info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Înregistrarea obligațiilor fiscale restante și publicarea listelor debitorilor

În data de 03.02.2016 a intrat în vigoare, Ordinul nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii.

Obligaţiile fiscale restante nu sunt publicate dacă cuantum total este sub următoarele plafoane:
a) 1.500 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil ;
b) 1.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; c) 500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere; d) 100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).
Obligaţiile fiscale restante se stabilesc pe baza evidenţelor fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale.

lista datornicilor la bugetul de stat

Obligaţii fiscale restante, sunt acele obligaţii pentru care s-a ajuns la termenul de scadenţă sau termenul de plată. Obligaţii fiscale restante nu sunt reprezentate de acele obligaţii care sunt în derulare înlesnirile la plată, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii; nu sunt reprezentate obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară, și totodată nu sunt considerate obligaţiile fiscale restante acele obligații care sunt stabilite în actele administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile legii;

Publicarea listelor va cuprinde următoarele: denumirea/numele şi prenumele debitorilor, codul de identificare fiscală ( în cazul persoanelor juridice ), precum și codul numeric personal ( în cazul persoanelor fizice), localitatea domiciliului fiscal, precum şi cuantumul total al obligaţiilor fiscale restante, din care obligaţii fiscale principale şi obligaţii fiscale accesorii, iar în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare, vor cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de activitatea proprie, cât şi obligaţiile fiscale restante datorate de sediile sale secundare.

Organul fiscal central trebuie sa comunice printr-o notificare debitorului, ca până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, să achite obligaţiile fiscale restante. În cazul în care există neconcordanţe, punerea de acord asupra acestora se rezolva în termen de 5 zile de la data notificării, în caz contrar obligaţiile fiscale restante notificate se consideră recunoaştere a datoriei. Publicarea şi actualizarea listei debitorilor se face trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante vor cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de persoana fizică, cât şi obligaţiile fiscale datorate din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere.
Odată cu achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal central trebuie ca în termen de 15 zile să opereze modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii, în sensul eliminării din liste.

Articole populare

Categorii