info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune

tvaO societate se poate înregistra în scopuri de TVA pentru întreaga activitate prin opțiune prin depunerea unui dosar la Administrația Financiară. Acest dosar cuprinde următoarele:
– Declarația 088 – Declarația pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA – formular ce conține 20 de întrebari legate de societate, asociații/administratorii acesteia ( studii, venituri brute, dacă au mai deținut sau dețin calitatea de asociat/administrator la alte societăți, faptul ca nu au comis/au comis infracțiunile și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001, etc.)
– Declarația de mențiuni pentru persoane juridice formular 010
– Declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfășoară sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora
– Copii ale documentelor de identitate ale administratorilor și asociatilor
– Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare
– Copii de pe documentele din care rezultă deținerea legală a spațiului/spațiilor cu destinație de sediu social și/sau sedii secundare declarate
– Copie CUI
– Actul constitutiv al societății
– Balanța de verificare
– Certificatul constatator cu activitățile desfășurate la sediu , la terți și punct de lucru, după caz
– Certificatul constatator în formă lungă, eliberat de ONRC în original
– Delegație
– Copie carte de identitate a delegatului

Pe lânga aceste documente formularul 088 precizeaza pe parcursul completării acestuia adaugarea la dosar a următoarelor documente:
– Dovada spațiu punct de lucru
– Copie extras de bancă
– Copie după actele de studii ale asociaților
– Copie după contractele de muncă ale persoanelor cu funcții de conducere
– În cazul declarării veniturilor brute trebuiesc atasate documentele doveditoare ( adeverințe de venit, decizie de indemnizație, contracte de muncă)
– Copie contract de prestări servicii cu firma de contabilitate

Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care îndeplinesc criteriile stipulate în Ordinul ANAF nr. 17/2015 sunt supuse unei analize.
După efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă:
– Îndeplineste criteriile de evaluare – compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfăsura activităti economice îintocmește un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;
– În cazul aprobării se va elibera certificatul de înregistrare în scopuri de TVA și decizia de înregistrare în scopuri de TVA.
– Nu indeplinește criteriile de evaluare – compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacităații de a desfăsura activități economice întocmește un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, organul fiscal competent emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;
– Îndeplineste parțial criteriile de evaluare – compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice invita la sediul sau reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 50 din Codul de Procedură Fiscală.
Invitația se face în scris și cuprinde în mod obligatoriu data, ora și locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte, baza legală a solicitării, scopul solicitării, precum și documentele pe care contribuabilul este obligat sa le prezinte.

Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la sediul organului fiscal competent, la data stabilită prin invitație, atunci solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se respinge.
Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent și furnizează corect și complet datele si informațiile solicitate, clarificând intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfășura activități economice, atunci Fiscul întocmeste un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă cererea de înregistrare în scopuri de TVA.

Articole populare

Categorii