info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Codul Fiscal Actualizat 1 ianuarie 2010 Partea III

CAPITOLUL II
Alte produse accizabile
___________
Capitolul II a fost modificat prin art. I, pct. 149 din O.U.G. nr. 109/2009.

Sfera de aplicare

Art. 207. – Urmatoarele produse sunt supuse accizelor:
a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 si 0901 12 00;
b) cafea prajita, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile NC 0901 21 00, 0901 22 00 si 0901 90 90;
c) cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, cu codurile NC 2101 11 si 2101 12.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 149 din O.U.G. nr. 109/2009.

Nivelul si calculul accizei

Art. 208. – (1) Nivelul accizelor pentru produsele prevazute la art. 207 este prevazut în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul titlu.
(2) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori si cafea solubila, accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura asupra cantitatilor intrate pe teritoriul României. Pentru amestecurile cu cafea solubila intrate pe teritoriul României, accizele se datoreaza si se calculeaza numai pentru cantitatea de cafea solubila continuta în amestecuri.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 149 din O.U.G. nr. 109/2009.

Platitori de accize

Art. 209. – (1) Platitori de accize pentru produsele prevazute la art. 207 sunt operatorii economici – persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate – care achizitioneaza din teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de produse.
(2) Operatorii economici care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207, înainte de primirea produselor trebuie sa fie înregistrati la autoritatea competenta, în conditiile prevazute în normele metodologice, si sa respecte urmatoarele cerinte:
a) sa garanteze plata accizelor în conditiile fixate de autoritatea competenta;
b) sa tina contabilitatea livrarilor de produse;
c) sa prezinte produsele oricând li se cere aceasta de catre organele de control;
d) sa accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 149 din O.U.G. nr. 109/2009.

Scutiri

Art. 210. – (1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim.
(2) Operatorii economici care exporta sau care livreaza într-un alt stat membru sortimente de cafea obtinute din operatiuni proprii de prelucrare a cafelei achizitionate direct de catre acestia din alte state membre ori din import pot solicita autoritatilor fiscale competente, pe baza de documente justificative, restituirea accizelor virate la bugetul de stat, aferente cantitatilor de cafea utilizate ca materie prima pentru cafeaua exportata sau livrata în alt stat membru.
(3) Beneficiaza de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat si operatorii economici, pentru cantitatile de cafea achizitionate direct de catre acestia dintr-un stat membru sau din import, care ulterior sunt livrate catre un alt stat membru, sunt exportate ori returnate furnizorilor.
(4) Modalitatea de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1)-(3) va fi reglementata prin normele metodologice.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 149 din O.U.G. nr. 109/2009.

Exigibilitatea

Art. 211. – Momentul exigibilitatii accizei intervine:
a) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, la momentul receptionarii acestora;
b) pentru produsele importate, la data înregistrarii declaratiei vamale de import.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 149 din O.U.G. nr. 109/2009.

Exigibilitatea accizei în cazul procedurii vamale simplificate

Art. 212. – În cazul produselor provenite din operatiuni de import efectuate de un importator care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru, acesta are obligatia de a depune la autoritatea vamala declaratia de import pentru TVA si accize. Exigibilitatea accizei intervine la data înregistrarii declaratiei de import pentru TVA si accize.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 149 din O.U.G. nr. 109/2009.

Plata accizelor la bugetul de stat

Art. 213. – (1) Pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, plata accizelor se face în ziua lucratoare imediat urmatoare celei în care au fost receptionate produsele.
(2) Pentru produsele provenite din operatiuni de import, plata accizelor se face la momentul înregistrarii declaratiei vamale de import.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 149 din O.U.G. nr. 109/2009.

Declaratiile de accize

Art. 214. – (1) Orice operator economic platitor de accize are obligatia de a depune la autoritatea competenta o declaratie de accize pentru fiecare luna, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva.
(2) Declaratiile de accize se depun la autoritatea competenta de catre operatorii economici platitori pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 149 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL II1
Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule
__________
Capitolul II1, ce cotine art. 2141-2143, a fost introdus prin art. I pct. 202 din Legea nr. 343/2006.

Nivelul taxei speciale

Art. 2141. – Abrogat.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 202 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (1), (2) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 110/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 372/2007.
– Articolul a fost abrogat prin art. 14 din O.U.G. nr. 50/2008.

Exigibilitatea si plata taxei speciale la bugetul de stat

Art. 2142. – Abrogat.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 202 din Legea nr. 343/2006.
– Articolul a fost abrogat prin art. 14 din O.U.G. nr. 50/2008.

Scutiri

Art. 2143. – Abrogat.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 202 din Legea nr. 343/2006.
– Articolul a fost abrogat prin art. 14 din O.U.G. nr. 50/2008.

CAPITOLUL III
Impozitul la titeiul din productia interna
__________
Titlul Capitolului III a fost modificat prin art. I pct. 203 din Legea nr. 343/2006.

Dispozitii generale

Art. 215. – (1) Pentru titeiul din productia interna, operatorii economici autorizati, potrivit legii, datoreaza bugetului de stat impozit în momentul livrarii.
(2) Impozitul datorat pentru titei este de 4 euro/tona.
(3) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea sumei fixe prevazute la alin. (2) asupra cantitatilor livrate.
(4) Momentul exigibilitatii impozitului la titeiul din productia interna intervine la data efectuarii livrarii.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 204 din Legea nr. 343/2006.

Scutiri

Art. 216. – Sunt scutite de plata acestor impozite cantitatile de titei si gaze naturale din productia interna, exportate direct de agentii economici producatori.

Declaratiile de impozit

Art. 217. – (1) Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna, are obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta o declaratie de impozit pentru fiecare luna, indiferent daca se datoreaza sau nu plata impozitului pentru luna respectiva.
(2) Declaratia de impozit se depune la autoritatea fiscala competenta de catre operatorii economici platitori, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 205 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL IV
Dispozitii comune

Conversia în lei a sumelor exprimate în euro

Art. 218. – Valoarea în lei a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 150 din O.U.G. nr. 109/2009.

Obligatiile platitorilor

Art. 219. – (1) Operatorii economici platitori de accize si de impozit la titeiul din productia interna sunt obligati sa se înregistreze la autoritatea fiscala competenta, conform dispozitiilor legale în materie.
(2) Operatorii economici au obligatia sa calculeze accizele si impozitul la titeiul din productia interna, dupa caz, sa le evidentieze distinct în factura si sa le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind raspunzatori pentru exactitatea calculului si varsarea integrala a sumelor datorate.
(3) Platitorii au obligatia sa tina evidenta accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, dupa caz, conform prevederilor din norme, si sa depuna anual deconturile privind accizele si impozitul la titeiul din productia interna, conform dispozitiilor legale privind obligatiile de plata, la bugetul de stat, pâna la data de 30 aprilie a anului urmator celui de raportare.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 207 din Legea nr. 343/2006.

Decontarile între operatorii economici

Art. 220. – (1) Decontarile între operatorii economici platitori de accize si operatorii economici cumparatori de produse accizabile se vor face integral prin unitati bancare.
(2) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1):
a) livrarile de produse accizabile catre operatorii economici care comercializeaza astfel de produse în sistem en detail;
b) livrarile de produse accizabile, efectuate în cadrul sistemului de compensare a obligatiilor fata de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul compensarilor daca actele normative speciale nu prevad altfel sau daca nu se face dovada platii accizelor la bugetul statului;
c) livrarile de produse accizabile, în cazul compensarilor efectuate între operatorii economici prin intermediul Institutului de Management si Informatica, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul compensarilor daca nu se face dovada platii accizelor la bugetul de stat.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 151 din O.U.G. nr. 109/2009.

Regimul produselor accizabile detinute de operatorii economici
care înregistreaza obligatii fiscale restante

Art. 2201. – (1) Produsele accizabile detinute de operatorii economici care înregistreaza obligatii fiscale restante pot fi valorificate în cadrul procedurii de executare silita de organele competente, potrivit legii.
(2) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile prin valorificare, potrivit alin. (1), trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de lege, dupa caz.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 104 din O.G. nr. 83/2004.
– Articolul a fost modificat prin art. I pct. 209 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si derogari
__________
Titlul Capitolului V a fost modificat prin art. I pct. 210 din Legea nr. 343/2006.

Acciza minima pentru tigarete

Art. 2202. – Acciza minima pentru tigarete, în vigoare la data de 31 decembrie 2006, stabilita potrivit prevederilor art. 177, se va aplica pâna la data de 15 ianuarie 2007.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 211 din Legea nr. 343/2006.

Derogare pentru produse energetice

Art. 221. – Prin derogare de la dispozitiile art. 193, livrarea produselor energetice din antrepozitele fiscale se efectueaza numai în momentul în care cumparatorul prezinta documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata. Cu ocazia depunerii declaratiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferente dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de catre beneficiarii produselor, în numele antrepozitului fiscal, si valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse energetice efectiv livrate de acesta, în decursul lunii precedente.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 212 din Legea nr. 343/2006.

Derogare pentru autoturisme

Art. 2211. – Prin derogare de la prevederile art. 2142, pentru autoturismele si alte bunuri supuse accizelor, introduse în România pe baza unor contracte de leasing, initiate înainte de data intrarii în vigoare a prevederilor prezentului titlu, si a caror încheiere se va realiza dupa aceasta data, se vor datora bugetului de stat sumele calculate în functie de nivelul accizelor în vigoare la momentul initierii contractului de leasing.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 213 din Legea nr. 343/2006.

Directive transpuse

Art. 2212. – Prezentul titlu transpune Directiva CEE nr. 92/12, publicata în Jurnalul Oficial nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificarile ulterioare; directivele CEE nr. 92/83 si 92/84, publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992; directivele CEE nr. 92/79 si 92/80, publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992, modificate prin Directiva CE nr. 2002/10, publicata în Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 95/59, publicata în Jurnalul Oficial nr. L 291 din 6 decembrie 1995, modificata prin Directiva CE nr. 2002/10, publicata în Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 2003/96, publicata în Jurnalul Oficial nr. L 283 din 31 octombrie 2003.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 93 din O.U.G. nr. 106/2007.

ANEXA Nr. 1
__________
Anexa a fost introdusa prin art. I pct. 214 din Legea nr. 343/2006.

+———————————————————————————————————————————-+
¦ ¦ ¦ ¦ Acciza*) ¦ Acciza*) ¦ Acciza*) ¦ Acciza ¦ Acciza ¦
¦Nr. ¦ Denumirea produsului sau a ¦ ¦(echivalent¦(echivalent¦(echivalent¦ (echivalent ¦(echivalent¦
¦crt.¦ grupei de produse ¦ U.M. ¦euro/U.M.) ¦euro/U.M.) ¦euro/U.M.) ¦ euro/U.M.) 2009 ¦euro/U.M.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦1 ianuarie ¦ 1 iulie ¦ 2008 +———————-¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2007 ¦ ¦1 aprilie¦1 septembrie¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ 1 ¦Bere ¦ hl/1 grad ¦ 0,748 ¦ 0,748 ¦ 0,748 ¦ 0,748 ¦ 0,748 ¦ 0,748 ¦
¦ ¦din care: ¦ Plato1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦1.1. Bere produsa de producatorii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦independenti cu o capacitate de ¦ ¦ 0,43 ¦ 0,43 ¦ 0,43 ¦ 0,43 ¦ 0,43 ¦ 0,43 ¦
¦ ¦productie anuala ce nu depaseste 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦mii hl ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ 2 ¦Vinuri ¦ hl de produs ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦2.1. Vinuri linistite ¦ ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦2.2. Vinuri spumoase ¦ ¦ 34,05 ¦ 34,05 ¦ 34,05 ¦ 34,05 ¦ 34,05 ¦ 34,05 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ 3 ¦Bauturi fermentate altele decât bere si¦ hl de produs ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦vinuri ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦3.1. linistite ¦ ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦3.2. spumoase ¦ ¦ 34.05 ¦ 34,05 ¦ 34,05 ¦ 45,00 ¦ 45,00 ¦ 45,00 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ 4 ¦Produse intermediare ¦ hl de produs ¦ 51.08 ¦ 51,08 ¦ 51,08 ¦ 65,00 ¦ 65,00 ¦ 65,00 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ 5 ¦Alcool etilic ¦ hl de alcool ¦ 750,00 ¦ 750,00 ¦ 750,00 ¦ 750,00 ¦ 750,00 ¦ 750,00 ¦
¦ ¦ ¦ pur2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦5.1. Produs de micile distilerii cu o ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 475,00 ¦ 475,00 ¦ 475,00 ¦
¦ ¦capacitate care nu depaseste 10 hl de ¦ ¦ 475,00 ¦ 475,00 ¦ 475,00 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦alcool pur/an ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦Tutun prelucrat ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ 6 ¦Tigarete**) ¦1.000 tigarete¦ 34,50 ¦39,92 euro ¦ 50 ¦ 57,00 ¦ 64,00 ¦ 74,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 23% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ aplicate ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ asupra ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ pretului ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ maxim de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦vânzare cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ amanuntul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ declarat ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ 7 ¦Tigari si tigari de foi ¦ 1.000 bucati ¦ 34,50 ¦ 41,5 ¦ 50 ¦ 57,00 ¦ 64,00 ¦ 64,00 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ 8 ¦Tutun de fumat fin taiat, destinat ¦ kg ¦ 46,00 ¦ 55,00 ¦ 66,00 ¦ 73,00 ¦ 81,00 ¦ 81,00 ¦
¦ ¦rularii în tigarete ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ 9 ¦Alte tutunuri de fumat ¦ kg ¦ 46,00 ¦ 55,00 ¦ 66,00 ¦ 73,00 ¦ 81,00 ¦ 81,00 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦Produse energetice ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦10 ¦Benzina cu plumb ¦ tona ¦ 547,00 ¦ 547,00 ¦ 547,00 ¦ 547,00 ¦ 547,00 ¦ 547,00 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦ ¦ 1000 litri ¦ 421,19 ¦ 421,19 ¦ 421,19 ¦ 421,19 ¦ 421,19 ¦ 421,19 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦11 ¦Benzina fara plumb ¦ tona ¦ 425,06 ¦ 425,06 ¦ 425,06 ¦ 436,00 ¦ 436,00 ¦ 452,00 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦ ¦ 1000 litri ¦ 327,29 ¦ 327,29 ¦ 327,29 ¦ 335,72 ¦ 335,72 ¦ 348,04 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦12 ¦Motorina ¦ tona ¦ 307,59 ¦ 307,59 ¦ 325,00 ¦ 336,00 ¦ 336,00 ¦ 347,00 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦ ¦ 1000 litri ¦ 259,91 ¦ 259,91 ¦ 274.625 ¦ 283,920 ¦ 283,920 ¦ 293,215 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦13 ¦Pacura ¦ 1000 kg ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦13.1. utilizata în scop comercial ¦ ¦ 13,00 ¦ 13,00 ¦ 13,70 ¦ 14,40 ¦ 14,40 ¦ 15,00 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦13.2. utilizata în scop necomercial ¦ ¦ 13,00 ¦ 13,00 ¦ 14,00 ¦ 15,00 ¦ 15,00 ¦ 15,00 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦14 ¦Gaz petrolier lichefiat ¦ 1000 kg ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦14.1. utilizat drept combustibil pentru¦ ¦ 128,26 ¦ 128,26 ¦ 128,26 ¦ 128,26 ¦ 128,26 ¦ 128,26 ¦
¦ ¦motor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦14.2. utilizat drept combustibil pentru¦ ¦ 113,50 ¦ 113,50 ¦ 113,50 ¦ 113,50 ¦ 113,50 ¦ 113,50 ¦
¦ ¦încalzire ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦14.3. utilizat în consum casnic3) ¦ ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦15 ¦Gaz natural ¦ GJ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦15.1. utilizat drept combustibil pentru¦ ¦ 2,60 ¦ 2,60 ¦ 2,60 ¦ 2,60 ¦ 2,60 ¦ 2,60 ¦
¦ ¦motor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦15.2. utilizat drept combustibil pentru¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦încalzire ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦ 15.2.1. în scop comercial ¦ ¦ 0,17 ¦ 0,17 ¦ 0,17 ¦ 0,17 ¦ 0,17 ¦ 0,17 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦ 15.2.2. în scop necomercial ¦ ¦ 0,17 ¦ 0,17 ¦ 0,22 ¦ 0,27 ¦ 0,27 ¦ 0,32 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦16 ¦Petrol lampant (kerosen)4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦16.1. utilizat drept combustibil pentru¦ tona ¦ 469,89 ¦ 469,89 ¦ 469,89 ¦ 469,89 ¦ 469,89 ¦ 469,89 ¦
¦ ¦motor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦ ¦ 1000 litri ¦ 375,91 ¦ 375,91 ¦ 375,91 ¦ 375,91 ¦ 375,91 ¦ 375,91 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦16.2. utilizat drept combustibil pentru¦ tona ¦ 469,89 ¦ 469,89 ¦ 469,89 ¦ 469,89 ¦ 469,89 ¦ 469,89 ¦
¦ ¦încalzire ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦ ¦ 1000 litri ¦ 375,91 ¦ 375,91 ¦ 375,91 ¦ 375,91 ¦ 375,91 ¦ 375,91 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦17 ¦Carbune si cocs ¦ GJ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦17.1. utilizat în scopuri comerciale ¦ ¦ 0,15 ¦ 0,15 ¦ 0,15 ¦ 0,15 ¦ 0,15 ¦ 0,15 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦17.2. utilizat în scopuri necomerciale ¦ ¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦18 ¦Electricitate ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦18.1. Electricitate utilizata în scop ¦ Mwh ¦ 0,26 ¦ 0,26 ¦ 0,34 ¦ 0,42 ¦ 0,42 ¦ 0,50 ¦
¦ ¦comercial ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————–+———–+———–+———–+———+————+———–¦
¦ ¦18.2. Electricitate utilizata în scop ¦ Mwh ¦ 0,52 ¦ 0,52 ¦ 0,68 ¦ 0,84 ¦ 0,84 ¦ 1,00 ¦
¦ ¦necomercial ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+———————————————————————————————————————————-+

*) Abrogat.
**) Structura accizei totale exprimata în echivalent euro/1000 tigarete va fi stabilita prin Hotarâre de Guvern.
1) Gradul Plato reprezinta greutatea de zahar exprimata în grame, continuta în 100 g de solutie masurata la origine, la temperatura de 20?/4?C.
2) Hl alcool pur reprezinta 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentratia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20?C, continut într-o cantitate data de produs alcoolic.
3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se întelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de pâna la maximum 12,5 kg.
4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizeaza.
__________
Asteriscul 1 a fost modificat prin art. I pct. 95 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Pct. 6 de la col. 4 a fost modificat prin art. unic din H.G. nr. 664/2008.
– Coloanele 6 si 7 au fost înlocuite cu colonele 3, 4 si 5 din tabelul prevazut la art. 1, pct. 1 din O.U.G. nr. 29/2009.
– Primul asterisc de la nota de subsol a fost abrogat prin art. 1, pct. 2 din O.U.G. nr. 29/2009.
– A se vedea art. unic din H.G. nr. 960/2009 care prevede urmatoarele: “Începând cu data de 1 septembrie 2009, structura accizei totale pentru nivelul accizei la tigarete prevazut în coloana 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 de la titlul VII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 39,92 euro/1.000 de tigarete plus 23% aplicate asupra pretului maxim de vânzare cu amanuntul declarat.”

ANEXA Nr. 2
__________
Anexa a fost introdusa prin art. I pct. 214 din Legea nr. 343/2006.

+———————————————————————————————+
¦Nr. ¦ Denumirea produsului sau a ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦crt.¦ grupei de produse ¦ Acciza ¦ Acciza ¦ Acciza ¦ Acciza ¦ Acciza ¦
¦ ¦ ¦euro/tona ¦euro/tona¦euro/tona¦euro/tona¦euro/tona¦
+—-+————————————-+———-+———+———+———+———¦
¦ 1. ¦Cafea verde ¦ 612 ¦ 459 ¦ 306 ¦ 153 ¦ 0 ¦
+—-+————————————-+———-+———+———+———+———¦
¦ 2. ¦Cafea prajita, inclusiv cafea cu ¦ 900 ¦ 675 ¦ 450 ¦ 225 ¦ 0 ¦
¦ ¦înlocuitori ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+————————————-+———-+———+———+———+———¦
¦ 3. ¦Cafea solubila ¦ 3600 ¦ 2700 ¦ 1800 ¦ 900 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+———————————————————————————————+

__________
Nr. crt. 3 din coloana 2 a fost modificat prin art. I pct. 95 din O.U.G. nr. 106/2007.

ANEXA Nr. 3 – Abrogat
__________
Anexa a fost introdusa prin art. I pct. 214 din Legea nr. 343/2006.
– Anexa nr. 3 a fost abrogata prin art. I, pct. 152 din O.U.G. nr. 109/2009.

ANEXA Nr. 4
__________
Anexa a fost introdusa prin art. I pct. 214 din Legea nr. 343/2006.

+——————————————————————————+
¦ Norma de poluare sau tipul ¦ Capacitatea ¦ ¦
¦ autoturismului/autovehiculului ¦ cilindrica ¦ euro/1 cmc ¦
¦ ¦ (cmc) ¦ ¦
+———————————–+———————+——————–¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+———————————–+———————+——————–¦
¦ Hibride ¦ ¦ 0 ¦
+———————————–+———————+——————–¦
¦ Euro 4 ¦ < 1600 ¦ 0,15 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ 1601-2000 ¦ 0,35 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ 2001-2500 ¦ 0,5 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ 2501-3000 ¦ 0,7 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ > 3000 ¦ 1 ¦
+———————————–+———————+——————–¦
¦ Euro 3 ¦ < 1600 ¦ 0,5 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ 1601-2000 ¦ 0,6 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ 2001-2500 ¦ 0,9 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ 2501-3000 ¦ 1,1 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ > 3000 ¦ 1,3 ¦
+———————————–+———————+——————–¦
¦ Euro 2 ¦ < 1600 ¦ 1,3 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ 1601-2000 ¦ 1,4 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ 2001-2500 ¦ 1,5 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ 2501-3000 ¦ 1,6 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ > 3000 ¦ 1,7 ¦
+———————————–+———————+——————–¦
¦ Euro 1 ¦ < 1600 ¦ 1,8 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ 1601-2000 ¦ 1,8 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ 2001-2500 ¦ 1,8 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ 2501-3000 ¦ 1,8 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ > 3000 ¦ 1,8 ¦
+———————————–+———————+——————–¦
¦ Non-euro ¦ < 1600 ¦ 2 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ 1601-2000 ¦ 2 ¦ +-----------------------------------+---------------------+--------------------¦ ¦ ¦ > 2001 ¦ 2 ¦
+——————————————————————————+

ANEXA Nr. 4.1
__________
Anexa a fost introdusa prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 110/2006.

NIVELUL
taxei speciale pentru autovehiculele din categoriile*)
N2, N3, M2 si M3

——————————————————————————–
Norma de poluare
a autovehiculului euro/1 cmc
——————————————————————————–
Euro 4 0
Euro 3 0
Euro 2 0,2
Euro 1 0,9
Non-euro 1,2
——————————————————————————–

*) Categoriile sunt definite în Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR2.

ANEXA Nr. 5
__________
Anexa a fost introdusa prin art. I pct. 214 din Legea nr. 343/2006.

+——————————————————————————+
¦ Vârsta autoturismului/autovehiculului ¦ Coeficient de corelare ¦Reducere (%) ¦
+—————————————+————————+————-¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+—————————————+————————+————-¦
¦ pâna la 1 an inclusiv ¦ 0,9 ¦ 15 ¦
+—————————————+————————+————-¦
¦ 1 an – 2 ani inclusiv ¦ 1,8 ¦ 25 ¦
+—————————————+————————+————-¦
¦ 2 ani – 4 ani inclusiv ¦ 2,3 ¦ 32 ¦
+—————————————+————————+————-¦
¦ 4 ani – 6 ani inclusiv ¦ 2,5 ¦ 43 ¦
+—————————————+————————+————-¦
¦ peste 6 ani ¦ 2,7 ¦ 47 ¦
+——————————————————————————+

__________
Pct. 1 si 2 de la coloana 1 au fost modificate prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 110/2006.

TITLUL VIII
Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului
si circulatiei unor produse accizabile

CAPITOLUL I
Sistemul de supraveghere a productiei de alcool etilic

Sfera de aplicare

Art. 222. – Sistemul de supraveghere se aplica tuturor antrepozitarilor autorizati pentru productia de alcool etilic nedenaturat si distilate.

Supraveghetorii fiscali

Art. 223. – (1) Pentru fiecare antrepozit fiscal de productie de alcool etilic si de distilate vor fi desemnati reprezentanti permanenti ai autoritatii fiscale competente, denumiti în continuare supraveghetori fiscali. Prezenta supraveghetorilor fiscali va fi asigurata pe tot parcursul desfasurarii procesului de productie, respectiv pe cele trei schimburi si în zilele de sarbatori legale.
(2) Antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic si de distilate vor întocmi si vor depune la autoritatea fiscala competenta, o data cu cererea de autorizare, un program de lucru defalcat pe luni, care sa prevada cantitatea estimata a se obtine într-un an, în functie de capacitatea instalata.

Mijloace de masurare a productiei de alcool

Art. 224. – (1) În vederea înregistrarii corecte a întregii productii de alcool etilic si de distilate obtinute, fiecare antrepozit fiscal de productie de alcool etilic si de distilate trebuie sa fie dotat obligatoriu de catre antrepozitarul autorizat cu mijloace de masurare, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie Legala, necesare pentru determinarea cantitatii de alcool etilic si de distilate, precum si cu mijloace de masurare legale pentru determinarea concentratiei alcoolice pentru fiecare sortiment de alcool etilic si de distilate. Mijloacele de masurare si masuratorile efectuate cu acestea se supun, în mod obligatoriu, controlului metrologic al statului, conform legii în domeniu.
(2) În cazul antrepozitarilor autorizati pentru productia de alcool etilic, contoarele vor fi amplasate la iesirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la iesirea din coloanele de rafinare pentru alcoolul etilic rafinat si la iesirea din coloanele aferente alcoolului tehnic, astfel încât sa fie contorizate toate cantitatile de alcool rezultate.
(3) În cazul antrepozitarilor autorizati pentru productia de distilate, contoarele vor fi amplasate la iesirea din coloanele de distilare sau, dupa caz, la iesirea din instalatiile de distilare.
(4) Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete, prin care se pot extrage cantitati de alcool sau distilate necontorizate, sunt interzise.

Certificate de calibrare

Art. 225. – Antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool si de distilate sunt obligati sa prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie agreat de Biroul Român de Metrologie Legala, pentru toate rezervoarele si recipientele în care se depoziteaza alcoolul, distilatele si materiile prime din care provin acestea, indiferent de natura lor.

Sigilii

Art. 226. – (1) Pe întregul flux tehnologic de la iesirea alcoolului brut, rafinat si tehnic din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, si pâna la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii. În cazul antrepozitarilor autorizati pentru productia de distilate, sigiliile se vor aplica la iesirea distilatelor din coloanele de distilare sau din instalatiile de distilare. În toate situatiile, sigiliile vor fi aplicate si pe toate elementele de asamblare-racordare ale aparatelor de masura si control, pe orice orificii si robineti existenti pe întregul flux tehnologic continuu sau discontinuu.
(2) Aparatele si piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare, rafinare, precum si de pe tot circuitul instalatiilor de distilare trebuie îmbinate în asa fel încât sa poata fi sigilate. Sigiliile apartin autoritatii fiscale competente, vor fi înseriate si vor purta, în mod obligatoriu, însemnele acesteia. Operatiunile de sigilare si desigilare se vor efectua de catre supraveghetorul fiscal desemnat, astfel încât sa nu se deterioreze aparatele si piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie sa fie mentinute intacte. Sigilarea si desigilarea vor fi consemnate într-un proces-verbal.
(3) Sigiliile prevazute la alin. (2) sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor, conform reglementarilor specifice stabilite de Biroul Român de Metrologie Legala.
(4) Stabilirea tipului de sigilii, prevazut la alin. (2), si a caracteristicilor acestora, uniformizarea si/sau personalizarea, precum si coordonarea tuturor operatiunilor ce se impun revin Ministerului Finantelor Publice, respectiv directiei cu atributii administrative.

Receptia materiilor prime

Art. 227. – (1) Receptia cantitativa a materiilor prime intrate în antrepozitul fiscal, precum si introducerea lor în procesul de fabricatie se fac cu mijloace de masurare legale.
(2) În cazul în care, pentru producerea alcoolului etilic si a distilatelor, se achizitioneaza materii prime de la persoane fizice, borderourile de achizitie si documentele de receptie se întocmesc în 2 exemplare si vor purta, în mod obligatoriu, viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al acestor documente ramâne la antrepozitul fiscal care a achizitionat materia prima, iar exemplarul 2, la persoana fizica furnizoare.

Obligatiile supraveghetorilor fiscali

Art. 228. – (1) Supraveghetorii fiscali au obligatia sa verifice:
a) existenta certificatelor de calibrare pentru rezervoarele si recipientele de depozitare a alcoolului, a distilatelor si a materiilor prime din care provin acestea;
b) înregistrarea corecta a intrarilor de materii prime;
c) înscrierea corecta a alcoolului si a distilatelor obtinute, în rapoartele zilnice de productie si în documentele de transfer-predare catre antrepozite de prelucrare sau de depozitare de produse finite, în concordanta cu înregistrarile mijloacelor de masurare;
d) concordanta dintre normele de consum de materii prime, consumul energetic lunar si productia de alcool si distilate obtinuta;
e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool denaturat, tehnic si distilate, înscrise în evidentele operative ale antrepozitelor de depozitare de astfel de produse;
f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer catre antrepozitele de prelucrare a alcoolului si a distilatelor;
g) concordanta dintre cantitatile de alcool si de distilate eliberate din antrepozitul fiscal de productie cu cele înscrise în documentele fiscale;
h) modul de calcul, de evidentiere si de virare a accizelor datorate pentru alcool si distilate, precum si pentru bauturile spirtoase realizate de catre antrepozitarul autorizat de productie, care îsi desfasoara activitatea în sistem integrat;
i) depunerea la termen, la organele fiscale teritoriale, a declaratiilor privind obligatiile de plata cu titlu de accize si a decontului de accize, în conformitate cu prevederile legale;
j) orice alte documente si operatiuni care sa conduca la determinarea exacta a obligatiilor catre bugetul de stat;
k) înregistrarea corecta a operatiunilor de import si export, în situatia în care antrepozitarul autorizat desfasoara astfel de operatiuni.
(2) De asemenea, supraveghetorii fiscali au obligatia de a înregistra, într-un registru special, toate cererile antrepozitarilor autorizati de productie sau ale organelor de control privind sigilarea sau desigilarea instalatiilor.
(3) În vederea certificarii realitatii tuturor operatiunilor reflectate în documentele aferente productiei de alcool si de distilate, începând de la intrarea materiei prime pâna la livrarea alcoolului si a distilatelor catre sectiile de prelucrare sau catre terti, toate documentele întocmite, inclusiv documentele fiscale, vor fi prezentate obligatoriu supraveghetorului fiscal desemnat pentru a fi vizate de acesta.

Desigilarea instalatiilor

Art. 229. – (1) Desigilarea aparatelor si a pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai în baza unei solicitari scrise, justificate, din partea antrepozitului fiscal de productie de alcool si de distilate sau în situatii de avarie.
(2) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal cu cel putin trei zile înainte de termenul stabilit pentru efectuarea operatiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare, supraveghetorul fiscal întocmeste un proces-verbal de desigilare. În procesul-verbal se vor consemna data si ora desigilarii, cantitatea de alcool si de distilate – în litri si în grade – înregistrata de contoare la momentul desigilarii, precum si stocul de alcool si de distilate, pe sortimente, aflat în rezervoare si în recipiente.
(3) Se interzice antrepozitarilor autorizati deteriorarea sigiliilor aplicate de catre supraveghetorul fiscal. În cazul în care sigiliul este deteriorat accidental sau în caz de avarie, antrepozitarul autorizat este obligat sa solicite prezenta supraveghetorului fiscal pentru constatarea cauzelor deteriorarii accidentale a sigiliului sau ale avariei.
(4) Daca antrepozitarul autorizat constata un incident sau o disfunctie în functionarea unui contor, acesta trebuie sa faca imediat o declaratie supraveghetorului fiscal, care va fi consemnata într-un registru special destinat acestui scop, procedându-se imediat la remedierea defectiunii. Totodata, antrepozitarul autorizat va solicita prezenta reprezentantului autorizat de catre Biroul Român de Metrologie Legala pentru activitati de reparatii ale mijloacelor de masurare din categoria respectiva, în vederea desigilarii mijloacelor de masurare, a repunerii lor în stare de functionare si a resigilarii.
(5) Contoarele defecte pot fi înlocuite, sub supraveghere metrologica, cu alte contoare de rezerva, cu specificarea, într-un proces-verbal de înlocuire, întocmit de supraveghetorul fiscal, a indicilor de la care se reia activitatea.
(6) Daca timpul de remediere a contoarelor depaseste 24 de ore, se suspenda activitatea de productie a alcoolului si a distilatelor. Instalatiile respective vor fi sigilate.
(7) Suspendarea se face în baza unui proces-verbal de suspendare, încheiat în 3 exemplare de catre supraveghetorul fiscal, în prezenta reprezentantului legal al antrepozitarului autorizat.
(8) În procesul-verbal încheiat se vor mentiona cauzele accidentului sau ale avariei care au generat întreruperea activitatii, data si ora întreruperii acesteia, stocul de alcool si de distilate existent la acea data si indicii înregistrati de contoare în momentul suspendarii activitatii.
(9) Originalul procesului-verbal de desigilare sau de suspendare, dupa caz, se depune la autoritatea fiscala competenta, în termen de 24 de ore de la încheierea acestuia. Al doilea exemplar al procesului-verbal ramâne la antrepozitarul autorizat, iar exemplarul al treilea se pastreaza de catre supraveghetorul fiscal.
(10) Reluarea activitatii dupa desigilarea instalatiilor respective se va face în baza unei declaratii de remediere a defectiunii, întocmita de antrepozitarul autorizat si vizata de supraveghetorul fiscal, însotita de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea. Supraveghetorul fiscal va proceda la sigilarea întregului flux tehnologic.

CAPITOLUL II
Sistemul de supraveghere a circulatiei alcoolului etilic si
a distilatelor în vrac din productia interna sau din import

Conditii de calitate

Art. 230. – Alcoolul etilic si distilatele livrate de catre antrepozitarii autorizati pentru productie, catre utilizatorii legali, trebuie sa se încadreze în prevederile standardelor legale în vigoare. Fiecare livrare va fi însotita de buletine de analiza completate conform standardelor legale în vigoare, eliberate de laboratorul propriu al producatorului, daca acesta a fost agreat, sau emise de alte laboratoare autorizate. Buletinele de analiza vor cuprinde cel putin 7 parametri fizico-chimici, prevazuti de standardele legale în vigoare.

Transportul în vrac

Art. 231. – (1) Toate cisternele si recipientele prin care se vor transporta cantitatile de alcool si de distilate vor purta sigiliul supraveghetorului fiscal si vor fi însotite de documentele fiscale prevazute la titlul VII.
(2) Supraveghetorul fiscal, care a procedat la sigilarea cisternelor sau a recipientelor de transport al alcoolului si al distilatelor în vrac, va comunica în aceeasi zi, la autoritatea fiscala competenta, data plecarii transportului de alcool si de distilate, numarul de înmatriculare al mijlocului de transport, cantitatea expediata si data aproximativa a sosirii acestuia.
(3) La sosirea efectiva a alcoolului si a distilatelor la destinatie, agentul economic beneficiar este obligat sa solicite autoritatii fiscale competente desemnarea unui reprezentant fiscal care, în maximum 24 de ore, va efectua verificarea documentelor de transport si a datelor înscrise în documentul de însotire, dupa care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.

Conditii de livrare

Art. 232. – (1) Livrarea alcoolului si a distilatelor în vrac se va face direct de la antrepozitarul autorizat pentru productie sau de la importator catre utilizatorii legali.
(2) Livrarea în vrac a alcoolului etilic si a distilatelor în scopul obtinerii de bauturi alcoolice altor beneficiari decât antrepozitarii autorizati pentru productia de astfel de bauturi este interzisa.
(3) Antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii pot livra alcool în vrac, pentru consum, direct spitalelor, farmaciilor si agentilor economici utilizatori legali de alcool, altii decât producatorii de bauturi alcoolice.
(4) Alcoolul etilic tehnic îmbuteliat poate fi comercializat numai de catre antrepozitarul autorizat pentru productia de alcool etilic si numai sub forma de alcool etilic tehnic denaturat, conform standardelor legale în vigoare.
(5) Comercializarea în vrac si utilizarea ca materie prima a alcoolului etilic si a distilatelor cu concentratia alcoolica sub 96,0% în volum, pentru fabricarea bauturilor alcoolice, este interzisa.
(6) Productia de alcool sanitar de catre alti producatori decât antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic este interzisa.
(7) Comercializarea pe piata interna a alcoolului sanitar în vrac este interzisa.

CAPITOLUL III
Sistemul de supraveghere pentru tuica si rachiuri de fructe

Mijloace de masurare

Art. 233. – (1) În vederea înregistrarii corecte a productiei de tuica si rachiuri de fructe, fiecare antrepozitar autorizat este obligat sa se doteze cu mijloace de masurare volumetrica, denumite contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie Legala, precum si cu mijloace legale de masurare a concentratiei alcoolice a materiei prime si a produselor rezultate din prelucrarea acestora instalatiile de fabricatie fiind în mod obligatoriu sigilate în aceleasi conditii ca si în cazul antrepozitarilor autorizati pentru productia de alcool etilic sau de distilate.
(2) Cazanele individuale ale producatorilor de tuica si rachiuri de fructe, a caror productie este destinata vânzarii, vor fi livrate si vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Român de Metrologie Legala, precum si cu mijloace de masurare legala a concentratiei alcoolice a produselor obtinute.

Sigilarea si desigilarea instalatiilor

Art. 234. – (1) Pentru controlul cantitatilor de tuica si rachiuri de fructe, pe perioada de nefunctionare, instalatiile sau cazanele de fabricatie detinute de antrepozitarii autorizati vor fi sigilate suplimentar de catre autoritatea fiscala competenta.
(2) Dupa primirea materiei prime în vederea distilarii, detinatorii de astfel de instalatii sau cazane vor solicita, în scris, autoritatii fiscale competente desigilarea acestora. Data si ora desigilarii, precum si cantitatile si tipurile de materie prima ce urmeaza a se prelucra se vor consemna într-un registru de fabricatie, care va fi numerotat, vizat de autoritatea fiscala competenta si pastrat la producator. În acelasi timp, autoritatea fiscala competenta va consemna aceleasi date într-un proces-verbal.
(3) Desigilarea va fi solicitata în conditiile în care detinatorul de instalatii sau cazane are în stoc materie prima pentru utilizarea capacitatilor de productie pentru minimum 10 zile, procesul de productie fiind obligatoriu a se desfasura în mod continuu, pâna la terminarea materiei prime.
(4) În momentul desigilarii instalatiilor sau a cazanelor, reprezentantul autoritatii fiscale competente va verifica, prin probe de productie, timpii de fabricatie si randamentul în alcool pentru fiecare tip de materie prima în parte, stabilind numarul de fierberi în 24 de ore si întocmind un proces-verbal de constatare.
(5) Timpii de functionare ai instalatiilor sau ai cazanelor si randamentele stabilite vor fi utilizate pentru evidentierea productiei în registrul de fabricatie.
(6) În vederea opririi instalatiilor sau cazanelor, antrepozitarul autorizat pentru productie va anunta autoritatea fiscala competenta pentru resigilarea acestora cu 2 zile înaintea opririi productiei.
(7) Daca nu se solicita resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalatii în momentul opririi acestora, se considera ca productia a continuat pe toata perioada de la desigilare.
(8) Momentul sigilarii va fi mentionat în registrul de fabricatie, întocmindu-se, de asemenea, un proces-verbal în care se va preciza cantitatea de productie realizata de la data desigilarii.

CAPITOLUL IV
Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate
si de bauturi spirtoase, în vrac

Conditii de import

Art. 235. – Alcoolul, distilatele si bauturile spirtoase pot fi importate în vrac numai pe baza de contracte încheiate direct cu producatorii externi sau cu reprezentantii acestora si numai în scopul prelucrarii sau îmbutelierii directe de catre antrepozitarul autorizat pentru productie.

Procedura de supraveghere

Art. 236. – (1) La intrarea în tara a alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, a distilatelor în vrac, precum si a bauturilor spirtoase în vrac, organele vamale de frontiera, dupa efectuarea formalitatilor de vamuire, vor aplica pe fiecare cisterna si recipient un sigiliu special, cu însemnele autoritatii vamale, desigilarea fiind interzisa pâna la destinatia finala a acestora.
(2) În momentul efectuarii operatiunii de vamuire se va preleva, în mod obligatoriu, o proba din fiecare cisterna sau recipient, în scopul verificarii autenticitatii datelor înscrise în documentele însotitoare, respectiv factura si certificatele de analize fizico-chimice.
(3) Prelevarea probei se face de catre delegatul laboratorului, agreat de autoritatea vamala sa efectueze expertize în vederea identificarii produselor.
(4) Prelevarea probei se face în prezenta autoritatii vamale, a delegatului permanent în vama din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si a importatorului. Daca importatorul depune o declaratie ca nu este interesat sa participe la prelevare, operatiunea respectiva se poate face în lipsa acestuia.
(5) Operatiunea de prelevare a probelor se efectueaza în conformitate cu normele românesti în vigoare privind esantionarea, analiza si inspectia unui lot de produse de catre delegatul laboratorului agreat.
(6) Din proba prelevata se vor constitui 3 esantioane identice, dintre care unul este destinat laboratorului, altul autoritatii vamale, iar al treilea importatorului.
(7) Esantioanele vor fi etichetate si vor fi sigilate de catre autoritatea vamala.
(8) Transmiterea esantioanelor prelevate catre laboratoare se efectueaza prin grija si sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat.
(9) Operatiunea de prelevare se încheie prin întocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat în norme.
(10) Rezultatele expertizei vor fi consemnate de catre laboratorul agreat în certificate de expertiza.
(11) Analiza produselor se face pe cheltuiala importatorilor si are ca scop determinarea concentratiei alcoolice si a cantitatilor reale, comparativ cu cele înscrise în documentele însotitoare, pentru corecta evaluare a accizelor datorate si a calitatii produsului.
(12) Termenul de efectuare a analizelor va fi, dupa caz:
a) pe loc, în cazul produselor fara continut de zahar;
b) în 24 de ore de la prelevarea probei, în cazul produselor cu continut de zahar.
(13) Termenul obligatoriu de pastrare a esantioanelor este de un an.
(14) Prevederile alin. (2) se aplica si cantitatilor de alcool, de distilate si de bauturi spirtoase în vrac, aduse în regim de import temporar.
(15) Cantitatile de alcool, de distilate si de bauturi spirtoase în vrac, provenite din import, vor fi sigilate de catre organul vamal de frontiera si în situatia în care marfa este tranzitata catre o vama de interior în vederea efectuarii operatiunii vamale de import. Marfa astfel sigilata, împreuna cu documentul de însotire a marfii, eliberat de autoritatea vamala de frontiera, în care se mentioneaza cantitatea de alcool, de distilate sau de bauturi spirtoase importata, în modul si sub forma prevazuta în norme, are liber de circulatie pâna la punctul vamal unde au loc operatiunea vamala de import si prelevarea de probe, potrivit alin. (2).
(16) În toate cazurile, la determinarile efectuate pe baza analizelor de laborator, abaterea admisa este de ? 0,3 grade volum.
(17) Desigilarea cisternelor si a recipientelor de alcool, de distilate si de bauturi spirtoase în vrac provenite din import, ajunse la destinatia finala, se va face în prezenta unui reprezentant al autoritatii fiscale competente, desemnat la solicitarea scrisa a importatorilor.
(18) Importatorul are obligatia sa evidentieze într-un registru special, conform modelului prezentat în norme, vizat de reprezentantul organului fiscal teritorial în a carui raza teritoriala îsi desfasoara activitatea, toate cantitatile de alcool, de distilate si de bauturi spirtoase în vrac – în litri si în grade – pe tipuri de produs si pe destinatii ale acestora.

CAPITOLUL V
Dispozitii comune de supraveghere aplicate productiei
si importului de alcool, distilate si bauturi spirtoase

Situatii privind modul de valorificare

Art. 237. – (1) Lunar, pâna la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de alcool si de distilate vor depune la organele fiscale teritoriale o situatie continând informatii privind modul de valorificare a acestor produse prin vânzare sau prelucrare, si anume: destinatia, denumirea si adresa beneficiarului, numarul si data facturii, cantitatile, pretul unitar si valoarea totala, din care, dupa caz, valoarea accizei, conform modelului prezentat în norme. Aceasta situatie va fi însotita în mod obligatoriu de un exemplar al listelor de inventar întocmite pentru stocurile de materii prime si produse finite înregistrate la sfârsitul lunii. Listele de inventar se întocmesc în doua exemplare si vor fi vizate de catre antrepozitarul autorizat pentru productie sau de catre importator. În cazul antrepozitarilor autorizati pentru productie, listele de inventar vor fi vizate si de catre supraveghetorul fiscal. Al doilea exemplar se pastreaza de catre antrepozitarul autorizat de productie si de catre importator.
(2) Lunar, pâna în ultima zi a lunii, pentru luna precedenta, organele fiscale teritoriale vor transmite Ministerului Finantelor Publice – Directia generala a tehnologiei informatiei situatia centralizatoare pentru fiecare judet privind modul de valorificare a alcoolului si a distilatelor, conform modelului prezentat în norme.
(3) Abrogat.
__________
Alin. (3) a fost abrogat prin art. I pct. 1052 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004.

Preturi minime

Art. 238. – Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 1052 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004.

CAPITOLUL VI
Masuri speciale privind productia, importul si
circulatia uleiurilor minerale

Restrictii

Art. 239. – (1) Se interzice orice operatiune comerciala cu uleiuri minerale care nu provin din antrepozite fiscale de productie.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) toate reziduurile de uleiuri minerale rezultate din exploatare, în alte locatii decât antrepozitele fiscale de productie, pot fi cedate sau vândute numai în vederea prelucrarii si numai catre un antrepozit fiscal de productie, în conditiile prevazute de norme.
__________
Alin. (2) a fost introdus prin art. I pct. 106 din O.G. nr. 83/2004.

Conditii de comercializare

Art. 240. – (1) Uleiurile minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85? C, se vor comercializa direct catre utilizatorii finali, care folosesc aceste produse în scop industrial. În caz contrar, antrepozitarul autorizat va vira la bugetul de stat accizele aferente, calculate la nivelul accizelor datorate pentru benzinele cu plumb. În categoria utilizatorilor finali nu sunt inclusi comerciantii în sistem angro.
(2) Se interzice comercializarea, prin pompele statiilor de distributie, a altor uleiuri minerale decât cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor si motorinelor auto, care corespund standardelor nationale de calitate.
__________
Teza a II-a de la alin. (1) a fost modificata prin liniuta 9 din Rectificarea publicata în MOf. nr. 112 din 06.02.2004.

Conditii de calitate

Art. 241. – Se interzice importul de uleiuri minerale de tipul benzinelor si motorinelor care nu corespund standardelor nationale si prevederilor legale referitoare la calitatea benzinelor.

Procedura de import

Art. 242. – Efectuarea formalitatilor vamale de import, aferente uleiurilor minerale prevazute la art. 241, se face prin birourile vamale de control si vamuire la frontiera, stabilite prin decizia autoritatii vamale, care va fi publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 107 din O.G. nr. 83/2004.

CAPITOLUL VII
Alte masuri speciale

Conditii de cesionare si înstrainare

Art. 243. – Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 108 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 494/2004.

Întârzieri la plata accizelor

Art. 244. – Întârzierea la plata a accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei antrepozitarului si închiderea activitatii acestuia pâna la plata sumelor restante.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1081 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004.
– Denumirea marginala a articolului a fost introdusa prin art. I pct. 35 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.

Alte masuri

Art. 2441. – (1) Agentii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati ca pâna la data de 31 martie 2005 sa se înregistreze la autoritatea fiscala teritoriala si sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa detina spatii de depozitare corespunzatoare, în proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
b) sa aiba înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, activitatea de comercializare si distributie angro a bauturilor alcoolice sau activitatea de comercializare si distributie angro a produselor din tutun;
c) sa se doteze cu mijloacele necesare depistarii marcajelor false sau contrafacute, în cazul comercializarii de produse supuse marcarii potrivit titlului VII.
(2) Bauturile alcoolice livrate de agentii economici producatori catre agentii economici distribuitori sau comercianti angro vor fi însotite si de o copie a certificatului de marca al producatorului, din care sa rezulte ca marca îi apartine.
(3) Agentii economici distribuitori si comerciantii angro de bauturi alcoolice si produse din tutun raspund pentru provenienta nelegala a produselor detinute si sunt obligati sa verifice autenticitatea facturilor primite.
(4) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze în sistem en detail produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e), sunt obligati sa se înregistreze la autoritatea fiscala teritoriala, conform procedurii si cu îndeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(5) Operatorii economici care desfasoara activitatea de comercializare în sistem en detail de produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligati sa îndeplineasca procedura si conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la alin. (4), în termen de 90 de zile de la data publicarii ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (4), care nu îndeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (4), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor rezultate din aceasta vânzare.
(7) Desfasurarea activitatii de catre operatorii economici prevazuti la alin. (5), care nu îndeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (4), dupa termenul stabilit la alin. (5), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vânzare si oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1-3 luni.
(8) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze în sistem angro produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligati sa se înregistreze la autoritatea fiscala teritoriala conform procedurii si cu îndeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(9) Operatorii economici care desfasoara activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligati sa îndeplineasca procedura si conditiile stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la alin. (8), în termen de 90 de zile de la data publicarii acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(10) Nu intra sub incidenta alin. (8) si (9) antrepozitarii autorizati si operatorii înregistrati pentru produse energetice.
(11) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (8), care nu îndeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor rezultate din aceasta vânzare.
(12) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (9), care nu îndeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), dupa termenul stabilit la alin. (9), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vânzare si oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1-3 luni.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 109 din O.G. nr. 83/2004.
– Alin. (4)-(7) au fost introduse prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 127/2008.
– Alin. (8), (9), (10), (11) si (12) au fost introduse prin art. 32, pct. 12 din O.U.G. nr. 34/2009.

CAPITOLUL VIII
Sanctiuni

Infractiuni

Art. 245. – Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 1091 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004.

Contraventii si sanctiuni

Art. 246. – Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat prin art. 208 lit. j) din Codul de procedura fiscala din 2004.

TITLUL IX
Impozite si taxe locale
__________
În cuprinsul titlului IX, sintagma “taxa asupra mijloacelor de transport” se va înlocui cu sintagma “impozitul pe mijloacele de transport”, în conformitate cu art. I pct. 215 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Definitii

Art. 247. – În întelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) rangul unei localitati – rangul atribuit unei localitati conform legii;
b) zone din cadrul localitatii – zone stabilite de consiliul local, în functie de pozitia terenului fata de centrul localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului;
c) nomenclatura stradala – lista care contine denumirile tuturor strazilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare strada în parte, precum si titularul dreptului de proprietate al fiecarui imobil; nomenclatura stradala se organizeaza pe fiecare localitate rurala si urbana si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum si a fiecarui imobil, teren si/sau cladire.
__________
Litera c) a fost introdusa prin art. I pct. 216 din Legea nr. 343/2006.

Impozite si taxe locale

Art. 248. – Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:
a) impozitul pe cladiri;
b) impozitul pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxa hoteliera;
h) taxe speciale;
i) alte taxe locale.

CAPITOLUL II
Impozitul si taxa pe cladiri
__________
Titlul Capitolului II a fost modificat prin art. I pct. 217 din Legea nr. 343/2006.

Reguli generale

Art. 249. – (1) Orice persoana care are în proprietate o cladire situata în România datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit.
(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe cladiri, precum si taxa pe cladiri prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului în care este amplasata cladirea. În cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului în care este amplasata cladirea.
(3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, în conditii similare impozitului pe cladiri.
(4) În cazul în care o cladire se afla în proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate în partea din cladire aflata în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.
(5) În întelesul prezentului titlu, cladire este orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe încaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri.
__________
Alin. (2), (3) si (5) au fost modificate prin art. I pct. 218 din Legea nr. 343/2006.

Scutiri

Art. 250. – (1) Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza:
1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
3. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinând cultelor religioase recunoscute oficial în România si componentelor locale ale acestora, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
4. cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de învatamânt de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
6. cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni;
7. cladirile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome ?Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat?, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
8. cladirile funerare din cimitire si crematorii;
9. cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
10. cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
12. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale din România, republicata;
14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunatatiri funciare si de interventii la apararea împotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
15. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
16. constructiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie;
17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
18. cladirile trecute în proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale în lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
19. cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotarârii consiliului local.
(2) Nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri constructiile care nu au elementele constitutive ale unei cladiri.
(3) Scutirea de impozit prevazuta la alin. (1) pct. 10-13 se aplica pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 219 din Legea nr. 343/2006.

Calculul impozitului pentru persoane fizice

Art. 251. – (1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.
(2) În cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica în tabelul prevazut la alin. (3) valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective.
(3) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata în lei, se determina prin înmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate în metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata în lei/m2, din tabelul urmator:

VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, în
cazul persoanelor fizice

+—————————————————————————————————-+
¦ ¦ Valoarea impozabila ¦
¦ ¦ – lei/m2 – ¦
¦ +—————————————-¦
¦ Tipul cladirii ¦Cu instalatii de apa,¦Fara instalatii de¦
¦ ¦canalizare, electrice¦ apa, canalizare, ¦
¦ ¦ si încalzire ¦ electrice sau ¦
¦ ¦(conditii cumulative)¦ încalzire ¦
+———————————————————–+———————+——————¦
¦A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti ¦ 806 ¦ 478 ¦
¦exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale ¦ ¦ ¦
¦rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic ¦ ¦ ¦
+———————————————————–+———————+——————¦
¦B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra ¦ 219 ¦ 137 ¦
¦naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice ¦ ¦ ¦
¦alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic¦ ¦ ¦
+———————————————————–+———————+——————¦
¦C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti ¦ 137 ¦ 123 ¦
¦exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale ¦ ¦ ¦
¦rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic ¦ ¦ ¦
+———————————————————–+———————+——————¦
¦D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra ¦ 82 ¦ 54 ¦
¦naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice ¦ ¦ ¦
¦alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic¦ ¦ ¦
+———————————————————–+———————+——————¦
¦E. În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa ¦ 75% din suma care ¦75% din suma care ¦
¦încaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, ¦s-ar aplica cladirii ¦ s-ar aplica ¦
¦utilizate ca locuinta, în oricare dintre tipurile de ¦ ¦ cladirii ¦
¦cladiri prevazute la lit. A-D ¦ ¦ ¦
+———————————————————–+———————+——————¦
¦F. În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa ¦ 50% din suma care ¦50% din suma care ¦
¦încaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la ¦s-ar aplica cladirii ¦ s-ar aplica ¦
¦mansarda, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinta, ¦ ¦ cladirii ¦
¦în oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D¦ ¦ ¦
+—————————————————————————————————-+

(4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin însumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.
(5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza în functie de rangul localitatii si zona în care este amplasata cladirea, prin înmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut în tabelul urmator:

+———————————————————————————————+
¦ Zona în cadrul ¦ Rangul localitatii ¦
¦ localitatii ¦ ¦
+———————+———————————————————————–¦
¦ ¦ 0 ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦
+———————+———–+———–+———–+———–+———–+———–¦
¦ A ¦ 2,60 ¦ 2,50 ¦ 2,40 ¦ 2,30 ¦ 1,10 ¦ 1,05 ¦
+———————+———–+———–+———–+———–+———–+———–¦
¦ B ¦ 2,50 ¦ 2,40 ¦ 2,30 ¦ 2,20 ¦ 1,05 ¦ 1,00 ¦
+———————+———–+———–+———–+———–+———–+———–¦
¦ C ¦ 2,40 ¦ 2,30 ¦ 2,20 ¦ 2,10 ¦ 1,00 ¦ 0,95 ¦
+———————+———–+———–+———–+———–+———–+———–¦
¦ D ¦ 2,30 ¦ 2,20 ¦ 2,10 ¦ 2,00 ¦ 0,95 ¦ 0,90 ¦
+———————————————————————————————+

(6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (5) se reduce cu 0,10.
(7) Valoarea impozabila a cladirii, determinata în urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(6), se reduce în functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa între 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
(8) În cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata în urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se majoreaza cu câte 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.
(81) În cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrari.
(9) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin înmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.
__________
Alin. (1)-(3), (5), (7) si (8) au fost modificate prin art. I pct. 220 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (81) a fost introdus prin art. I pct. 221 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (3) a fost modificat prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, astfel cum a fost modificata prin anexa, pct. I din H.G. nr. 956/2009.

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice
ce detin mai multe cladiri

Art. 252. – (1) Daca o persoana fizica are în proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:
a) cu 15% pentru prima cladire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de-a treia cladire în afara celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
(11) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin în proprietate cladiri dobândite prin succesiune legala.
(2) În cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina în functie de ordinea în care proprietatile au fost dobândite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
(3) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale în raza carora îsi au domiciliul, precum si la cele în raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarâre a Guvernului.
__________
Alin. (11) a fost introdus prin art. I pct. 222 din Legea nr. 343/2006.

Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

Art. 253. – (1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.
(2) Cota de impozit se stabileste prin hotarâre a consiliului local si poate fi cuprinsa între 0,25% si 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(3) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii în patrimoniu, înregistrata în contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale în vigoare.
(31) În cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective.
(4) În cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.
(5) În cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata în urma reevaluarii, înregistrata ca atare în contabilitatea proprietarului persoana juridica.
(6) În cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti între 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii înregistrata în contabilitatea persoanelor juridice, pâna la sfârsitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. (2).
(7) În cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:
a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar;
b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea din contract a cladirii, asa cum este ea înregistrata în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;
c) în cazul în care contractul de leasing înceteaza altfel decât prin ajungerea la scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator.
(8) Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata în functiune, în rezerva sau în conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii.
__________
Alin. (6) a fost modificat prin art. I pct. 111 din O.G. nr. 83/2004.
– Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 223 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (31) a fost introdus prin art. I pct. 224 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (5) si (7) au fost modificate prin art. I pct. 225 din Legea nr. 343/2006.

Dobândirea, înstrainarea si modificarea cladirilor

Art. 254. – (1) În cazul unei cladiri care a fost dobândita sau construita de o persoana în cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu începere de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care cladirea a fost dobândita sau construita.
(2) În cazul unei cladiri care a fost înstrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, în cursul anului, impozitul pe cladire înceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu începere de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care cladirea a fost înstrainata, demolata sau distrusa.
(3) În cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe cladiri se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplica acelei persoane.
(4) În cazul extinderii, îmbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care a fost finalizata modificarea.
(5) Orice persoana care dobândeste, construieste sau înstraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale în a carei raza de competenta se afla cladirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrainarii sau construirii.
(6) Orice persoana care extinde, îmbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica în alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie în acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.
(7) Înstrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pâna când titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata cladirea sau al celei unde îsi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauza, cu termene de plata scadente pâna la data de întâi a lunii urmatoare celei în care are loc înstrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se înstraineaza cladiri cu încalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
__________
Alin. (5) a fost modificat prin art. I pct. 226 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (7) a fost introdus prin art. I pct. 227 din Legea nr. 343/2006.

Plata impozitului

Art. 255. – (1) Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, în doua rate egale, pâna la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru întregul an de catre contribuabili, pâna la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pâna la 10%, stabilita prin hotarâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(3) Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pâna la 50 lei inclusiv, se plateste integral pâna la primul termen de plata. În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 228 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL III
Impozitul si taxa pe teren
__________
Titlul Capitolului III a fost modificat prin art. I pct. 229 din Legea nr. 343/2006.

Reguli generale

Art. 256. – (1) Orice persoana care are în proprietate teren situat în România datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.
(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul.
(3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, în conditii similare impozitului pe teren.
(4) În cazul terenului care este detinut în comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.
(5) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar.
(6) În cazul în care contractul de leasing înceteaza, altfel decât prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.
__________
Alin. (2) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 230 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (5) si (6) au fost introduse prin art. I pct. 231 din Legea nr. 343/2006.

Scutiri

Art. 257. – Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:
a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice teren al unei institutii de învatamânt preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata;
e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut în patrimoniul autoritatilor locale;
f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;
g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;
h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât dureaza ameliorarea acestuia;
i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare împotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite în lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, încadrate astfel printr-o hotarâre a consiliului local, în masura în care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de îmbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;
k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranta;
l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale în lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
n) terenurile aferente cladirilor prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 6 si 7, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.
o) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
p) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
r) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.
__________
Litera g) a fost modificata prin art. I pct. 112 din O.G. nr. 83/2004.
– Litera j) a fost modificata prin art. I pct. 113 din O.G. nr. 83/2004.
– Literele o), p) si r) au fost introduse prin Titlul VIII art. I pct. 4 din Legea nr. 247/2005.

Calculul impozitului

Art. 258. – (1) Impozitul pe teren se stabileste luând în calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii în care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform încadrarii facute de consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimata în hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta în urmatorul tabel:

+————————————————————————————+
¦ ¦ Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati ¦
¦Zona în cadrul¦ – lei/ha -¦
¦ localitatii +———————————————————————¦
¦ ¦ 0 ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦
+————–+———–+———–+———–+———–+———-+———-¦
¦ A ¦ 8.921 ¦ 7.408 ¦ 6.508 ¦ 5.640 ¦ 766 ¦ 613 ¦
+————–+———–+———–+———–+———–+———-+———-¦
¦ B ¦ 7.408 ¦ 5.600 ¦ 4.540 ¦ 3.832 ¦ 613 ¦ 460 ¦
+————–+———–+———–+———–+———–+———-+———-¦
¦ C ¦ 5.600 ¦ 3.832 ¦ 2.874 ¦ 1.821 ¦ 460 ¦ 306 ¦
+————–+———–+———–+———–+———–+———-+———-¦
¦ D ¦ 3.832 ¦ 1.821 ¦ 1.519 ¦ 1.060 ¦ 300 ¦ 153 ¦
+————————————————————————————+

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimata în hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se înmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urmator:

– lei/ha –
+————————————————————————-+
¦ ¦ Zona ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Nr. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦crt.¦ ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦
¦ ¦Categoria de folosinta ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 1. ¦Teren arabil ¦ 24 ¦ 18 ¦ 16 ¦ 13 ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 2. ¦Pasune ¦ 18 ¦ 16 ¦ 13 ¦ 11 ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 3. ¦Fâneata ¦ 18 ¦ 16 ¦ 13 ¦ 11 ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 4. ¦Vie ¦ 40 ¦ 30 ¦ 24 ¦ 16 ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 5. ¦Livada ¦ 46 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 24 ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 6. ¦Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera¦ 24 ¦ 18 ¦ 16 ¦ 13 ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 7. ¦Teren cu ape ¦ 13 ¦ 11 ¦ 7 ¦ x ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 8. ¦Drumuri si cai ferate ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 9. ¦Teren neproductiv ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+————————————————————————-+

(5) Suma stabilita conform alin. (4) se înmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut în urmatorul tabel:

+——————————————————————————+
¦ Rangul localitatii ¦ Coeficientul de corectie ¦
+————————————+—————————————–¦
¦ O ¦ 8,00 ¦
+————————————+—————————————–¦
¦ I ¦ 5,00 ¦
+————————————+—————————————–¦
¦ II ¦ 4,00 ¦
+————————————+—————————————–¦
¦ III ¦ 3,00 ¦
+————————————+—————————————–¦
¦ IV ¦ 1,10 ¦
+————————————+—————————————–¦
¦ V ¦ 1,00 ¦
+——————————————————————————+

(51) Ca exceptie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (3)-(5) numai daca îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au prevazut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au înregistrate în evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a).
(52) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unitatii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform alin. (2).
(6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimata în ha, cu suma corespunzatoare prevazuta în urmatorul tabel, înmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 251 alin. (5):

– lei/ha –
+————————————————————————-+
¦ ¦ Zona ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Nr. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦crt.¦ ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦
¦ ¦Categoria de folosinta ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 1. ¦Teren cu constructii ¦ 27 ¦ 24 ¦ 22 ¦ 19 ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 2. ¦Teren arabil ¦ 43 ¦ 41 ¦ 39 ¦ 36 ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 3. ¦Pasune ¦ 24 ¦ 22 ¦ 19 ¦ 17 ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 4. ¦Fâneata ¦ 24 ¦ 22 ¦ 19 ¦ 17 ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 5. ¦Vie pe rod, alta decât cea prevazuta la nr. ¦ 48 ¦ 46 ¦ 43 ¦ 41 ¦
¦ ¦crt. 5.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦5.1.¦Vie pâna la intrarea pe rod ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 6. ¦Livada pe rod, alta decât cea prevazuta ¦ 48 ¦ 46 ¦ 43 ¦ 41 ¦
¦ ¦la nr. crt. 6.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦6.1.¦Livada pâna la intrarea pe rod ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 7. ¦Padure sau alt teren cu vegetatie ¦ 14 ¦ 12 ¦ 10 ¦ 7 ¦
¦ ¦forestiera, cu exceptia celui prevazut la ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦nr. crt. 7.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦7.1.¦Padure în vârsta de pâna la 20 de ani si ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦padure cu rol de protectie ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 8. ¦Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari ¦ 5 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 1 ¦
¦ ¦piscicole ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦8.1.¦Teren cu amenajari piscicole ¦ 29 ¦ 27 ¦ 24 ¦ 22 ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦ 9. ¦Drumuri si cai ferate ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+—-+——————————————–+—–+—–+—–+—–¦
¦10. ¦Teren neproductiv ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+————————————————————————-+

(7) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, potrivit normelor prevazute la art. 293, sub sanctiunea nulitatii.
(8) Atât în cazul cladirilor, cât si al terenurilor, daca se constata diferente între suprafetele înscrise în actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate în conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrarile tehnice de cadastru se înscriu în evidentele fiscale, în registrul agricol, precum si în cartea funciara, iar modificarea sarcinilor fiscale opereaza începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care se înregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.
__________
Alin. (2) a fost modificat prin liniuta 10 din Rectificarea publicata în MOf. nr. 112 din 06.02.2004.
– Alin. (6) a fost modificat prin Titlul VIII art. I pct. 5 din Legea nr. 247/2005.
– Alin. (7) si (8) au fost introduse prin Titlul VIII art. I pct. 6 din Legea nr. 247/2005.
– Alin. (6) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 21/2006.
– Partea introductiva a alin. (1) si alin. (3) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 232 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (51) si (52) au fost introduse prin art. I pct. 233 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (7) si (8) au fost modificate prin art. I pct. 234 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (2), (4) si (6) au fost modificate prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, astfel cum a fost modificata prin anexa, pct. I din H.G. nr. 956/2009.

Dobândiri si transferuri de teren, precum si alte
modificari aduse terenului

Art. 259. – (1) Pentru un teren dobândit de o persoana în cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaza de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care terenul a fost dobândit.
(2) Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana în cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana înceteaza a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii urmatoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.
(3) În cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplica acelei persoane.
(4) Daca încadrarea terenului în functie de pozitie si categorie de folosinta se modifica în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifica impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifica începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care a intervenit modificarea.
(5) Daca în cursul anului se modifica rangul unei localitati, impozitul pe teren se modifica pentru întregul teren situat în intravilan corespunzator noii încadrari a localitatii, începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui în care a intervenit aceasta modificare.
(6) Orice persoana care dobândeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.
(61) Înstrainarea unui teren, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pâna când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îsi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauza, cu termene de plata scadente pâna la data de întâi a lunii urmatoare celei în care are loc înstrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se înstraineaza terenuri cu încalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
(7) Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data modificarii folosintei.
__________
Alin. (61) a fost introdus prin art. I pct. 235 din Legea nr. 343/2006.

Plata impozitului

Art. 260. – (1) Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, în doua rate egale, pâna la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de catre contribuabili, pâna la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pâna la 10%, stabilita prin hotarâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pâna la 50 lei inclusiv, se plateste integral pâna la primul termen de plata. În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 236 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL IV
Impozitul pe mijloacele de transport

Reguli generale

Art. 261. – (1) Orice persoana care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.
(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumita în continuare impozit pe mijloacele de transport, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana îsi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.
(3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.
(4) În cazul în care contractul de leasing înceteaza altfel decât prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.
__________
Alin. (3) a fost modificat prin art. I pct. 237 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (4) a fost modificat prin art. I pct. 238 din Legea nr. 343/2006.

Scutiri

Art. 262. – Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;
b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;
c) mijloacele de transport ale institutiilor publice;
d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit în conditii de transport public;
e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
__________
Litera e) a fost introdusa prin art. I pct. 239 din Legea nr. 343/2006.

Calculul taxei

Art. 263. – (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza în functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute în prezentul capitol.
(2) În cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza în functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin înmultirea fiecarei grupe de 200 de cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

+————————————————————————————————–+
¦Nr. ¦ ¦ – lei/200 cm3 ¦
¦crt.¦ Mijloace de transport cu tractiune mecanica ¦sau fractiune din¦
¦ ¦ ¦ aceasta – ¦
+—-+—————————————————————————+—————–¦
¦ 1. ¦Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de ¦ 8 ¦
¦ ¦pâna la 1.600 cm3 inclusiv ¦ ¦
+—-+—————————————————————————+—————–¦
¦ 2. ¦Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv¦ 18 ¦
+—-+—————————————————————————+—————–¦
¦ 3. ¦Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv¦ 36 ¦
+—-+—————————————————————————+—————–¦
¦ 4. ¦Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv¦ 72 ¦
+—-+—————————————————————————+—————–¦
¦ 5. ¦Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3 ¦ 145 ¦
+—-+—————————————————————————+—————–¦
¦ 6. ¦Autobuze, autocare, microbuze ¦ 24 ¦
+—-+—————————————————————————+—————–¦
¦ 7. ¦Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de ¦ 30 ¦
¦ ¦pâna la 12 tone inclusiv ¦ ¦
+—-+—————————————————————————+—————–¦
¦ 8. ¦Tractoare înmatriculate ¦ 18 ¦
+————————————————————————————————–+

(3) În cazul unui atas, impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.
(4) În cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta în tabelul urmator:

+———————————————————————————————+
¦Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau ¦
¦mai mare de 12 tone1) ¦
+———————————————————————————————¦
¦ ¦ ¦ Impozitul, în lei, ¦ Impozitul, în lei, ¦
¦ ¦ ¦pentru vehiculele angajate¦ pentru vehiculele angajate ¦
¦ ¦ ¦ exclusiv în operatiunile ¦în operatiunile de transport¦
¦ ¦ ¦ de transport intern ¦ intern si international ¦
¦ ¦ +————————–+—————————-¦
¦ ¦ Numarul axelor ¦ Vehicule ¦ ¦ Vehicule ¦ ¦
¦ ¦si masa totala maxima autorizata¦ cu sistem ¦ ¦ cu sistem ¦ ¦
¦ ¦ ¦de suspensie¦ Vehicule ¦ de suspensie ¦ Vehicule ¦
¦ ¦ ¦ pneumatica ¦cu alt sistem¦ pneumatica ¦cu alt sistem¦
¦ ¦ ¦ sau un ¦ de suspensie¦ sau un ¦de suspensie ¦
¦ ¦ ¦ echivalent ¦ ¦ echivalent ¦ ¦
¦ ¦ ¦ recunoscut ¦ ¦ recunoscut ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦I. ¦Vehicule cu doua axe ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦ ¦1.¦Masa nu mai putin de 12 tone,¦ 0 ¦ 102 ¦ 0 ¦ 127 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 13 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦2.¦Masa nu mai putin de 13 tone,¦ 102 ¦ 282 ¦ 127 ¦ 352 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 14 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦3.¦Masa nu mai putin de 14 tone,¦ 282 ¦ 396 ¦ 352 ¦ 495 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 15 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦4.¦Masa nu mai putin de 15 tone,¦ 396 ¦ 897 ¦ 495 ¦ 1.121 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 18 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦II. ¦Vehicule cu 3 axe ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦ ¦1.¦Masa nu mai putin de 15 tone,¦ 102 ¦ 177 ¦ 127 ¦ 221 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 17 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦2.¦Masa nu mai putin de 17 tone,¦ 177 ¦ 364 ¦ 221 ¦ 454 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 19 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦3.¦Masa nu mai putin de 19 tone,¦ 364 ¦ 472 ¦ 454 ¦ 589 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 21 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦4.¦Masa nu mai putin de 21 tone,¦ 472 ¦ 727 ¦ 589 ¦ 908 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 23 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦5.¦Masa nu mai putin de 23 tone,¦ 727 ¦ 1.129 ¦ 908 ¦ 1.412 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 25 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦6.¦Masa nu mai putin de 25 tone,¦ 727 ¦ 1.129 ¦ 908 ¦ 1.412 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 26 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦III.¦Vehicule cu 4 axe ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦ ¦1.¦Masa nu mai putin de 23 tone,¦ 472 ¦ 478 ¦ 589 ¦ 598 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 25 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦2.¦Masa nu mai putin de 25 tone,¦ 478 ¦ 747 ¦ 598 ¦ 933 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 27 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦3.¦Masa nu mai putin de 27 tone,¦ 747 ¦ 1.185 ¦ 933 ¦ 1.481 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 29 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦4.¦Masa nu mai putin de 29 tone,¦ 1.185 ¦ 1.758 ¦ 1.481 ¦ 2.197 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 31 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦5.¦Masa nu mai putin de 31 tone,¦ 1.185 ¦ 1.758 ¦ 1.481 ¦ 2.197 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 32 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+———————————————————————————————+

1) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Nationala de Prognoza. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro si leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

(5) În cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta în tabelul urmator:

+———————————————————————————————+
¦Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa ¦
¦cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone2) ¦
+———————————————————————————————¦
¦ ¦ ¦ Impozitul, în lei, ¦ Impozitul, în lei, ¦
¦ ¦ ¦pentru vehiculele angajate¦ pentru vehiculele angajate ¦
¦ ¦ ¦ exclusiv în operatiunile ¦în operatiunile de transport¦
¦ ¦ ¦ de transport intern ¦ intern si international ¦
¦ ¦ +————————–+—————————-¦
¦ ¦ Numarul axelor ¦ Vehicule ¦ ¦ Vehicule ¦ ¦
¦ ¦si masa totala maxima autorizata¦ cu sistem ¦ ¦ cu sistem ¦ ¦
¦ ¦ ¦de suspensie¦ Vehicule ¦ de suspensie ¦ Vehicule ¦
¦ ¦ ¦ pneumatica ¦cu alt sistem¦ pneumatica ¦cu alt sistem¦
¦ ¦ ¦ sau un ¦ de suspensie¦ sau un ¦de suspensie ¦
¦ ¦ ¦ echivalent ¦ ¦ echivalent ¦ ¦
¦ ¦ ¦ recunoscut ¦ ¦ recunoscut ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦I. ¦Vehicule cu 2+1 axe ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦ ¦1.¦Masa nu mai putin de 12 tone,¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 14 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦2.¦Masa nu mai putin de 14 tone,¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 16 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦3.¦Masa nu mai putin de 16 tone,¦ 0 ¦ 46 ¦ 0 ¦ 58 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 18 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦4.¦Masa nu mai putin de 18 tone,¦ 46 ¦ 105 ¦ 58 ¦ 131 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 20 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦5.¦Masa nu mai putin de 20 tone,¦ 105 ¦ 246 ¦ 131 ¦ 307 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 22 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦6.¦Masa nu mai putin de 22 tone,¦ 246 ¦ 318 ¦ 307 ¦ 397 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 23 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦7.¦Masa nu mai putin de 23 tone,¦ 318 ¦ 573 ¦ 397 ¦ 716 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 25 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦8.¦Masa nu mai putin de 25 tone,¦ 573 ¦ 1.005 ¦ 716 ¦ 1.256 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 28 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦II. ¦Vehicule cu 2+2 axe ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦ ¦1.¦Masa nu mai putin de 23 tone,¦ 99 ¦ 230 ¦ 123 ¦ 287 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 25 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦2.¦Masa nu mai putin de 25 tone,¦ 230 ¦ 377 ¦ 287 ¦ 471 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 26 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦3.¦Masa nu mai putin de 26 tone,¦ 377 ¦ 553 ¦ 471 ¦ 692 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 28 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦4.¦Masa nu mai putin de 28 tone,¦ 553 ¦ 668 ¦ 692 ¦ 835 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 29 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦5.¦Masa nu mai putin de 29 tone,¦ 668 ¦ 1.097 ¦ 835 ¦ 1.371 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 31 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦6.¦Masa nu mai putin de 31 tone,¦ 1.097 ¦ 1.522 ¦ 1.371 ¦ 1.902 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 33 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦7.¦Masa nu mai putin de 33 tone,¦ 1.522 ¦ 2.311 ¦ 1.902 ¦ 2.888 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 36 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦8.¦Masa nu mai putin de 36 tone,¦ 1.522 ¦ 2.311 ¦ 1.902 ¦ 2.888 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 38 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦III.¦Vehicule cu 2+3 axe ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦ ¦1.¦Masa nu mai putin de 36 tone,¦ 1.211 ¦ 1.686 ¦ 1.514 ¦ 2.107 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 38 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦2.¦Masa nu mai putin de 38 tone,¦ 1.686 ¦ 2.291 ¦ 2.107 ¦ 2.863 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 40 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦IV. ¦Vehicule cu 3+2 axe ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦ ¦1.¦Masa nu mai putin de 36 tone,¦ 1.070 ¦ 1.486 ¦ 1.338 ¦ 1.857 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 38 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦2.¦Masa nu mai putin de 38 tone,¦ 1.486 ¦ 2.055 ¦ 1.857 ¦ 2.569 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 40 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦3.¦Masa nu mai putin de 40 tone,¦ 2.055 ¦ 3.040 ¦ 2.569 ¦ 3.800 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 44 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦V. ¦Vehicule cu 3+3 axe ¦
+—-+—————————————————————————————-¦
¦ ¦1.¦Masa nu mai putin de 36 tone,¦ 609 ¦ 737 ¦ 761 ¦ 921 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 38 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦2.¦Masa nu mai putin de 38 tone,¦ 737 ¦ 1.100 ¦ 921 ¦ 1.375 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 40 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+–+—————————–+————+————-+————–+————-¦
¦ ¦3.¦Masa nu mai putin de 40 tone,¦ 1.100 ¦ 1.751 ¦ 1.375 ¦ 2.189 ¦
¦ ¦ ¦dar nu mai mult de 44 tone ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+———————————————————————————————+

2) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Nationala de Prognoza. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro si leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (5), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

+——————————————————————————+
¦ Masa totala maxima autorizata ¦ Impozit ¦
¦ ¦ – lei -¦
+———————————————-+——————————-¦
¦a) Pâna la 1 tona inclusiv ¦ 8 ¦
+———————————————-+——————————-¦
¦b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone ¦ 29 ¦
+———————————————-+——————————-¦
¦c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone ¦ 45 ¦
+———————————————-+——————————-¦
¦d) Peste 5 tone ¦ 55 ¦
+——————————————————————————+

(7) În cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

+——————————————————————————-+
¦ Mijloace de transport pe apa ¦ Impozit ¦
¦ ¦ – lei -¦
+—————————————————————-+————–¦
¦1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz ¦ 18 ¦
¦ personal ¦ ¦
+—————————————————————-+————–¦
¦2. Barci fara motor, folosite în alte scopuri ¦ 48 ¦
+—————————————————————-+————–¦
¦3. Barci cu motor ¦ 181 ¦
+—————————————————————-+————–¦
¦4. Nave de sport si agrement*) ¦Între 0 si 964¦
+—————————————————————-+————–¦
¦5. Scutere de apa ¦ 181 ¦
+—————————————————————-+————–¦
¦6. Remorchere si împingatoare: ¦ x ¦
+—————————————————————-+————–¦
¦ a) pâna la 500 CP inclusiv ¦ 482 ¦
+—————————————————————-+————–¦
¦ b) peste 500 CP si pâna la 2.000 CP inclusiv ¦ 783 ¦
+—————————————————————-+————–¦
¦ c) peste 2.000 CP si pâna la 4.000 CP inclusiv ¦ 1.205 ¦
+—————————————————————-+————–¦
¦ d) peste 4.000 CP ¦ 1.928 ¦
+—————————————————————-+————–¦
¦7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta ¦ 157 ¦
+—————————————————————-+————–¦
¦8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: ¦ x ¦
+—————————————————————-+————–¦
¦ a) cu capacitatea de încarcare pâna la 1.500 de tone inclusiv¦ 157 ¦
+—————————————————————-+————–¦
¦ b) cu capacitatea de încarcare de peste 1.500 de tone si pâna¦ 241 ¦
¦ la 3.000 de tone inclusiv ¦ ¦
+—————————————————————-+————–¦
¦ c) cu capacitatea de încarcare de peste 3.000 de tone ¦ 422 ¦
+——————————————————————————-+

(8) În întelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.
__________
Alin. (2) si (7) au fost modificate prin art. I pct. 240 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (4) si (5) au fost modificate prin art. I din O.U.G. nr. 155/2007.
– Pct. 7 de la alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 91/2008.
– Tabelul de la alin. (4) a fost modificat prin art. 1 din H.G. nr. 1697/2008.
– Tabelul de la alin. (5) a fost modificat prin art. 1 din H.G. nr. 1697/2008.
– Alin. (2), (4), (5), (6) si (7) au fost modificate prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, astfel cum a fost modificata prin anexa, pct. I din H.G. nr. 956/2009.

Dobândiri si transferuri ale mijloacelor de transport

Art. 264. – (1) În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoana în cursul unui an, impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza de persoana de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.
(2) În cazul unui mijloc de transport care este înstrainat de o persoana în cursul unui an sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de administratie publica locala, impozitul pe mijloacele de transport înceteaza sa se mai datoreze de acea persoana începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrainat sau radiat din evidenta fiscala.
(3) În cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe mijloacele de transport se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplica acelei persoane.
(4) Orice persoana care dobândeste/înstraineaza un mijloc de transport sau îsi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala îsi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita.
(5) Înstrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pâna când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pâna la data de întâi a lunii urmatoare celei în care are loc înstrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se înstraineaza mijloace de transport cu încalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
__________
Alin. (4) a fost modificat prin art. I pct. 241 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (5) a fost introdus prin art. I pct. 242 din Legea nr. 343/2006.

Plata taxei

Art. 265. – (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, în doua rate egale, pâna la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de catre contribuabili, pâna la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pâna la 10% inclusiv, stabilita prin hotarâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(3) Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita înmatricularea temporara a mijloacelor de transport în România, în conditiile legii, au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa între data de întâi a lunii urmatoare celei în care se înmatriculeaza si pâna la sfârsitul anului fiscal respectiv.
(4) În situatia în care înmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, detinatorii prevazuti la alin. (3) au obligatia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pâna la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:
a) în cazul în care înmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;
b) în cazul în care înmatricularea priveste o perioada care se sfârseste înainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie si data de întâi a lunii urmatoare celei în care expira înmatricularea.
(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pâna la 50 lei inclusiv, se plateste integral pâna la primul termen de plata. În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 243 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL V
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

Reguli generale

Art. 266. – Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie prevazuta în prezentul capitol trebuie sa plateasca taxa mentionata în acest capitol la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor
de construire si a altor avize asemanatoare

Art. 267. – (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egala cu suma stabilita de consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliul judetean, dupa caz, în limitele prevazute în tabelul urmator:

+——————————————————————————-+
¦ Taxa pentru eliberarea certificatului de ¦ – lei -¦
¦ urbanism în mediul urban ¦ ¦
+——————————————————–+———————-¦
¦Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism¦ ¦
+——————————————————–+———————-¦
¦ a) pâna la 150 m2 inclusiv ¦ 4-5 ¦
+——————————————————–+———————-¦
¦ b) între 151 si 250 m2 inclusiv ¦ 5-6 ¦
+——————————————————–+———————-¦
¦ c) între 251 si 500 m2 inclusiv ¦ 6-8 ¦
+——————————————————–+———————-¦
¦ d) între 501 si 750 m2 inclusiv ¦ 8-10 ¦
+——————————————————–+———————-¦
¦ e) între 751 si 1.000 m2 inclusiv ¦ 10-12 ¦
+——————————————————–+———————-¦
¦ f) peste 1.000 m2 ¦ 12 + 0,01 lei/m2 ¦
¦ ¦pentru fiecare m2 care¦
¦ ¦ depaseste 1.000 m2 ¦
+——————————————————————————-+

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin. (1).
(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
(4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza înmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoare stabilita de consiliul local de pâna la 7 lei.
(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier în vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse în alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si în spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de pâna la 7 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.
(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decât cele prevazute în alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. În cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel încât sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi demolata.
(10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.
(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de pâna la 11 lei pentru fiecare racord.
(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local în suma de pâna la 13 lei.
(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre consiliile locale în suma de pâna la 8 lei.
(14) Pentru taxele prevazute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele reguli:
a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste înainte de emiterea avizului;
b) în termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;
c) pâna în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;
d) pâna în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.
(15) În cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica, valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decât valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art. 251.
__________
Partea introductiva de la alin. (1) fost modificate prin art. I pct. 114 din O.G. nr. 83/2004.
– Alin. (1), (4), (7), (11), (12) si (13) au fost modificate prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, astfel cum a fost modificata prin anexa, pct. I din H.G. nr. 956/2009.

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate
economica si a altor autorizatii similare

Art. 268. – (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice este stabilita de catre consiliul local în suma de pâna la 13 lei, în mediul rural, si de pâna la 69 lei, în mediul urban.
(11) Autorizatiile prevazute la alin. (1) se vizeaza anual, pâna la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul urmator. Taxa de viza reprezinta 50% din cuantumul taxei prevazute la alin. (1).
(2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste de consiliul local si este de pâna la 17 lei.
(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, se stabileste de catre consiliul local si este de pâna la 28 lei.
(4) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator se stabileste de catre consiliile locale si este de pâna la 69 lei.
(5) Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, în clasa 5530 – restaurante si 5540 baruri, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, în a carui raza administrativ teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, stabilita de catre consiliile locale în suma de pâna la 3.615 lei. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa se stabileste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectorului în a carui raza teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.
(6) Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, în cazul în care comerciantul îndeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul în a carui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.
__________
Alin. (11) a fost introdus prin art. I pct. 244 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (5) si (6) au fost introduse prin art. I pct. 245 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (1), (2), (3), (4) si (5) au fost modificate prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, astfel cum a fost modificata prin anexa, pct. I din H.G. nr. 956/2009.

Scutiri

Art. 269. – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru:
a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau constructie anexa;
b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;
c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de interes public judetean sau local;
d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie publica;
e) autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

CAPITOLUL VI
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

Art. 270. – (1) Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de întelegere încheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute în prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare în masa scrise si audiovizuale.
(11) Publicitatea realizata prin mijloace de informare în masa scrise si audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activitatilor agentilor de publicitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN, cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tiparituri, precum si prin radio, televiziune si Internet.
(2) Taxa prevazuta în prezentul articol, denumita în continuare taxa pentru servicii de reclama si publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale în raza careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate.
(3) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
(4) Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa între 1% si 3%.
(5) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.
(6) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pâna la data de 10 a lunii urmatoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.
__________
Alin. (11) a fost introdus prin art. I pct. 115 din O.G. nr. 83/2004.
– Alin. (11) a fost modificat prin art. I pct. 37 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.

Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate

Art. 271. – (1) Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate într-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute în prezentul articol catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale în raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.
(2) Valoarea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin înmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:
a) în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de pâna la 28 lei;
b) în cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de pâna la 20 lei.
(3) Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic în care se afiseaza în scop de reclama si publicitate.
(4) Taxa pentru afisajul în scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, pâna la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.
(5) Consiliile locale pot impune persoanelor care datoreaza taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.
__________
Lit. a) si b) ale alin. (2) au fost modificate prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, astfel cum a fost modificata prin anexa, pct. I din H.G. nr. 956/2009.

Scutiri

Art. 272. – (1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor când acestea fac reclama unor activitati economice.
(2) Taxa prevazuta în prezentul articol, denumita în continuare taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care închiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevazuta la art. 270 fiind platita de aceasta ultima persoana.
(3) Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate în interiorul cladirilor.
(4) Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.
(5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.

CAPITOLUL VII
Impozitul pe spectacole

Reguli generale

Art. 273. – (1) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva în România are obligatia de a plati impozitul prevazut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
(2) Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale în raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

Calculul impozitului

Art. 274. – (1) Cu exceptiile prevazute la art. 275, impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma încasata din vânzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.
(2) Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:
a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala, cota de impozit este egala cu 2%;
b) în cazul oricarei alte manifestari artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egala cu 5%.
(3) Suma primita din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.
(4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligatia de:
a) a înregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale care îsi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
b) a anunta tarifele pentru spectacol în locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum si în orice alt loc în care se vând bilete de intrare si/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu încasa sume care depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole;
f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, înregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii si Cultelor si Agentia Nationala pentru Sport.

Reguli speciale pentru videoteci si discoteci

Art. 275. – (1) În cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc într-o videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei prevazute în prezentul articol.
(2) Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate distractiva, prin înmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilita de consiliul local, astfel:
a) în cazul videotecilor, suma este de pâna la 2 lei;
b) în cazul discotecilor, suma este de pâna la 3 lei.
(3) Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin înmultirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corectie corespunzator, precizat în tabelul urmator:

+——————————————————————————+
¦ Rangul localitatii ¦ Coeficient de corectie ¦
+————————————+—————————————–¦
¦ O ¦ 8,00 ¦
+————————————+—————————————–¦
¦ I ¦ 5,00 ¦
+————————————+—————————————–¦
¦ II ¦ 4,00 ¦
+————————————+—————————————–¦
¦ III ¦ 3,00 ¦
+————————————+—————————————–¦
¦ IV ¦ 1,10 ¦
+————————————+—————————————–¦
¦ V ¦ 1,00 ¦
+——————————————————————————+

(4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaratia se depune pâna la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective.
__________
Alin. (2) a fost modificat prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, astfel cum a fost modificata prin anexa, pct. I din H.G. nr. 956/2009.

Scutiri

Art. 276. – Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

Plata impozitului

Art. 277. – (1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pâna la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei în care a avut loc spectacolul.
(2) Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pâna la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizeaza în normele elaborate în comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.
(3) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a impozitului.

CAPITOLUL VIII
Taxa hoteliera

Reguli generale

Art. 278. – (1) Consiliul local poate institui o taxa pentru sederea într-o unitate de cazare, într-o localitate asupra careia consiliul local îsi exercita autoritatea, dar numai daca taxa se aplica conform prezentului capitol.
(2) Taxa pentru sederea într-o unitate de cazare, denumita în continuare taxa hoteliera, se încaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea în evidenta a persoanelor cazate.
(3) Unitatea de cazare are obligatia de a varsa taxa colectata în conformitate cu alin. (2) la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale în raza careia este situata aceasta.

Calculul taxei

Art. 279. – (1) Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare.
(2) Cota taxei se stabileste de consiliul local si este cuprinsa între 0,5% si 5%. În cazul unitatilor de cazare amplasate într-o statiune turistica, cota taxei poate varia în functie de clasa cazarii în hotel.
(3) Taxa hoteliera se datoreaza pentru întreaga perioada de sedere, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate într-o statiune turistica, atunci când taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

Scutiri

Art. 280. – Taxa hoteliera nu se aplica pentru:
a) persoanele fizice în vârsta de pâna la 18 ani inclusiv;
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;
c) pensionarii sau studentii;
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e) veteranii de razboi;
f) vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;
g) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-g), care este cazat/cazata împreuna cu o persoana mentionata la lit. b)-g).

Plata taxei

Art. 281. – (1) Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pâna la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei în care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.
(2) Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pâna la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv. Formatul declaratiei se precizeaza în normele elaborate în comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

CAPITOLUL IX
Taxe speciale

Taxe speciale

Art. 282. – (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale.
(2) Domeniile în care consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale.
(3) Taxele speciale se încaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile oferite de institutia/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare si functionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.
(4) Consiliile locale, judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilitatilor publice (gaze naturale, apa, energie electrica), pentru existenta pe domeniul public/privat al unitatilor administrativ-teritoriale a retelelor de apa, de transport si distributie a energiei electrice si a gazelor naturale.
__________
Alin. (3) si (4) au fost introduse prin art. I pct. 246 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL X
Alte taxe locale

Alte taxe locale

Art. 283. – (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si altele asemenea.
(2) Consiliile locale pot institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului înconjurator.
(3) Taxele prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza si se platesc în conformitate cu procedurile aprobate de autoritatile deliberative interesate.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1151 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 494/2004.
– Denumirea marginala a articolului a fost introdusa prin art. I pct. 38 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.

NOTA INDACO
__________
A se vedea H.G. nr. 797/2005 care prin anexa sa, prezinta art. 283 în varianta veche – pâna la aparitia Legii nr. 494/2004 care a modificat întregul articol. …………………………………………………………………………………..

+————————————————————————————————————-+
¦Art. 283 alin. (1) Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor ¦NIVELURILE INDEXATE¦ NIVELURILE ¦
¦ publice si pentru vizitarea muzeelor, a caselor ¦ PENTRU ANUL 2005 ¦INDEXATE PENTRU ¦
¦ memoriale sau a monumentelor a caselor memoriale sau ¦ rol/ron ¦ ANUL 2006 ¦
¦ a monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie+——————-+—————-¦
¦ ¦ între 0 lei/zi si ¦ între 0 lei/zi ¦
¦ ¦ 119.000 lei/zi ¦ si 13 lei/zi ¦
¦ ¦ inclusiv/între 0 ¦ inclusiv ¦
¦ ¦ lei/zi si 11,90 ¦ ¦
¦ ¦ lei/zi inclusiv ¦ ¦
+————————————————————————+——————-+—————-¦
¦Art. 283 alin. (2) Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea ¦ între 0 lei/zi si ¦ între 0 lei/zi ¦
¦ echipamentelor destinate în scopul obtinerii de venit¦ 119.000 lei/zi ¦ si 13 lei/zi ¦
¦ ¦ inclusiv/între 0 ¦ inclusiv ¦
¦ ¦ lei/zi si 11,90 ¦ ¦
¦ ¦ lei/zi inclusiv ¦ ¦
+————————————————————————+——————-+—————-¦
¦Art. 283 alin. (3) Taxa anuala pentru vehicule lente ¦ între 0 lei/an si ¦ între 0 lei/an ¦
¦ ¦ 321.000 lei/an ¦ si 34 lei/an ¦
¦ ¦ inclusiv/între 0 ¦ inclusiv ¦
¦ ¦ lei/an si 3,21 ¦ ¦
¦ ¦ lei/an inclusiv ¦ ¦
+————————————————————————————————————-+

…………………………………………………………………………………..

CAPITOLUL XI
Facilitati comune
__________
Titlul Capitolului XI a fost modificat prin art. I pct. 247 din Legea nr. 343/2006.

Facilitati pentru persoane fizice
__________
Denumirea marginala a fost modificat prin art. I pct. 248 din Legea nr. 343/2006.

Art. 284. – (1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si art. 283 nu se aplica pentru:
a) veteranii de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în alte legi.
(2) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza:
a) impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;
b) impozitul pe teren aferent cladirii prevazute la lit. a);
c) taxa asupra mijloacelor de transport aferenta unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.
(3) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
(4) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.
(5) În cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut în comun de o persoana fizica prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute în comun de soti.
(6) Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
(71) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la alin. (1) si (2).
(8) Scutirea de la plata impozitului prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica unei persoane începând cu prima zi a lunii urmatoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.
(9) Persoanele fizice si/sau juridice române care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin în proprietate, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica.
(10) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si 283 se reduc cu 50%, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza în unele localitati din Muntii Apuseni si în Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliaza si traiesc în localitatile precizate în:
a) Hotarârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni, cu modificarile ulterioare;
b) Hotarârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele masuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a judetului Tulcea si a Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, cu modificarile ulterioare.
(11) Nu se datoreaza taxa asupra succesiunii, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata, cu modificarile ulterioare, daca încheierea procedurii succesorale a fost facuta în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. Aceasta taxa nu se datoreaza nici în cazul autorilor decedati anterior datei de 1 ianuarie 2005, daca încheierea procedurii succesorale a fost facuta pâna la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.
(12) Taxele de timbru prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fara constructii, din extravilan, se reduc la jumatate.
(13) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice, daca:
a) cladirea este o locuinta noua, realizata în conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; sau
b) cladirea este realizata pe baza de credite, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
(14) Scutirile de impozit prevazute la alin. (13) se aplica pentru o cladire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia.
__________
Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 116 din O.G. nr. 83/2004.
– Alin. (71) a fost introdus prin art. I pct. 1161 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 494/2004.
– Alin. (11) a fost modificat prin art. I pct. 1162 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 494/2004.
– Alin. (12) a fost introdus prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 123/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 96/2005.
– Alin. (4) a fost modificat prin art. I pct. 249 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (13) si (14) au fost introduse prin art. I pct. 250 din Legea nr. 343/2006.

Facilitati pentru persoanele juridice
__________
Denumirea marginala a fost modificat prin art. I pct. 251 din Legea nr. 343/2006.

Art. 285. – (1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe locale precizate la art. 282 si art. 283 nu se aplica:
a) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
c) organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale în unitati specializate care asigura gazduire, îngrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte persoane aflate în dificultate, în conditiile legii.
(2) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele cladiri si terenurile aferente detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic.
(3) Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru cladirile nou construite detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achizitiei cladirii.
(4) Nu se datoreaza impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, cu exceptia celor folosite în scop economic.
__________
Litera c) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 252 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (4) a fost introdus prin art. I pct. 253 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 127/2008.

Scutiri si facilitati pentru persoanele juridice

Art. 2851. – Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 117 din O.G. nr. 83/2004.

Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale

Art. 286. – (1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pentru o cladire folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest impozit.
(2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent cladirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datoreaza acest impozit.
(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tara ori constau în exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.
(4) În cazul unei calamitati naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire sau o reducere a acestora.
(5) Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii.
(6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorata de catre persoanele juridice în conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regionala si în conditiile îndeplinirii dispozitiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
(7) Abrogat.
__________
Alin. (3) a fost modificat prin art. I pct. 118 din O.G. nr. 83/2004.
– Alin. (7) a fost introdus prin art. I pct. 255 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (6) a fost modificat prin art. I pct. 96 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (7) a fost abrogat prin art. I pct. 97 din O.U.G. nr. 106/2007.

CAPITOLUL XII
Alte dispozitii comune

Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale
sau consiliile judetene

Art. 287. – Nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute în prezentul titlu poate fi majorat anual cu pâna la 20% de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d).
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 256 din Legea nr. 343/2006.

Hotarârile consiliilor locale si judetene privind impozitele
si taxele locale
__________
Denumirea marginala a fost modificat prin art. I pct. 257 din Legea nr. 343/2006.

Art. 288. – (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene adopta hotarâri privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator în termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotarârii Guvernului prevazute la art. 292.
(2) Primarii, primarul general si presedintii consiliilor judetene asigura publicarea corespunzatoare a oricarei hotarâri în materie de impozite si taxe locale adoptate de autoritatile deliberative respective.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1191 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 494/2004.

Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale

Art. 289. – Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura accesul gratuit la informatii privind impozitele si taxele locale.

Depunerea declaratiilor de persoanele juridice

Art. 290. – Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 258 din Legea nr. 343/2006.

Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale

Art. 291. – Autoritatile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, dupa caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor si penalizarilor aferente.

Indexarea impozitelor si taxelor locale

Art. 292. – (1) În cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta într-o anumita suma în lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexeaza o data la 3 ani, tinând cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare.
(2) Sumele indexate se initiaza în comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor si se aproba prin hotarâre a Guvernului, emisa pâna la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecarui an.
(3) În perioada cuprinsa între 1 ianuarie 2005 si 1 ianuarie 2011, nivelul taxei asupra mijloacelor de transport, prevazut la art. 263 alin. (4) si (5), se majoreaza prin hotarâre a Guvernului, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeana, la Capitolul 9 – Politica în domeniul transporturilor, în luna aprilie a fiecarui an cuprins în perioada, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei si Internelor.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 120 din O.G. nr. 83/2004.
– Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 259 din Legea nr. 343/2006.

Elaborarea normelor

Art. 293. – Elaborarea normelor pentru prezentul titlu se face de catre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

CAPITOLUL XIII
Sanctiuni

Sanctiuni

Art. 294. – (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290;
b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290;
c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (61) si ale art. 264 alin. (5), referitoare la înstrainarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
d) refuzul de a furniza informatii sau documente de natura celor prevazute la art. 2951, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.
(3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b)-d), cu amenda de la 240 lei la 600 lei.
(4) Încalcarea normelor tehnice privind tiparirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1.160 lei.
(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale.
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv: Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 960 de lei la 2.400 de lei.
Încalcarea normelor tehnice privind tiparirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.100 de lei la 5.450 de lei.
(7) Limitele amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se actualizeaza prin hotarâre a Guvernului.
(8) Contraventiilor prevazute la alin. (2) si (4) li se aplica dispozitiile legii.
__________
Alin. (7) a fost modificat prin liniuta 11 din Rectificarea publicata în MOf. nr. 112 din 06.02.2004.
– Alin. (8) a fost modificat prin liniuta 12 din Rectificarea publicata în MOf. nr. 112 din 06.02.2004.
– Literele c) si d) de la alin. (2) au fost introduse prin art. I pct. 260 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (3) a fost modificat prin art. I pct. 261 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (3), (4) si (6) a fost modificat prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, astfel cum a fost modificata prin anexa, pct. I din H.G. nr. 956/2009.

Sanctiuni

Art. 2941. – Contraventiilor prevazute în prezentul capitol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 262 din Legea nr. 343/2006, astfel cum a fost modificat prin liniuta 5 din Rectificarea publicata în MOF nr. 765 din 07/09/2006

CAPITOLUL XIV
Dispozitii finale

Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

Art. 295. – (1) Impozitele si taxele locale, precum si amenzile si penalitatile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Impozitul pe cladiri, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale în raza careia este situata cladirea respectiva.
(3) Impozitul pe teren, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale în raza careia este situat terenul respectiv.
(4) Cu exceptiile prevazute la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport, precum si amenzile si penalitatile aferente acesteia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale în raza careia trebuie înmatriculat mijlocul de transport respectiv.
(5) Veniturile provenite din taxa asupra mijlocului de transport stabilita în concordanta cu prevederile art. 263 alin. (4) si (5), precum si amenzile si penalizarile aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrari de întretinere, modernizare, reabilitare si construire a drumurilor locale si judetene, din care 60% constituie venituri la bugetul local si 40% constituie venituri la bugetul judetean. În cazul municipiului Bucuresti, taxa constituie venituri în proportie de 60% la bugetele sectoarelor si 40% la bugetul municipiului Bucuresti.
(6) Taxele locale prevazute la capitolul V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proportie de 50% la bugetul local al comunelor si de 50% la bugetul local al consiliului judetean.
(7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde sunt prestate serviciile de reclama si publicitate. Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat afisajul, panoul sau structura pentru afisajul în scop de reclama si publicitate.
(8) Impozitul pe spectacole, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.
(9) Taxa hoteliera, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat hotelul.
(10) Celelalte taxe locale prevazute la art. 283, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul respectiv sau unde trebuie înmatriculat vehiculul lent.
(11) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
a) dobânda pentru plata cu întârziere a impozitelor si taxelor locale;
b) Abrogat;
d) taxele extrajudiciare de timbru prevazute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.
d) taxele extrajudiciare de timbru prevazute de lege.
(12) Sumele prevazute la alin. (11) se ajusteaza pentru a reflecta rata inflatiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.
__________
Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 21/2006.
– Litera b) de la alin. (11) a fost abrogata prin art. 53 din O.U.G. nr. 51/2008.
– Litera d) de la alin. (11) a fost modificata prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 127/2008.

Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

Art. 2951. – În vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 263 din Legea nr. 343/2006.

Dispozitii tranzitorii

Art. 296. – (1) Pâna la data de 31 decembrie 2004, nivelul impozitelor si taxelor prevazute în prezentul titlu este cel stabilit prin hotarârile consiliilor locale adoptate în anul 2003 pentru anul 2004, potrivit legii, cu exceptia taxelor prevazute la art. 267, 268 si art. 271.
(2) Pentru anul 2004, nivelul taxelor prevazute la art. 267, 268 si 271 va fi stabilit prin hotarâri ale consiliilor locale, adoptate în termen de 45 de zile de la data publicarii prezentului Cod fiscal în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Prevederile art. 258 alin. (6) se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2004, iar prevederile art. 287, începând cu data de 1 ianuarie 2005.
(4) Taxele speciale adoptate de consiliile locale, pâna la data de 31 mai 2003, pentru anul fiscal 2004, care contravin prevederilor art. 282, îsi înceteaza valabilitatea la data intrarii în vigoare a prezentului cod.

TITLUL IX1
Infractiuni
__________
Titlul IX1 a fost introdus prin art. I pct. 1201 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004.

Art. 2961. – (1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
a) Abrogat.
b) producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta sistemului de antrepozitare fiscala în afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea fiscala competenta;
c) achizitionarea de alcool etilic si de distilate de la alti furnizori decât antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati de astfel de produse, potrivit titlului VII;
d) utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteza si a alcoolului tehnic ca materie prima pentru fabricarea bauturilor alcoolice de orice fel;
e) achizitionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care provin pe circuitul economic de la alti furnizori decât antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati potrivit titlului VII;
f) livrarea de uleiuri minerale de catre antrepozitarii autorizati pentru productie fara prezentarea de catre cumparator, persoana juridica, a documentului de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturate;
g) comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85?C, altfel decât direct catre utilizatorii finali care folosesc aceste produse în scop industrial;
h) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcarii ori detinerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel;
i) împiedicarea sub orice forma a organului de control de a efectua verificari inopinate în antrepozitele fiscale;
j) livrarea reziduurilor de uleiuri minerale catre alti clienti decât antrepozitele fiscale de productie, autorizate sa le colecteze si sa le prelucreze, ori fara viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicata pe documentul de livrare;
k) achizitionarea de catre antrepozitele fiscale de productie a reziduurilor de uleiuri minerale de la alti furnizori decât unitatile care le obtin din exploatare ori fara viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicata pe documentul de livrare.
(2) Infractiunile prevazute la alin. (1) se pedepsesc astfel:
a) cu închisoare de la 1 an la 3 ani, cele prevazute la lit. c), d), e), g) si i);
b) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevazute la lit. b), f) si h);
c) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani cele prevazute la lit. j) si k);
(3) Dupa constatarea faptelor prevazute la alin. (1) lit. c)-i) si k) organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei si înainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 1202 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004.
– Litera a) de la alin. (1) a fost abrogata prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 123/2004.
– Litera c) de la alin. (2) a fost modificata prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 123/2004.

TITLUL X
Dispozitii finale

Data intrarii în vigoare a Codului fiscal

Art. 297. – Prezentul cod intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu exceptia cazului în care în prezentul cod se prevede altfel.

Abrogarea actelor normative

Art. 298. – (1) La data intrarii în vigoare a prezentului Cod fiscal se abroga:
1. Articolul 73 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002;
2. Articolul 17 din Legea apiculturii nr. 89/1998, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modificarile ulterioare;
3. Articolul 13 si articolul 14 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 3 iulie 2001, cu modificarile ulterioare;
4. Alineatul (3) al articolului 17 din Legea patronatelor nr. 356/2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 12 iulie 2001;
5. Alineatul (2) al articolului 41 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001;
6. Prevederile referitoare la accize din Legea nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagra, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 23 iulie 2001;
7. Alineatul (8) al articolului 70 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002;
8. Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 15 septembrie 2003;
9. Articolul 67 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv actele normative date în aplicarea legii;
11. Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Literele b) si c) ale articolului 37 din Legea cinematografiei nr. 630/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Ordonanta Guvernului nr. 22/1993 privind scutirea de plata a impozitului pe veniturile realizate de consultantii straini pentru activitatea desfasurata în România, în cadrul unor acorduri internationale guvernamentale sau neguvernamentale de finantare gratuita, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 30 august 1993, aprobata prin Legea nr. 102/1994;
14. Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
15. Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobata cu modificari prin Legea nr. 101/1995, cu modificarile ulterioare;
16. Ordonanta Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe veniturile reprezentantelor din România ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 5 august 1996, aprobata cu modificari prin Legea nr. 29/1997, cu modificarile ulterioare;
17. Prevederile privind impozitul pe profit din articolul 47 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002;
18. Literele e) si f) ale articolului 2 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000;
19. Articolul 6, articolul 7 si alineatul (1) al articolului 10 din Ordonanta Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor masuri în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate de România prin aderarea la Conventia internationala EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriana, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2001;
20. Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice si juridice nerezidente, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998, cu modificarile ulterioare;
21. Prevederile referitoare la persoane juridice din alineatul (2) al articolului 9 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, cu completarile ulterioare;
22. Alineatul (4) al articolului 122 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe caile ferate române, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 210/2003;
23. Alineatele (1) si (2) ale articolului 6 si articolul 8 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizarii Unitatii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda – 5 x 700 Mwe”, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 335/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
24. Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
25. Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
26. Literele b) si c) ale articolului 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 490/2002;
27. Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
28. Articolul 162 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetare locale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 358/2003;
29. Sectiunea a 2-a a capitolului I din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri în materie financiar-fiscala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003;
30. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plata a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti straini pentru activitatile desfasurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 29 octombrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
31. Prevederile referitoare la taxa pe valoarea adaugata din articolul 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea continuarii lucrarilor si a finantarii obiectivului de investitii “Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni” si pentru aprobarea garantarii unui credit în favoarea Companiei Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” – S.A., publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, aprobata prin Legea nr. 21/2000;
32. Litera a) a alineatului 1 al articolului 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare;
33. Literele b) si c) ale articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor masuri de stimulare a activitatii titularilor de acorduri petroliere si subcontractantilor acestora, care desfasoara operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apa de peste 100 metri, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 28 octombrie 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 399/2001;
34. Articolul 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/1999 privind unele masuri pentru dezvoltarea activitatii economice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 mai 2000, aprobata prin Legea nr. 302/2001, cu modificarile ulterioare;
35. Articolul 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002;
36. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2000 privind scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii prevazute în anexa la Hotarârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de catre Ministerul Finantelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apararii Nationale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 134/2001;
37. Alineatul 2 al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 382/2002, cu modificarile ulterioare;
38. Articolul 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex” – S.A. Galati, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
39. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 523/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
40. Prevederile referitoare la impozitul pe profit din alineatul (3) al articolului 145 si alineatul (2) al articolului 146 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile ulterioare;
41. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localitatilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 17 martie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 273/2003;
42. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor masuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003, cu modificarile ulterioare;
43. Hotarârea Guvernului nr. 582/1997 privind introducerea sistemului de marcare pentru bauturi alcoolice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
431. Abrogat.
432. Litera a) a articolului 26 si litera g) a articolului 83 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
433. Articolul III din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificarile si completarile ulterioare.
44. Orice alte dispozitii contrare prezentului cod.
(2) Abrogat.
__________
Pct. 431 de la alin. (1) a fost introdus prin art. I pct. 121 din O.G. nr. 83/2004, si ulterior a fost abrogat prin Legea de aprobare nr. 494/2004.
– Alin. (2) a fost abrogat prin art. I pct. 39 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Pct. 432 si 433 ale alin. (1) au fost introduse prin art. I, pct. 153 din O.U.G. nr. 109/2009.

Articole populare

Categorii