info[at]accountable.ro
+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468
Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Legea protectiei muncii nr. 90/1996 partea II

//
Categories

CAP. 6

Răspunderea juridică

ART. 34

Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la protecţia muncii atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

ART. 35

Neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii, de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri la locul de muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

ART. 36

Neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii, de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri la locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit, dacă prin aceasta se creează posibilitatea producerii unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

ART. 37

Nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

ART. 38

Nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii, la locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit, dacă prin aceasta se creează posibilitatea producerii unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

ART. 39

Repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a dispus oprirea acestora constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

ART. 40

Dacă faptele prevăzute la art. 35 – 39 sunt săvârşite din culpă, minimul şi maximul special al pedepsei se reduc la jumătate.

ART. 41

(1) Constituie contravenţii faptele săvârşite de persoanele juridice şi persoanele fizice, aflate în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta lege, dacă nu au fost comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 18 alin. (1) lit. o).

(3) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 9 şi ale art. 18 alin. (1) lit. b), precum şi nerespectarea de către persoana fizică şi juridică a dispoziţiilor art. 22 lit. a), b) şi e) privind exercitarea atribuţiilor de către inspectorul de muncă.

(4) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.500.000 lei la 7.000.000 lei următoarele:

a) încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2), ale art. 12 alin. (2) – (4), ale art. 13 alin. (2) şi (3) şi ale art. 18 alin. (1) lit. a) şi m);

b) neluarea măsurilor prevăzute în norme, care să prevină prezenţa peste limitele admise în norme a factorilor nocivi chimici, fizici sau biologici, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman, în procesul de muncă;

c) darea în exploatare sau repunerea în funcţiune, parţială sau totală, a construcţiilor, echipamentelor tehnice noi sau reparate, precum şi aplicarea unor procese tehnologice care nu corespund normelor de protecţie a muncii;

d) neîntocmirea sau nerespectarea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale de siguranţă;

e) neluarea măsurilor pentru prevenirea şi lichidarea avariilor;

f) folosirea surselor de foc deschis şi fumatul în locurile în care acestea sunt interzise prin norme;

g) neluarea măsurilor de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, la executarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi a echipamentelor electrice, precum şi a măsurilor pentru prevenirea efectelor electricităţii statice şi a descărcărilor atmosferice;

h) nerespectarea măsurilor de protecţie a muncii privind depozitarea, manipularea, transportul sau utilizarea materialelor toxice, corosive, inflamabile, a pesticidelor, precum şi a deşeurilor rezultate;

i) neasigurarea sau nefolosirea instalaţiilor electrice de construcţie adecvate, la locurile de muncă unde există pericole de incendiu sau de explozie;

j) nerespectarea normelor de protecţie a muncii privind asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică a echipamentelor tehnice;

k) încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la asigurarea şi utilizarea fondului necesar pentru realizarea măsurilor de protecţie a muncii.

(5) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei următoarele:

a) încălcarea dispoziţiilor art. 15 şi ale art. 18 alin. (1) lit. c) – l);

b) încălcarea dispoziţiilor art. 16 şi ale art. 17 alin. (1);

c) nerespectarea normelor de protecţie a muncii privind transportul, manipularea şi depozitarea echipamentelor tehnice, materialelor şi produselor;

d) nerespectarea măsurilor de siguranţă prevăzute în normele privind lucrul la înălţime, în spaţii închise şi în condiţii de izolare;

e) nerespectarea normelor privind delimitarea, îngrădirea şi semnalizarea zonelor periculoase, golurilor, săpăturilor, puţurilor şi luminatoarelor;

f) nerespectarea măsurilor de protecţie a muncii pentru asigurarea exploatării fără pericole a instalaţiilor de sudare, a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalaţiilor mecanice sub presiune, a conductelor prin care circulă fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente tehnice;

g) nerespectarea normelor privind întreţinerea, revizia şi repararea periodică a echipamentelor tehnice;

h) nerespectarea normelor privind exploatarea în condiţii de siguranţă a mijloacelor de transport şi a celor de ridicat;

i) nerespectarea normelor de protecţie a muncii privind aplicarea metodelor de exploatare minieră, execuţia, exploatarea şi întreţinerea lucrărilor miniere, realizarea şi funcţionarea sistemului de aeraj, corespunzător clasificării minelor din punct de vedere al emanaţiilor de gaze.

(6) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei următoarele:

a) încălcarea dispoziţiilor art. 7 alin. (2) şi (3), ale art. 8 alin. (1), ale art. 18 alin. (1) lit. p) şi r), ale art. 19 lit. b) şi e) şi ale art. 26 alin. (2);

b) încălcarea normelor de protecţie a muncii privind timpul de muncă, munca în schimburi şi intensitatea muncii;

c) nerespectarea normelor privind asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie;

d) neasigurarea iluminatului de siguranţă la locurile de muncă prevăzute în normele de protecţie a muncii;

e) părăsirea echipamentelor tehnice aflate în funcţiune sau încredinţarea supravegherii acestora unor persoane neautorizate;

f) nerespectarea normelor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de salvare.

(7) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500.000 lei la 2.500.000 lei următoarele:

a) încălcarea dispoziţiilor art. 18 alin. (1) lit. n), ale art. 19 lit. a), c), d), f) şi g), ale art. 26 alin. (1) şi (3), ale art. 27 alin. (1) lit. a) şi alin. (3), ale art. 28 alin. (1) – (5) şi ale art. 29;

b) încălcarea dispoziţiilor art. 33 alin. (1) şi (2);

c) accesul persoanelor neautorizate la locurile de muncă ce prezintă pericol deosebit;

d) nerespectarea normelor privind organizarea activităţii de păstrare, întreţinere şi denocivizare a echipamentului de protecţie;

e) neîntocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcţionali ai echipamentelor tehnice şi a rapoartelor de serviciu pentru instalaţiile cu regim special de exploatare;

f) nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea şi trimiterea în termen a rapoartelor şi datelor în legătură cu situaţia protecţiei muncii.

ART. 42

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 41 alin. (2) – (7) se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii; sumele încasate cu titlu de amendă se fac venit la bugetul de stat în procent de 85%, iar 15% constituie fond de stimulare a personalului angajat la Inspecţia Muncii.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 41 alin. (4) lit. b) şi h), alin. (5) lit. b), alin. (6) lit. b) şi alin. (7) lit. b), d) şi f) se fac şi de către inspectorii de poliţie sanitară şi medicină preventivă din cadrul Ministerului Sănătăţii.

(3) În caz de constatare a unei situaţii care se încadrează în prevederile art. 35 – 39, inspectorii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) vor sesiza de îndată organele de urmărire penală competente, potrivit legii.

ART. 43

Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor juridice şi persoanelor fizice, angajatori sau angajaţi.

ART. 44

(1) Persoanele sancţionate contravenţional pot formula plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data comunicării, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.

(2) Hotărârile judecătoreşti pronunţate în condiţiile alin. (1) sunt supuse recursului.

ART. 45

Dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor sunt aplicabile în măsura în care nu conţin dispoziţii contrare prezentei legi.

ART. 46

(1) Persoanele juridice şi persoanele fizice răspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, în măsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestaţiile asigurărilor sociale de stat.

(2) La stabilirea despăgubirilor cuvenite persoanelor angajate cu convenţii civile se va ţine seama de categoriile şi de cuantumul drepturilor care se acordă salariaţilor potrivit legislaţiei asigurărilor sociale de stat.

CAP. 7

Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 47

(1) Persoanele juridice şi persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea fără a fi autorizate din punct de vedere al protecţiei muncii, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt obligate să solicite inspectoratelor teritoriale de muncă emiterea autorizaţiei de funcţionare.

(2) Termenul privind obligaţia de a solicita emiterea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, pentru persoanele fizice şi persoanele juridice prevăzute la alin. (1), este de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

ART. 48

(1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu organele de stat competente va elabora, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme metodologice în aplicarea prevederilor acesteia, referitoare la:

a) autorizarea funcţionării persoanelor juridice din punct de vedere al protecţiei muncii;

b) certificarea calităţii de protecţie a prototipurilor sortimentelor de echipament individual de protecţie şi de lucru şi avizarea introducerii lor în fabricaţie;

c) certificarea calităţii, din punct de vedere al securităţii muncii, a echipamentelor tehnice;

d) avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi de instruire în domeniul protecţiei muncii;

e) clasificarea minelor din punct de vedere al emanaţiilor de gaze;

f) comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa accidentelor de muncă şi declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesională;

g) finanţarea cheltuielilor pentru realizarea măsurilor de protecţie a muncii;

h) locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol iminent de accidentare.

(2) Normele metodologice se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 49

În sensul prezentei legi, prin loc de muncă cu pericol deosebit se înţelege locul de muncă ce prezintă un înalt risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională, care, datorită caracteristicilor proprii procesului tehnologic sau mediului de muncă, instalaţiilor şi utilajelor cu regim de funcţionare continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare, necesită cunoaşterea şi respectarea cu stricteţe a disciplinei tehnologice, a normelor de securitate a muncii, a regulilor de ordine şi disciplină a muncii, pentru prevenirea oricăror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice cu consecinţe grave.

ART. 50

În sensul prezentei legi, prin pericol iminent de accidentare se înţelege situaţia în care se poate produce în orice moment accidentarea sau îmbolnăvirea profesională a unuia sau a mai multor salariaţi.

ART. 51

În sensul prezentei legi, prin practică profesională se înţelege instruirea practică, specifică meseriei şi specialităţii în care se pregătesc elevii, studenţii şi ucenicii în atelierele şi laboratoarele persoanelor juridice, precum şi în atelierele persoanelor fizice.

ART. 52

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege, se modifică şi se completează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de apariţia unor domenii sau activităţi noi în economia naţională.

ART. 53

(1) Prezenta lege intră în vigoare după 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, H.C.M. nr. 2.896/1966 privind declararea, cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, H.C.M. nr. 304/1975 privind acordarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului de protecţie şi echipamentului de lucru, H.C.M. nr. 1.672/1974 privind planificarea, finanţarea şi raportarea cheltuielilor de protecţie a muncii, H.C.M. nr. 2.494/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul muncii şi ocrotirilor sociale, precum şi alte dispoziţii contrare prezentei legi.

ANEXA 1

DOMENIILE

pentru care se elaborează normele generale de protecţie şi igienă a muncii

________________________________________________________________________________

Nr. Domeniul Reguli şi măsuri

crt.

________________________________________________________________________________

1. Organizarea protecţiei muncii – principii şi criterii de organizare;

la nivelul persoanei juridice, – încadrarea şi repartizarea personalului

precum şi al persoanei fizice la locurile de muncă;

– pregătirea şi instruirea personalului;

– formarea şi perfecţionarea

specialiştilor;

– metode şi mijloace de propagandă;

– dotarea cu echipament individual de

protecţie;

– acordarea alimentaţiei de protecţie şi

a materialelor igienico-sanitare.

2. Sarcinile de muncă – conceperea şi repartizarea sarcinilor

de muncă;

– durata timpului de muncă, munca în

schimburi, intensitatea muncii;

– principii ergonomice în organizarea

locului de muncă;

– transportul, manipularea şi depozitarea

materialelor;

– componentele solicitărilor neuropsihice

şi nivelurile de încărcare cu sarcini

de lucru;

– lucrul în condiţii de izolare;

– lucrul la înălţime.

3. Clădiri şi alte construcţii – obligaţiile proiectantului;

– obligaţiile executantului;

– obligaţiile beneficiarului;

– amplasarea clădirilor, depozitelor şi a

altor tipuri de construcţii;

– căi de circulaţie;

– înălţimea clădirilor, dimensionarea

suprafeţelor şi a volumului de lucru;

– instalaţii tehnico-edilitare;

– dotări social-sanitare;

– necesarul de apă potabilă;

– colectarea şi îndepărtarea reziduurilor.

4. Echipamente tehnice – principii ergonomice;

– prevederi comune;

– sisteme de comandă;

– maşini;

– echipamente tehnice electrice;

– instalaţii sub presiune, de ridicat şi

transportat;

– echipamente pentru fluide energetice;

– echipamente portabile şi unelte manuale.

5. Mediul de muncă – valorile componentelor microclimatului,

în funcţie de efortul fizic depus şi de

sezon;

– noxe chimice la locul de muncă,

concentraţii maxime admise;

– concentraţii maxime admise de pulberi

şi fibre;

– natura agenţilor biologici periculoşi;

– condiţiile şi măsurile de prevenire a

contaminării;

– ventilarea industrială;

– iluminatul industrial;

– zgomot, vibraţii şi ultrasunete:

intensitate şi punct de expunere;

– radiaţii electromagnetice: câmpuri

electromagnetice, radiaţii laser,

radiaţii ultraviolete, plasmă;

– bolile profesionale – clasificare.

ANEXA 2

ACTIVITĂŢILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

pentru care se elaborează norme specifice de securitate a muncii

1. Agricultură:

– Cultura mare, viticultură, pomicultură, legumicultură, plante tehnice şi utilizarea substanţelor toxice în activităţile din agricultură

– Valorificarea deşeurilor proteice

– Prelucrarea, păstrarea, industrializarea şi livrarea furajelor

– Recepţionarea, conservarea, păstrarea şi valorificarea produselor agricole

– Îmbunătăţiri funciare şi irigaţii

– Exploatarea stufului

– Creşterea animalelor.

2. Silvicultură, exploatare forestieră şi economia vânatului:

– Silvicultură şi economia vânatului

– Exploatări şi transporturi forestiere.

3. Piscicultură şi pescuit:

– Piscicultură şi pescuit.

4. Industria extractivă:

– Prospecţiuni şi explorări geologice

– Extragerea substanţelor minerale utile în cariere cu mijloace mecanizate

– Mine de cărbune, şisturi şi nisipuri bituminoase

– Prepararea cărbunilor

– Mine de petrol

– Lucrări de foraj sonde

– Foraj cu platforme marine

– Foraje speciale

– Lucrări speciale în activitatea de foraj-extracţie a hidrocarburilor

– Extracţia ţiţeiului

– Extracţia ţiţeiului şi a gazelor prin sonde marine

– Extracţia gazelor naturale

– Transportul prin conducte al gazelor naturale

– Exploatarea în subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive şi a nemetaliferelor

– Prepararea minereurilor

– Exploatarea substanţelor minerale în cariere, prin derocare cu explozivi

– Transportul ţiţeiului, al gazolinei şi al etanului prin conducte

– Excavaţii şi construcţii subterane

– Exploatarea şi prelucrarea sării.

5. Industria prelucrătoare:

– Industria cărnii şi a produselor din carne

– Instalaţii frigorifice

– Industria prelucrării peştelui

– Prelucrarea conservelor din legume şi fructe şi producerea sucurilor

– Fabricarea uleiurilor şi a altor grăsimi vegetale

– Fabricarea produselor lactate

– Fabricarea produselor de morărit şi de panificaţie

– Fabricarea zahărului şi a produselor zaharoase

– Vinificaţie, fabricarea alcoolului, băuturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei şi a apei minerale

– Industria de prelucrare a tutunului

– Prelucrarea plantelor textile (in, cânepă şi bumbac)

– Industria textilă

– Industria confecţiilor din textile, blănuri şi piele

– Industria de prelucrare a pieilor

– Fabricarea articolelor din piele şi a încălţămintei

– Fabricarea mobilei din lemn, inclusiv tapiţate

– Fabricarea uşilor, ferestrelor, caselor prefabricate şi a panourilor pentru construcţii

– Fabricarea articolelor sportive, ambarcaţiunilor, planoarelor, articolelor muzicale şi a rechizitelor şcolare din lemn

– Fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor şi altele

– Fabricarea furnirului, placajului, panelului, lemnului stratificat-densificat şi a elementelor mulate din furnire sau aşchii

– Fabricarea şi înnobilarea plăcilor din aşchii sau fibre de lemn

– Fabricarea creioanelor

– Fabricarea chibriturilor

– Fabricarea lânii şi făinii din lemn, a drojdiei furajere, extraselor tanante şi a furfurolului

– Industria hârtiei şi a celulozei

– Industria poligrafică

– Prelucrarea ţiţeiului

– Fabricarea produselor petrochimice de bază

– Fabricarea materiilor explozive

– Transportul, depozitarea şi folosirea materialelor explozive

– Fabricarea, stocarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului

– Desfacerea produselor petroliere

– Manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice

– Fabricarea, transportul, depozitarea şi utilizarea hidrogenului

– Fabricarea, transportul şi utilizarea acetilenei

– Producerea aerului comprimat

– Fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice

– Fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice)

– Fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice

– Fabricarea cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare

– Prelucrarea cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare

– Fabricarea, depozitarea şi transportul apei grele

– Fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje şi sticlărie tehnică

– Fabricarea porţelanului şi ceramicii fine pentru menaj

– Fabricarea geamului

– Fabricarea lianţilor şi azbocimentului

– Fabricarea şi prelucrarea fibrelor din sticlă

– Fabricarea betonului celular autoclavizat

– Fabricarea produselor din beton, beton armat şi precomprimat

– Prelucrarea pietrei şi a marmurii

– Producerea materialelor termo- şi hidroizolante

– Fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii

– Fabricarea produselor din PAS (poliesteri armaţi cu fibre de sticlă)

– Fabricarea cocsului şi a produselor cocsochimice

– Fabrici de aglomerare

– Elaborarea şi turnarea fontei

– Elaborarea şi turnarea oţelului

– Laminarea profilurilor şi a produselor plate

– Fabricarea produselor refractare, plăcilor şi a pulberilor folosite la turnarea oţelului

– Fabricarea produselor abrazive şi cărbunoase

– Activitatea în turnătorii

– Elaborarea şi prepararea metalelor neferoase şi rare

– Prelucrarea azbestului

– Construcţii şi confecţii metalice

– Prelucrarea metalelor prin deformare plastică la cald

– Prelucrarea metalelor prin deformare plastică la rece şi ştanţare

– Prelucrarea metalelor prin aşchiere

– Construcţii navale

– Laboratoare de analize fizico-chimice şi mecanice

– Sudarea şi tăierea metalelor

– Tratamente termice şi termochimice

– Activitatea de vopsire

– Acoperiri metalice

– Prelucrări neconvenţionale (electroeroziune, electrochimie, laser şi ultrasunete)

– Fabricarea componentelor şi echipamentelor electronice, electrotehnice şi a materialelor electroizolante

– Fabricarea acumulatoarelor şi a pilelor electrice

– Fabricarea lămpilor electrice, tuburilor cinescop şi a corpurilor de iluminat

– Fabricarea maşinilor electrice rotative, transformatoarelor şi a condensatoarelor de forţă

– Exploatarea şi întreţinerea transportoarelor cu bandă

– Lucrul cu radiaţii neionizante

– Prelucrarea automată a datelor

– Activităţi care se desfăşoară la binoculare.

6. Energia electrică şi termică, gaze şi apă:

– Producerea energiei electrice

– Transportul şi distribuţia energiei electrice

– Utilizarea energiei electrice în medii normale

– Producerea energiei termice

– Centrale termice echipate cu cazane care funcţionează cu combustibil lemnos

– Transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice

– Distribuţia şi utilizarea gazelor

– Alimentarea cu apă a localităţilor şi pentru nevoi tehnologice (captare, transport şi distribuţie)

– Evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procesele tehnologice

– Exploatarea, gospodărirea apelor, întreţinerea lucrărilor şi a cursurilor de apă, cadastrul apelor şi al folosinţelor legate de ape şi apărarea împotriva inundaţiilor.

7. Construcţii:

– Lucrări geotehnice de excavaţii, fundaţii, terasamente, nivelări şi consolidări de teren

– Prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi precomprimate

– Executarea construcţiilor înalte (inclusiv glisări şi liftări)

– Lucrări de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii

– Lucrări de izolaţii termice, hidrofuge şi protecţii anticorosive

– Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire

– Lucrări de montaj utilaje tehnologice şi construcţii metalice

– Construcţii hidrotehnice, portuare şi canale navigabile

– Lucrări de reparaţii, consolidări, demolări şi translaţii de clădiri

– Lucrări de drumuri, poduri şi construcţii căi ferate

– Alpinism utilitar

– Lucrări de cofraje, schele, cintre şi eşafodaje.

8. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor:

– Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul

– Manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea materialelor

– Întreţinere şi reparaţii autovehicule.

9. Hoteluri şi restaurante:

– Turism, alimentaţie publică şi transportul persoanelor cu instalaţii pe cablu.

10. Transport, depozitare şi comunicaţii:

– Transporturi rutiere

– Transporturi pe calea ferată

– Exploatarea metroului

– Transportul urban cu tracţiune electrică (tramvai, troleibuz) şi instalaţii aferente, exploatare şi întreţinere

– Transport intern

– Transporturi navale

– Transporturi aeriene

– Exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi a podurilor

– Exploatarea şi întreţinerea portuară

– Poştă

– Telecomunicaţii

– Radiocomunicaţii.

11. Sănătate şi asistenţă socială:

– Activităţi din domeniul sănătăţii.

12. Alte activităţi de servicii sociale colective şi personale:

– Gospodărire comunală şi salubritate publică

– Activitatea de prestări de servicii.

13. Alte activităţi:

– Lucrul la înălţime

– Lucrul în spaţii închise

– Semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă

– Organizarea şantierelor temporare sau mobile.

Leave a Reply