info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Declarația 205 – modalități și termen de depunere

Aferent anului 2015 „Declarația informativă privind impozitul reținut la sursa și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” – formularul 205 se completează și se depune de către:
– plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării imozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului,
– intermediarii, societățile de administrare a investițiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții sau alți plătitori de venit, după caz, pentru câștiguri/pierderi realizate de persoanle fizice, aferente tranzacțiilor cu titluri de valoare , altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise
– plătitorii de venituri din jocuri de noroc distanță (on-line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker.

declaratie

Care sunt categoriile de venituri pentru care se depune declarația 205?
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
b) venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, republicată, precum și a contractelor de agent;
c) venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
d) venituri din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere;
e) venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni similare;
f) venituri obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma dețeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Legea nr.571/2003;
g) câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților inchise;
h) venituri din salarii;
i) venituri din dividende;
j) venituri din dobânzi;
șk) câștiguri din transferul valorilor mobiliare în cazul societăților închise si al părților sociale;
l) venituri din lichidarea persoanei juridice;
m) venituri din premii;
n) venituri din jocuri de noroc;
o) venituri din pensii;
p) venituri din arendare;
q) venituri din alte surse.

În situația în care, în cursul anului, pentru același plătitor, au fost efectuate plăți privind mai multe tipuri de venituri dintre cele de mai sus, se completează un singur formular. Pentru fiecare tip de venit plătit se generează în același formular câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, aferente anului de raportare, pe beneficiari de venit.

Termenul de depunere a declarației:
Formularul 205 se depune până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat (29.02.2016).
Declarația rectificativă se întocmește pe tipuri de venit și va cuprinde numai pozițiile corectate, declarate eronat în declarația inițială, sau pozițiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declarația inițială.

Modalități de depunere:
Formularul se va depune la organul fiscal în format electronic (format PDF, cu fișier XML atașat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoțit de exemplarul în format hârtie, semnat, potrivit legii, pe baza programului de asistență elaborat de ANAF și pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF.
Formatul hârtie cuprinde situația centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit și pe tipuri de venituri, cuprinse în secțiunea IV „Date infomative privind impozitul reținut la sursa și câștigurile/pierderile realizate, de beneficiarii de venit”, în secțiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” și în secțiunea VI „Date informative privind impozitul pe veniturile din jocurile de noroc”.

Penru acei angajati care au fost detașați la o altă entitate, declarația se va completa de către angajator sau, în cazul în care angajatul detașat este plătit de entitatea la care a fost detașat, se depune de către plătitorul de venituri din salarii.

Dacă plata venitului salarial se face de entitatea la care angajații au fost detașați, angajatorul care a detașat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceștia sunt detașați date referitoare la deducerea personală la care este îndreptățit fiecare angajat, iar pe baza datelor plătitorul de venituri din salarii întocmește ștatele de salarii și calculează impozitul, în scopul completării declarației.

Plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor nu au obligația depunerii formularului 205 – “Declarație informativă privind impozitul retinut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de angajați începând cu 1 ianuarie 2016.

Impozitul pe dividendele distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/ asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale se cuprinde în declarația aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situațiilor financiare anuale.

Articole populare

Categorii