info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Declaratiile 100, 101, 102, 103, 104, 120, 130

In MO nr. 70 din data de 30 Ian 2008 a fost publicat OPrANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Art. 1. – Se aproba modelul si continutul formularelor prevazute în anexele nr. 1-7*):
a) 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
b) 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
c) 102 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”, cod 14.13.01.40;
d) 103 “Declaratie privind accizele”, cod 14.13.01.03/a;
e) 104 “Declaratie privind distribuirea între asociati a veniturilor si cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv;
f) 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
g) 130 “Decont privind impozitul la titeiul din productia interna”, cod 14.13.01.05.
Art. 2. – Formularele prevazute la art. 1 se completeaza si se depun potrivit instructiunilor prevazute în anexele nr. 8-17.
Art. 3 – (1) Formularele prevazute la art. 1 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sau poate fi distribuit, la cerere, de unitatile fiscale.
(2) Formularele prevazute la art. 1 se depun prin una dintre metodele prevazute de actele normative în vigoare.
(3) Pentru declararea unei obligatii de plata, pentru aceeasi perioada de raportare, nu se utilizeaza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.
(4) În situatia în care platitorul de impozite, taxe sau contributii a utilizat pentru aceeasi obligatie de plata si aceeasi perioada de raportare mai multe metode de depunere va fi înregistrata prima declaratie depusa, conform legii.
(5) În situatia în care, în declaratia privind o perioada de raportare, depusa la organul fiscal competent, nu au fost cuprinse toate impozitele, taxele sau contributiile pentru care este prevazuta, conform legii, obligatia declararii acestora, platitorul depune un formular referitor la aceeasi perioada de raportare pentru impozitele, taxele sau contributiile nedeclarate initial. Data depunerii acestui formular se stabileste în conformitate cu prevederile legale.
Art. 4. – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 18.
Art. 5. – Sumele înscrise în declaratii nu cuprind diferentele de impozite, taxe sau contributii stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a actiunilor de inspectie fiscala.
Art. 6. – Anexele nr. 1-18 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 7. – (1) Formularele prevazute la art. 1 lit. a), c), d) si e) si nomenclatoarele prevazute în anexele nr. 15-17 se utilizeaza pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor datorate începând cu data de 1 ianuarie 2008, cu termen de declarare începând cu data de 25 februarie 2008.
(2) Formularele prevazute la art. 1 lit. b), f) si g) se utilizeaza începând cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2007.
Art. 8. – La data intrarii în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.
Art. 9. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 10. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXA Nr. 8

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de
plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs

I. Depunerea declaratiei
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza si se depune de platitorii de impozite si taxe carora le revin, potrivit legislatiei în vigoare, obligatiile de plata cuprinse în Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut în anexa nr. 15.
1. Termenul de depunere a declaratiei:
– pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1-1.3;
– la alte termene, astfel cum este prevazut pentru obligatiile de plata de la pct. 1.4 lit. a)-d).
1.1. Lunar, pentru obligatiile de plata reprezentând:
a) impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii [cu exceptiile prevazute la pct. 1.2. lit. g) si pct. 1.3.], impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, impozit pe veniturile din activitati desfasurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil, cu exceptiile prevazute la pct. 1.2 lit. g) si pct. 1.3, impozit pe veniturile din vânzarea bunurilor în regim de consignatie, impozit pe veniturile din activitati desfasurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câstigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, impozit pe câstigul din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;
b) impozit la titeiul din productia interna;
c) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
d) impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state;
e) varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc;
g) taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrica de minimum 2.000 cm3.
1.2. Trimestrial, pentru obligatiile de plata reprezentând:
a) plati anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice române si sucursalele din România ale bancilor, persoane juridice straine;
b) impozit pe profit, datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevazute la lit. a);
c) impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice;
d) impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decât cele prevazute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, impozit pe profit din asociere fara personalitate juridica, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care vând/cesioneaza proprietati imobiliare situate în România sau titluri de participare detinute la o persoana juridica româna, conform art. 13 lit. b), c) si d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
f) impozit pe veniturile microîntreprinderilor din asociere, datorat de persoane fizice;
g) impozitul pe veniturile din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate de contribuabilii persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asocierile fara personalitate juridica constituite între persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente;
h) redevente miniere si petroliere;
i) facilitatile fiscale prevazute la art. 38 alin. (1) si (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.3. Semestrial, pentru obligatiile de plata reprezentând impozit pe veniturile din salarii si impozit retinut la sursa, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
1.4. Alte termene:
a) pâna la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul urmator, pentru obligatiile de plata reprezentând taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, cuprinsa la pozitia 29 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
b) pâna la data de 25 a lunii în care este prevazuta obligatia de plata, conform legii, pentru taxa pe jocuri de noroc cuprinsa la pozitiile 26 si 27 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
c) pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care este prevazut termenul legal de depunere a bilantului contabil, daca prin legi speciale nu se prevede altfel, pentru obligatia de plata reprezentând varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta la pozitia 32 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
d) pâna la termenul de plata prevazut de lege, pentru urmatoarele obligatii de plata: impozitul pe dividende, în cazul în care dividendele distribuite nu au fost platite pâna la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale; impozitul pe veniturile din dobânzi, în cazul veniturilor realizate în baza contractelor civile; impozitul pe câstigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societatilor închise, si din transferul partilor sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice.
2. Organul fiscal competent
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se depune la organul fiscal în a carui evidenta fiscala contribuabilul este înregistrat ca platitor de impozite si taxe. În cazul sediului secundar înregistrat ca platitor de impozit pe veniturile din salarii, declaratia privind impozitul pe veniturile din salarii, corespunzator activitatii sediului secundar, se depune la organul fiscal în a carui evidenta fiscala este înregistrat sediul secundar.
3. Modul de depunere
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.
Formularul se depune în format hârtie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare.
Contribuabilii mari depun formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul Sistemului electronic national, în conformitate cu prevederile legale.
Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
II. Completarea declaratiei
1. Perioada de raportare
În rubrica Luna se înscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia sau numarul ultimei luni a perioadei de raportare, dupa caz (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie sau 03 pentru trimestrul I).
Anul pentru care se completeaza declaratia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2008).
2. Sectiunea A “Date de identificare a platitorului”
În caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza codul de identificare fiscala atribuit contribuabilului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
În cazul asocierilor fara personalitate juridica pentru care, potrivit legii, exista obligatia înregistrarii fiscale se completeaza codul de înregistrare fiscala atribuit asocierii, conform legii.
În cazul asocierilor fara personalitate juridica pentru care, potrivit legii, nu exista obligatia înregistrarii fiscale se completeaza codul de identificare fiscala al persoanei desemnate, care îndeplineste, potrivit legii, obligatiile declarative ale asociatilor.
În situatia în care declaratia se completeaza de catre împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt îndeplinite, precum si datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica “Functia/Calitatea” din formular se înscrie “Împuternicit”.
În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxa pe valoarea adaugata, în prima casuta se înscrie prefixul RO.
În rubrica “Denumire” se înscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de impozite si taxe.
Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului sau adresa sediului secundar care are calitatea de platitor de impozit.
3. Sectiunea B “Date privind creanta fiscala”
Pentru fiecare impozit si taxa prevazute în Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, pentru care exista obligatii declarative în perioada de raportare, se completeaza în acelasi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta, înscriindu-se sumele reprezentând obligatiile constituite în perioada de raportare la care se refera declaratia, în conformitate cu instructiunile de mai jos.
În situatia în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plata/de recuperat pentru impozitele si taxele cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica “Suma datorata/de plata” se înscrie cifra 0 (zero).
Necompletarea tabelului din sectiunea B, pentru impozitul sau taxa pentru care exista obligatie declarativa potrivit legii, echivaleaza cu nedeclararea obligatiei respective.
Corectarea obligatiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 “Declaratie rectificativa”, cod 14.13.01.00/r, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 600/2004, cu modificarile ulterioare.
Coloana “Denumire creanta fiscala”: se înscrie denumirea obligatiei de plata, conform Nomenclatorului obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut în anexa nr. 15, datorata în perioada de raportare.
Coloana “Suma”:
Rândul 1 “Suma datorata”: se înscrie suma reprezentând impozitul/taxa datorat/datorata în perioada de raportare, conform legii.
Rândul 2 “Suma de plata”: se înscrie suma de la rândul 1.
Rândul 3 “Suma de recuperat”: se completeaza numai în cazul asocierilor fara personalitate juridica prevazute la art. 28 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asociatii persoane juridice straine si persoane fizice.
Rândul “Total obligatii de plata”: se înscrie suma reprezentând obligatii de plata la bugetul de stat pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 “Suma de plata”, pentru fiecare impozit/taxa.
Suma înscrisa la rândul “Total obligatii de plata” se plateste în contul unic corespunzator.
3.1. (1) Pentru impozitele si taxele cuprinse la pozitiile 1, 5-32 si 35 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut în anexa nr. 15, formularul se completeaza astfel:
Rândul 1 “Suma datorata”: se înscrie suma reprezentând impozitul/taxa datorat/datorata în perioada de raportare, conform legii.
Rândul 2 “Suma de plata”: se înscrie suma de la rândul 1.
(2) Pentru platile anticipate în contul impozitului pe profitul anual, prevazute la pozitia 1 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice române si sucursalele din România ale bancilor, persoane juridice straine, formularul se completeaza trimestrial, în conformitate cu art. 34 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
Rândul 1 “Suma datorata”: se înscrie suma reprezentând o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), calculata în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Rândul 2 “Suma de plata”: se înscrie suma de la rândul 1.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nou-înfiintati, înfiintati în cursul anului precedent sau care la sfârsitul anului fiscal precedent înregistreaza pierdere fiscala, declara suma reprezentând impozit pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care înregistreaza pierdere contabila la sfârsitul unui trimestru, vor completa la rândurile 1 si 2 din formular cifra 0 (zero).
3.2. (1) Pentru impozitele cuprinse la pozitiile 2-4 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut în anexa nr. 15, formularul se completeaza astfel:
Rândul 1 “Suma datorata”: se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit datorat pentru perioada de raportare, calculata ca diferenta între impozitul pe profit datorat, cumulat de la începutul anului, la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul pe profit datorat, cumulat de la începutul anului, la sfârsitul perioadei precedente celei de raportare, în situatia în care pe cumulat în perioada de raportare s-a înregistrat profit impozabil.
Rândul 2 “Suma de plata”: se înscrie suma de la rândul 1.
(2) În situatia în care în perioada de raportare s-a înregistrat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil, la rândurile 1 si 2 din formular se va înscrie cifra 0 (zero).
Formularul nu se completeaza pentru impozitul pe profit de catre urmatorii contribuabili:
– organizatiile nonprofit;
– contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.
(3) Pentru trimestrul IV, contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza în formular, pentru impozitul pe profit, o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (10) din lege.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care definitiveaza pâna la data de 15 februarie închiderea exercitiului financiar anterior, nu completeaza formularul pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (11) din lege.
(4) Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica româna:
a) în situatia în care platitorul de venit nu este o persoana juridica româna sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice straine, obligatia declararii impozitului pe profit revine persoanei juridice straine care realizeaza veniturile mentionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestei obligatii;
b) în situatia în care platitorul de venit este o persoana juridica româna sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice straine, obligatia declararii impozitului pe profit pentru persoana juridica straina care realizeaza veniturile mentionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, revine platitorului de venit.
(5) Declararea impozitului pe profit în cazul asocierilor fara personalitate juridica:
a) în cazul asociatilor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane fizice se declara la pozitia nr. 3 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut în anexa nr. 15;
b) în cazul asociatilor persoane juridice straine, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane juridice straine se declara la pozitia nr. 4 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut în anexa nr. 15.
La declararea impozitului pe profit, în cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru asociatii persoane juridice straine si persoane fizice, rândul 3 “Suma de recuperat” se completeaza, daca este cazul, dupa cum urmeaza:
Rândul 3 “Suma de recuperat”: se înscrie suma reprezentând impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, în situatia în care în perioada de raportare s-a înregistrat pe cumulat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil.
(6) Microîntreprinderile care realizeaza în cursul anului venituri mai mari decât plafonul prevazut de lege sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management în veniturile totale este de peste 50% inclusiv, potrivit art. 1071 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia declararii impozitului pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute de lege.
Rândul 1 “Suma datorata”: se înscrie suma reprezentând diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului pâna la sfârsitul perioadei de raportare, conform legii, si impozitul pe venit declarat în cursul anului.
Rândul 2 “Suma de plata”: se înscrie suma de la rândul 1.
În situatia în care impozitul pe profit stabilit este mai mic decât impozitul pe venit declarat în cursul anului, la rândurile 1 si 2 din formular se va înscrie cifra 0 (zero).
Indiferent de perioada în care se face depasirea limitelor prevazute de lege, pentru calculul profitului anual si a impozitului pe profit se vor aplica prevederile art. 34 alin. (10) si alin. (11), dupa caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.3. Contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale în conformitate cu dispozitiile art. 38 alin. (1) si (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, declara impozitul pe profit scutit la pozitiile 33 sau 34, dupa caz, din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut în anexa nr. 15.
Sumele se înscriu la rândul 1 “Suma datorata” din formular, fara completarea rândului 2 “Suma de plata”.

ANEXA Nr. 9

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 101 “Declaratie privind impozitul
pe profit”, cod 14.13.01.04

I. Depunerea declaratiei
1. Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pâna la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care definitiveaza pâna la data de 15 februarie închiderea exercitiului financiar anterior, organizatiile nonprofit, precum si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pâna la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au definitivat închiderea exercitiului financiar anterior pâna la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui de raportare depun declaratia anuala de impozit pe profit fara a depune formularul 100 pentru trimestrul IV al anului de raportare.
În cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru impozitul pe profit datorat de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si retinut de persoana juridica responsabila, nu se completeaza si nu se depune declaratia anuala de impozit pe profit.
Contribuabilii care înceteaza sa existe în cursul anului fiscal au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pâna la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului.
La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 l, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotarârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Economiei si Finantelor si cele ale Comisiei de proceduri fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
În cazul în care platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se întocmeste pe acelasi model de formular, înscriind “X” în spatiul special prevazut în acest scop.
2. Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.
Formularul se depune în format hârtie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare.
Contribuabilii mari depun formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul Sistemului electronic national, în conformitate cu prevederile legale.
Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
II. Completarea declaratiei
1. Perioada de raportare
În rubrica Anul se înscrie cu cifre arabe anul pentru care se completeaza declaratia (de exemplu: 2007).
2. Sectiunea A “Date de identificare a platitorului”
În caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza codul de identificare fiscala atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
În situatia în care declaratia se completeaza de catre împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt îndeplinite, precum si datele de identificare a acesteia, iar la rubrica “Functia/Calitatea” din formular se înscrie “Împuternicit”.
În prima casuta se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
În rubrica “Denumire” se înscrie denumirea platitorului.
Rubricile privind adresa se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului.
3. Sectiunea B “Date privind impozitul pe profit”
Rândurile 1-10 – se completeaza cu datele corespunzatoare, înregistrate în evidenta contabila a contribuabililor. La rândul 2 “Cheltuieli de exploatare” se înscriu si cheltuiala cu impozitul pe profit, precum si cheltuiala cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal devin platitori de impozit pe profit potrivit art. 1071 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
În cazul în care se înregistreaza un rezultat negativ (pierdere), acesta se va înregistra cu semnul ”-” (minus).
Rândul 11 – se completeaza cu sumele reprezentând diferente favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluarii creantelor si datoriilor în valuta, înregistrate în contabilitate la data schimbarii sistemului contabil în contul “Rezultatul reportat”, ca urmare a retratarii sau transpunerii, care devin impozabile la data încasarii/platii acestora, pentru perioada retratata sau transpusa. De asemenea, se completeaza si cu sumele reprezentând rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Totodata, acest rând se completeaza si cu sumele reprezentând veniturile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare pâna la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.
Rândul 12 – se completeaza cu sumele reprezentând diferente nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluarii creantelor si datoriilor în valuta, înregistrate în contabilitate la data schimbarii sistemului contabil în contul “Rezultatul reportat”, ca urmare a retratarii sau transpunerii la data încasarii/platii acestora, pentru perioada retratata sau transpusa. Se completeaza si cu cheltuielile de administrare capitalizate în valoarea stocurilor (la data scaderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare si valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar ramase de recuperat, corespunzator duratei initiale de amortizare, dupa caz. De asemenea, acest rând se completeaza cu sumele reprezentând cheltuielile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare pâna la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.
Rândul 14 – se completeaza cu suma reprezentând amortizarea fiscala determinata conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Rândul 15 – se completeaza cu sumele reprezentând cheltuielile cu dobânzile si diferentele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul 32 din Declaratia privind impozitul pe profit depusa pentru anul anterior.
Rândul 16 – se completeaza cu valoarea reprezentând constituirea sau cresterea neta a rezervei legale în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Rândul 17 – se completeaza cu sumele de natura rezervelor, altele decât cele de la rândul 16, constituite din profitul brut de catre societatile comerciale bancare, alte institutii de credit autorizate, societatile de credit ipotecar, fondurile de garantare si cooperativele de credit, potrivit actelor normative specifice de organizare si functionare.
Rândul 18 – se completeaza cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispozitiilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Rândul 20 – se completeaza cu veniturile financiare reprezentând dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o alta persoana juridica româna.
Rândul 21 – se completeaza cu valorile corespunzatoare veniturilor neimpozabile, altele decât cele înregistrate la rândul 20, prevazute la art. 20 si 201 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Rândul 24 – se completeaza cu sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe profit înregistrate în evidenta contabila. În cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal devin platitori de impozit pe profit potrivit art. 1071 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la acest rând se înscriu si sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor înregistrate în evidenta contabila.
Rândul 25 – se completeaza cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/veniturile realizat/realizate în strainatate, reflectate drept cheltuiala în evidenta contabila.
Rândul 26 – se înscriu valorile reprezentând cheltuielile reglementate de art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Rândul 27 – se înscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depaseste limita prevazuta la art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Rândul 28 – se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare si/sau mecenat si cu bursele private, efectuate potrivit legii si înregistrate în contabilitate.
Rândul 29 – se înscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea înregistrata în contabilitate.
Rândul 30 – se înscriu toate sumele înregistrate drept cheltuieli în contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, peste limitele sau în alte conditii decât cele prevazute la art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Rândul 31 – reprezinta valoarea cheltuielilor cu dobânzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada urmatoare, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Rândul 32 – reprezinta valoarea cheltuielilor cu dobânzile si cu diferentele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare si anilor anteriori, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada urmatoare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Rândul 33 – se completeaza cu valoarea cheltuielilor efectuate în scopul realizarii de venituri neimpozabile, cu exceptia celor prevazute la art. 20 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Rândul 34 – se completeaza cu sumele reprezentând alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:
– depasirile limitelor admisibile, stabilite prin dispozitiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor mentionate la lit. a), g), h), i);
– cheltuielile prevazute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor mentionate la lit. a), b), i) si p);
– alte cheltuieli care nu sunt efectuate în scopul realizarii de venituri impozabile.
Rândul 37 – se completeaza cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curenta, de reportat pentru perioada urmatoare, conform prevederilor art. 32 alin. (2) si art. 33 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru tranzactiile efectuate pâna la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.
Rândul 38 – se completeaza cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare atât din activitatile din România, cât si din cele din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 alin. (2) si art. 33 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru tranzactiile efectuate pâna la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare. Valorile se înregistreaza cu semnul “-” (minus).
Rândul 40.1 – se înscrie suma rezultata din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu aceasta cota.
Rândul 40.2 – se completeaza cu suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, în conditiile reglementate de art. 18 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Rândul 41.1 – se completeaza cu valoarea cea mai mica dintre urmatoarele doua valori, pe fiecare stat din care se obtin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa, venituri impuse atât în România, cât si în statul strain, respectiv:
1. suma impozitelor platite direct sau indirect prin retinere la sursa si virate de o alta persoana catre acel stat strain, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atesta plata acestora;
2. suma egala cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la:
– profiturile impozabile obtinute de sediile permanente din acel stat strain, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Codul fiscal;
– celelalte venituri obtinute în acel stat strain.
Rândul 41.2 – se înscrie suma ce reprezinta scutirea de la plata a impozitului pe profit realizat din activitatea desfasurata pe durata de existenta a zonei defavorizate etc.
Rândul 41.3 – se înscriu sumele ce reprezinta reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislatiei în vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea si/sau mecenatul si cu bursele private, efectuate potrivit legii.
Rândul 43 – se înscriu sumele reprezentând cheltuieli cu sponsorizarea si/sau mecenatul în limitele si în conditiile prevazute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu bursele private, potrivit legii.
Rândul 45 – se înscrie suma reprezentând diferenta de impozit pe profit stabilita de organele de inspectie fiscala pentru anul fiscal de raportare si care se regaseste în indicatorii din formular.
Rândul 46 – se înscriu, dupa caz, pentru anul de raportare, sumele reprezentând impozit pe profit sau plati anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100.
Rândul 47 – se înscriu sumele reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de catre microîntreprinderile care în cursul anului fiscal devin platitoare de impozit pe profit, potrivit art. 1071 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA Nr. 10

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 102 “Declaratie privind obligatiile de
plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”,
cod 14.13.01.40

I. Depunerea declaratiei
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale se completeaza si se depune de platitorii de contributii carora le revin, potrivit legislatiei în vigoare, obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale prevazut în anexa nr. 16.
1. Termenul de depunere a declaratiei:
1.1. Lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera, cu exceptiile prevazute la pct. 1.2 si 1.3, pentru obligatiile de plata reprezentând:
a) contributii sociale datorate de angajator;
b) contributii sociale retinute de la asigurati;
c) contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
d) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun si pentru bauturi alcoolice;
e) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate din activitati publicitare la produsele din tutun si bauturi alcoolice.
1.2. Trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asocierile fara personalitate juridica constituite între persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente.
1.3. Semestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
2. Organul fiscal competent
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale se depune la organul fiscal în a carui evidenta fiscala contribuabilul este înregistrat ca platitor de contributii.
3. Mod de depunere
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.
Formularul se depune în format hârtie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare.
Contribuabilii mari depun formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul Sistemului electronic national, în conformitate cu prevederile legale.
Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
II. Completarea declaratiei
1. Perioada de raportare
În rubrica Luna se înscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia sau numarul ultimei luni a perioadei de raportare, dupa caz (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie sau 03 pentru trimestrul I).
Anul pentru care se completeaza declaratia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2008).
2. Sectiunea A “Date de identificare a platitorului”
În caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza codul de identificare fiscala atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
În situatia în care declaratia se completeaza de catre împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt îndeplinite, precum si datele de identificare a acesteia, iar la rubrica “Functia/Calitatea” din formular se înscrie “Împuternicit”.
În prima casuta se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
În rubrica “Denumire” se înscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de contributii.
3. Sectiunea B “Date privind creanta fiscala”
Pentru fiecare contributie prevazuta în Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, datorata în perioada de raportare, se completeaza în acelasi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta, înscriindu-se în rândurile corespunzatoare (rd. 1-3) sumele reprezentând obligatiile constituite în perioada de raportare la care se refera declaratia, în conformitate cu instructiunile de mai jos.
În situatia în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plata pentru contributiile cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica “Suma datorata/de plata” se înscrie cifra 0 (zero).
Necompletarea tabelului din sectiunea B, pentru contributia pentru care exista obligatie declarativa potrivit legii, echivaleaza cu nedeclararea obligatiei respective.
Corectarea contributiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 “Declaratie rectificativa”, cod 14.13.01.00/r, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 600/2004, cu modificarile ulterioare.
Coloana “Denumire creanta fiscala”: se înscrie denumirea obligatiei de plata conform Nomenclatorului obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale prevazut în anexa nr. 16, datorata în perioada de raportare.
Coloana “Suma”:
Rândul 1 “Suma datorata”: se înscrie suma reprezentând contributia datorata în perioada de raportare, conform legii.
Rândul 2 “Suma deductibila”: se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada de raportare din contributiile sociale datorate de angajatori, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depasi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.
Rândul 3 “Suma de plata”: se înscrie suma de la rândul 1.
Rândul “Total obligatii de plata”: se înscrie totalul obligatiilor de plata pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 “Suma de plata”.
În totalul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale se includ si contributiile pentru finantarea cheltuielilor de sanatate, datorate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute la pozitiile 21-25 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale prevazut în anexa nr. 16, care se constituie ca venituri proprii ale Ministerului Sanatatii Publice.
Suma înscrisa la rândul “Total obligatii de plata” se plateste în contul unic corespunzator.
4. Pentru contributiile prevazute la pozitiile 1-3, 6-15, 18, 20-25 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale prevazut în anexa nr. 16, formularul se completeaza de catre angajatori sau entitati asimilate acestora, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari în domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 5-a din cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri în materie financiar-fiscala, referitoare la activitatile de declarare si colectare a creantelor bugetare reprezentând contributii sociale si ale legislatiei specifice.
Rândul 1 “Suma datorata”: se înscrie suma reprezentând contributia datorata în perioada de raportare, conform legislatiei specifice.
Rândul 3 “Suma de plata”: se înscrie suma de la rândul 1.
5. Pentru contributiile sociale datorate de angajatori, cuprinse la pozitiile 4, 5, 16, 17 si 19 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale prevazut în anexa nr. 16, formularul se completeaza de catre angajatori sau de entitati asimilate acestora, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003 si ale legislatiei specifice privind contributiile sociale, astfel:
Rândul 1 “Suma datorata”: se înscrie suma datorata de angajatori în perioada de raportare, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale.
Rândul 2 “Suma deductibila”: se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada de raportare din contributiile sociale datorate de angajatori, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depasi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.
La “Suma deductibila” se înscriu, cu respectarea conditiei de mai sus, sumele reprezentând:
a) facilitati/deduceri acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare (cum ar fi suma cuvenita angajatorilor care încadreaza în munca pe perioada nedeterminata absolventi ai unor institutii de învatamânt, absolventi din rândul persoanelor cu handicap, someri în vârsta de peste 45 ani, someri întretinatori unici de familie), si alte deduceri conform legislatiei specifice;
b) deduceri efectuate din bugetul asigurarilor sociale de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare (contributia asigurarilor sociale de sanatate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale);
c) indemnizatiile care se calculeaza si se platesc de catre angajatori, conform prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale;
d) pentru pozitiile 16 si 17 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale se completeaza indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, care se calculeaza si se platesc de angajatori conform art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare.
Rândul 3 “Suma de plata”: se înscrie suma reprezentând diferenta dintre suma datorata si cea deductibila, respectiv dintre suma înscrisa la rândul 1 si suma înscrisa la rândul 2.
În situatia în care sumele deductibile depasesc în perioada de raportare suma contributiilor datorate, acestea se recupereaza conform legislatiei specifice privind contributiile sociale.
Pentru contributiile sociale prevazute la pozitiile 16 si 17 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, diferentele de recuperat rezultate se pot reporta la rândul 2 din declaratiile care se depun în perioada urmatoare sau se pot recupera din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, în conditiile reglementate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articole populare

Categorii