info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Inregistrarea din oficiu in scopuri de TVA

inregistrare din oficiu TVAIn Monitorul Oficial de vineri, 25 octombrie 2013, a fost publicata o procedura complexa privind inregistrarea si anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA pentru operatorii economici, aflati in sfera TVA.

Prezentam mai jos, din acest ordin, procedura privind inregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi care nu solicită înregistrarea.

1. Când se constată că o persoană impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori art. 1531 alin. (1), după caz, din Codul fiscal, şi nu a solicitat înregistrarea, organul fiscal notifică respectiva persoană în vederea înregistrării în scopuri de TVA.

2. Prin excepţie, organul fiscal nu notifică persoana impozabilă în situaţia în care constatarea a fost efectuată de organele cu atribuţii de inspecţie fiscală, cu respectarea dispoziţiilor pct. 62 alin. (2) lit. a) din normele metodologice. În această situaţie, decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută la pct. 8, se emite pe baza deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a raportului de inspecţie fiscală care cuprind constatări privind neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare în scopuri de TVA.

3. Notificarea se întocmeşte de compartimentul de specialitate în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, din care un exemplar se comunică contribuabilului în condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

4. Dacă în urma notificării contribuabilul se prezintă, în termen de 15 zile, şi depune declaraţia de menţiuni în vederea înregistrării în scopuri de TVA sau declaraţia de înregistrare potrivit art. 1531 din Codul fiscal, după caz, organul fiscal competent prelucrează declaraţia şi procedează la înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor legale în vigoare.

5. În situaţia prevăzută la pct. 4, compartimentul de specialitate emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA fiind valabilă începând cu data prevăzută la pct. 66 alin. (1) lit. a) sau c) ori la pct. 67 alin. (2) din normele metodologice, după caz.

6. Dacă declaraţia de menţiuni sau declaraţia de înregistrare potrivit art. 1531 din Codul fiscal, după caz, se depune după începerea procedurii de înregistrare din oficiu, procedura se sistează prin referat motivat, înregistrarea în scopuri de TVA efectuându-se în baza declaraţiei de menţiuni a contribuabilului.

7. În cazul în care contribuabilul prezintă organului fiscal competent documente din care rezultă că nu are obligaţia de a solicita înregistrarea în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă şi întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, a contribuabilului. Referatul se aprobă de conducătorul unităţii fiscale. Sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, se aduce, de îndată, la cunoştinţa contribuabilului.

8. În cazul în care contribuabilul nu se prezintă în urma notificării, compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, în baza datelor deţinute, întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) proiectul deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

9. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, împreună cu documentaţia pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

10. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

11. Împotriva deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

12. Data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA.

13. După comunicarea deciziei, compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, pe care îl comunică persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

14. Odată cu înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, se aplică şi sancţiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni, prevăzute de art. 219 din Codul de procedură fiscală.

15. Compartimentul de specialitate transmite, lunar, compartimentului cu atribuţii în domeniul inspecţiei fiscale datele de identificare ale persoanei impozabile înregistrate, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru cuprinderea în programul de inspecţie fiscală.

 

Articole populare

Categorii