info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Criterii pentru inregistrarea in scopuri de TVA prin optiune

TVA la incasareOrdinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.984/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361/24.05.2011,  stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza înregistrarea în scopuri de TVA a societatilor comerciale care sunt înfiintate în baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse înmatricularii la Registrul Comertului si care solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (CF), respectiv prin optiune.

Criteriile pentru conditionarea înregistrarii în scopuri de TVA prin optiune

Persoanele impozabile care solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din  CF si care sunt supuse înmatricularii la Registrul Comertului trebuie sa depuna la unitatile fiscale competente o anexa la declaratia de mentiuni, care serveste la evaluarea intentiei si a capacitatii persoanelor respective de a desfasura activitati economice ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind în strainatate daca taxa ar fi deductibila în cazul în care aceste operatiuni ar avea locul în România.

Important! Anexa la care facem referire se completeaza cu ajutorul programului informatic de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si care poate fi descarcat de pe pagina de internet www.anaf.ro. Unitatea fiscala competenta este unitatea fiscala în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul fiscal persoana impozabila ori în evidenta careia este înregistrata ca platitor de impozite si taxe.

Criteriile în functie de care se conditioneaza înregistrarea în scopuri de TVA prin optiune sunt:

persoana impozabila desfasoara activitati economice la sediul social sau la sediile secundare. Pentru a dovedi ca persoana impozabila nu se afla în aceasta situatie, anexa la declaratia de mentiuni trebuie sa fie însotita de un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte fie ca persoana impozabila îndeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate în declaratia-tip, fie ca persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;

– niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita înregistrarea în scopuri de TVA prin optiune si nici persoana impozabila însasi nu au înscrise în cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind cazierul fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Observatie! Conditia se refera la administratori, în cazul societatilor pe actiuni sau în comandita pe actiuni înfiintate în baza  Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si la administratori, în cazul altor societati comerciale decât cele mentionate, înfiintate în baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

criteriul care face obiectul verificarii faptice privind existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal si, dupa caz, sediilor secundare declarate, care sa corespunda obiectului de activitate pe care persoana impozabila intentioneaza sa o desfasoare/o desfasoara;

– criteriile de evaluare aplicate de organele fiscale competente, stabilite în anexa nr. 2 la ordin, punctajul minim necesar fiind de 45 puncte.

Procedura de solutionare a cererilor de înregistrare în scopuri de TVA

În scopul solutionarii cererilor de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale vor verifica daca desfasurarea activitatii economice are loc la sediul social sau la sediile secundare si daca acestea exista faptic, daca administratorii, asociatii si persoana impozabila au fapte înscrise în cazierul fiscal, precum si criteriile de evaluare referitoare la sediu, societati lichidate, societati pentru care a fost declansata procedura insolventei, societati aflate în inactivitate temporara la Registrul Comertului, contraventii, cetatenia administratorilor, conform instructiunilor pentru acordarea punctajului aferent criteriilor de evaluare cuprinse în actul normativ la care facem mentiune în material.

În functie de rezultatele analizei efectuate de organele fiscale pentru solutionarea solicitarilor persoanelor impozabile, se emite Decizia de aprobare sau de respingere a înregistrarii în scopuri de TVA în maximum 15 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si se comunica solicitantului conform art. 44 din Codul de Procedura Fiscala.

 

Articole populare

Categorii