criterii de marime ori vechime.
SECŢIUNEA a 2-a
Accesul la servicii publice si la active apartinand regiilor
autonome, societatilor/companiilor nationale si societatilor
comerciale cu capital majoritar de stat

Art. 11. – (1) Guvernul, organele de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile nationale de reglementare si autoritatile locale sunt obligate sa adopte masuri concrete in vederea facilitarii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la retelele si serviciile de utilitati publice necesare activitatii acestora, fara a distorsiona competitia libera de pe piata.
(2) In vederea realizarii obiectivului prevazut la alin. (1), autoritatile publice competente au obligatia ca in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi sa elaboreze si sa promoveze proiecte de acte normative continand masuri de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la retelele si serviciile de utilitati publice, pe care le va prezenta spre analiza Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii.
(3) Masurile de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la retelele si serviciile de utilitati publice, dupa caz, vor viza in principal:
a) unificarea etapelor de eliberare a avizelor sau acordurilor preliminare necesare pentru accesul intreprinderilor mici si mijlocii la retelele de utilitati publice;
b) simplificarea si unificarea documentatiilor solicitate intreprinderilor mici si mijlocii in vederea obtinerii avizelor sau acordurilor finale necesare racordarii si accesului la retelele de utilitati publice;
c) reglementarea nivelului maxim al taxelor de avizare-racordare si al tarifelor ce pot fi percepute intreprinderilor mici si mijlocii pentru elaborarea documentatiilor si executarea lucrarii de bransare-racordare a acestora la retelele de utilitati publice;
d) reglementarea posibilitatii achitarii in mod esalonat a acestor taxe sau tarife de catre intreprinderile mici si mijlocii;
e) reducerea sau renuntarea la garantiile solicitate si la modalitatile de plata anticipata pentru consumurile de utilitati si servicii publice furnizate intreprinderilor mici si mijlocii;
f) elaborarea si implementarea unor programe speciale de ajutoare de stat aprobate de Guvern pentru facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la retelele si serviciile de utilitati publice, cu respectarea legislatiei in vigoare in materia ajutorului de stat.
Art. 12. – (1) Intreprinderile mici si mijlocii au acces la activele disponibile ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, cu respectarea dispozitiilor legale privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si a drepturilor contractuale ale creditorilor ale caror creante sunt garantate cu ipoteca, gaj, privilegiu asupra activelor respective sau asupra carora este instituit sechestru asigurator, in urmatoarele conditii:
a) intreprinderile mici si mijlocii au acces prioritar la inchirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, in conditiile art. 13, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
b) activele disponibile utilizate de intreprinderile mici si mijlocii in baza contractului de inchiriere, a contractului de locatie de gestiune sau a contractului de asociere in participatiune, incheiate cu regiile autonome, societatile/companiile nationale, precum si cu societatile comerciale cu capital majoritar de stat vor fi vandute, la solicitarea locatarului sau asociatului, la pretul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare intocmit de un expert acceptat de parti, dupa deducerea investitiilor efectuate in activ de catre locatar/asociat. In cazul contractelor de locatie de gestiune si asociere in participatiune, asociatul/locatarul, intreprindere mica sau mijlocie, poate solicita si incheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, in aceleasi conditii. In cazul depunerii unei solicitari exprese privind cumpararea activului sau incheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare de catre beneficiarii prezentelor dispozitii, care utilizau activul in baza unui contract de inchiriere, cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea contractului de inchiriere, locatorul nu va putea refuza prelungirea contractului de inchiriere cu o perioada considerata de parti suficienta pentru rezolvarea formalitatilor legate de incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare;
c) contractul de inchiriere, la solicitarea locatarului, va fi transformat in contract de leasing cu clauza irevocabila de vanzare la pretul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare intocmit de un expert acceptat de parti;
d) intreprinderile mici si mijlocii au drept de preferinta la cumpararea activelor disponibile ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale, precum si ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate in vecinatatea imediata a activelor pe care le detin in proprietate. Dreptul de preferinta se poate exercita prin depunerea unei solicitari in acest sens, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inscrierii activului pe listele cuprinzand activele disponibile prevazute la art. 13 alin. (4). Este interzis, sub sanctiunea nulitatii absolute, transferul, in orice mod, al dreptului de proprietate asupra activului disponibil, fara acordarea dreptului de preferinta;
e) intreprinderile mici si mijlocii au prioritate la cumpararea activelor disponibile ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale, precum si ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat. In termen de 30 de zile de la primirea unei solicitari in acest sens, regiile autonome, societatile/companiile nationale, precum si societatile comerciale cu capital majoritar de stat vor organiza o prima licitatie deschisa cu strigare doar pentru intreprinderile mici si mijlocii. Oferta de vanzare va specifica faptul ca este adresata doar intreprinderilor mici si mijlocii. Prevederile privind vanzarea de active cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 577/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii se vor aplica in mod corespunzator. In situatia neadjudecarii licitatiei, se poate organiza o alta licitatie, cu acces liber, conform reglementarilor in vigoare.
(2) Regiile autonome, societatile/companiile nationale, precum si societatile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate ca, in termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de catre intreprinderile mici si mijlocii, sa incheie contractele de vanzare-cumparare prevazute la alin. (1) lit. b) si d), contractele de leasing cu clauza irevocabila de vanzare prevazute la alin. (1) lit. b) si c) sau sa asigure accesul prioritar la inchirierea, concesionarea ori leasingul activelor disponibile, in conditiile alin. (1) lit. a).
(3) Vanzarea de active, in conditiile alin. (1), se poate face si cu plata in rate esalonate pe o perioada de minimum 3 ani, cu un avans de maximum 20%.
Art. 13. – (1) In contextul prezentei legi, prin active se intelege unitati de productie, subunitati, sectii, spatii comerciale, spatii de cazare ori alte bunuri de acelasi gen din patrimoniul unei regii autonome, societati/companii nationale, precum si al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, ce pot fi organizate sa functioneze independent.
(2) In intelesul prezentei legi, se considera active disponibile activele care indeplinesc oricare dintre urmatoarele conditii:
a) nu sunt utilizate de regiile autonome, societatile/companiile nationale sau de societatile comerciale cu capital majoritar de stat care le detin pentru o perioada de cel putin 3 luni;
b) se afla in conservare pentru o perioada mai mare de un an;
c) activele inchise operational, numai in cazul prevazut la art. 12 alin. (1) lit. e).
(3) Desfasurarea procedurii de vanzare a activelor inchise operational este supusa prevederilor prezentei legi in situatia in care o solicitare privind cumpararea activului din partea unei intreprinderi mici si mijlocii este facuta in interiorul termenului prevazut de art. 326 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Regiile autonome, societatile/companiile nationale, precum si societatile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate sa stabileasca si sa intocmeasca liste cuprinzand activele disponibile, pe care le vor reactualiza lunar. Listele vor fi transmise la camerele de comert si industrie judetene si a municipiului Bucuresti, la organizatiile patronale, asociatiile profesionale prin Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
(5) Listele cuprinzand activele disponibile au caracter public si vor fi afisate la sediile camerelor de comert si industrie judetene si a municipiului Bucuresti, ale organizatiilor patronale si asociatiilor profesionale, precum si pe pagina de Internet a acestora. Acestea vor anunta prin intermediul presei locale unde este afisata lista cuprinzand activele disponibile.
(6) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si ministerele de resort vor transmite lunar Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie situatia activelor utilizate de intreprinderile mici si mijlocii, respectiv a contractelor de vanzare-cumparare, inchiriere, leasing si concesiune, incheiate in conditiile prezentei legi.
(7) Activele pot fi retrase de pe lista cu active disponibile, cu exceptia situatiilor in care au fost depasite termenele prevazute la art. 12 alin. (1) lit. e) si alin. (2), in oricare dintre urmatoarele cazuri:
a) declansarea procedurii de administrare speciala in perioada de privatizare;
b) declansarea procedurii de dizolvare voluntara si lichidare;
c) declansarea procedurii reorganizarii judiciare si falimentului.
Art. 14. – (1) Adunarile generale si consiliile de administratie ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale, precum si ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat vor adopta hotarari privind vanzarea, inchirierea, leasingul sau concesionarea activelor aflate in situatia prevazuta la art. 12 alin. (1), cu informarea prealabila a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerelor de resort, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau autoritatilor publice locale, dupa caz.
(2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerele de resort, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau autoritatile publice locale, dupa caz, au obligatia sa urmareasca derularea valorificarii activelor potrivit art. 12 alin. (1).
Art. 15. – (1) De la prevederile art. 12 si 13 sunt exceptate mijloacele fixe si activele componente ale patrimoniului apartinand aeroporturilor, statiilor de cale ferata, porturilor si Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.
(2) Sunt exceptate de la obligatiile instituite prin art. 12 alin. (1) lit. b), c), d) si e) institutiile de invatamant de stat si institutele nationale de cercetare-dezvoltare.

Articole populare

Categorii