info[at]accountable.ro
+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468
Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Compensarea datoriilor intre persoane juridice

//
Categories

Două persoane juridice care au datorii reciproce le pot stinge prin compensare. Aceasta operează ca o dublă plată, ducând la stingerea datoriilor până la concurenţa celei mai mici. Reglementările privind această operaţiune sunt diferite în funcţie de naţionalitatea părţilor între care se face compensarea. De asemenea, sunt diferite şi atunci când compensarea se face cu statul.

 

Compensarea facturilor între persoane juridice romåne

Compensarea între persoane juridice române se poate face nu­mai prin ordin de compensare, con­form HG nr. 685/1999.
Pentru facturi cu valori mai mari de 10.000 de lei, compensarea datoriilor neplătite la termenele sca­dente, mai vechi de 30 de zile, se poate efectua doar prin Serviciul de Compensare din cadrul Institu­tului de Management şi Infor­ma­tică.
Pentru sume reprezentând contravaloarea facturilor mai mici de 10.000 de lei inclusiv, compensarea reciprocă între contribuabili persoa­ne juridice se poate efectua şi în afa­ra Serviciului de Compensare din ca­drul Institutului de Management şi In­for­matică, însă cu ordinele de com­pen­sare tipizate, cu regim special.

Institutul de Management şi Informatică din cadrul Minis­te­ru­lui Industriei şi Comerţului pri­meş­te cererile de compensare, ana­li­zea­ză şi negociază periodic compensarea obligaţiilor reciproce prin emiterea ordinelor de compensare.
Societăţile sunt obligate să trans­mită Institutului, online sau pe suport magnetic, datele privind plăţile restante mai vechi de 30 de zile, cu o valoare mai mare de 10.000 de lei şi cererile de compensare care cuprind situaţia crean­ţe­lor şi a datoriilor restante.

Pentru facturile care se înca­drea­ză în aceste condiţii se transmit următoarele informaţii:
– codul fiscal al persoanei ju­ri­dice raportoare;
– codul fiscal al persoanei juri­dice creditoare/debitoare faţă de ca­re raportorul are de plătit/în­casat;
– numărul şi data emiterii facturii de către persoana juridică cre­ditoare/debitoare;
– valoarea facturii care urmea­ză să fie încasată de persoana ju­ri­dică raportoare de la persoana juri­dică beneficiară;
– valoarea facturii care ur­mea­ză să fie plătită de persoana juridi­că raportoare persoanei juridice fur­nizoare;
– volumul creditelor nerambursate în termen către băncile fi­nanţatoare, inclusiv dobânzile afe­rente;
– volumul debitelor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bu­getele fondurilor speciale, neachitate în termen, inclusiv majorările de întârziere datorate şi penaliză­ri­le, după caz;
– volumul creanţelor faţă de persoanele juridice, care se finan­ţează total sau parţial de la bugetul de stat;
– volumul creditelor comercia­le acordate de agenţii econo­mici, ne­rambursate la scadenţă.

Transmiterea datelor privitoare la datorii şi creanţe se poate face fo­losind adresa de Internet: http:// gama.imi.ro sau www.minind.ro şi apoi se alege din meniu Pagini Găz­duite – Portalul privind compensa­rea creanţelor.
După introducerea în sistem a acestor date, persoanele juridice au obligaţia să le actualizeze permanent la intervale de cel mult 30 de zile, operând modificările survenite.
Contribuabilii persoane juridi­ce care nu înregistrează datorii sau creanţe mai vechi de 30 de zile şi care au o valoare mai mare de 10.000 de lei nu sunt obligate să transmită informaţiile. Însă dacă doresc să intre în sistemul de compensare pot transmite şi facturi mai noi de 30 de zile, cu valori mai mici de 10.000 lei/factură.
În orice situaţie, indiferent de mărimea sumei restante, este in­ter­zisă utilizarea altor documente de compensare în afara celor prevă­zu­te în regulamentul de compensare aprobat prin HG nr. 685/1999.
Ordinele de compensare au regim special, sunt numerotate din tipografie, iar evidenţa lor este stric­tă. Ordinul de compensare e­mis de Serviciul de Compensare reprezintă document justificativ de înregistrare în contabilitate a stingerii creanţelor şi a datoriilor care au făcut obiectul compensării. Or­di­nul de compensare se anexează la nota contabilă.

Procedura de compensare între o societate romånă şi una străină

Compensarea datoriilor între o societate din România şi una nere­zidentă nu intră sub incidenţa re­gle­mentărilor referitoare la ordine­le de compensaţie cu regim special. Aceste operaţiuni se supun dispo­ziţiilor de drept comun din Codul Civil (art. 1.143-1.153).
Pentru a se putea înregistra în contabilitate, este suficient un în­scris între părţi, prin care să convi­nă compensarea şi să cuprindă da­te­le facturilor şi altor acte referitoa-re la sumele ce urmează a fi compensate. Se poate folosi şi modelul ordinelor de compensare privind persoanele juridice române, pre­zen­tat în anexa HG nr. 689/1999.
Însă rezidenţii care realizează operaţiuni nemonetare cu nerezidenţii în mod direct, şi nu prin in­termediul unei instituţii financiare, au obligaţia de a raporta aceste tranzacţii la Banca Naţională a României – Direcţia Statistică.
Operaţiunile nemonetare sunt cele care se desfăşoară fără transferarea de fonduri (de exemplu, compensarea unui export de marfă cu un import de marfă sau invers). Prin urmare, compensările sunt operaţiuni nemonetare.

Nerezidenţii sunt:
– persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în străinătate, precum şi persoane fizice, cetăţeni străini, cetăţeni români şi apatrizi cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice în străinătate, în mod indepen­dent, în condiţiile prevăzute de re­glementările legale în vigoare;
– sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri şi orice alte entităţi ale persoanelor juridice române sau altor entităţi române, înregistrate şi/sau autorizate să funcţione­ze în străinătate;
– ambasade, consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România, pre­cum şi organizaţii internaţio­nale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care funcţionează în România.

 

Baza legala:
– HG nr. 685 din 23 august 1999 pentru aprobarea Normelor meto­do­logice privind monitoriza­rea da­­toriilor nerambursate la scaden­ţă ale contribuabililor, persoa­ne ju­ri­di­ce, în vederea diminuării blo­cajului financiar şi a pierderi­lor din economie, şi a Regula­men­tului de compensare a datoriilor ne­rambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juri­dice;
– Ordonanţa de Urgenţă a Gu­ver­nului nr. 77 din 1 iunie 1999 pri­vind unele măsuri pentru pre­ve­ni­­rea incapacităţii de plată.
– 1.143-1.153 Cod Civil;
– Norma BNR nr. 26 din 12 de­cem­brie 2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elabora­rea balanţei de plăţi, cu modifică-ri­le prevăzute în Norma nr. 12/ 15.12.2009.


369 Responses

 1. Pingback : Cialis prices

 2. Pingback : ABrand

 3. Pingback : nsfwtophookup.eu nsfwtophookup.eu 2018

 4. Pingback : nsfwtophookup.eu nsfwtophookup.eu Hookup

 5. Pingback : buy cialis

 6. Pingback : cialis

 7. Pingback : sildenafil 100mg

 8. Pingback : cialis generic

 9. Pingback : cialis coupon

 10. Pingback : cialis 20mg

 11. Pingback : levitra

 12. Pingback : generic cialis

 13. Pingback : cialis online

 14. Pingback : tadalafil 5mg

 15. Pingback : tadalafil 20mg

 16. Pingback : viagra tablets

 17. Pingback : sildenafil

 18. Pingback : tadalafil

 19. Pingback : cialis dosage

 20. Pingback : cialis prices

 21. Pingback : cialis tablets

 22. Pingback : viagra vs cialis

 23. Pingback : generic viagra

 24. Pingback : viagra connect

 25. Pingback : viagra without doctor prescription

 26. Pingback : viagra natural

 27. Pingback : without a doctors prescription

 28. Pingback : cialis vs viagra

 29. Pingback : tadalafil 20 mg

 30. Pingback : tadalafil generic

 31. Pingback : cialis 20 mg

 32. Pingback : cialis 5 mg

 33. Pingback : cialis pills

 34. Pingback : cheap cialis

 35. Pingback : cialis coupons

 36. Pingback : cialis canada

 37. Pingback : sildenafil citrate

 38. Pingback : viagra pills

 39. Pingback : viagra 100mg

 40. Pingback : buy viagra

 41. Pingback : viagra online

 42. Pingback : viagra prices

 43. Pingback : viagra generic

 44. Pingback : generic viagra 100mg

 45. Pingback : viagra coupons

 46. Pingback : cheap viagra

 47. Pingback : generic viagra available

 48. Pingback : buy viagra online

 49. Pingback : viagra tablet

 50. Pingback : sildenafil 100

 51. Pingback : buy biaxin

 52. Pingback : buy ceftin

 53. Pingback : buy chloromycetin

 54. Pingback : buy biaxin online

 55. Pingback : buy ceftin online

 56. Pingback : chloromycetin

 57. Pingback : buy cordarone

 58. Pingback : example.org.17

 59. Pingback : cialis 20mg generic

 60. Pingback : generic cialis 20mg

 61. Pingback : generic cialis available

 62. Pingback : generic cialis tadalafil

 63. Pingback : female viagra

 64. Pingback : sildenafil tablets

 65. Pingback : prednisone 20 mg

 66. Pingback : buy sildenafil

 67. Pingback : sildenafil 20 mg

 68. Pingback : sildenafil generic

 69. Pingback : viagra doctor prescription

 70. Pingback : sildenafil 50 mg

 71. Pingback : sildenafil coupons

 72. Pingback : sildenafil 100 mg

 73. Pingback : sildenafil citrate 100mg

 74. Pingback : buy cialis online

 75. Pingback : cialis tadalafil

 76. Pingback : sildenafil citrate tablets

 77. Pingback : sildenafil citrate pricing

 78. Pingback : free bitcoin cash

 79. Pingback : fluoxetine 20 mg

 80. Pingback : prozac generic

 81. Pingback : bactrim ds

 82. Pingback : biaxin antibiotic

 83. Pingback : ceftin antibiotic

 84. Pingback : cephalexin 500mg

 85. Pingback : ciprofloxacin 500mg

 86. Pingback : fluconazole 150 mg

 87. Pingback : levofloxacin 500 mg

 88. Pingback : cefdinir 300 mg

 89. Pingback : bactrim antibiotic

 90. Pingback : azithromycin 250 mg

 91. Pingback : baclofen

 92. Pingback : 100mg viagra without a doctor prescription

 93. Pingback : natural viagra

 94. Pingback : viagra on line

 95. Pingback : over the counter viagra

 96. Pingback : viagra

 97. Pingback : female viagra pills

 98. Pingback : viagra for men

 99. Pingback : viagra for women

 100. Pingback : viagra without a doctor prescription

 101. Pingback : viagra without a doctor prescription usa

 102. Pingback : viagra medicine online order

 103. Pingback : viagra without doctor prescription usa

 104. Pingback : cialis generico

 105. Pingback : cialis generika

 106. Pingback : tadalafila

 107. Pingback : amitriptyline 25 mg side effects

 108. Pingback : baclofen vs lexapro for anxiety

 109. Pingback : zyrtec escitalopram

 110. Pingback : best natural alternative for prednisone

 111. Pingback : most reliable canadian pharmacies

 112. Pingback : canadian online pharmacy

 113. Pingback : canadian pharmacies that are legit

 114. Pingback : Purchasing viagra on the internet

 115. Pingback : Viagra generika

 116. Pingback : Viagra tablets

 117. Pingback : Viagra generic

 118. Pingback : Cialis online

 119. Pingback : watchnudefree.eu

 120. Pingback : cialis cost

 121. Pingback : Cialis 20mg

 122. Pingback : cialis cooupons

 123. Pingback : cialis free trial

 124. Pingback : atorvastatin

 125. Pingback : cymbalta

 126. Pingback : levitra generic

 127. Pingback : atorvastatin 10 mg

 128. Pingback : cymbalta dosage

 129. Pingback : cialis online pharmacy

 130. Pingback : atorvastatin 10mg

 131. Pingback : cymbalta for pain

 132. Pingback : levitra 20 mg

 133. Pingback : cymbalta generic

 134. Pingback : levitra coupon

 135. Pingback : cymbalta medication

 136. Pingback : levitra dosage

 137. Pingback : cialis side effects

 138. Pingback : cymbalta reviews

 139. Pingback : cymbalta side effects

 140. Pingback : levitra vs viagra

 141. Pingback : cymbalta withdrawal

 142. Pingback : vardenafil

 143. Pingback : duloxetine

 144. Pingback : vardenafil 20 mg

 145. Pingback : duloxetine 20 mg

 146. Pingback : vardenafil 20mg

 147. Pingback : duloxetine hcl

 148. Pingback : duloxetine side effectss

 149. Pingback : duloxetine 60 mg

 150. Pingback : Viagra pills

 151. Pingback : Viagra generico

 152. Pingback : buy cialis generic tadalafil

 153. Pingback : augmentin

 154. Pingback : levaquin

 155. Pingback : augmentin 875

 156. Pingback : levaquin 500 mg

 157. Pingback : buy levitra

 158. Pingback : augmentin 875 mg

 159. Pingback : levaquin 750 mg

 160. Pingback : cheap levitra

 161. Pingback : buy levitra online

 162. Pingback : augmentin and alcohol

 163. Pingback : levaquin antibiotic

 164. Pingback : augmentin antibiotic

 165. Pingback : generic levitra

 166. Pingback : levaquin dosage

 167. Pingback : augmentin dosage

 168. Pingback : levaquin for uti

 169. Pingback : augmentin dose

 170. Pingback : levaquin lawsuit

 171. Pingback : augmentin for dogs

 172. Pingback : cialis 20mg tablets prices

 173. Pingback : cialis 20mg tablet prices

 174. Pingback : levaquin renal dose

 175. Pingback : levitra 20mg

 176. Pingback : levitra 20 mg

 177. Pingback : generic levitra 100mg

 178. Pingback : augmentin for uti

 179. Pingback : levitra cost

 180. Pingback : levaquin side effects

 181. Pingback : augmentin side effects

 182. Pingback : levaquin uses

 183. Pingback : augmentin uses

 184. Pingback : what is levaquin

 185. Pingback : augmentin vs amoxicillin

 186. Pingback : levitra online

 187. Pingback : cialis generic availability

 188. Pingback : what is augmentin

 189. Pingback : levitra prices

 190. Pingback : cialis generic pharmacy

 191. Pingback : cialis pharmacy

 192. Pingback : levitra recviews

 193. Pingback : levitra side effects

 194. Pingback : levitra vs cialis

 195. Pingback : cialis tablets australia

 196. Pingback : cialis without a doctor prescription

 197. Pingback : generic levitra canada

 198. Pingback : vardenafil generic

 199. Pingback : vardenafil hcl 20mg

 200. Pingback : what is levitra

 201. Pingback : generic cialis tadalafil uk

 202. Pingback : tadalafil without a doctor prescription

 203. Pingback : free cialis

 204. Pingback : 5mg cialis

 205. Pingback : free cialis coupon

 206. Pingback : cialis copay card

 207. Pingback : free cialis samples

 208. Pingback : cialis patent expiration

 209. Pingback : buying cialis online

 210. Pingback : generic cialis canada

 211. Pingback : canadian cialis

 212. Pingback : cialis coupons printable

 213. Pingback : cialis price

 214. Pingback : generic cialis reviews

 215. Pingback : canadian pharmacy cialis

 216. Pingback : cialis daily

 217. Pingback : cialis professional

 218. Pingback : cialis reviews

 219. Pingback : generic for cialis

 220. Pingback : cheap cialis generic

 221. Pingback : cialis dosage information

 222. Pingback : cialis samples

 223. Pingback : cheap generic cialis

 224. Pingback : cialis drug interactions

 225. Pingback : cialis saving card

 226. Pingback : liquid cialis

 227. Pingback : cialis for sale

 228. Pingback : marley generics cialis

 229. Pingback : cialis for women

 230. Pingback : cialis soft

 231. Pingback : natural cialis

 232. Pingback : cialis 5mg

 233. Pingback : no prescription cialis

 234. Pingback : cialis 5mg coupon

 235. Pingback : cialis from canada

 236. Pingback : cialis walmart

 237. Pingback : non prescription cialis

 238. Pingback : cialis wikipedia

 239. Pingback : online cialis

 240. Pingback : cialis generic canada

 241. Pingback : cialis without prescription

 242. Pingback : otc cialis

 243. Pingback : cialis and alcohol

 244. Pingback : cialis medication

 245. Pingback : cost of cialis

 246. Pingback : tadalista vs cialis

 247. Pingback : cialis black

 248. Pingback : cialis on line

 249. Pingback : discount cialis

 250. Pingback : site Blog Name

 251. Pingback : WOW Blog

 252. Pingback : WOW Site Blog Name

 253. Pingback : xxlhq.top article

 254. Pingback : xxlhq.xyz article

 255. Pingback : xxlph.xyz article

 256. Pingback : adultpics.top article

 257. Pingback : xxxpics xyz

 258. Pingback : xxlph xyz

 259. Pingback : pornph xyz

 260. Pingback : xxxpics.xyz article

 261. Pingback : xxxph top

 262. Pingback : xxlph.top article

 263. Pingback : xyz

 264. Pingback : adulthq top

 265. Pingback : xxxhd.top article

 266. Pingback : xnxxhd top

 267. Pingback : xxxhq top

 268. Pingback : pornph.xyz article

 269. Pingback : xxlhd xyz

 270. Pingback : adultpics top

 271. Pingback : xxxhq.top article

 272. Pingback : xxxph xyz

 273. Pingback : adulthq.xyz article

 274. Pingback : adultph.top article

 275. Pingback : xnxxhd.top article

 276. Pingback : xxlhd.xyz article

 277. Pingback : pornph.top article

 278. Pingback : xxlhq xyz

 279. Pingback : xxlph top

 280. Pingback : xxxph.top article

 281. Pingback : adultph top

 282. Pingback : adulthq.top article

 283. Pingback : xxlhq top

 284. Pingback : adulthd top

 285. Pingback : adulthd xyz

 286. Pingback : pornph top

 287. Pingback : adulthd.top article

 288. Pingback : adulthq xyz

 289. Pingback : adultph.xyz article

 290. Pingback : xxxph.xyz article

 291. Pingback : xxxhd top

 292. Pingback : adulthd.xyz article

 293. Pingback : buy viagra online

 294. Pingback : Viagra pills

 295. Pingback : Viagra vs viagra

 296. Pingback : dutch women viagra

 297. Pingback : generic viagra online pharmacy

 298. Pingback : cialis over the counter at walmart

 299. Pingback : pfizer generic viagra

 300. Pingback : sildenafil 20 mg tablet vs viagra

 301. Pingback : sophia viagra

 302. Pingback : viagra dosage recommendations

 303. Pingback : viagra for sale

 304. Pingback : cialis generic name

 305. Pingback : cialis generic tadalafil

 306. Pingback : viagra online canada pharmacy

 307. Pingback : cialis generic tadalafil 10mg

 308. Pingback : cialis generic tadalafil 60mg

 309. Pingback : cialis generic tadalafil walmart

 310. Pingback : cialis generic tadalafil for sale

 311. Pingback : cialis generic tadalafil india

 312. Pingback : viagra sex

 313. Pingback : cialis prices 10mg

 314. Pingback : viagra side effects

 315. Pingback : cialis prices 100mg

 316. Pingback : viagra without a doctor prescription from canada

 317. Pingback : cialis prices 20mg

 318. Pingback : cialis prices 5mg

 319. Pingback : generic cialis tadalafil 20mg

 320. Pingback : cialis prices walmart

 321. Pingback : generic cialis pricing

 322. Pingback : best place to buy cialis online without script

 323. Pingback : generic viagra sildenafil citrate

 324. Pingback : buy cialis canada online

 325. Pingback : sildenafil 100mg tablets

 326. Pingback : buy cialis online without script

 327. Pingback : sildenafil 20 mg tablet

 328. Pingback : where can i buy cialis over the counter at walmart

 329. Pingback : where to buy cialis online safely

 330. Pingback : sildenafil citrate 20 mg

 331. Pingback : sildenafil dosage

 332. Pingback : sildenafil side effects

 333. Pingback : canadian viagra

 334. Pingback : cost of viagra

 335. Pingback : generic viagra prices

 336. Pingback : herbal viagra

 337. Pingback : marley generic viagra

 338. Pingback : online pharmacy viagra

 339. Pingback : online viagra

 340. Pingback : real viagra

 341. Pingback : viagra alternative

 342. Pingback : viagra cost

 343. Pingback : cialis vs levitra

 344. Pingback : viagra in action

 345. Pingback : viagra online pharmacy

 346. Pingback : generic cialis online

 347. Pingback : viagra pill

 348. Pingback : viagra price

 349. Pingback : levitra without a doctor prescription

 350. Pingback : generic viagra 100mg

 351. Pingback : sildenafil 100mg

 352. Pingback : viagra on line

 353. Pingback : viagra without doctor prescription

 354. Pingback : canadian pharmacy

 355. Pingback : canadian pharmacy

 356. Pingback : pharmacies

 357. Pingback : canadian online pharmacies

 358. Pingback : online pharmacy

 359. Pingback : cialis 20 mg

 360. Pingback : cialis tadalafil

 361. Pingback : tadalafil 20 mg

 362. Pingback : cialis 20mg

 363. Pingback : pharmacies

 364. Pingback : canadian online pharmacies

 365. Pingback : meds online without doctor prescription

 366. Pingback : cheap viagra

 367. Pingback : viagra generic availability

 368. Pingback : cialis 20 mg best price

 369. Pingback : buy generic cialis

Leave a Reply