info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Legea contabilitatii 82/1991

LEGEA contabilitatii nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicata**) (*actualizata*)

(actualizata pana la data de 07 septembrie 2004*)

EMITENT: PARLAMENTUL

————–

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. “Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra Neamt pana la data de 07 septembrie 2004, cu modificarile si completarile aduse de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004.

**) Republicata in temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 310/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, dandu-se articolelor o noua numerotare.

Legea contabilitatii nr. 82/1991 a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Societatile comerciale, societatile/ companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

(2) Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial, precum si persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri au, de asemenea, obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si, dupa caz, contabilitatea de gestiune.

(3) Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), cu sediul sau domiciliul in Romania, precum si sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.

————-

Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 2

(1) Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevazute la art. 1 trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

(1^1) Contabilitatea publica cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;

b) contabilitatea trezoreriei statului;

c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a deficitului patrimonial;

d) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.

(2) Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare, precum si pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale.

————-

Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 3

(1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.

(2) Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.

(3) Pentru necesitatile proprii de informare, persoanele prevazute la art. 1 pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare si intr-o alta moneda.

————-

Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 4

(1) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

(1^1) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme privind contabilitatea in partida simpla.

(2) Normele si reglementarile contabile pentru institutiile de credit, unitatile de asigurare-reasigurare, precum si pentru unitatile care opereaza pe piata de capital se elaboreaza si se emit de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Elaborarea reglementarilor prevazute la alin. (1), (1^1 ) si (2) se face prin consultarea organismelor profesionale de profil.

————-

Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 5

(1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale.

(2) Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Pentru organizatii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de organizatii fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, Ministerul Finantelor Publice aproba un sistem simplificat de raportare financiara, avand in vedere si cerintele organismelor europene de profil.

————-

Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 6

(1) Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

(2) Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz.

ART. 7

Abrogat.

————-

Art. 7 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 8

(1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.

(2) Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

(3) Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

————-

Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 9

(1) Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale se fac potrivit normelor si reglementarilor contabile.

(2) Reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale, la valoarea justa a acestora. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.

(3) Abrogat.

————-

Alin. (3) al art. 9 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 10

(1) Documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare a persoanelor prevazute la art. 1 sunt situatiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

(2) Pentru institutiile publice documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli este situatia financiara trimestriala si anuala.

(3) Societatile-mama, definite astfel in reglementarile contabile aplicabile grupurilor de societati, intocmesc si prezinta si situatii financiare anuale consolidate.

————-

Alin. (1) si (3) ale art. 10 au fost modificate de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

CAP. 2

Organizarea si conducerea contabilitatii

ART. 11

(1) Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prevazute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.

(2) Persoanele prevazute la art. 1 organizeaza si conduc contabilitatea, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii.

(3) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, care raspund potrivit legii.

(4) La persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte, nu au personal calificat incadrat, potrivit legii, sau contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, si care au inregistrat o cifra de afaceri anuala de pana la echivalentul in lei a 5.000 euro, raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, potrivit legii, revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.

(5) Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au personal incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie.

————-

Alin. (3) si (4) ale art. 11 au fost modificate de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 12

Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.

ART. 13

(1) Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.

(2) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, in conditiile stabilite de reglementarile legale.

ART. 13^1

Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie, dupa caz.

————-

Art. 13^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 13^2

Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

————-

Art. 13^2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 14

Valoarea actiunilor emise sau a altor titluri, precum si varsamintele efectuate in contul capitalului subscris se reflecta distinct in contabilitate.

ART. 15

Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.

ART. 16

(1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz.

(2) Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor, dupa caz.

(3) Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.

————-

Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 17

(1) Contabilitatea institutiilor publice asigura inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.

(2) Pentru finantarea cheltuielilor in limita prevederilor din bugetele aprobate, institutiile publice au obligatia organizarii si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

————-

Art. 17 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 18

(1) In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar.

(2) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia.

(3) Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

(4) Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.

(5) La institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual prin inchiderea conturilor de cheltuieli efective si a conturilor de surse din care au fost efectuate.

————–

Alin. (1), (3) si (4) ale art. 18 au fost modificate de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

CAP. 3

Registrele de contabilitate

ART. 19

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

————–

Art. 19 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 20

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

ART. 21

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar, sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice.

————–

Art. 21 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 22

Persoanele prevazute la art. 1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice.

————–

Art. 22 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 23

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau incetarea, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii.

ART. 24

Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare, precum si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1, timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.

ART. 25

In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest scop.

CAP. 4

Situatii financiare anuale

ART. 25^1

(1) Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.

(2) Durata exercitiului financiar este de 12 luni.

(3) Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:

a) pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine, cu exceptia institutiilor de credit, entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exercitiul financiar difera pentru societate;

b) pentru filialele consolidate ale societatii-mama, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exercitiul financiar difera pentru societatea-mama.

(4) Exercitiul financiar al unitatilor nou-infiintate incepe la data infiintarii, potrivit legii.

(5) Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe la data incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar, indiferent de durata sa.

(6) Situatiile financiare anuale consolidate ale unei societati-mama se intocmesc pentru acelasi exercitiu financiar aplicabil situatiilor financiare anuale ale societatiimama. Daca exercitiul financiar al filialelor difera de exercitiul financiar aplicabil societatii-mama, situatiile financiare anuale consolidate pot fi intocmite la o alta data pentru a tine cont de exercitiul financiar al majoritatii sau al celor mai importante dintre societatile consolidate.

(7) Exercitiul financiar pentru institutiile publice este anul bugetar.

————–

Art. 25^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 26

(1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii acestora, in conditiile legii.

(2) Ministerul Finantelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea situatiilor financiare si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.

(3) Pentru persoanele juridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara situatiile financiare anuale se compun din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.

(4) Persoanele juridice care nu indeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementarilor prevazute la alin. (3) aplica reglementari contabile conforme cu directivele europene si intocmesc situatii financiare anuale, care se compun din bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative.

(5) Criteriile mentionate la alin. (4) si categoriile de persoane care aplica reglementarile prevazute la alin. (3) si (4) se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

(6) Pentru persoanele juridice fara scop patrimonial situatiile financiare anuale se compun din bilant, contul rezultatului exercitiului, politici contabile si note explicative.

(7) Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt insotite de raportul administratorilor.

(8) Pentru sucursalele din Romania ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare cu sediul in strainatate, institutiile prevazute la art. 4 alin. (2) stabilesc continutul situatiilor financiare anuale care trebuie publicate de aceste sucursale. Institutiile respective stabilesc si cerintele referitoare la informatiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective in situatia in care acestea nu sunt obligate sa publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.

(9) Institutiile publice intocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

————-

Art. 26 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 26^1

Raportul anual cuprinde situatiile financiare anuale, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

————-

Art. 26^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 26^2

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 11 alin. (1) prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

————–

Art. 26^2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 26^3

O societate-mama trebuie sa intocmeasca atat raport anual pentru propria activitate, cat si raport anual consolidat.

————–

Art. 26^3 a fost introdus de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 26^4

(1) Obiectivul situatiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

(2) Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, politici contabile si note explicative la situatiile financiare anuale consolidate, si vor fi facute publice impreuna cu situatiile financiare anuale individuale ale societatii-mama.

————–

Art. 26^4 a fost introdus de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 27

(1) Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice prevazute la art. 26 alin. (3) sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.

(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situatiile financiare intocmite cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii persoanelor prevazute la art. 26 alin. (3).

(3) Persoanele juridice prevazute la art. 26 alin. (3) au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale pe perioada premergatoare aplicarii reglementarilor armonizate, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevazute la art. 4 alin. (2), dupa caz.

(4) Criteriile in functie de care situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice prevazute la art. 26 alin. (4) sunt supuse auditului financiar se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Verificarea de catre cenzori a situatiilor financiare anuale se efectueaza potrivit legii.

————–

Alin. (4) al art. 27 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 28

(1) Persoanele juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice situatiile financiare anuale. Fac obiectul publicarii situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz. Aceste prevederi se aplica si sucursalelor inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si societatilor-mama care intocmesc situatii financiare consolidate.

(2) Actionarii si angajatii unei societati au dreptul sa se informeze in legatura cu situatiile financiare anuale la sediul social al societatii sau al societatii-mama, fara nici o discriminare.

(3) Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 50 de ani.

(4) In caz de incetare a activitatii persoanelor prevazute la art. 1, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente la care se refera art. 24 se predau la arhivele statului, in conformitate cu prevederile legale in materie.

————–

Art. 28 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 29

(1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, la Directia generala de administrare a marilor contribuabili, astfel:

a) persoanele prevazute la art. 26 alin. (3), in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

b) persoanele prevazute la art. 26 alin. (4) si (6), in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

c) persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Prevederile prezentului alineat se aplica pana la data de 31 decembrie 2006, inclusiv pentru situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2006.

(2) Institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

(3) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, institutiile publice autonome si unitatile administrativteritoriale, ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta.

————–

Alin. (1) si (3) ale art. 29 au fost modificate de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

CAP. 5

Contabilitatea trezoreriei statului si a institutiilor publice

ART. 30

(1) Contabilitatea trezoreriei statului se organizeaza si functioneaza pe principiul executiei de casa si asigura inregistrarea operatiunilor de incasari si plati in conturi de venituri si cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite si subdiviziunile clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

(2) In contabilitatea trezoreriei statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise si repartizate si pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele locale, precum si conturi de disponibilitati din care se pot efectua plati.

(3) Contabilitatea trezoreriei statului asigura informatii cu privire la derularea executiei bugetare in conditii de echilibru financiar, aprobata anual prin lege pentru fiecare buget, precum si in limita disponibilitatilor aflate in conturi.

(4) In contabilitatea trezoreriei statului se reflecta, in conturi distincte, imprumuturile de stat interne si externe primite pentru finantarea deficitelor bugetare, precum si pentru alte actiuni prevazute de lege, plasamentele financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului, precum si depozitele atrase de la institutiile financiare si de la persoane fizice.

(5) Contabilitatea trezoreriei statului se organizeaza in cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale subordonate si cuprinde operatiunile privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate in contul organelor administratiei publice centrale si locale.

(6) Organizarea si conducerea contabilitatii trezoreriei statului se efectueaza potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice.

(7) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, organizeaza si conduc contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor incasate, precum si a angajamentelor si a platilor efectuate, potrivit bugetului aprobat.

————–

Alin. (2), (5) si (7) ale art. 30 au fost modificate de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 31

(1) Contabilitatea executiei bugetelor locale se organizeaza si se conduce la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice si asigura inregistrarea operatiunilor privind: drepturile constatate, veniturile incasate, cheltuielile efectuate in executarea bugetelor locale, precum si obligatiile cu termene legale de plata pana la data de 31 decembrie; evidenta subventiilor primite de la bugetul de stat si de la celelalte bugete, precum si a sumelor defalcate din bugetul de stat, potrivit legii; gestiunea datoriei publice locale interne si externe; stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.

(2) Unitatile administrativ-teritoriale, institutiile si serviciile publice de subordonare locala, care au personalitate juridica si ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, organizeaza si conduc contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor incasate, precum si a angajamentelor si a platilor efectuate, potrivit bugetului aprobat.

————–

Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 32

(1) Contabilitatea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat se organizeaza si se conduce in cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al unitatilor subordonate, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice si asigura inregistrarea operatiunilor privind: drepturile constatate, veniturile incasate, cheltuielile efectuate in executarea bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si obligatiile cu termene legale de plata pana la data de 31 decembrie; evidenta subventiilor primite de la bugetul de stat; stabilirea rezultatului executiei bugetului asigurarilor sociale de stat prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.

(2) Institutiile publice cu personalitate juridica, finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, organizeaza si conduc contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor incasate, precum si a angajamentelor si a platilor efectuate, potrivit bugetului aprobat.

————–

Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 33

(1) Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual bilantul institutiilor publice.

(2) Obiectul principal al bilantului institutiilor publice il constituie patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, cuprinzand domeniul public si cel privat, inclusiv solul, bogatiile naturale, zacamintele si alte bunuri cu potential economic, evaluate in expresie baneasca, dupa metodologia stabilita de fiecare minister, autoritate a administratiei publice centrale sau locale, dupa caz.

(3) Evidenta in unitati fizice sau valorice, dupa caz, a fondului funciar, fondului forestier, rezervelor de substante minerale utile si a celorlalte resurse naturale ale solului si subsolului se realizeaza de catre unitatile care administreaza, exploateaza si folosesc bunurile respective.

(4) La incheierea exercitiului financiar, in contabilitatea trezoreriei statului se procedeaza la incheierea executiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:

a) incheierea executiei bugetului de stat se efectueaza de catre unitatile teritoriale ale trezoreriei statului;

b) incheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat se efectueaza de catre unitatile Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;

c) incheierea executiei bugetelor locale se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

(5) Ministerul Finantelor Publice intocmeste trimestrial si anual bilantul general al trezoreriei statului, in structura stabilita de acesta, care se aproba in conditiile legii.

ART. 34

Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, se prezinta Guvernului o data cu contul general anual de executie a bugetului de stat.

CAP. 6

Contraventii si infractiuni

ART. 35

Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

1. detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate;

2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la:

a) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;

b) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

c) efectuarea inventarierii;

d) intocmirea si auditarea situatiilor financiare anuale;

e) intocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice stabilite de Ministerul Finantelor Publice;

f) nedepunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 nu au desfasurat activitate;

g) publicarea situatiilor financiare anuale, potrivit legii.

3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare.

————–

Litera g) a pct. 2 al art. 35 a fost introdusa de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 36

(1) Contraventia prevazuta la art. 35 pct. 2 lit. g) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 300.000.000 lei, cea prevazuta la pct. 1, cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevazute la pct. 2 lit. c) si d), cu amenda de la 4.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevazute la pct. 2 lit. a) si b), cu amenda de la 3.000.000 lei la 40.000.000 lei, cea prevazuta la pct. 2 lit. e), cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar cea prevazuta la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei. Criteriile in functie de care se stabileste nivelul amenzii se coreleaza cu nivelul cifrei de afaceri.

(1^1) Amenda pentru neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 35 pct. 2 lit. e) este de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, daca perioada de intarziere pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice este cuprinsa intre 15 si 30 de zile lucratoare, si de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.

(2) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate modifica nivelul amenzilor prevazute la alin. (1) in functie de rata inflatiei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele cu atributii de control financiar si de alte persoane anume imputernicite de Ministerul Finantelor Publice.

(4) Amenzile contraventionale prevazute la alin. (1) si (1^1 ) se suporta de persoanele vinovate.

(5) Contraventiilor prevazute la art. 35 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor*).

———–

*) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

———–

Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

Alin. (1^1) al art. 36 a fost introdus de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 37

Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii.

CAP. 7

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 38

(1) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi Ministerul Finantelor Publice va elabora normele si reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene**).

(2) Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevazute la art. 4 alin. (2) din prezenta lege vor elabora si vor actualiza permanent reglementarile contabile aplicabile persoanelor prevazute la art. 1.

———–

**) A se vedea Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 si nr. 279 bis din 25 aprilie 2002, reglementari care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2003.

ART. 39

Ministerul Finantelor Publice exercita controlul asupra modului in care se aplica prevederile prezentei legi.

ART. 40

Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1992*).

————

*) A se vedea si datele de intrare in vigoare a actelor normative modificatoare.

ART. 41

Prevederile prezentei legi se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, ce apartin persoanelor prevazute la art. 1, cu sediul sau domiciliul in Romania, cat si subunitatilor cu sediul in Romania, ce apartin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul in strainatate.

ART. 42

Pentru dezvoltarea cadrului institutional in domeniul contabilitatii si al profesiei contabile, se reorganizeaza Colegiul Consultativ al Contabilitatii. Modul de organizare si functionare, atributiile si sursele de finantare ale acestuia se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Contabilitatii, care se aproba prin hotarare a Guvernului, ce va fi promovata pana la data de 31 martie 2005.

————-

Art. 42 a fost modificat de ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004.

ART. 43

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

– Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor si evidentelor cu continut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat in Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;

– Hotararea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, atributiile si raspunderile conducatorului compartimentului financiar-contabil, publicata in Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;

– Hotararea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicata in Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;

– Hotararea nr. 1.116/1975 privind imbunatatirea analizei pe baza de bilant, cresterea operativitatii si calitatii informatiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unitatilor socialiste de stat, publicata in Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;

– Hotararea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor in domeniul contabilitatii, verificarea si certificarea bilantului contabil in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;

– orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi**).

———

**) Liniutele 5-7 ale art. 43 au fost introduse prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 310/2002.

————-

NOTA:

A se vedea si art. III din ORDONANTA nr. 70 din 13 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004 care prevede:

“Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. 2 alin. (1^1 ) lit. c) si d) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006, precum si a prevederilor art. 25^1 alin. (3) si alin. (6), care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.”

———–

Articole populare

Categorii