info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Inregistrarea domiciliului fiscal al contribuabilului


Potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, în cazul impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale Bugetului general consolidat al statului administrate de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, domiciliul fiscal este reprezentat astfel:

– pentru persoanele fizice,

adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

– pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală;
– pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;

– pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.

Prin noţiunea „adresa unde locuiesc efectiv” se înţelege adresa locuinţei pe care o persoană o foloseşte în mod continuu peste 183 de zile într-un an calendaristic, întreruperile de scurtă durată nefiind luate în considerare. Dacă şederea are un scop exclusiv de vizită, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemănătoare şi nu depăşeşte perioada unui an, nu se consideră adresa unde locuiesc efectiv.

Atenţie! În situaţia în care domiciliul fiscal nu se poate stabili ca fiind sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, respectiv locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, acesta este locul în care se află majoritatea activelor.

În cazul celorlalte creanţe fiscale ale Bugetului general consolidat al statului, prin domiciliu fiscal se înţelege domiciliul reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social înregistrat potrivit legii.

Înregistrarea domiciliului fiscal

Domiciliul fiscal se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social.

Înregistrarea domiciliului fiscal, pentru persoanele fizice, se face prin depunerea la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal, a unei cereri de înregistrare a domiciliului fiscal (formularul 050 „Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului), însoţită, după caz, de:

– copie de pe actul care face dovada titlului în temeiul căruia, potrivit legii, persoana deţine spaţiul destinat domiciliului fiscal (calitatea de proprietar, chiriaş, uzufructuar şi altele asemenea);

– copie de pe actul de identitate în care a fost înscrisă, potrivit legii speciale, menţiunea de stabilire a domiciliului şi a reşedinţei la care se solicită înregistrarea domiciliului fiscal.

În cazul persoanelor juridice, cererea de înregistrare a domiciliului fiscal va fi însoţită de copii de pe actele care fac dovada deţinerii legale a spaţiului pentru domiciliul fiscal, care vor fi certificate pe fiecare pagină de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.

PENTRU A DESCARCA FORMULARUL 050 – CLICK AICI

Transferul dosarului fiscal

Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal, formular 050, se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal, urmând ca acesta să o transmită de îndată către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul a avut ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.

Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii şi va fi însoţit de certificatul de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.

La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal va emite de îndată decizia de înregistrare a noului domiciliu fiscal, care se va comunica contribuabilului potrivit prevederilor CPF.

Înregistrarea în Registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum şi scoaterea din Registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei de înregistrare a noului domiciliu fiscal. Până la data la care s-au operat modificările în Registrul contribuabililor, competenţa pentru soluţionarea oricărei probleme privind administrarea revine organului fiscal de la vechiul domiciliu fiscal.

Baza legală: art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/31.07.2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651/20.07.2004; Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum şi pentru aprobarea formularului „Decizie de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal”, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473/13.07.2007.


Articole populare

Categorii