info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Corectarea erorilor din situaţiile financiare anuale

În Monitorul Oficial nr. 274 din 12 aprilie 2016 a fost publicat OMFP 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici care aplică OMFP 1802/2014 sau OMFP 1286/2012 (conform IFRS) şi persoanele juridice fără scop patrimonial care aplică OMFP 1969/2007 (asociații, fundații).
Nu se poate depune un alt set de situații financiare pentru corectarea erorilor contabile, așa cum sunt ele definite în cadrul reglementărilor contabile.
Așadar, corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat (contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”) și erorile nesemnificative pot fi corectate și pe seama contului de profit şi pierdere.

situatie financiara anuala bilantSe depune un alt set de situații financiare/raportari anuale dacă erorile constatate sunt determinate de completarea eronată a:
a) denumirii entităţii raportoare;
b) activităţii CAEN (denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN);
c) formei de proprietate;
d) numărului de salariaţi şi/sau a altor indicatori raportaţi prin formularul “Date informative”.
e) transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declaraţie de inactivitate;
f) transmiterea electronică a declaraţiei de inactivitate în loc de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale;
g) transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistenţă, diferit de cel corespunzător tipului de entitate;
h) netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declaraţia pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.).
Situaţiile financiare/raportările contabile anuale care cuprind informaţiile corectate pot fi depuse numai la registratura organului fiscal, atât în format electronic, cât și listate. Pentru formatul electronic, fişierul trebuie să fie de tip „PDF”, având ataşat un fişier „xml”, care conţine datele de identificare a entităţii, precum şi un fişier cu extensia „zip” (pentru situaţiile financiare anuale).
În plus, administratorul trebuie să depună şi o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, precum şi faptul că acestea reflectă realitatea entităţii raportoare. Această declaraţie pe propria răspundere se va include în fişierul zip ataşat bilanţului PDF, iar un exemplar în format tipărit al acestei declaraţii va fi depus la registratura organului fiscal împreună cu situaţiile financiare/raportările anuale corectate.
Legea 82/1991 – Legea contabilității prevede la art 41, pct. 3 că prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. Așadar, chiar dacă veți corecta erorile constatate, sunteți pasibili oricând de amendă.
Termenul maxim de depunere a situaţiilor financiare/raportărilor contabile anuale care cuprind informaţii corectate este sfârşitul exerciţiului financiar/anului următor celui la care se referă situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori.
Declaraţiile de inactivitate se depun doar în cazul în care entitatea nu a desfăşurat activitate de la constituire. Dacă o entitate depune o asemenea declaraţie, în condiţiile în care pentru aceeaşi entitate există situaţii financiare anuale depuse în anii precedenţi, declaraţia de inactivitate va fi respinsă şi va fi generat un mesaj de eroare.
Entitățile poartă întreaga răspundere pentru situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale redepuse ca urmare a corectării erorilor.

Articole populare

Categorii