info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Codul Fiscal Actualizat 1 ianuarie 2010 Partea I

Codul Fiscal al României

din 22/12/2003
Versiune actualizata la data de 01/01/2010

___________
Text actualizat la data de 01.01.2010. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004
– Rectificarea publicata în MOF nr. 112 din 06.02.2004
– Codul de Procedura Fiscala din 2004
– H.G. nr. 977/2004
– O.G. nr. 94/2004
– Legea nr. 507/2004
– H.G. nr. 783/2004
– O.G. nr. 83/2004
– Legea nr. 494/2004
– O.U.G. nr. 123/2004
– O.U.G. nr. 138/2004
– Legea nr. 96/2005
– O.U.G. nr. 24/2005
– O.U.G. nr. 30/2005
– O.U.G. nr. 45/2005
– Legea nr. 164/2005
– Legea nr. 163/2005
– Codul de procedura fiscala
– Legea nr. 210/2005
– Legea nr. 247/2005
– Decizia Curtii Constitutionale nr. 568/2005
– H.G. nr. 797/2005
– O.U.G. nr. 203/2005
– O.U.G. nr. 21/2006
– O.U.G. nr. 33/2006
– Legea nr. 317/2006
– O.G. nr. 43/2006
– H.G. nr. 1514/2006
– Legea nr. 343/2006
– Rectificarea publicata în MOF nr. 765 din 07/09/2006
– O.U.G. nr. 110/2006
– O.U.G. nr. 22/2007
– H.G. nr. 667/2007
– O.U.G. nr. 106/2007 publicata în MOF nr. 703 din 18/10/2007
– Legea nr. 372/2007 publicata în MOF nr. 899 din 28/12/2007
– O.U.G. nr. 155/2007 publicata în MOF nr. 884 din 21/12/2007
– O.U.G. nr. 51/2008 publicata în MOF nr. 327 din 25/04/2008
– O.U.G. nr. 94/2008 publicata în MOF nr. 485 din 30/06/2008
– Ordinul nr. 1984/2008 publicata în MOF nr. 478 din 27/06/2008
– H.G. nr. 664/2008 publicata în MOF nr. 472 din 26/06/2008
– O.U.G. nr. 50/2008 publicata în MOF nr. 327 din 25/04/2008
– O.U.G. nr. 91/2008 publicata în MOF nr. 480 din 30/06/2008
– O.U.G. nr. 127/2008 publicata în MOF nr. 705 din 16/10/2008
– O.U.G. nr. 200/2008 publicata în MOF nr. 815 din 04/12/2008
– H.G. nr. 1697/2008 publicata în MOF nr. 873 din 23/12/2008
– O.U.G. nr. 29/2009 publicata în MOF nr. 194 din 27/03/2009
– O.U.G. nr. 34/2009 publicata în MOF nr. 249 din 14/04/2009
– Rectificarea publicata în MOF nr. 254 din 16/04/2009
– O.U.G. nr. 46/2009 publicata în MOF nr. 347 din 25/05/2009
– H.G. nr. 960/2009 publicata în MOF nr. 587 din 24/08/2009
– H.G. nr. 956/2009 publicata în MOF nr. 633 din 24/09/2009
– Legea nr. 329/2009 publicata în MOF nr. 761 din 09/11/2009
– Legea nr. 343/2009 publicata în MOF nr. 779 din 13/11/2009
– Legea nr. 367/2009 publicata în MOF nr. 805 din 25/11/2009
– O.U.G. nr. 109/2009 publicata în MOF nr. 689 din 13/10/2009.

IMPORTANT!
– În conformitate cu Nota anexei de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificata si înlocuita de Anexa din H.G. nr. 1514/2006, prin hotarârile privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007, adoptate de catre autoritatile deliberative ale administratiei publice locale, în termen de pâna la 45 de zile calendaristice de la data publicarii prezentei hotarâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, tinând seama de competenta acestor autoritati de a putea majora impozitele si taxele locale cu pâna la 20%, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d), potrivit prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru usurarea calculelor se recomanda ca nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite în suma fixa sa fie rotunjite la leu prin adaos, fara a depasi cota aditionala de 20%.

ATENTIE! – CONFORM O.U.G. NR. 138/2004, DE LA 01.01.2006 SE APLICA O COTA UNICA DE IMPOZITARE, DE 16% CU EXCEPTIILE PREVAZUTE ÎN ART. III PREZENTAT MAI JOS.
– Potrivit art. III din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005,
“(2) În cazul titlurilor de valoare dobândite pâna la data de 31 mai 2005 inclusiv, cota de impozit este de 1%, indiferent de data înstrainarii acestora.
(3) În perioada 1 iunie 2005 – 31 decembrie 2005, intermediarii vor calcula, vor retine si vor vira impozitul de 1% aplicat asupra câstigurilor din transferul titlurilor de valoare dobândite si înstrainate în aceasta perioada, indiferent daca sunt dobândite si înstrainate într-o perioada mai mare de 365 de zile sau mai mica de 365 de zile. La 31 decembrie 2005, acestor tranzactii le este aplicabila regula de calcul al câstigului net conform prevederilor art. 67 alin. (3) lit. e).
(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice din investitii si din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, definite potrivit dispozitiilor cap. V si VIII1 din titlul III, cota de impozit este de 16%, cu exceptia câstigurilor realizate din transferul titlurilor de valoare înstrainate într-o perioada mai mare de 365 de zile de la data dobândirii, pentru care se mentine cota de 1% prevazuta la art. 67 alin. (3) lit. e).
(5) Cota de impozit de 16% se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2006 si pentru veniturile realizate de persoanele fizice si juridice nerezidente, prevazute la art. 115, cu exceptia veniturilor obtinute din jocuri de noroc pentru care se mentine cota de impozit de 20%.”

– Potrivit art. II din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005, în cazul autoturismelor sau al autoturismelor de teren din import, inclusiv rulate, introduse în tara în baza contractelor de leasing initiate dupa data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, baza de impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adauga cuantumul taxelor vamale si alte taxe speciale, dupa caz, datorate la momentul închiderii operatiunii de import.

– Potrivit art. II1 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005, avansurilor încasate pentru livrarile de animale vii li se aplica regimul fiscal privind taxa pe valoarea adaugata, în vigoare la data încasarii avansului.

– A se vedea art. III din O.U.G. nr. 109/2009 care prevede urmatoarele:
“(2) Prin exceptie de la alin. (1), prevederile art. I pct. 148 referitoare la capitolul I1 “Regimul accizelor armonizate” se aplica începând cu data de 1 aprilie 2010.
(3) Începând cu data de 1 aprilie 2010 se abroga prevederile art. 162-175 si art. 178-206 din cap. I al titlului VII “Accize si alte taxe speciale” si prevederile art. 222-237, art. 239-242, art. 244 si 2441 din titlul VIII “Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pâna la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile în regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-1911 din cap. I al titlului VII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile ce au fost initiate înainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-1911 din cap. I al titlului VII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.”

TITLUL I
Dispozitii generale

CAPITOLUL I
Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal

Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal

Art. 1. – (1) Prezentul cod stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele prevazute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale, precizeaza contribuabilii care trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite si taxe. De asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine în aplicarea prezentului cod si a conventiilor de evitare a dublei impuneri.
(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor si taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislatia privind procedurile fiscale.
(3) În materie fiscala, dispozitiile prezentului cod prevaleaza asupra oricaror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispozitiile Codului fiscal.
(4) Daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplica prevederea acelui tratat.
(5) Orice masura de natura fiscala care constituie ajutor de stat se acorda potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
__________
Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 106/2007.

Impozitele si taxele reglementate de Codul fiscal

Art. 2. – Impozitele si taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
a) impozitul pe profit;
b) impozitul pe venit;
c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
d) impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti;
e) impozitul pe reprezentante;
f) taxa pe valoarea adaugata;
g) accizele;
h) impozitele si taxele locale.

CAPITOLUL II
Interpretarea si modificarea Codului fiscal

Principiile fiscalitatii

Art. 3. – Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii:
a) neutralitatea masurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând conditii egale investitorilor, capitalului român si strain;
b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si întelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
c) echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, în functie de marimea acestora;
d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore.

Modificarea si completarea Codului fiscal

Art. 4. – (1) Prezentul cod se modifica si se completeaza numai prin lege, promovata, de regula, cu 6 luni înainte de data intrarii în vigoare a acesteia.
(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intra în vigoare cu începere din prima zi a anului urmator celui în care a fost adoptata prin lege.

Norme metodologice, instructiuni si ordine

Art. 5. – (1) Ministerul Finantelor Publice are atributia elaborarii normelor necesare pentru aplicarea unitara a prezentului cod.
(2) În întelesul prezentului cod, prin norme se întelege norme metodologice, instructiuni si ordine.
(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotarâre, si sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Ordinele si instructiunile pentru aplicarea unitara a prezentului cod se emit de ministrul finantelor publice si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele si instructiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor si taxelor reglementate de prezentul cod, datorate bugetului general consolidat, se emit de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Institutiile publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul Finantelor Publice, nu pot elabora si emite norme care sa aiba legatura cu prevederile prezentului cod, cu exceptia celor prevazute în prezentul cod.
(6) Anual, Ministerul Finantelor Publice colecteaza si sistematizeaza toate normele în vigoare având legatura cu prevederile prezentului cod si pune aceasta colectie oficiala la dispozitia altor persoane, spre publicare.
___________
Alin. (4) a fost modificat prin art. I, pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2009.

Înfiintarea si functionarea Comisiei fiscale centrale

Art. 6. – (1) Ministerul Finantelor Publice înfiinteaza o Comisie fiscala centrala, care are responsabilitati de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitara a prezentului cod.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei fiscale centrale se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
(3) Comisia fiscala centrala este coordonata de secretarul de stat din Ministerul Finantelor Publice care raspunde de politicile si legislatia fiscala.
(4) Deciziile Comisiei fiscale centrale se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
(5) Abrogat.
(6) Abrogat.
(7) Abrogat.
(8) Abrogat.
__________
Alin. (5)-(8) au fost introduse prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 123/2004.
– Alin. (5)-(8) au fost abrogate prin art. 411 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, astfel cum a fost acesta modificat prin O.G. nr. 20/2005 aprobata cu modificari de Legea nr. 210/2005.

CAPITOLUL III
Definitii

Definitii ale termenilor comuni

Art. 7. – (1) În întelesul prezentului cod, cu exceptia titlului VI, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. activitate – orice activitate desfasurata de catre o persoana în scopul obtinerii de venit;
2. activitate dependenta – orice activitate desfasurata de o persoana fizica într-o relatie de angajare;
3. activitate dependenta la functia de baza – orice activitate dependenta care este declarata astfel de persoana fizica, în conformitate cu prevederile legii;
4. activitate independenta – orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decât o activitate dependenta;
5. asociere, fara personalitate juridica – orice asociere în participatiune, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta, în întelesul impozitului pe venit si pe profit, conform normelor emise în aplicare;
6. autoritate fiscala competenta – organul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale;
7. contract de leasing financiar – orice contract de leasing care îndeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;
c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata în procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata în procente;
d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; în întelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului;
8. contract de leasing operational – orice contract de leasing încheiat între locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala, si care nu îndeplineste niciuna dintre conditiile prevazute la pct. 7 lit. b)-e); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci când optiunea de cumparare nu este exercitata la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului;
9. comision – orice plata în bani sau în natura efectuata catre un broker, un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate în legatura cu o operatiune comerciala;
10. contributii sociale obligatorii – orice contributii care trebuie platite, în conformitate cu legislatia în vigoare, pentru protectia somerilor, asigurari de sanatate sau asigurari sociale;
11. credit fiscal – o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat în strainatate, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri sau asa cum se stabileste în prezentul cod;
12. dividend – o distribuire în bani sau în natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptând urmatoarele:
a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la persoana juridica;
b) o distribuire efectuata în legatura cu dobândirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica, ce nu modifica pentru participantii la persoana juridica respectiva procentul de detinere a titlurilor de participare;
c) o distribuire în bani sau în natura, efectuata în legatura cu lichidarea unei persoane juridice;
d) o distribuire în bani sau în natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de catre participanti;
e) o distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce îi revine fiecarui participant.
Se considera dividend din punct de vedere fiscal si se supune aceluiasi regim fiscal ca veniturile din dividende:
– suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile achizitionate de la un participant la persoana juridica peste pretul pietei pentru astfel de bunuri si/sau servicii, daca suma respectiva nu a facut obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe profit;
– suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica în folosul personal al acestuia.
13. dobânda – orice suma ce trebuie platita sau primita pentru utilizarea banilor, indiferent daca trebuie sa fie platita sau primita în cadrul unei datorii, în legatura cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânata;
14. franciza – sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
15. know-how – orice informatie cu privire la o experienta industriala, comerciala sau stiintifica care este necesara pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent si a carei dezvaluire catre alte persoane nu este permisa fara autorizatia persoanei care a furnizat aceasta informatie; în masura în care provine din experienta, know-how-ul reprezinta ceea ce un producator nu poate sti din simpla examinare a produsului si din simpla cunoastere a progresului tehnicii;
16. mijloc fix – orice imobilizare corporala, care este detinuta pentru a fi utilizata în productia sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriata tertilor sau în scopuri administrative, daca are o durata normala de utilizare mai mare de un an si o valoare mai mare decât limita stabilita prin hotarâre a Guvernului;
17. nerezident – orice persoana juridica straina, orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fara personalitate juridica, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii;
18. organizatie nonprofit – orice asociatie, fundatie sau federatie înfiintata în România, în conformitate cu legislatia în vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial;
19. participant – orice persoana care este proprietarul unui titlu de participare;
20. persoana – orice persoana fizica sau juridica;
21. persoane afiliate – o persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:
a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt sot/sotie sau rude pâna la gradul al III-lea inclusiv. Între persoanele afiliate, pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se presteaza servicii reprezinta pret de transfer;
b) o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza în mod efectiv persoana juridica;
c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin:
(i) prima persoana juridica detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica;
(ii) a doua persoana juridica detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica;
(iii) o persoana juridica terta detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoana juridica, cât si la cea de-a doua.
22. persoana fizica nerezidenta – orice persoana fizica care nu este persoana fizica rezidenta;
23. persoana fizica rezidenta – orice persoana fizica ce îndeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) are domiciliul în România;
b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;
c) este prezenta în România pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc în total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;
d) este cetatean român care lucreaza în strainatate, ca functionar sau angajat al României într-un stat strain.
Prin exceptie de la prevederile lit. a)-d), nu este persoana fizica rezidenta un cetatean strain cu statut diplomatic sau consular în România, un cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental înregistrat în România, un cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain în România si nici membrii familiilor acestora;
24. persoana juridica româna – orice persoana juridica care a fost înfiintata în conformitate cu legislatia României;
241. persoana juridica înfiintata potrivit legislatiei europene – orice persoana juridica constituita în conditiile si prin mecanismele prevazute de reglementarile europene;
25. persoana juridica straina – orice persoana juridica care nu este persoana juridica româna si orice persoana juridica înfiintata potrivit legislatiei europene care nu are sediul social în România;
26. pret de piata – suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent în acelasi moment si în acelasi loc, pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar, în conditii de concurenta loiala;
27. proprietate imobiliara – orice teren, cladire sau alta constructie ridicata ori încorporata într-un teren;
28. redeventa – orice suma ce trebuie platita în bani sau în natura pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele:
a) drept de autor asupra unei lucrari literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum si efectuarea de înregistrari audio, video;
b) orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software.
Nu se considera redeventa, în sensul prezentei legi, remuneratia în bani sau în natura platita pentru achizitiile de software destinate exclusiv operarii respectivului software, fara alte modificari decât cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi considerata redeventa, în sensul prezentei legi, remuneratia în bani sau în natura platita pentru achizitia în întregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator;
c) orice transmisiuni, inclusiv catre public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;
d) orice echipament industrial, comercial sau stiintific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container;
e) orice know-how;
f) numele sau imaginea oricarei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoana fizica.
În plus, redeventa cuprinde orice suma ce trebuie platita în bani sau în natura pentru dreptul de a înregistra sau transmite sub orice forma spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activitati similare;
29. rezident – orice persoana juridica româna, orice persoana juridica straina având locul de exercitare a conducerii efective în România, orice persoana juridica cu sediul social în România, înfiintata potrivit legislatiei europene, si orice persoana fizica rezidenta;
30. România – teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale, asupra carora România îsi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva, asupra carora România îsi exercita drepturile suverane si jurisdictia în conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international;
31. titlu de participare – orice actiune sau alta parte sociala într-o societate în nume colectiv, societate în comandita simpla, societate pe actiuni, societate în comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata sau într-o alta persoana juridica sau la un fond deschis de investitii;
311. titlu de valoare – orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar, calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si partile sociale;
32. transfer – orice vânzare, cesiune sau înstrainare a dreptului de proprietate, precum si schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate.
33. valoarea fiscala reprezinta:
a) pentru active si pasive, altele decât cele mentionate la lit. b) si c) – valoarea de înregistrare în patrimoniu, potrivit reglementarilor contabile;
b) pentru titlurile de participare/valoare – valoarea de achizitie sau de aport, utilizata pentru calculul câstigului sau al pierderii, în întelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;
c) pentru mijloace fixe amortizabile si terenuri – costul de achizitie, de productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii în patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz. În valoarea fiscala se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. În cazul în care se efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza pâna la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie, de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz. În situatia reevaluarii terenurilor care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie sau sub valoarea de piata a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz.
d) pentru provizioane si rezerve – valoarea deductibila la calculul profitului impozabil.
(2) Criteriile care stabilesc daca o activitate desfasurata de o persoana fizica reprezinta o activitate dependenta sau independenta sunt prevazute în norme.
__________
Pct. 21 si 27 de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 83/2004.
– Pct. 33 de la alin. (1) a fost introdus prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 83/2004.
– Pct. 7 si 8 de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 1 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. a) de la pct. 21 alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 2 din Legea nr. 343/2006.
– Partea introductiva de la alin. (1) si lit. c) de la pct. 33 au fost modificate prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Pct. 17 de la alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 127/2008.
– Pct. 12 de la alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 2 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Pct. 24 de la alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Pct. 241 de la alin. (1) a fost introdus prin art. I, pct. 4 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Pct. 25 de la alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 5 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Pct. 29 de la alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 6 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Pct. 311 de la alin. (1) a fost introdus prin art. I, pct. 7 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. a) si b) ale pct. 33 de la alin. (1) au fost modificate prin art. I, pct. 8 din O.U.G. nr. 109/2009.

Definitia sediului permanent

Art. 8. – (1) În întelesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent.
(2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursala, birou, fabrica, magazin, atelier, precum si o mina, un put de titei sau gaze, o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale, precum si locul în care continua sa se desfasoare o activitate cu activele si pasivele unei persoane juridice române care intra într-un proces de reorganizare prevazut la art. 271.
(3) Un sediu permanent presupune un santier de constructii, un proiect de constructie, ansamblu sau montaj sau activitati de supervizare legate de acestea, numai daca santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(3), un sediu permanent nu presupune urmatoarele:
a) folosirea unei instalatii numai în scopul depozitarii sau al expunerii produselor ori bunurilor ce apartin nerezidentului;
b) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai în scopul de a fi depozitate sau expuse;
c) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai în scopul de a fi procesate de catre o alta persoana;
d) vânzarea de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident, care au fost expuse în cadrul unor expozitii sau târguri fara caracter permanent ori ocazionale, daca produsele ori bunurile sunt vândute nu mai târziu de o luna dupa încheierea târgului sau a expozitiei;
e) pastrarea unui loc fix de activitate numai în scopul achizitionarii de produse sau bunuri ori culegerii de informatii pentru un nerezident;
f) pastrarea unui loc fix de activitate numai în scopul desfasurarii de activitati cu caracter pregatitor sau auxiliar de catre un nerezident;
g) pastrarea unui loc fix de activitate numai pentru o combinatie a activitatilor prevazute la lit. a)-f), cu conditia ca întreaga activitate desfasurata în locul fix sa fie de natura preparatorie sau auxiliara.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) si (2), un nerezident este considerat a avea un sediu permanent în România, în ceea ce priveste activitatile pe care o persoana, alta decât un agent cu statut independent, le întreprinde în numele nerezidentului, daca persoana actioneaza în România în numele nerezidentului si daca este îndeplinita una din urmatoarele conditii:
a) persoana este autorizata si exercita în România autoritatea de a încheia contracte în numele nerezidentului, cu exceptia cazurilor în care activitatile respective sunt limitate la cele prevazute la alin. (4) lit. a)-f);
b) persoana mentine în România un stoc de produse sau bunuri din care livreaza produse sau bunuri în numele nerezidentului.
(6) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent în România daca doar desfasoara activitate în România prin intermediul unui broker, agent, comisionar general sau al unui agent intermediar având un statut independent, în cazul în care aceasta activitate este activitatea obisnuita a agentului, conform descrierii din documentele constitutive. Daca activitatile unui astfel de agent sunt desfasurate integral sau aproape integral în numele nerezidentului, iar în relatiile comerciale si financiare dintre nerezident si agent exista conditii diferite de acelea care ar exista între persoane independente, agentul nu se considera ca fiind agent cu statut independent.
(7) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent în România numai daca acesta controleaza sau este controlat de un rezident ori de o persoana ce desfasoara o activitate în România prin intermediul unui sediu permanent sau altfel.
(71) Persoanele juridice române beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul României, au obligatia sa înregistreze contractele încheiate cu acesti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Contractele încheiate de persoane juridice române cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente pentru activitati desfasurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Pentru încadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare, se va avea în vedere data de începere a activitatii din contractele încheiate cu persoanele juridice române beneficiare sau orice alte informatii ce probeaza începerea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate în mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza.
(8) În întelesul prezentului cod, sediul permanent al unei persoane fizice se considera a fi baza fixa.
___________
Alin. (2) a fost modificat prin art. I, pct. 9 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (71) a fost introdus prin art. I, pct. 10 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL IV
Reguli de aplicare generala

Moneda de plata si de calcul a impozitelor si taxelor

Art. 9. – (1) Impozitele si taxele se platesc în moneda nationala a României.
(2) Sumele înscrise pe o declaratie fiscala se exprima în moneda nationala a României.
(3) Sumele exprimate într-o moneda straina se convertesc în moneda nationala a României, asa cum urmeaza:
a) în cazul unei persoane care desfasoara o activitate într-un stat strain si îsi tine contabilitatea acestei activitati în moneda statului strain, profitul impozabil sau venitul net din activitati independente si impozitul platit statului strain se convertesc în moneda nationala a României prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar pentru perioada careia îi este aferent profitul impozabil sau venitul net;
b) în oricare alt caz, sumele se convertesc în moneda nationala a României prin utilizarea cursului de schimb valutar la data la care se primesc sau se platesc sumele respective ori la alta data prevazuta în norme.
(4) În întelesul prevederilor alin. (3), cursul de schimb valutar, folosit pentru a converti în moneda nationala a României sumele exprimate în moneda straina, este cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României, exceptând cazurile prevazute expres în norme.

Venituri în natura

Art. 10. – (1) În întelesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar si/sau în natura.
(2) În cazul venitului în natura, valoarea acestuia se stabileste pe baza cantitatii si a pretului de piata pentru bunurile sau serviciile respective.

Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

Art. 11. – (1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în întelesul prezentului cod, autoritatile fiscale pot sa nu ia în considerare o tranzactie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui tranzactii pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei.
(11) Autoritatile fiscale pot sa nu ia în considerare o tranzactie efectuata de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(12) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autoritatile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Ordinul si lista contribuabililor declarati inactivi se comunica contribuabililor carora le sunt destinate si persoanelor interesate, prin afisarea pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) În cadrul unei tranzactii între persoane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau serviciilor furnizate în cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor între persoane afiliate se foloseste cea mai adecvata dintre urmatoarele metode:
a) metoda compararii preturilor, prin care pretul de piata se stabileste pe baza preturilor platite altor persoane care vând bunuri sau servicii comparabile catre persoane independente;
b) metoda cost-plus, prin care pretul de piata se stabileste pe baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin tranzactie, majorat cu marja de profit corespunzatoare;
c) metoda pretului de revânzare, prin care pretul de piata se stabileste pe baza pretului de revânzare al bunului sau serviciului vândut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vânzarea, alte cheltuieli ale contribuabilului si o marja de profit;
d) orice alta metoda recunoscuta în liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.
__________
Alin. (11) si (12) au fost introduse prin art. I pct. 31 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004.
– Alin. (12) a fost modificat prin art. I, pct. 11 din O.U.G. nr. 109/2009.

Venituri obtinute din România

Art. 12. – Urmatoarele venituri sunt considerate ca fiind obtinute din România, indiferent daca sunt primite în România sau în strainatate, sub forma de:
a) venituri atribuibile unui sediu permanent în România;
b) venituri din activitatile dependente desfasurate în România;
c) dividende de la o persoana juridica româna;
d) dobânzi de la un rezident;
e) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, daca dobânda este o cheltuiala a sediului permanent;
f) redevente de la un rezident;
g) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent în România, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent;
h) venituri din proprietati imobiliare situate în România, inclusiv veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România, venituri din folosirea proprietatii imobiliare situate în România si venituri din transferul dreptului de proprietate asupra proprietatilor imobiliare situate în România;
i) venituri din transferul titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, la o persoana juridica, daca aceasta este persoana juridica româna sau daca cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una ori mai multe persoane juridice, reprezinta proprietati imobiliare situate în România, precum si veniturile din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), emise de rezidenti români;
j) venituri din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat;
k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;
l) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;
m) venituri reprezentând remuneratii primite de nerezidentii ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice române;
n) comisioane de la un rezident;
o) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent;
p) venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate în România, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane;
q) Abrogat;
r) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;
s) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate în România;
t) orice alte venituri obtinute dintr-o activitate desfasurata în România;
t) venituri realizate din lichidarea unei persoane juridice române.
__________
Literele k) si l) au fost modificate prin art. I pct. 3 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. q) a fost abrogata prin art. I pct. 4 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. t) a fost introdusa prin art. I pct. 5 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. t) a fost modificata prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. i) a fost modificata prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 127/2008.

Prevederi speciale privind schimbul de informatii cu statele membre
ale Uniunii Europene

Art. 121. – Ministrul finantelor publice va dispune prin ordin masurile necesare pentru implementarea sistemului de cooperare administrativa si schimb de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene în domeniul taxei pe valoarea adaugata, accizelor si impozitului pe venit.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 32 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004.
– Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 123/2004.
– Articolul a fost reintrodus prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 33/2006.

TITLUL II
Impozitul pe profit

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Contribuabili

Art. 13. – Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:
a) persoanele juridice române;
b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
c) persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate în România într-o asociere fara personalitate juridica;
d) persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau în legatura cu proprietati imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica româna;
e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât si în strainatate din asocieri fara personalitate juridica; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica româna;
f) persoanele juridice cu sediul social în România, înfiintate potrivit legislatiei europene.
___________
Lit. f) a fost introdusa prin art. I, pct. 12 din O.U.G. nr. 109/2009.

Sfera de cuprindere a impozitului

Art. 14. – Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza:
a) în cazul persoanelor juridice române si al persoanelor juridice cu sediul social în România, înfiintate potrivit legislatiei europene, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atât din România, cât si din strainatate;
b) în cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent;
c) în cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate în România într-o asociere fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane;
d) în cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau în legatura cu proprietati imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica româna, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;
e) în cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice române care realizeaza venituri atât în România, cât si în strainatate, din asocieri fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.
___________
Lit. a) a fost modificata prin art. I, pct. 13 din O.U.G. nr. 109/2009.

Scutiri

Art. 15. – (1) Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili:
a) trezoreria statului;
b) institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, daca legea nu prevede altfel;
c) persoanele juridice române care platesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile cuprinse în titlul IV;
d) fundatiile române constituite ca urmare a unui legat;
e) Abrogat;
f) cultele religioase, pentru: venituri obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit legii, venituri obtinute din chirii, alte venituri obtinute din activitati economice, venituri din despagubiri în forma baneasca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, în anul curent si/sau în anii urmatori, pentru întretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrari de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru învatamânt, pentru furnizarea, în nume propriu si/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în conditiile legii, pentru actiuni specifice si alte activitati nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor.
g) institutiile de învatamânt particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul curent sau în anii urmatori, potrivit Legii învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2001 privind unele masuri pentru îmbunatatirea finantarii învatamântului superior, cu modificarile ulterioare;
h) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru îmbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru întretinerea si repararea proprietatii comune;
i) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
j) Fondul de compensare a investitorilor, înfiintat potrivit legii.
k) Banca Nationala a României;
l) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiintat potrivit legii.
(2) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri:
a) cotizatiile si taxele de înscriere ale membrilor;
b) contributiile banesti sau în natura ale membrilor si simpatizantilor;
c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislatiei în vigoare;
d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;
e) donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
f) dividendele si dobânzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite;
g) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
h) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;
i) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
j) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economica;
k) veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, învatamântului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale;
l) sumele primite ca urmare a nerespectarii conditiilor cu care s-a facut donatia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sa fie utilizate de catre organizatiile nonprofit, în anul curent sau în anii urmatori, pentru realizarea scopului si obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, dupa caz;
m) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economica;
n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III.
(3) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pâna la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevazuta la alin. (2). Organizatiile prevazute în prezentul alineat datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele prevazute la alin. (2) sau în prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, dupa caz.
__________
Lit. k) de la alin. (1) a fost introdusa prin art. I pct. 4 din O.G. nr. 83/2004.
– Lit. l) de la alin. (1) a fost introdusa prin art. I pct. 6 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. f) de la alin. (2) a fost modificata prin art. I pct. 7 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. b) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. e) de la alin. (1) a fost abrogata prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. f) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Literele l), m) si n) de la alin. (2) au fost introduse prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 106/2007.

Anul fiscal

Art. 16. – (1) Anul fiscal este anul calendaristic.
(2) Când un contribuabil se înfiinteaza sau înceteaza sa mai existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabila este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

Cotele de impozitare

Art. 17. – Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%, cu exceptiile prevazute la art. 38.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.

Impozit minim

Art. 18. – (1) Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri în baza unui contract de asociere, si în cazul carora impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.
(2) Contribuabilii, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), la art. 13 lit. c)-e), art. 15 si 38, în cazul carora impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru transa de venituri totale corespunzatoare, prevazute la alin. (3), sunt obligati la plata impozitului la nivelul acestei sume.
(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzatoare impozitului minim, stabilite în functie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt urmatoarele:

+——————————————————————————+
¦ Venituri totale anuale ¦ Impozit minim anual ¦
¦ (lei) ¦ (lei) ¦
+————————————–+—————————————¦
¦0-52.000 ¦ 2.200 ¦
+————————————–+—————————————¦
¦52.001-215.000 ¦ 4.300 ¦
+————————————–+—————————————¦
¦215.001-430.000 ¦ 6.500 ¦
+————————————–+—————————————¦
¦430.001-4.300.000 ¦ 8.600 ¦
+————————————–+—————————————¦
¦4.300.001-21.500.000 ¦ 11.000 ¦
+————————————–+—————————————¦
¦21.500.001-129.000.000 ¦ 22.000 ¦
+————————————–+—————————————¦
¦Peste 129.000.001 ¦ 43.000 ¦
+——————————————————————————+

(4) Pentru încadrarea în transa de venituri totale prevazuta la alin. (3), se iau în calcul veniturile totale, obtinute din orice sursa, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementarilor legale;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare;
g) veniturile prevazute la art. 20 lit. d).
___________
Articolul a fost modificat prin art. 32, pct. 1 din O.U.G. nr. 34/2009.

CAPITOLUL II
Calculul profitului impozabil

Reguli generale

Art. 19. – (1) Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta între veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate în scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.
(2) Metodele contabile, stabilite prin reglementari legale în vigoare, privind iesirea din gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul profitului impozabil, cu exceptia cazului prevazut la alin. (3). Metodele contabile de evaluare a stocurilor nu se modifica în cursul anului fiscal.
(3) Contribuabilii care au optat pâna la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vânzare cu plata în rate, pe masura ce ratele devin scadente, beneficiaza în continuare de aceasta facilitate pe durata derularii contractelor respective; cheltuielile corespunzatoare sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totala a contractului.
(4) În cazul contribuabililor care desfasoara activitati de servicii internationale, în baza conventiilor la care România este parte, veniturile si cheltuielile efectuate în scopul realizarii acestora sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit unor norme speciale stabilite în conformitate cu reglementarile din aceste conventii.
(5) Tranzactiile între persoane afiliate se realizeaza conform principiului pretului pietei libere, potrivit caruia tranzactiile între persoanele afiliate se efectueaza în conditiile stabilite sau impuse care nu trebuie sa difere de relatiile comerciale sau financiare stabilite între întreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au în vedere principiile privind preturile de transfer.
__________
Alin. (3) a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Alin. (5) a fost introdus prin art. I pct. 7 din O.G. nr. 83/2004.

Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

Art. 191. – (1) La calculul profitului impozabil, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare se acorda urmatoarele stimulente fiscale:
a) deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil în proportie de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati; deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual; în cazul în care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit dispozitiilor art. 26;
b) aplicarea metodei de amortizare accelerata si în cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.
(2) În aplicarea prevederilor prezentului articol se elaboreaza norme privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 200/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 343/2009.

Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Art. 192. – (1) Profitul investit în productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), astfel cum sunt prevazute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul obtinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.
(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuarii investitiei. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.
(3) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, în aplicarea facilitatii se ia în considerare profitul contabil înregistrat începând cu data de 1 octombrie 2009 si investit în activele mentionate la alin. (1) produse si/sau achizitionate dupa aceeasi data.
(4) Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, în situatia în care se efectueaza investitii în trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.
(5) În cazul contribuabililor prevazuti la art. 103 care devin platitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 1071, pentru aplicarea facilitatii se ia în considerare profitul contabil cumulat de la începutul anului investit în activele mentionate la alin. (1), produse si/sau achizitionate începând cu trimestrul în care acestia au devenit platitori de impozit pe profit. Pentru anul 2009 profitul contabil luat în considerare la aplicarea facilitatii este cel înregistrat dupa data de 1 octombrie 2009.
(6) Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizata cu prioritate pentru constituirea rezervelor pâna la concurenta profitului contabil înregistrat la sfârsitul exercitiului financiar. În cazul în care la sfârsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat sa repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.
(7) Pentru activele prevazute la alin. (1) care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru lucrarile realizate efectiv, în baza unor situatii partiale de lucrari, pentru investitiile puse în functiune partial în anul respectiv.
(8) Prevederile alin. (1) se aplica pentru activele considerate noi, în sensul ca nu au fost anterior utilizate.
(9) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) au obligatia de a pastra în patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de functionare, stabilita potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. În cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc majorari de întârziere, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele transferate în cadrul operatiunilor de reorganizare în cazul în care societatea beneficiara preia rezerva aferenta profitului scutit, asumându-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente, precum si activele înstrainate în cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.
(10) În cazul în care, ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1), impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligati la plata impozitului minim în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).
(11) Contribuabilii care aplica prevederile prezentului articol nu pot beneficia de prevederile art. 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) Prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 si ale art. 24 alin. (5), valoarea fiscala, respectiv valoarea de intrare a activelor prevazute la alin. (1) se determina prin scaderea din valoarea de productie si/sau de achizitie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevazuta la alin. (1).
(13) Prevederile prezentului articol se aplica pâna la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.
___________
Articolul a fost introdus prin art. 32 din Legea nr. 329/2009.

Venituri neimpozabile

Art. 20. – Urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:
a) dividendele primite de la o persoana juridica româna;
b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare si a obligatiunilor emise pe termen lung, efectuata potrivit reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii, a lichidarii investitiilor financiare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;
c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, precum si veniturile din restituirea sau anularea unor dobânzi si/sau penalitati de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere;
d) veniturile neimpozabile, prevazute expres în acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.
e) în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. În aceeasi perioada, cheltuielile reprezentând valoarea de înregistrare a acestor titluri de participare, precum si cheltuielile înregistrate cu ocazia desfasurarii operatiunilor de tranzactionare reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 343/2006, astfel cum a fost modificat prin liniuta 1 din Rectificarea publicata în MOF nr. 765 din 07/09/2006
– Lit. e) a fost introdusa prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 127/2008.
– Lit. b) si c) au fost modificate prin art. I, pct. 14 din O.U.G. nr. 109/2009.

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele
membre ale Uniunii Europene

Art. 201. – (1) Dupa data aderarii României la Uniunea Europeana sunt, de asemenea, neimpozabile si:
a) dividendele primite de o persoana juridica româna, societate-mama, de la o filiala a sa situata într-un stat membru, daca persoana juridica româna întruneste cumulativ urmatoarele conditii:
1. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
2. detine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, respectiv minimum 10%, începând cu 1 ianuarie 2009;
3. la data înregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 2, pe o perioada neîntrerupta de cel putin 2 ani.
Sunt, de asemenea, neimpozabile si dividendele primite de persoana juridica româna prin intermediul sediului sau permanent situat într-un stat membru, în cazul în care persoana juridica româna îndeplineste cumulativ conditiile prevazute la pct. 1-3;
b) dividendele primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice straine din alte state membre, societati-mama, care sunt distribuite de filialele acestora situate în state membre, daca persoana juridica straina întruneste, cumulativ, urmatoarele conditii:
1. are una dintre formele de organizare prevazute la alin. (4);
2. în conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, este considerata a fi rezident al statului membru respectiv si, în temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal în afara Uniunii Europene;
3. plateste, în conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia;
4. detine minimum 15% din capitalul social al filialei dintr-un stat membru, respectiv o participare minima de 10%, începând cu data de 1 ianuarie 2009;
5. la data înregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din România, persoana juridica straina detine participatia minima prevazuta la pct. 4, pe o perioada neîntrerupta de cel putin 2 ani.
(2) Prevederile alin. (1) lit. a) si b) nu se aplica profiturilor repartizate persoanelor juridice române, respectiv sediilor permanente din România ale unor persoane juridice straine dintr-un stat membru, în legatura cu lichidarea unei filiale dintr-un stat membru.
(3) În aplicarea prevederilor prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) stat membru – stat al Uniunii Europene;
b) filiala dintr-un stat membru – persoana juridica straina al carei capital social include si participatia minima prevazuta la alin. (1) lit. a) pct. 2 si lit. b) pct. 4, detinuta de o persoana juridica româna, respectiv de un sediu permanent din România al unei persoane juridice straine dintr-un stat membru;
c) stat tert – oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. 1, formele de organizare pentru persoanele juridice straine sunt:
a) societatile înfiintate în baza legii belgiene, cunoscute ca ‘societe anonyme’/’naamloze vennootschap’, ‘societe en commandite par actions’/’commanditaire vennootschap op aandelen’, ‘societe privee a responsabilite limitee’/’besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘societe cooperative a responsabilite limitee’/’cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘societe cooperative a responsabilite illimitee’/’cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid’, ‘societe en nom collectif’/’vennootschap onder firma’, ‘societe en commandite simple’/’gewone commanditaire vennootschap’, întreprinderi publice ce au adoptat una dintre formele juridice mentionate mai sus, si alte societati constituite conform legii belgiene, supuse impozitului pe profit belgian;
b) societatile înfiintate în baza legii daneze, cunoscute ca ‘aktieselskab’ si ‘anpartsselskab’; alte societati supuse impozitarii, conform legii impozitului pe profit, în masura în care venitul lor impozabil este calculat si impozitat în conformitate cu regulile generale ale legislatiei fiscale aplicabile la ‘aktieselskaber’;
c) societatile înfiintate în baza legii germane, cunoscute ca ‘Aktiengesellschaft’, ‘Kommanditgesellschaft auf Aktien’, ‘Gesellschaft mit beschrankter Haftung’, ‘Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit’, ‘Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft’, ‘Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des offentlichen Rechts’, si alte societati constituite conform legii germane, supuse impozitului pe profit german;

e) societatile înfiintate în baza legii spaniole, cunoscute ca ‘sociedad anonima’, ‘sociedad comanditaria por acciones’, ‘sociedad de responsabilidad limitada’, organsime de drept public care functioneaza în baza legii private; alte entitati constituite conform legii spaniole, supuse impozitului pe profit spaniol (‘Impuesto sobre Sociedades’);
f) societatile înfiintate în baza legii franceze, cunoscute ca ‘societe anonyme’, ‘societe en commandite par actions’, ‘societe a responsabilite limitee’, ‘societes par actions simplifiees’, ‘societes d’assurances mutuelles’, ‘caisses d’epargne et de prevoyance’, ‘societes civiles’, care sunt automat supuse impozitului pe profit, ‘cooperatives’, ‘unions de cooperatives’, întreprinderi publice industriale si comerciale, precum si alte societati constituite conform legii franceze, supuse impozitului pe profit francez;
g) societatile înfiintate sau existente în baza legii irlandeze, organisme înfiintate în baza Legii asociatiilor industriale si de aprovizionare, societati de constructii înfiintate în baza Legii asociatiilor de constructii si trusturi bancare de economii, înfiintate în baza Legii trusturilor bancare de economii, 1989;
h) societatile înfiintate în baza legii italiene, cunoscute ca ‘societa per azioni’, ‘societa in accomandita per azioni’, ‘societa a responsabilita limitata’, ‘societa cooperative’, ‘societa di mutua assicurazione’, si entitati publice si private a caror activitate este în întregime sau în principal comerciala;
i) societatile înfiintate în baza legii statului Luxemburg, cunoscute ca ‘societe anonyme’, ‘societe en commandite par actions’, ‘societe a responsabilite limitee’, ‘societe cooperative’, ‘societe cooperative organisee comme une societe anonyme’, ‘association d’assurances mutuelles’, ‘association d’epargne-pension’ ‘entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres personnes morales de droit public’, si alte societati constituite în baza legii luxemburgheze, supuse impozitului pe profit luxemburghez;
j) societatile înfiintate în baza legii olandeze, cunoscute ca ‘naamloze vennootschap’, ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘Open commanditaire vennootschap’, ‘Cooperatie’, ‘onderlinge waarborgmaatschappij’, ‘Fonds voor gemene rekening’, ‘vereniging op cooperatieve grondslag’, ‘vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt’, si alte societati constituite în baza legii olandeze si supuse impozitului pe profit olandez;
k) societatile înfiintate în baza legii austriece, cunoscute ca ‘Aktiengesellschaft’, ‘Gesellschaft mit beschrankter Haftung’, ‘Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit’, ‘Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften’, ‘Betriebe gewerblicher Art von Korperschaften des offentlichen Rechts’, ‘Sparkassen’, si alte societati constituite în baza legii austriece si supuse impozitului pe profit austriac;
l) societatile comerciale sau societatile de drept civil ce au o forma comerciala si întreprinderile publice înfiintate în conformitate cu legea portugheza;
m) societatile înfiintate în baza legii finlandeze, cunoscute ca ‘osakeyhtyio/aktiebolag’, ‘osuuskunta/andelslag’, ‘saastopankki/sparbank’ and ‘vakuutusyhtio/forsakringsbolag’;
n) societatile înfiintate în baza legii suedeze, cunoscute ca as ‘aktiebolag’, ‘forsakringsaktiebolag’, ‘ekonomiska foreningar’, ‘sparbanker’, ‘omsesidiga forsakringsbolag’;
o) societatile înfiintate în baza legii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;
p) societatile înfiintate în baza Reglementarii Consiliului nr. 2.157/2001/CE, din 8 octombrie 2001, privind Statutul societatii europene (SE) si a Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001, de completare a Statutului societatii europene în ceea ce priveste implicarea lucratorilor si asociatiile cooperatiste înfiintate în baza Reglementarii Consiliului (CE) nr. 1.435/2003, din 22 iulie 2003, privind Statutul Societatii Cooperative Europene (SCE) si a Directivei Consiliului 2003/72/CE, din 22 iulie 2003, de completare a Statutului Societatii Cooperative Europene cu privire la implicarea angajatilor;
q) societatile înfiintate în baza legislatiei cehe, cunoscute ca ‘akciova spolec nost’, ‘spolecnost s rucenim omezenym’;
r) societatile înfiintate în baza legii estoniene, cunoscute ca ‘taisuhing’, usaldusuhing’, ‘osauhing’, ‘aktsiaselts’, ‘tulundusuhistu’;

s) societatile înfiintate în baza legii letone, cunoscute ca ‘akciju sabiedriba’, ‘sabiedriba ar ierobezotu atbildibu’;
t) societatile înfiintate în baza legii lituaniene;
t) societatile înfiintate în baza legii ungare, cunoscute ca ‘kozkereseti tarsasag’, ‘beteti tarsasag’, ‘kozos vallalat’, ‘korlatolt felelossegu tarsasag’, ‘reszvenytarsasag’, ‘egyesules’, ‘kozhasznu tarsasag’, ‘szovetkezet’;
u) societatile înfiintate în baza legii malteze, cunoscute ca ‘Kumpaniji ta’ ‘Responsabilita Limitata’, ‘Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f’azzjonijiet’;
v) societatile înfiintate în baza legii poloneze, cunoscute ca ‘spolka akcyjna’, ‘spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia’;
w) societatile înfiintate în baza legii slovene, cunoscute ca ‘delniska druzba’, ‘komanditna druzba’, ‘druzba z omejeno odgovornostjo’;
x) societatile înfiintate în baza legislatiei slovace, cunoscute ca ‘akciova spolocnost’, ‘spolocnost’ s rucenim obmedzenym’, ‘komanditna spolocnost’.
(5) Dispozitiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 90/435/CEE privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre, amendata prin Directiva 2003/123/CE a Consiliului.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 9 din Legea nr. 343/2006.

Cheltuieli

Art. 21. – (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.
(2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizarii de venituri si:
a) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre contribuabil;
b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
c) cheltuielile reprezentând contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;
d) cheltuielile de reclama si publicitate efectuate în scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor si demonstratii la punctele de vânzare, precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vânzarilor;
e) cheltuielile de transport si de cazare în tara si în strainatate, efectuate pentru salariati si administratori, precum si pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme;
f) contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;
g) taxele de înscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de actele normative în vigoare, precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca;
h) cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;
i) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la târguri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;
j) cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil;
k) cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, întretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii, obtinerea atestarii conform cu standardele de calitate;
l) cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;
m) taxele de înscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale;
n) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neîncasate, în urmatoarele cazuri:
1. procedura de faliment a debitorilor a fost închisa pe baza hotarârii judecatoresti;
2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;
3. debitorul este dizolvat, în cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor;
4. debitorul înregistreaza dificultati financiare majore care îi afecteaza întreg patrimoniul.
(3) Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:
a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit;
b) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari în România si în strainatate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;
c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de pâna la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Intra sub incidenta acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati ori unitati aflate în administrarea contribuabililor: gradinite, crese, servicii de sanatate acordate în cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pâna la internarea într-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, pentru scolile pe care le au sub patronaj, precum si alte cheltuieli efectuate în baza contractului colectiv de munca. În cadrul acestei limite, pot fi deduse si cheltuielile reprezentând: tichete de cresa acordate de angajator în conformitate cu legislatia în vigoare, cadouri în bani sau în natura oferite copiilor minori si salariatilor, cadouri în bani sau în natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi în gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;
d) perisabilitatile, în limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale, împreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice;
e) cheltuielile reprezentând tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;
f) Abrogat.
g) cheltuielile cu provizioane si rezerve, în limita prevazuta la art. 22;
h) cheltuielile cu dobânda si diferentele de curs valutar, în limita prevazuta la art. 23;
i) amortizarea, în limita prevazuta la art. 24;
j) cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;
k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;
l) cheltuielile pentru functionarea, întretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate în localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile în limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10%;
m) cheltuielile de functionare, întretinere si reparatii aferente unui sediu aflat în locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si în scop personal, deductibile în limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii în baza contractelor încheiate între parti, în acest scop;
n) cheltuielile de functionare, întretinere si reparatii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii.
(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite în strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa în numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România;
b) dobânzile/majorarile de întârziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de întârziere datorate catre autoritatile române/straine, potrivit prevederilor legale;
c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VI. Nu intra sub incidenta acestor prevederi stocurile si mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, în conditiile stabilite prin norme;
d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje în natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa;
e) cheltuielile facute în favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decât cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii;
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii în gestiune, dupa caz, potrivit normelor;
g) cheltuielile înregistrate de societatile agricole, constituite în baza legii, pentru dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati, peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazuta în contractul de societate sau asociere;
h) cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung, cu exceptia celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora. Exceptia nu se aplica pentru cheltuielile reprezentând valoarea de înregistrare a titlurilor de participare tranzactionate pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv;
i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu exceptia celor prevazute la art. 20 lit. c);
j) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative;
k) cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator, în numele angajatului, care nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III;
l) alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu exceptia prevederilor titlului III;
m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora în scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt încheiate contracte;
n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum si cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentând garantie bancara pentru creditele utilizate în desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;
o) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau în litigiu, neîncasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile înregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau în litigiu, neîncasate, în alte situatii decât cele prevazute la art. 21 alin. (2) lit. n). În aceasta situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neîncasati sunt obligati sa comunice în scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, în vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz;
p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minima precizata mai jos:
1. 30/00 din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.
În limitele respective se încadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale;
r) cheltuielile înregistrate în evidenta contabila, care au la baza un document emis de un contribuabil inactiv al carui certificat de înregistrare fiscala a fost suspendat în baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
s) cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual, altele decât cele prevazute la alin. (2) lit. g) si m);
s) cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuarii unei reevaluari, se înregistreaza o descrestere a valorii acestora;
t) în perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul soferului, aflate în proprietatea sau în folosinta contribuabilului, cu exceptia situatiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre urmatoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vânzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
3. vehiculele utilizate pentru închirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire în cadrul scolilor de soferi.
(5) Regia Autonoma ?Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat? deduce la calculul profitului impozabil urmatoarele cheltuieli:
a) cheltuielile reprezentând diferenta dintre sumele cuvenite pe baza de contract de prestari de servicii cu Senatul, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvernul României si Curtea Constitutionala pentru plata activitatii de reprezentare si protocol si cheltuielile înregistrate efectiv de regie;
b) cheltuielile efectuate, în conditiile legii, pentru asigurarea administrarii, pastrarii integritatii si protejarii imobilului ?Palat Elisabeta? din domeniul public al statului;
c) Abrogat.
(6) Compania Nationala ?Imprimeria Nationala? – S.A. deduce la calculul profitului impozabil cheltuielile aferente producerii si emiterii permiselor de sedere temporara/permanenta pentru cetatenii straini, în conditiile reglementarilor legale.
__________
Literele c), i), j) si n) de la alin. (2) au fost modificate prin art. I pct. 9 din O.G. nr. 83/2004.
– Literela e) de la alin. (3) a fost modificata prin art. I pct. 11 din O.G. nr. 83/2004.
– Lit. o) de la alin. (4) a fost modificata prin art. I pct. 12 din O.G. nr. 83/2004.
– Lit. r) de la alin. (4) a fost introdusa prin art. I pct. 121 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004.
– Lit. f) de la alin. (3) a fost abrogata prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Lit. s) de la alin. (4) a fost introdusa prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Alin. (5) a fost introdus prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 203/2005.
– Lit. b) de la alin. (3) a fost modificata prin art. I pct. 11 din Legea nr. 343/2006.
– Literele c), m), p) si s) de la alin. (4) au fost modificate prin art. I pct. 12 din Legea nr. 343/2006, astfel cum a fost modificat prin liniuta 2 din Rectificarea publicata în MOF nr. 765 din 07/09/2006
– Lit. e) de la alin. (2) si lit. l) de la alin. (3) au fost modificate prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. i) de la alin. (4) a fost modificata prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. s) de la alin. (4) a fost introdusa prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. c) de la alin. (5) a fost abrogata prin art. IX din O.U.G. nr. 94/2008.
– Alin. (6) a fost introdus prin art. IX din O.U.G. nr. 94/2008.
– Literele j) si k) de la alin. (3) au fost modificate prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 127/2008.
– Lit. h) de la alin. (4) a fost modificata prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 127/2008.
– Lit. n) a alin. (3) a fost modificata prin art. 32, pct. 2 din O.U.G. nr. 34/2009.
– Lit. t) a alin. (4) a fost introdusa prin art. 32, pct. 3 din O.U.G. nr. 34/2009.
– Lit. c) de la alin (3) a fost modificata prin art. I, pct. 15 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. b) de la alin. (4) a fost modificata prin art. I, pct. 16 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. p) de la alin. (4) a fost modificata prin art. I, pct. 17 din O.U.G. nr. 109/2009.

Provizioane si rezerve

Art. 22. – (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:
a) rezerva legala este deductibila în limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pâna ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. În cazul în care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil. Prin exceptie, rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut în urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil;
b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor;
c) provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2004, 25% începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30% începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creantelor asupra clientilor, înregistrate de catre contribuabili, altele decât cele prevazute la lit. d), f), g) si i), care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
1. sunt înregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004;
2. sunt neîncasate într-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;
3. nu sunt garantate de alta persoana;
4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;
d) provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare si functionare, de catre institutiile de credit, institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul general tinut de Banca Nationala a României, precum si provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice similare;
e) Abrogat;
f) Abrogat;
g) Abrogat;
h) rezervele tehnice constituite de societatile de asigurare si reasigurare, potrivit prevederilor legale de organizare si functionare, cu exceptia rezervei de egalizare. Pentru contractele de asigurare cedate în reasigurare, rezervele se diminueaza astfel încât nivelul acestora sa acopere partea de risc care ramâne în sarcina asiguratorului, dupa deducerea reasigurarii;
i) provizioanele de risc pentru operatiunile pe pietele financiare, constituite potrivit reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
j) provizioanele constituite în limita unei procent de 100% din valoarea creantelor asupra clientilor, înregistrate de catre contribuabili, altele decât cele prevazute la lit. d), f), g) si i), care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
1. sunt înregistrate dupa data de 1 ianuarie 2007;
2. creanta este detinuta la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotarârii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie;
3. nu sunt garantate de alta persoana;
4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.
k) provizioanele pentru închiderea si urmarirea postînchidere a depozitelor de deseuri, constituite de contribuabilii care desfasoara activitati de depozitare a deseurilor, potrivit legii, în limita sumei stabilite prin proiectul pentru închiderea si urmarirea postînchidere a depozitului, corespunzatoare cotei-parti din tarifele de depozitare percepute;
l) provizioanele constituite de companiile aeriene din România pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si reparare a parcului de aeronave si a componentelor aferente, potrivit programelor de întretinere a aeronavelor, aprobate corespunzator de catre Autoritatea Aeronautica Civila Româna.
(2) Contribuabilii autorizati sa desfasoare activitate în domeniul exploatarii zacamintelor naturale sunt obligati sa înregistreze în evidenta contabila si sa deduca provizioane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei cote de 1% aplicate asupra diferentei dintre veniturile înregistrate în legatura cu realizarea si vânzarea zacamintelor naturale si cheltuielile efectuate cu extractia, prelucrarea si livrarea acestora, pe toata durata de functionare a exploatarii zacamintelor naturale.
(3) Pentru titularii de acorduri petroliere, care desfasoara operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apa mai mare de 100 m, cota provizionului constituit pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalatiilor, a dependintelor si anexelor, precum si pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicata asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile înregistrate, pe toata perioada exploatarii petroliere.
(4) Regia Autonoma “Administratia Româna a Serviciilor de Trafic Aerian” – ROMATSA constituie trimestrial un provizion, potrivit prevederilor legale, pentru diferenta dintre veniturile din exploatare realizate efectiv din activitatea de ruta aeriana si costurile efective ale activitatii de ruta aeriana, care este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare care depasesc tarifele stabilite anual de EUROCONTROL.
(5) Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa se include în veniturile impozabile, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv. Prevederile prezentului alineat nu se aplica daca un alt contribuabil preia un provizion sau o rezerva în legatura cu o divizare sau fuziune, reglementarile acestui articol aplicându-se în continuare acelui provizion sau rezerva.
(51) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.
(6) Sumele înregistrate în conturi de rezerve legale si rezerve reprezentând facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. În cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, asupra acestor sume se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc dobânzi si penalitati de întârziere, de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii. Nu se supun impozitarii rezervele de influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor în valuta, constituite potrivit legii, înregistrate de societati comerciale bancare – persoane juridice române si sucursalele bancilor straine, care îsi desfasoara activitatea în România.
(7) În întelesul prezentului articol, prin constituirea unui provizion sau a unei rezerve se întelege si majorarea unui provizion sau a unei rezerve.
(8) Provizioanele constituite pentru creantele asupra clientilor, înregistrate de catre contribuabili înainte de 1 ianuarie 2004, sunt deductibile în limitele prevazute la alin. (1) lit. c), în situatia în care creantele respective îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) nu sunt garantate de alta persoana;
b) sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
c) au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;
d) creanta este detinuta asupra unei persoane juridice pentru care a fost deschisa procedura falimentului, pe baza hotarârii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie;
e) nu au mai fost constituite provizioane deductibile fiscal pentru creanta respectiva.
__________
Alin. (6) a fost modificat prin liniuta 1 din Rectificarea publicata în MOf. nr. 112 din 06.02.2004.
– Lit. g) de la alin. (1) a fost abrogata prin art. I pct. 13 din O.G. nr. 83/2004.
– Lit. k) de la alin. (1) a fost introdusa prin art. I pct. 131 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004.
– Alin. (8) a fost introdus prin art. I pct. 14 din O.G. nr. 83/2004.
– Lit. d) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 13 din Legea nr. 343/2006.
– Literele e) si f) de la alin. (1) au fost abrogate prin art. I pct. 14 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. h) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 15 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. l) de la alin. (1) a fost introdusa prin art. I pct. 16 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (51) a fost introdus prin art. 32, pct. 4 din O.U.G. nr. 34/2009.
– Alin. (2) a fost modificat prin art. I, pct. 18 din O.U.G. nr. 109/2009.

Cheltuieli cu dobânzile si diferente de curs valutar

Art. 23. – (1) Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de îndatorare a capitalului se determina ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului si sfârsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Prin capital împrumutat se întelege totalul creditelor si împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.
(2) În conditiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobânzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar, aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare, sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza în perioada urmatoare, în conditiile alin. (1), pâna la deductibilitatea integrala a acestora.
(3) În cazul în care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar, diferenta va fi tratata ca o cheltuiala cu dobânda, potrivit alin. (1), deductibilitatea acestei diferente fiind supusa limitei prevazute la alin. (1). Cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare a capitalului.
(4) Dobânzile si pierderile din diferente de curs valutar, în legatura cu împrumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate în norme, si cele care sunt garantate de stat, cele aferente împrumuturilor obtinute de la institutiile de credit române sau straine, institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, precum si cele obtinute în baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol.
(5) În cazul împrumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), dobânzile deductibile sunt limitate la:
a) nivelul ratei dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei; si
b) nivelul ratei dobânzii anuale de 9%, pentru împrumuturile în valuta. Acest nivel al ratei dobânzii se aplica la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valuta se actualizeaza prin hotarâre a Guvernului.
(6) Limita prevazuta la alin. (5) se aplica separat pentru fiecare împrumut, înainte de aplicarea prevederilor alin. (1) si (2).
(7) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica societatilor comerciale bancare, persoane juridice române, sucursalelor bancilor straine care îsi desfasoara activitatea în România, societatilor de leasing pentru operatiunile de leasing, societatilor de credit ipotecar, institutiilor de credit, precum si institutiilor financiare nebancare.
(8) În cazul unei persoane juridice straine care îsi desfasoara activitatea printr-un sediu permanent în România, prevederile prezentului articol se aplica prin luarea în considerare a capitalului propriu.
__________
Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 141 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004.
– Alin. (3) a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.G. nr. 83/2004.
– Alin. (5) a fost modificat prin art. I pct. 18 din O.G. nr. 83/2004.
– Alin. (4) si (7) au fost modificate prin art. I pct. 17 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (2) a fost modificat prin art. I, pct. 19 din O.U.G. nr. 109/2009.

Amortizarea fiscala

Art. 24. – (1) Cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau îmbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii potrivit prevederilor prezentului articol.
(2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este detinut si utilizat în productia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat tertilor sau în scopuri administrative;
b) are o valoare fiscala mai mare decât limita stabilita prin hotarâre a Guvernului, la data intrarii în patrimoniul contribuabilului;
c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
Pentru imobilizarile corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, lot sau set, la determinarea amortizarii se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intra în structura unui activ corporal, a caror durata normala de utilizare difera de cea a activului rezultat, amortizarea se determina pentru fiecare componenta în parte.
(3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:
a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locatie de gestiune sau altele asemenea;
b) mijloacele fixe puse în functiune partial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizare corporala; acestea se cuprind în grupele în care urmeaza a se înregistra, la valoarea rezultata prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;
c) investitiile efectuate pentru descoperta în vederea valorificarii de substante minerale utile, precum si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei în subteran si la suprafata;
d) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;
e) investitiile efectuate din surse proprii, concretizate în bunuri noi, de natura celor apartinând domeniului public, precum si în dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate în proprietate publica;
f) amenajarile de terenuri.
(4) Nu reprezinta active amortizabile:
a) terenurile, inclusiv cele împadurite;
b) tablourile si operele de arta;
c) fondul comercial;
d) lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;
e) bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare;
f) orice mijloc fix care nu îsi pierde valoarea în timp datorita folosirii, potrivit normelor;
g) casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decât cele utilizate în scopul realizarii veniturilor.
(5) Abrogat.
(6) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli:
a) în cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara;
b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;
c) în cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva.
(7) În cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea fiscala de la data intrarii în patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix amortizabil.
(8) În cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:
a) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 2 si 5 ani;
b) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 5 si 10 ani;
c) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.
(9) În cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea fiscala de la data intrarii în patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix;
b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.
(10) Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte imobilizari necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu exceptia cheltuielilor de constituire si a fondului comercial, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz. Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de 3 ani. Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata.
(11) Amortizarea fiscala se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) începând cu luna urmatoare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în functiune;
b) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normala de utilizare, pe durata normala de utilizare ramasa sau pe perioada contractului de concesionare sau închiriere, dupa caz;
c) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locatie de gestiune de cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz;
d) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioada de 10 ani;
e) amortizarea cladirilor si a constructiilor minelor, salinelor cu extractie în solutie prin sonde, carierelor, exploatarilor la zi, pentru substante minerale solide si cele din industria extractiva de petrol, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor si care nu pot primi alte utilizari dupa epuizarea rezervelor, precum si a investitiilor pentru descoperta se calculeaza pe unitate de produs, în functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila.
Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeaza:
1. din 5 în 5 ani la mine, cariere, extractii petroliere, precum si la cheltuielile de investitii pentru descoperta;
2. din 10 în 10 ani la saline;
f) mijloacele de transport pot fi amortizate si în functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut în cartile tehnice, pentru cele achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2004;
g) pentru locuintele de serviciu, amortizarea este deductibila fiscal pâna la nivelul corespunzator suprafetei construite prevazute de legea locuintei;
h) numai pentru autoturismele folosite în conditiile prevazute la art. 21 alin. (3) lit. n).
(12) Contribuabilii care au investit în mijloace fixe amortizabile sau în brevete de inventie amortizabile si care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale, la data punerii în functiune a mijlocului fix sau a brevetului de inventie, pâna la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligatia sa pastreze în patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare. În cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculeaza si se stabilesc dobânzi si penalitati de întârziere de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii.
(13) Pentru investitiile realizate în parcurile industriale pâna la data de 31 decembrie 2006 se acorda o deducere suplimentara din profitul impozabil, în cota de 20% din valoarea investitiilor în constructii sau a reabilitarilor de constructii, infrastructura interna si de conexiune la reteaua publica de utilitati, tinând seama de prevederile legale în vigoare privind clasificarea si duratele normate de utilizare a mijloacelor fixe amortizabile. Contribuabilii care beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (12) nu pot beneficia de facilitatile prevazute în prezentul alineat.
(14) Cheltuielile aferente localizarii, explorarii, dezvoltarii sau oricarei activitati pregatitoare pentru exploatarea resurselor naturale se recupereaza în rate egale pe o perioada de 5 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile. Cheltuielile aferente achizitionarii oricarui drept de exploatare a resurselor naturale se recupereaza pe masura ce resursele naturale sunt exploatate, proportional cu valoarea recuperata raportata la valoarea totala estimata a resurselor.
(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua în calcul amortizarea contabila. Câstigurile sau pierderile rezultate din vânzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabila evidentiata în sold la data de 31 decembrie 2003, amortizarea se calculeaza în baza valorii ramase neamortizata, pe durata normala de utilizare ramasa, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pâna la aceasta data.
(16) Contribuabilii care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale, precum si înfiintarii si functionarii cabinetelor medicale, pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii în functiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.
(17) În cazul unei imobilizari corporale care la data intrarii în patrimoniu are o valoare fiscala mai mica decât limita stabilita prin hotarâre a Guvernului, contribuabilul poate opta pentru deducerea cheltuielilor aferente imobilizarii sau pentru recuperarea acestor cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.
(18) Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii de containere sau ambalaje, care circula între contribuabil si clienti, se recupereaza prin deduceri de amortizare, prin metoda liniara, pe durata normala de utilizare stabilita de contribuabilul care îsi mentine dreptul de proprietate asupra containerelor sau a ambalajelor.
(19) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele privind clasificatia si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.
(20) Abrogat.
(21) Pentru titularii de acorduri petroliere si subcontractantii acestora, care desfasoara operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apa de peste 100 metri, se calculeaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente operatiunilor petroliere, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100%, în functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile aferente investitiilor în curs, imobilizarilor corporale si necorporale efectuate pentru operatiunile petroliere vor fi reflectate în contabilitate atât în lei, cât si în euro; aceste cheltuieli, înregistrate în contabilitate în lei, vor fi reevaluate la sfârsitul fiecarui exercitiu financiar pe baza valorilor înregistrate în contabilitate în euro, la cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Nationala a României pentru ultima zi a fiecarui exercitiu financiar.
(22) Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica la calculul profitului impozabil, cu exceptia prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) si ale art. 8 din aceeasi lege.
__________
Lit. a) de la alin. (2) a fost modificata prin liniuta 2 din Rectificarea publicata în MOf. nr. 112 din 06.02.2004.
– Alin. (12) a fost modificat prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Alin. (20) a fost abrogat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. b) de la alin. (2) a fost modificata prin art. I, pct. 20 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (5) a fost abrogat prin art. I, pct. 21 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (7) a fost modificat prin art. I, pct. 22 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. a) de la alin. (9) a fost modificata prin art. I, pct. 23 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (10) a fost modificat prin art. I, pct. 24 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (15) a fost modificat prin art. I, pct. 25 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (17) a fost modificat prin art. I, pct. 26 din O.U.G. nr. 109/2009.

Contracte de leasing

Art. 25. – (1) În cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, în timp ce în cazul leasingului operational, locatorul are aceasta calitate.
Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de catre utilizator, în cazul leasingului financiar, si de catre locator, în cazul leasingului operational, cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 24.
(2) În cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda, iar în cazul leasingului operational locatarul deduce chiria (rata de leasing).

Pierderi fiscale

Art. 26. – (1) Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute în urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrarii acestora.
(2) Pierderea fiscala înregistrata de contribuabilii care îsi înceteaza existenta prin divizare sau fuziune nu se recupereaza de catre contribuabilii nou-înfiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite, dupa caz.
(3) În cazul persoanelor juridice straine, prevederile alin. (1) se aplica luându-se în considerare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent în România.
(4) Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta prevederilor alin. (1), respectiv alin. (5), de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa între data înregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, dupa caz.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pierderea fiscala anuala realizata începând cu anul 2009, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute în urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrarii acestora.
__________
Alin. (4) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 91/2008.
– Alin. (5) a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 91/2008.

Reorganizari, lichidari si alte transferuri de active
si titluri de participare

Art. 27. – (1) În cazul contributiilor cu active la capitalul unei persoane juridice în schimbul unor titluri de participare la aceasta persoana juridica se aplica urmatoarele reguli:
a) contributiile nu sunt transferuri impozabile în întelesul prevederilor prezentului titlu;
b) valoarea fiscala a activelor primite de persoana juridica este egala cu valoarea fiscala a acelor active la persoana care contribuie cu activul;
c) valoarea fiscala a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egala cu valoarea fiscala a activelor aduse drept contributie de catre persoana respectiva.
(2) Distribuirea de active de catre o persoana juridica româna catre participantii sai, fie sub forma de dividend, fie ca urmare a operatiunii de lichidare, se trateaza ca transfer impozabil, exceptându-se cazurile prevazute la alin. (3).
(3) Prevederile prezentului articol se aplica urmatoarelor operatiuni de reorganizare, daca acestea nu au ca principal obiectiv evaziunea fiscala sau evitarea platii impozitelor:
a) fuziunea între doua sau mai multe persoane juridice române, în cazul în care participantii la oricare persoana juridica care fuzioneaza primesc titluri de participare la persoana juridica succesoare;
b) divizarea unei persoane juridice române în doua sau mai multe persoane juridice române, în cazul în care participantii la persoana juridica initiala beneficiaza de o distribuire proportionala a titlurilor de participare la persoanele juridice succesoare;
c) achizitionarea de catre o persoana juridica româna a tuturor activelor si pafsivelor apartinând uneia sau mai multor activitati economice ale altei persoane juridice române, numai în schimbul unor titluri de participare;
d) achizitionarea de catre o persoana juridica româna a minimum 50% din titlurile de participare la alta persoana juridica româna, în schimbul unor titluri de participare la persoana juridica achizitoare si, daca este cazul, a unei plati în numerar care nu depaseste 10% din valoarea nominala a titlurilor de participare emise în schimb.
(4) În cazul operatiunilor de reorganizare prevazute la alin. (3) se aplica urmatoarele reguli:
a) transferul activelor si pasivelor nu se trateaza ca un transfer impozabil în întelesul prezentului titlu;
b) schimbul unor titluri de participare detinute la o persoana juridica româna cu titluri de participare la o alta persoana juridica româna nu se trateaza ca transfer impozabil în întelesul prezentului titlu si al titlului III;
c) distribuirea de titluri de participare în legatura cu divizarea unei persoane juridice române nu se trateaza ca dividend;
d) valoarea fiscala a unui activ sau pasiv, asa cum este prevazut la lit. a), este egala, pentru persoana care primeste un astfel de activ, cu valoarea fiscala pe care respectivul activ a avut-o la persoana care l-a transferat;
e) amortizarea fiscala pentru orice activ prevazut la lit. a) se determina în continuare în conformitate cu regulile prevazute la art. 24, care s-ar fi aplicat de persoana care a transferat activul, daca transferul nu ar fi avut loc;
f) transferul unui provizion sau al unei rezerve nu se considera o reducere sau anulare a provizionului sau rezervei, potrivit art. 22 alin. (5), daca un alt contribuabil le preia si le mentine la valoarea avuta înainte de transfer;
g) valoarea fiscala a titlurilor de participare prevazute la lit. b), care sunt primite de o persoana, trebuie sa fie egala cu valoarea fiscala a titlurilor de participare care sunt transferate de catre aceasta persoana;
h) valoarea fiscala a titlurilor de participare prevazute la lit. c), care au fost detinute înainte de a fi distribuite, se aloca între aceste titluri de participare si titlurile de participare distribuite, proportional cu pretul de piata al titlurilor de participare, imediat dupa distribuire.
(5) Daca o persoana juridica româna detine minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare la o alta persoana juridica româna care transfera active si pasive catre prima persoana juridica, printr-o operatiune prevazuta la alin. (3), anularea acestor titluri de participare nu se considera transfer impozabil.
(6) Abrogat.
(7) În întelesul prezentului articol, valoarea fiscala a unui activ, a unui pasiv sau a unui titlu de participare este valoarea utilizata pentru calculul amortizarii si al câstigului sau pierderii, în întelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit.
__________
Alin. (5) a fost modificat prin art. I pct. 19 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (6) a fost abrogat prin art. I pct. 20 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. a) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I, pct. 27 din O.U.G. nr. 109/2009.

Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor,
divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni
între societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene

Art. 271. – (1) Prevederile prezentului articol se aplica dupa data aderarii României la Uniunea Europeana.
(2) Prevederile prezentului articol se aplica:
a) operatiunilor de fuziune, divizare, divizare partiala, transferurilor de active si schimburilor de actiuni în care sunt implicate societati din doua sau mai multe state membre;
b) transferului sediului social al unei societati europene din România în alt stat membru, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene (SE), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene (SCE).
(3) În sensul prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. fuziune – operatiunea prin care:
a) una sau mai multe societati, în momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, îsi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre o alta societate existenta, în schimbul emiterii catre participantii lor a titlurilor de participare reprezentând capitalul celeilalte societati si, daca este cazul, al platii în numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective;
b) doua sau mai multe societati, în momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, îsi transfera totalitatea activelor si pasivelor unei alte societati care se înfiinteaza, în schimbul emiterii catre participantii lor a unor titluri de participare reprezentând capitalul noii societati si, daca este cazul, a platii în numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective;
c) o societate, în momentul dizolvarii fara lichidare, îsi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre societatea care detine toate titlurile de participare ce reprezinta capitalul sau;
2. divizare – operatiunea prin care o societate, în momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, îsi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre doua sau mai multe societati existente ori nou-înfiintate, în schimbul emiterii catre participantii sai, pe baza de proportionalitate, de titluri de participare reprezentând capitalul societatilor beneficiare si, daca este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;
3. divizare partiala – operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, una sau mai multe ramuri de activitate, catre una sau mai multe societati existente ori nouînfiin tate, lasând cel putin o ramura de activitate în compania cedenta, în schimbul emiterii catre participantii sai, pe baza de proportionalitate, titlurile de participare reprezentând capitalul societatilor beneficiare si, daca este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;
4. active si pasive transferate – activele si pasivele societatii cedente care, în urma fuziunii, divizarii sau divizarii partiale, sunt integrate unui sediu permanent al societatii beneficiare, situat în statul membru al societatii cedente, si care contribuie la generarea profiturilor sau pierderilor luate în calcul la stabilirea bazei de impozitare;
5. transfer de active – operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activitatii sale catre alta societate, în schimbul transferarii titlurilor de participare reprezentând capitalul societatii beneficiare;
6. schimb de actiuni – operatiunea prin care o societate dobândeste o participatie în capitalul altei societati în asa fel încât dobândeste majoritatea drepturilor de vot sau majoritatea titlurilor de participare în societatea respectiva, în schimbul emiterii catre participantii acesteia din urma, în schimbul titlurilor lor, a titlurilor reprezentând capitalul societatii initiale si, daca este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor emise ca valoare de schimb;
7. societate cedenta – societatea care îsi transfera activele si pasivele ori care transfera totalitatea sau una ori mai multe dintre ramurile activitatii sale;
8. societate beneficiara – societatea care primeste activele si pasivele sau totalitatea ori una sau mai multe dintre ramurile de activitate ale societatii cedente;
9. societate achizitionata – societatea în care alta societate detine o participatie, în urma unui schimb de titluri de participare;
10. societate achizitoare – societatea care achizitioneaza o participatie, din actiunile unei societati, în urma unui schimb de titluri de participare;
11. ramura de activitate – totalitatea activului si pasivului unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o activitate independenta, adica o entitate capabila sa functioneze prin propriile mijloace;
12. societate dintr-un stat membru – orice societate care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are una dintre formele de organizare prezentate în anexa care face parte integranta din prezentul titlu;
b) în conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, este considerata ca avându-si sediul fiscal în statul membru si, în temeiul conventiei încheiate cu un stat tert privind evitarea dublei impuneri, nu se considera ca are sediul fiscal în afara Uniunii Europene;
c) plateste impozit pe profit sau un impozit similar impozitului pe profit, fara posibilitatea unei optiuni ori exceptari;
13. transferul sediului social înseamna o operatiune prin care o societate europeana sau o societate cooperativa europeana, fara sa se lichideze ori fara sa creeze o societate noua, îsi transfera sediul social din România într-un alt stat membru.
(4) Operatiunile de fuziune sau de divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala.
(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica numai daca compania beneficiara calculeaza amortizarea si orice câstig sau pierdere, aferente activelor si pasivelor transferate, în concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate companiei cedente daca fuziunea, divizarea sau divizarea partiala nu ar fi avut loc.
(6) În cazul în care provizioanele sau rezervele constituite au fost anterior deduse din baza impozabila de catre societatea cedenta si nu provin de la sediile permanente din strainatate, aceste provizioane sau rezerve pot fi preluate, în aceleasi conditii de deducere, de catre sediul permanent al societatii beneficiare situat în România, societatea beneficiara asumându-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente.
(7) Referitor la operatiunile mentionate la alin. (2), în situatia în care societatea cedenta înregistreaza pierdere fiscala, determinata potrivit prezentului titlu, aceasta nu se recupereaza de catre sediul permanent al societatii beneficiare situat în România.
(8) Atunci când o societate beneficiara detine o participatie la capitalul societatii cedente, veniturile societatii beneficiare provenite din anularea participatiei sale nu se impoziteaza în cazul în care participatia societatii beneficiare la capitalul societatii cedente este mai mare de 15%, respectiv 10%, începând cu data de 1 ianuarie 2009.
(9) În cazul schimbului de actiuni se aplica urmatoarele:
a) atribuirea, în cazul fuziunii, divizarii sau al unui schimb de actiuni, a titlurilor de participare reprezentând capitalul societatii beneficiare ori achizitoare unui participant al societatii cedente sau achizitionate, în schimbul unor titluri reprezentând capitalul acestei societati, nu reprezinta transferuri impozabile potrivit prezentului titlu si titlului III;
b) atribuirea, în cazul divizarii partiale, a titlurilor de participare ale societatii cedente, reprezentând capitalul societatii beneficiare, nu reprezinta transferuri impozabile potrivit prezentului titlu si titlului III;
c) dispozitiile lit. a) se aplica numai daca actionarul nu atribuie titlurilor de participare primite o valoare fiscala mai mare decât valoarea pe care acestea o aveau înainte de fuziune, divizare sau schimb de actiuni;
d) dispozitiile lit. b) se aplica numai daca actionarul nu atribuie titlurilor de participare primite si celor detinute în compania cedenta o valoare fiscala mai mare decât valoarea titlurilor detinute la societatea cedenta înainte de divizarea partiala;
e) profitul sau venitul provenit din cesionarea ulterioara a titlurilor de participare se impoziteaza potrivit prevederilor prezentului titlu sau ale titlului III, dupa caz;
f) expresia valoare fiscala reprezinta valoarea ce este utilizata pentru calcularea veniturilor sau pierderilor, în scopul determinarii venitului impozabil ori aportului de capital al unui participant al societatii;
(10) Dispozitiile alin. (4)-(9) se aplica si transferului de active.
(101) În cazul în care activele si pasivele societatii cedente din România transferate într-o operatiune de fuziune, divizare, divizare partiala sau transfer de active includ si activele si pasivele unui sediu permanent situat într-un alt stat membru, inclusiv în statul membru în care este rezidenta societatea beneficiara, dreptul de impozitare a sediului permanent respectiv revine statului membru în care este situata societatea beneficiara.
(102) Reguli aplicabile în cazul transferului sediului social al unei societati europene sau al unei societati cooperative europene:
a) atunci când o societate europeana sau o societate cooperativa europeana transfera sediul social din România într-un alt stat membru, acest transfer al sediului social nu reprezinta transfer impozabil pentru plusvaloarea calculata ca diferenta între pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala, pentru acele active si pasive ale societatii europene ori societatii cooperative europene, care ramân efectiv integrate unui sediu permanent al societatii europene sau al societatii cooperative europene în România si care contribuie la generarea profitului ori pierderii luate în calcul din punct de vedere fiscal;
b) transferul este neimpozabil numai daca societatile europene sau societatile cooperative europene calculeaza amortizarea si orice câstiguri sau pierderi aferente activelor si pasivelor care ramân efectiv integrate unui sediu permanent ca si cum transferul sediului social nu ar fi avut loc;
c) provizioanele sau rezervele care anterior transferului sediului social au fost deduse din baza impozabila de catre societatile europene ori societatile cooperative europene si care nu provin de la sediile permanente din strainatate pot fi preluate, în aceleasi conditii de deducere, de catre sediul permanent din România al societatii europene sau al societatii cooperative europene;
d) referitor la operatiunile mentionate la alin. (2) lit. b), în situatia în care o societate europeana sau o societate cooperativa europeana înregistreaza pierdere fiscala, determinata potrivit prezentului titlu, aceasta nu se recupereaza de catre sediul permanent al societatii europene sau al societatii cooperative europene situat în România;
e) transferul sediului social al societatilor europene sau al societatilor cooperative europene nu trebuie sa dea nastere impozitarii venitului, profitului sau plusvalorii actionarilor.
(11) Prevederile prezentului articol nu se aplica atunci când fuziunea, divizarea, divizarea partiala, transferul de active sau schimbul de actiuni:
a) are ca obiectiv principal sau ca unul dintre principalele obiective frauda si evaziunea fiscala. Faptul ca una dintre operatiunile prevazute la alin. (2) nu este îndeplinita din motive economice valabile, cum ar fi restructurarea sau rationalizarea activitatilor societatilor participante la operatiune, poate constitui o prezumtie ca operatiunea are ca obiectiv principal sau ca unul dintre obiectivele principale frauda si evaziunea fiscala;
b) are drept efect faptul ca o societate, implicata sau nu în operatiune, nu mai îndeplineste conditiile necesare reprezentarii angajatilor în organele de conducere ale societatii, în conformitate cu acordurile în vigoare înainte de operatiunea respectiva. Aceasta prevedere se aplica în masura în care în societatile la care face referire prezentul articol nu se aplica dispozitiile comunitare care contin norme echivalente privind reprezentarea angajatilor în organele de conducere ale societatii.
(12) Dispozitiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 90/434/CEE privind impunerea fuziunilor, divizarilor si transferului activelor si schimburilor de valori mobiliare între companii ale unor state membre diferite, amendata prin Directiva 2005/19/CE.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 21 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (2) a fost modificat prin art. I, pct. 28 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Pct. 13 de la alin. (3) a fost introdus prin art. I, pct. 29 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (101) si (102) au fost introduse prin art. I, pct. 30 din O.U.G. nr. 109/2009.

Asocieri fara personalitate juridica

Art. 28. – (1) În cazul unei asocieri fara personalitate juridica, veniturile si cheltuielile înregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare în asociere.
(2) Orice asociere fara personalitate juridica dintre persoane juridice straine, care îsi desfasoara activitatea în România, trebuie sa desemneze una din parti care sa îndeplineasca obligatiile ce îi revin fiecarui asociat potrivit prezentului titlu. Persoana desemnata este responsabila pentru:
a) înregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta, înainte ca aceasta sa înceapa sa desfasoare activitate;
b) conducerea evidentelor contabile ale asocierii;
c) plata impozitului în numele asociatilor, conform art. 34 alin. (1);
d) depunerea unei declaratii fiscale trimestriale la autoritatea fiscala competenta, care sa contina informatii cu privire la partea din veniturile si cheltuielile asocierii care este atribuibila fiecarui asociat, precum si impozitul care a fost platit la buget în numele fiecarui asociat;
e) furnizarea de informatii în scris, catre fiecare asociat, cu privire la partea din veniturile si cheltuielile asocierii care îi este atribuibila acestuia, precum si la impozitul care a fost platit la buget în numele acestui asociat.
(3) Într-o asociere fara personalitate juridica între doua sau mai multe persoane juridice române, veniturile si cheltuielile înregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare din asociere.
(4) Într-o asociere fara personalitate juridica cu o persoana juridica straina si/sau cu persoane fizice nerezidente, precum si cu persoane fizice române, persoana juridica româna trebuie sa îndeplineasca obligatiile ce îi revin fiecarui asociat, potrivit prezentului titlu.
__________
Alin. (3) a fost modificat prin art. I pct. 22 din O.G. nr. 83/2004.
– Alin. (4) a fost introdus prin art. I pct. 23 din O.G. nr. 83/2004.

Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul
în România, înfiintate potrivit legislatiei europene

Art. 281. – Prevederile referitoare la persoana juridica româna ale art. 13 lit. d) si e), art. 14 lit. d) si e), art. 20 lit. a), art. 201 alin. (1)-(3), art. 23 alin. (7), art. 27 alin. (2)-(5), art. 28 alin. (3) si (4), art. 30 alin. (1), (11), (3) si (4), art. 31 alin. (1) si (3), precum si ale art. 36 se aplica, în aceleasi conditii si situatii, si persoanelor juridice cu sediul în România, înfiintate potrivit legislatiei europene.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 31 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL III
Aspecte fiscale internationale

Veniturile unui sediu permanent

Art. 29. – (1) Persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent în România au obligatia de a plati impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este atribuibil sediului permanent.
(2) Profitul impozabil se determina în conformitate cu regulile stabilite în cap. II al prezentului titlu, în urmatoarele conditii:
a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se includ în veniturile impozabile;
b) numai cheltuielile efectuate în scopul obtinerii acestor venituri se includ în cheltuielile deductibile.
(3) Profitul impozabil al sediului permanent se determina prin tratarea acestuia ca persoana separata si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea pretului de piata al unui transfer facut între persoana juridica straina si sediul sau permanent. Atunci când sediul permanent nu detine o factura pentru cheltuielile alocate lui de catre sediul sau principal, celelalte documente justificative trebuie sa includa dovezi privind suportarea efectiva a costurilor si alocarea rezonabila a acestor costuri catre sediul permanent utilizând regulile preturilor de transfer.
(4) Înainte de a desfasura activitate printr-un sediu permanent în România, reprezentantul legal al persoanei juridice straine prevazute la alin. (1) trebuie sa înregistreze sediul permanent la autoritatea fiscala competenta.
__________
Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 24 din O.G. nr. 83/2004.
– Alin. (3) a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 83/2004.

Venituri obtinute de persoanele juridice straine din proprietati
imobiliare si din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare

Art. 30. – (1) Persoanele juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare situate în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica româna au obligatia de a plati impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri.
(11) În perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impoziteaza profitul obtinut de persoanele juridice straine din tranzactionarea pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a titlurilor de participare detinute la o persoana juridica româna.
(2) Veniturile din proprietatile imobiliare situate în România includ urmatoarele:
a) veniturile din închirierea sau cedarea folosintei proprietatii imobiliare situate în România;
b) câstigul din vânzarea-cesionarea drepturilor de proprietate sau al oricaror drepturi legate de proprietatea imobiliara situata în România;
c) câstigul din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica, daca minimum 50% din valoarea mijloacelor fixe ale persoanei juridice sunt, fie direct, fie prin intermediul mai multor persoane juridice, proprietati imobiliare situate în România;
d) veniturile obtinute din exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv câstigul din vânzarea-cesionarea oricarui drept aferent acestor resurse naturale.
(3) Orice persoana juridica straina care obtine venituri dintr-o proprietate imobiliara situata în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica româna are obligatia de a plati impozit pe profit, potrivit art. 34, si de a depune declaratii de impozit pe profit, potrivit art. 35. Orice persoana juridica straina poate desemna un reprezentant fiscal pentru a îndeplini aceste obligatii.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), în cazul veniturilor prevazute la alin. (1) obtinute de persoanele juridice straine, obligatia de a calcula, retine, declara si vira impozitul pe profit revine cumparatorului atunci când cumparatorul este o persoana juridica româna sau o persoana juridica straina care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzactiei.
(5) Abrogat.
(6) Prevederile art. 119 se aplica oricarei persoane care are obligatia sa retina impozit, în conformitate cu prezentul articol.
__________
Alin. (5) a fost abrogat prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Alin. (11) a fost introdus prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 127/2008.
– Alin. (4) a fost modificat prin art. I, pct. 32 din O.U.G. nr. 109/2009.

Credit fiscal

Art. 31. – (1) Daca o persoana juridica româna obtine venituri dintr-un stat strain prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa si veniturile sunt impozitate atât în România cât si în statul strain, atunci impozitul platit catre statul strain, fie direct, fie indirect prin retinerea si virarea de o alta persoana, se deduce din impozitul pe profit ce se determina potrivit prevederilor prezentului titlu.
(2) Deducerea pentru impozitele platite catre un stat strain într-un an fiscal nu poate depasi impozitul pe profit, calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevazute la art. 17 alin. (1) la profitul impozabil obtinut în statul strain, determinat în conformitate cu regulile prevazute în prezentul titlu sau la venitul obtinut din statul strain.
(3) Impozitul platit unui stat strain este dedus, numai daca persoana juridica româna prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit statului strain.
(4) Abrogat.
(5) Abrogat.
__________
Alin. (4) si (5) au fost abrogate prin art. I pct. 26 din O.G. nr. 83/2004.

Pierderi fiscale externe

Art. 32. – (1) Orice pierdere realizata printr-un sediu permanent din strainatate este deductibila doar din veniturile obtinute din strainatate.
(2) Pierderile realizate printr-un sediu permanent din strainatate se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se reporteaza si se recupereaza în urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.

CAPITOLUL IV
Reguli speciale aplicabile vânzarii-cesionarii proprietatilor
imobiliare si titlurilor de participare
__________
Capitolul IV a fost abrogat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.

Reguli speciale aplicabile vânzarii-cesionarii proprietatilor
imobiliare si titlurilor de participare

Art. 33. – Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat, ca urmare a abrogarii capitolului din care face parte, art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.

CAPITOLUL V
Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

Plata impozitului

Art. 34. – (1) Plata impozitului se face astfel:
a) contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice române, si sucursalele din România ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate. Termenul pâna la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. 35 alin. (1);
b) contribuabilii, altii decât cei prevazuti la lit. a), au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial pâna la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, daca în prezentul articol nu se prevede altfel. Începând cu anul 2010, acesti contribuabili urmeaza sa aplice sistemul platilor anticipate prevazut pentru contribuabilii mentionati la lit. a).
(2) În cazul asocierilor fara personalitate juridica, impozitul datorat de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) si retinut de catre persoana juridica responsabila se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra partii din profiturile asocierii, care este atribuibila fiecarui asociat. Persoana responsabila are obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se distribuie rezultatul asocierii.
(3) Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. d) au obligatia de a declara si plati impozit pe profit trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.
(4) Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pâna la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
(5) Contribuabilii care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pâna la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
(6) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) au obligatia de a declara si efectua trimestrial plati anticipate, în contul impozitului pe profit anual, în suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fara a lua în calcul platile anticipate efectuate în acel an.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevazuti la alin. (1) nou-înfiintati efectueaza plati anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei transe de venituri totale, prevazuta la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzator pentru perioada impozabila respectiva.
(8) În cazul contribuabililor care în anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculeaza si se efectueaza platile anticipate nu mai beneficiaza de facilitatile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul si impozitul pe profit scutit.
(9) Declararea, regularizarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal 2006, în cazul contribuabililor prevazuti la alin. (1) lit. a), se efectueaza pâna la data de 31 martie 2007.
(10) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b) platesc pentru ultimul trimestru o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, urmând ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pâna la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 35 alin. (1).
(11) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b), care definitiveaza pâna la data de 25 februarie închiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, pâna la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator.
(12) Persoanele juridice care înceteaza sa existe în cursul anului fiscal au obligatia sa depuna, prin exceptie de la prevederile art. 35 alin. (1), declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pâna la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului.
(13) Obligatiile fiscale reglementate de prezentul titlu sunt venituri ale bugetului de stat. Impozitul pe profit datorat pentru anul 2006 de catre regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si de catre societatile comerciale în care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari se declara, se regularizeaza si se plateste la bugetele locale respective, pâna la data de 31 martie 2007. Dobânzile/majorarile de întârziere si amenzile înregistrate de catre regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si de catre societatile comerciale în care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari se datoreaza si se platesc potrivit legii.
(131) Prin exceptie de la prevederile alin. (13), impozitul pe profit, dobânzile/majorarile de întârziere si amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si cele datorate de societatile comerciale în care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari, care realizeaza proiecte cu asistenta financiara din partea Uniunii Europene sau a altor organisme internationale, în baza unor acorduri/contracte de împrumut ratificate, respectiv aprobate prin acte normative, sunt venituri ale bugetelor locale respective pâna la sfârsitul anului fiscal în care se încheie proiectul care face obiectul acordului/contractului de împrumut.
(14) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), indicele de inflatie necesar pentru actualizarea platilor anticipate se comunica, prin ordin al ministrului finantelor publice, pâna la data de 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectueaza platile anticipate.
(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b) aplica urmatoarele reguli:
a) pentru trimestrul al II-lea se compara impozitul pe profit datorat la sfârsitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzator pentru perioada 1 mai-30 iunie 2009, prin împartirea impozitului minim anual la 12 luni si înmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective;
b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe profit datorat la sfârsitul fiecarui trimestru cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzator pentru trimestrul respectiv, prin împartirea impozitului minim anual la 12 luni si înmultirea cu numarul de luni aferent trimestrului respectiv.
(16) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) efectueaza în continuare platile anticipate în contul impozitului pe profit stabilite conform prezentului articol.
(17) În situatia în care contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) au înregistrat în anul 2008 pierdere fiscala, acestia efectueaza plati anticipate în contul impozitului pe profit în suma de o patrime din impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3).
(18) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) si alin. (5), pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplica prevederile art. 18 alin. (2) prin compararea impozitului pe profit datorat la sfârsitul anului fiscal cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3).
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (131) a fost introdus prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 110/2006.
– Lit. b) de la alin. (1) si alin. (7) au fost modificate prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (7) si (8) au fost modificate prin art. 32, pct. 5 din O.U.G. nr. 34/2009.
– Alin. (15), (16), (17) si (18) au fost introduse prin art. 32, pct. 6 din O.U.G. nr. 34/2009.
– Alin. (4) si (5) au fost modificate prin art. I, pct. 33 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (11) a fost modificat prin art. I, pct. 34 din O.U.G. nr. 109/2009.

Depunerea declaratiilor de impozit pe profit

Art. 35. – (1) Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pâna la data de 25 aprilie inclusiv a anului urmator, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (4), (5), (11), care depun declaratia anuala de impozit pe profit pâna la termenele prevazute în cadrul acestor alineate.
(2) Abrogat.
(3) Contribuabilii sunt raspunzatori pentru calculul impozitului pe profit.
__________
Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 23 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (2) a fost abrogat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 35 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL VI
Retinerea impozitului pe dividende

Declararea si retinerea impozitului pe dividende

Art. 36. – (1) O persoana juridica româna care plateste dividende catre o persoana juridica româna are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende, retinut catre bugetul de stat, astfel cum se prevede în prezentul articol.
(2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut platit catre o persoana juridica româna.
(3) Impozitul pe dividende care trebuie retinut se declara si se plateste la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care se plateste dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost platite pâna la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pâna la data de 25 ianuarie a anului urmator.
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica în cazul dividendelor platite de o persoana juridica româna unei alte persoane juridice române, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data platii dividendelor, pe o perioada de 2 ani împliniti pâna la data platii acestora. Prevederile prezentului alineat se aplica dupa data aderarii României la Uniunea Europeana.
(5) Cota de impozit pe dividende prevazuta la alin. (2) se aplica si asupra sumelor distribuite fondurilor deschise de investitii.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 24 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (3) a fost modificat prin art. I, pct. 36 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

Pierderi fiscale din perioadele de scutire

Art. 37. – Orice pierdere fiscala neta care apare în perioada în care contribuabilul a fost scutit de impozitul pe profit poate fi recuperata din profiturile impozabile viitoare, potrivit art. 26. Pierderea fiscala neta este diferenta dintre pierderile fiscale totale pe perioada de scutire si profitul impozabil total în aceeasi perioada.

Dispozitii tranzitorii

Art. 38. – (1) În cazul persoanelor juridice care au obtinut, înainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor în zona defavorizata, scutirea de impozit pe profitul aferent investitiilor noi se aplica în continuare pe perioada existentei zonei defavorizate.
(2) Contribuabilii care au efectuat cheltuieli cu investitii înainte de 1 iulie 2002, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza în unele localitati din Muntii Apuseni si în Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”, republicata, cu modificarile ulterioare, si care continua investitiile conform ordonantei mentionate, beneficiaza în continuare de deducerea din profitul impozabil a cheltuielilor distinct evidentiate, facute cu investitiile respective, fara a depasi data de 31 decembrie 2006.
(3) Contribuabilii care îsi desfasoara activitatea în zona libera pe baza de licenta si care pâna la data de 1 iulie 2002 au realizat investitii în zona libera, în active corporale amortizabile utilizate în industria prelucratoare, în valoare de cel putin 1.000.000 dolari S.U.A., beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit, în continuare, pâna la data de 31 decembrie 2006. Dispozitiile prezentului alineat nu se mai aplica în situatia în care survin modificari în structura actionariatului contribuabilului. În întelesul prezentului alineat, modificare de actionariat în cazul societatilor cotate se considera a fi o modificare a actionariatului în proportie de mai mult de 25% din numarul actiunilor, pe parcursul unui an calendaristic.
(4) Cu exceptia prevederilor alin. (3), contribuabilii care obtin venituri din activitati desfasurate pe baza de licenta într-o zona libera au obligatia de a plati impozit pe profit în cota de 5% pentru profitul impozabil care corespunde acestor venituri, pâna la data de 31 decembrie 2004.
(5) Contribuabilii care beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (1)-(4) nu pot beneficia de amortizarea accelerata sau de deducerea prevazuta la art. 24 alin. (12).
(6) Unitatile protejate destinate persoanelor cu handicap, definite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare, sunt scutite de la plata impozitului pe profit daca minimum 75% din sumele obtinute prin scutire se reinvestesc în vederea achizitiei de echipament tehnologic, masini, utilaje, instalatii si/sau pentru amenajarea locurilor de munca protejate. Scutirea de la plata impozitului pe profit se aplica pâna la data de 31 decembrie 2006.
(7) Contribuabilii direct implicati în productia de filme cinematografice, înscrisi ca atare în Registrul cinematografic, beneficiaza, pâna la data de 31 decembrie 2006, de:
a) scutirea de la plata impozitului pe profit a cotei-parti din profitul brut reinvestit în domeniul cinematografiei;
b) reducerea impozitului pe profit în proportie de 20%, în cazul în care se creeaza noi locuri de munca si se asigura cresterea numarului scriptic de angajati, cu cel putin 10% fata de anul financiar precedent.
(8) Societatea Nationala “Nuclearelectrica” – S.A. beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit pâna la data de 31 decembrie 2010, în conditiile în care profitul este utilizat exclusiv pentru finantarea lucrarilor de investitii la obiectivul Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda-Unitatea 2, potrivit legii.
(9) Societatea Comerciala ?Automobile Dacia? – S.A. beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit pâna la data de 31 decembrie 2006.
(10) Societatea Comerciala ?Sidex? – S.A. beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit pâna la data de 31 decembrie 2004.
(11) Compania Nationala “Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni” – S.A. beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit pâna la data de 31 decembrie 2006.
(12) La calculul profitului impozabil, urmatoarele venituri sunt neimpozabile pâna la data de 31 decembrie 2006:
a) veniturile realizate din activitatile desfasurate pentru obiectivul Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda-Unitatea 2, pâna la punerea în functiune a acestuia;
b) veniturile realizate din aplicarea unei inventii brevetate în România, inclusiv din fabricarea produsului sau aplicarea procesului, pe o perioada de 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data începerii aplicarii si cuprinsi în perioada de valabilitate a brevetului, potrivit legii;
c) veniturile realizate din practicarea apiculturii.
(13) Pentru investitiile directe cu impact semnificativ în economie, realizate pâna la data de 31 decembrie 2006, potrivit legii, contribuabilii pot deduce o cota suplimentara de 20% din valoarea acestora. Deducerea se calculeaza în luna în care se realizeaza investitia. În situatia în care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit dispozitiilor art. 26. Pentru investitiile realizate se poate calcula amortizare accelerata, cu exceptia investitiilor în cladiri. Contribuabilii care beneficiaza de facilitatile prevazute la prezentul alineat nu pot aplica prevederile art. 24 alin. (12).
(14) Facilitatile fiscale privind impozitul pe profit din actele normative mentionate în prezentul articol, precum si cele care decurg din alte acte normative date în aplicarea acestora ramân în vigoare pâna la termenele si în conditiile stipulate de acestea.
__________
– Alin. (3) si (9) au fost modificate prin art. I pct. 30 din O.G. nr. 83/2004.
– Alin. (1) si (11) au fost modificate prin art. I pct. 301 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004.
– Alin. (10) a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 123/2004.

ANEXA
__________
Anexa a fost introdusa prin art. I pct. 25 din Legea nr. 343/2006.

LISTA SOCIETATILOR
la care se face referire în art. 271 alin. (3) pct. 12 lit. a)

a) societatile înfiintate în baza Reglementarii Consiliului nr. 2.157/2001/CE, din 8 octombrie 2001, privind statutul societatii europene (SE) si a Directivei 2001/86/CE a Consiliului, din 8 octombrie 2001, de completare a Statutului societatii europene în ceea ce priveste implicarea lucratorilor si asociatiile cooperatiste înfiintate în baza Reglementarii Consiliului (CE) nr. 1.435/2003, din 22 iulie 2003, privind Statutul Societatii Cooperative Europene (SCE) si a Directivei Consiliului 2003/72/CE, din 22 iulie 2003, de completare a Statutului Societatii Cooperative Europene cu privire la implicarea angajatilor;
b) societatile înfiintate în baza legii belgiene, cunoscute ca ‘societe anonyme’/’naamloze vennootschap’, ‘societe en commandite par actions’/’commanditaire vennootschap op aandelen’, ‘societe privee a responsabilite limitee’/’besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘societe cooperative a responsabilite limitee’/’cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘societe cooperative a responsabilite illimitee’/’cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid’, ‘societe en nom collectif’/’vennootschap onder firma’, ‘societe en commandite simple’/’gewone commanditaire vennootschap’, întreprinderi publice ce au adoptat una dintre formele juridice mentionate mai sus, si alte societati constituite conform legii belgiene, supuse impozitului pe profit belgian;
c) societatile înfiintate în baza legislatiei cehe, cunoscute ca ‘akciova spolecnost’, ‘spolecnost s rucenim omezenym’;
d) societatile înfiintate în baza legii daneze, cunoscute ca ‘aktieselskab’ si ‘anpartsselskab’; alte societati supuse impozitarii conform legii impozitului pe profit, în masura în care venitul lor impozabil este calculat si impozitat în conformitate cu regulile generale ale legislatiei fiscale aplicabile la ‘aktieselskaber’;
e) societatile înfiintate în baza legii germane, cunoscute ca ‘Aktiengesellschaft’, ‘Kommanditgesellschaft auf Aktien’, ‘Gesellschaft mit beschrankter Haftung’, ‘Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit’, ‘Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft’, ‘Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des offentlichen Rechts’, si alte societati constituite conform legii germane, supuse impozitului pe profit german;
f) societatile înfiintate în baza legii estoniene ca ‘taisuhing’, ‘usaldusuhing’, ‘osauhing’, ‘aktsiaselts’, ‘tulundusuhistu’;

h) societatile înfiintate în baza legii spaniole, cunoscute ca ‘sociedad anonima’, ‘sociedad comanditaria por acciones’, ‘sociedad de responsabilidad limitada, organisme de drept public care functioneaza în baza legii private;
i) societatile înfiintate în baza legii franceze, cunoscute ca ‘societe anonyme’, ‘societe en commandite par actions’, ‘societe a responsabilite limitee’, ‘societes par actions simplifiees’, ‘societes d’assurances mutuelles’, ‘caisses d’epargne et de prevoyance’, ‘societes civiles’, care sunt automat supuse impozitului pe profit, ‘cooperatives’, ‘unions de cooperatives’, întreprinderi publice industriale si comerciale si alte societati constituite conform legii franceze, supuse impozitului pe profit francez;
j) societatile înfiintate sau existente în baza legii irlandeze, organisme înfiintate pe baza legii asociatiilor industriale si de aprovizionare, societati de constructii, înfiintate pe baza legii asociatiilor de constructii, si trusturile bancare de economii, înfiintate pe baza legii trusturilor bancare de economii, 1989;
k) societatile înfiintate în baza legii italiene, cunoscute ca ‘societa per azioni’, ‘societa in accomandita per azioni’, ‘societa a responsibilita limitata’, ‘societa cooperative’, ‘societa di mutua assircurazione’, si entitati publice si private a caror activitate este în întregime sau în principal comerciala;

m) societatile înfiintate în baza legii letone, cunoscute ca ‘akciju sabiedriba’, ‘sabiedriba ar ierobezotu atbildibu’;
n) societatile înfiintate în baza legii lituaniene;
o) societatile înfiintate în baza legii statului Luxemburg, cunoscute ca ‘societe anonyme’, ‘societe en commandite par actions’, ‘societe a responsabilite limitee’, ‘societe cooperative’, ‘societe cooperative organisee comme une societe anonyme’, ‘association d’assurances mutuelles’, ‘association d’epargne-pension’, ‘entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres personnes morales de droit public’, si alte societati constituite în baza legii luxemburgheze, supuse impozitului pe profit luxemburghez;
p) societatile înfiintate în baza legii ungare, cunoscute ca ‘kozkereseti tarsasag’, ‘beteti tarsasag’, ‘kozos vallalat’, ‘korlatolt felelo ssegu tarsasag’, ‘reszvenytarsasag’, ‘egyesules’, ‘kozhasznu tarsasag’, ‘szovetkezet’;
q) societatile înfiintate în baza legii malteze, cunoscute ca ‘Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata’, ‘Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f’azzjonijiet’;
r) societatile înfiintate în baza legii olandeze, cunoscute ca ‘naamloze vennnootschap’, ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘Open commanditaire vennootschap’, ‘Cooperatie’, ‘onderlinge waarborgmaatschappij’, ‘Fonds voor gemene rekening’, ‘Vereniging op cooperatieve grondslag’, ‘vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt’, si alte societati constituite în baza legii olandeze si supuse impozitului pe profit olandez;
s) societatile înfiintate în baza legii austriece, cunoscute ca ‘Aktiengesellschaft’, ‘Gesellschaft mit beschrankter Haftung’, ‘Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften’;
s) societatile înfiintate în baza legii poloneze, cunoscute ca ‘spolka akcyjna’, ‘spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia’;
t) societatile comerciale sau societatile de drept civil ce au forma comerciala, precum si alte entitati a caror activitate este de natura comerciala sau industriala, înregistrate potrivit legii portugheze;
t) societatile înfiintate în baza legii slovene, cunoscute ca ‘delniska druzba’, ‘komanditna druzba’, ‘druzba z omejeno odgovornostjo’;
u) societatile înfiintate în baza legislatiei slovace, cunoscute ca ‘akciova spolocnost’, ‘spolocnost’ s rucenim obmedzenym’, ‘komanditna spolocnost’;
v) societatile înfiintate în baza legii finlandeze, cunoscute ca ‘osakeyhtio/aktiebolag’, ‘osuuskunta/andelslag’, ‘saastopankki/sparbank’ and ‘vakuutusyhtio/forsakringsbolag’;
w) societatile înfiintate în baza legii suedeze, cunoscute ca ‘aktiebolag’, ‘forsakringsaktiebolag’, ‘ekonomiska foreningar’, ‘sparbanker’, ‘omsesidiga forsakringsbolag’;
x) societatile înfiintate în baza legii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

TITLUL III
Impozitul pe venit
__________
Titlul III, ce contine art. 39-95, a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Contribuabili

Art. 39. – Urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului conform prezentului titlu si sunt numite în continuare contribuabili:
a) persoanele fizice rezidente;
b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent în România;
c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente în România;
d) persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevazute la art. 89.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Sfera de cuprindere a impozitului

Art. 40. – (1) Impozitul prevazut în prezentul titlu, denumit în continuare impozit pe venit, se aplica urmatoarelor venituri:
a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obtinute din orice sursa, atât din România, cât si din afara României;
b) în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prevazute la lit. a), numai veniturilor obtinute din România, care sunt impuse la nivelul fiecarei surse din categoriile de venituri prevazute la art. 41;
c) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent în România, venitului net atribuibil sediului permanent;
d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate dependenta în România, venitului salarial net din aceasta activitate dependenta;
e) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care obtin veniturile prevazute la art. 39 lit. d), venitului determinat conform regulilor prevazute în prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit.
(2) Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atât din România, cât si din afara României, începând cu al patrulea an fiscal.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Art. 41. – Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele:
a) venituri din activitati independente, definite conform art. 46;
b) venituri din salarii, definite conform art. 55;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 61;
d) venituri din investitii, definite conform art. 65;
e) venituri din pensii, definite conform art. 68;
f) venituri din activitati agricole, definite conform art. 71;
g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 75;
h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 771;
i) venituri din alte surse, definite conform art. 78.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.

Venituri neimpozabile

Art. 42. – În întelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:
a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;
b) sumele încasate din asigurari de orice fel reprezentând despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia câstigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare încheiat între parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri impozabile despagubirile în bani sau în natura primite de catre o persoana fizica ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despagubirile reprezentând daunele morale;
b1) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauza de utilitate publica, conform legii;
c) sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;
d) pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrati în gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decât pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat;
e) contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale în vigoare;
f) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat;
g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decât câstigurile din transferul titlurilor de valoare, precum si altele decât cele definite la cap. VIII1;
h) drepturile în bani si în natura primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitatilor de învatamânt din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati;
i) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare în cadru institutionalizat;
j) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire ori donatie. Pentru proprietatile imobiliare, în cazul mostenirilor si donatiilor se aplica reglementarile prevazute la art. 771 alin. (2) si (3);
k) veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute la art. 71;
l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate în România în calitatea lor oficiala, în conditii de reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;
m) veniturile nete în valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale României amplasate în strainatate, în conformitate cu legislatia în vigoare;
n) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate în România în calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora, de oficial, sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;
o) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata în România, în conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila încheiate de România cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale;
p) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate în România, în calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor români pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;
q) sumele reprezentând diferenta de dobânda subventionata pentru creditele primite în conformitate cu legislatia în vigoare;
r) subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate în conformitate cu legislatia în vigoare;
s) veniturile reprezentând avantaje în bani si/sau în natura primite de persoanele cu handicap, veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi în afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, cele deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945;
t) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti în legislatia în materie, în vederea realizarii obiectivelor de înalta performanta: clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice, precum si calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene, prima grupa valorica, precum si la jocurile olimpice, în cazul jocurilor sportive. Nu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti de legislatia în materie, în vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale României;
u) premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti în cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti în cadrul competitiilor desfasurate în România;
v) prima de stat acordata pentru economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007;
x) alte venituri care nu sunt impozabile, asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Literele d) si j) au fost modificate prin art. I pct. 26 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. b1) a fost introdusa prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. v) a fost modificata prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 106/2007.

Cotele de impozitare

Art. 43. – (1) Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
a) activitati independente;
b) salarii;
c) cedarea folosintei bunurilor;
d) investitii;
e) pensii;
f) activitati agricole;
g) premii;
h) alte surse.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevazute expres pentru categoriile de venituri cuprinse în titlul III.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 27 din Legea nr. 343/2006.

Perioada impozabila

Art. 44. – (1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, în situatia în care decesul contribuabilului survine în cursul anului.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe

Art. 45. – (1) Deducerea personala, precum si celelalte sume fixe, exprimate în lei, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) Sumele sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, în sensul ca fractiunile sub 100.000 lei se majoreaza la 100.000 lei.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

CAPITOLUL II
Venituri din activitati independente

Definirea veniturilor din activitati independente

Art. 46. – (1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate în mod individual si/sau într-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, altele decât cele prevazute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii.
(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate în mod independent, în conditiile legii.
(4) Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Venituri neimpozabile

Art. 47. – Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 200/2008.

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati
independente, determinat pe baza contabilitatii în partida simpla

Art. 48. – (1) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta între venitul brut si cheltuielile efectuate în scopul realizarii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50.
(2) Venitul brut cuprinde:
a) sumele încasate si echivalentul în lei al veniturilor în natura din desfasurarea activitatii;
b) veniturile sub forma de dobânzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate în legatura cu o activitate independenta;
c) câstigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa încetarea definitiva a activitatii, cu exceptia reorganizarilor, când se pastreaza destinatia bunurilor;
d) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;
e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute în legatura cu o activitate independenta.
(3) Nu sunt considerate venituri brute:
a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natura facute la începerea unei activitati sau în cursul desfasurarii acesteia;
b) sumele primite sub forma de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;
c) sumele primite ca despagubiri;
d) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.
(4) Conditiile generale pe care trebuie sa le îndeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
a) sa fie efectuate în cadrul activitatilor desfasurate în scopul realizarii venitului, justificate prin documente;
b) sa fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul caruia au fost platite;
c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute în titlul II, dupa caz;
d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru:
1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
2. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate în desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul;
3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;
4. persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu conditia impozitarii sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator.
(5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
c) suma cheltuielilor cu indemnizatia platita pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;
d) cheltuielile sociale, în limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pâna la 2% la fondul de salarii realizat anual;
e) pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevazute de actele normative în materie;
f) cheltuielile reprezentând tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;
f1) cheltuielile reprezentând tichetele de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;
g) contributiile efectuate în numele angajatilor la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu legislatia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru o persoana;
h) prima de asigurare voluntara de sanatate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoana;
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cât si în scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;
j) cheltuielile reprezentând contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;
k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decât institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfasurarea activitatii, pe baza contractului încheiat între parti, în limita nivelului dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României;
l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria – rata de leasing – în cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
m) cotizatii platite la asociatiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
n) cheltuielile reprezentând contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.
(6) Baza de calcul se determina ca diferenta între venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
b) cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul României sau în strainatate;
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în strainatate;
d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevazute la alin. (4) lit. d) si la alin. (5) lit. h);
e) donatii de orice fel;
f) amenzile, confiscarile, dobânzile, penalitatile de întârziere si penalitatile datorate autoritatilor române si straine, potrivit prevederilor legale, altele decât cele platite conform clauzelor din contractele comerciale;
g) ratele aferente creditelor angajate;
h) Abrogat;
i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare;
k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încalcarii dispozitiilor legale în vigoare;
l) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;
l1) în perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul soferului, cu exceptia situatiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre urmatoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vânzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
3. vehiculele utilizate pentru închirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire în cadrul scolilor de soferi.
m) alte sume prevazute prin legislatia în vigoare.
(8) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate în partida simpla, cu respectarea reglementarilor în vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de încasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia în materie.
(9) În Registrul-inventar se trec toate bunurile si drepturile aferente desfasurarii activitatii.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Lit. a) de la alin. (5) a fost modificata prin art. I pct. 28 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (6) a fost modificat prin art. I pct. 30 din Legea nr. 343/2006.
– Literele g) si h) de la alin. (5) au fost modificate prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 127/2008.
– Lit. l1) a alin. (7) a fost introdusa prin art. 32, pct. 7 din O.U.G. nr. 34/2009.
– Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 37 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. c) a alin. (2) a fost modificata prin art. I, pct. 38 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. f1) a alin. (5) a fost introdusa prin art. I, pct. 39 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. k) a alin. (5) a fost modificata prin art. I, pct. 40 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. h) a alin. (7) a fost abrogata prin art. I, pct. 41 din O.U.G. nr. 109/2009.

Stabilirea venitului net anual din activitati independente
pe baza normelor de venit

Art. 49. – (1) Venitul net dintr-o activitate independenta, care este desemnata conform alin. (2) si care este desfasurata de catre contribuabil, individual, fara salariati, se determina pe baza normelor de venit.
(2) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au urmatoarele obligatii:
– stabilirea nomenclatorului, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit;
– stabilirea nivelului normelor de venit;
– publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmeaza a se aplica.
(3) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza criterii metodologice care contin reguli pentru stabilirea acestor norme de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale. La stabilirea impozitului se va aplica norma de venit de la locul desfasurarii activitatii.
(4) În cazul în care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel încât sa reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfasurata activitatea respectiva.
(5) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati desemnate, venitul net din aceste activitati se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activitati.
(6) În cazul în care un contribuabil desfasoara o activitate din cele prevazute la alin. (1) si o alta activitate care nu este prevazuta la alin. (1), atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza contabilitatii în partida simpla, conform art. 48.
(7) Daca un contribuabil desfasoara activitate de transport de persoane si de bunuri în regim de taxi si desfasoara si o alta activitate independenta, atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla, conform art. 48. În acest caz, venitul net din aceste activitati nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice si de bunuri în regim de taxi.
(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate în partida simpla pentru activitatea respectiva.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.
– Alin. (2) si (3) au fost modificate prin art. I, pct. 42 din O.U.G. nr. 109/2009.

Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate
intelectuala

Art. 50. – (1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se stabileste prin scaderea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli:
a) o cheltuiala deductibila egala cu 40% din venitul brut;
b) contributiile sociale obligatorii platite.
(2) În cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala, venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli:
a) o cheltuiala deductibila egala cu 50% din venitul brut;
b) contributiile sociale obligatorii platite.
(3) În cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si în cazul remuneratiei reprezentând dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri, potrivit legii, fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevazute la alin. (1) si (2).
(4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, contribuabilii vor completa numai partea din Registrul-jurnal de încasari si plati referitoare la încasari. Aceasta reglementare este optionala pentru cei care considera ca îsi pot îndeplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit. Acesti contribuabili au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele justificative cel putin în limita termenului de prescriptie prevazut de lege.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele
din contabilitatea în partida simpla

Art. 51. – (1) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 48.
(2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reînnoita pentru o noua perioada daca nu se depune o cerere de renuntare de catre contribuabil.
(3) Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net în sistem real se depune la organul fiscal competent pâna la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activitatii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Retinerea la sursa a impozitului reprezentând plati anticipate
pentru unele venituri din activitati independente

Art. 52. – (1) Platitorii urmatoarelor venituri au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentând plati anticipate, din veniturile platite:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignatie;
c) venituri din activitati desfasurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
d) venituri din activitati desfasurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil;
e) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
f) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV, care nu genereaza o persoana juridica.
(2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza:
a) în cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a) – e), aplicând o cota de impunere de 10% la venitul brut;
b) în cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. f), aplicând cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere;
(3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (1) lit. f), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV.
(4) Contribuabilii care obtin venituri pentru care platile anticipate se calculeaza potrivit alin. (2) lit. a) pot opta pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 78.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.
– Lit. d) a alin. (1) a fost modificata prin art. I, pct. 43 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (4) a fost introdus prin art. I, pct. 44 din O.U.G. nr. 109/2009.

Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din
activitati independente

Art. 53. – Un contribuabil care desfasoara o activitate independenta are obligatia sa efectueze plati anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 52, pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final potrivit prevederilor art. 78.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 45 din O.U.G. nr. 109/2009.

Impozitarea venitului net din activitati independente

Art. 54. – Venitul net din activitati independente se impoziteaza potrivit prevederilor capitolul X din prezentul titlu.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

CAPITOLUL III
Venituri din salarii

Definirea veniturilor din salarii

Art. 55. – (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani si/sau în natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate în baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.
(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:
a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
b) indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese în cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;
d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;
d1) remuneratia obtinuta de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societatilor comerciale;
d2) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;
f) sumele primite de reprezentantii în adunarea generala a actionarilor, în consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si în comisia de cenzori;
g) sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, potrivit legii;
h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaratia de asigurari sociale;
i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;
j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;
j1) sume reprezentând salarii sau diferente de salarii stabilite în baza unor hotarâri judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;
j2) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca;
k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor în vederea impunerii.
(3) Avantajele, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite în legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2) includ, însa nu sunt limitate la:
a) utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-întors de la domiciliu la locul de munca;
b) cazare, hrana, îmbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decât pretul pietei;
c) împrumuturi nerambursabile;
d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;
e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;
f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal;
g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decât cele obligatorii.
(4) Urmatoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile, în întelesul impozitului pe venit:
a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut în contractul de munca.
Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în masura în care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 1.500.000 lei.
Nu sunt incluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale si finantate din buget;
a1) tichetele de cresa acordate potrivit legii;
a2) tichetele de vacanta, acordate potrivit legii;
b) tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, în conformitate cu legislatia în vigoare;
c) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si compensarea diferentei de chirie, suportata de persoana fizica, conform legilor speciale;
d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza în afara tarii, în conformitate cu legislatia în vigoare;
e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei în vigoare;
f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajatii îsi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile în care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;
g) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice;
h) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
i) indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la încadrarea într-o unitate situata într-o alta localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, în limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care îsi stabilesc domiciliul în localitati din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care îsi au locul de munca;
j) sumele reprezentând platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, conform legii, precum si sumele reprezentând platile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala la încetarea raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii;
k) sumele reprezentând platile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezerva sau al carui contract înceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite în raport cu solda lunara neta, acordate acestuia la trecerea în rezerva sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc conditiile de pensie, precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati în situatii similare, al caror cuantum se determina în raport cu salariul de baza lunar net, acordate potrivit legislatiei în materie;
k1) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, la functia de baza;
l) veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator; încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice;
m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate într-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, care sunt impozabile indiferent de perioada de desfasurare a activitatii în strainatate;
n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator;
o) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordarii si la momentul exercitarii acestora;
r) diferenta favorabila dintre dobânda preferentiala stabilita prin negociere si dobânda practicata pe piata, pentru credite si depozite.
(5) Avantajele primite în bani si în natura si imputate salariatului în cauza nu se impoziteaza.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Lit. a1) de la alin. (4) a fost introdusa prin art. I pct. 32 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. k1) de la alin. (4) a fost modificata prin art. I pct. 33 din Legea nr. 343/2006.
– Partea introductiva a alin. (2) a fost modificata prin art. I, pct. 46 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. b) si f) ale alin. (2) au fost modificate prin art. I, pct. 47 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. d1) si d2) ale alin. (2) au fost introduse prin art. I, pct. 48 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. j1) si j2) ale alin. (2) au fost introduse prin art. I, pct. 49 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. k) a alin. (2) a fost modificata prin art. I, pct. 50 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Partea introductiva a alin. (3) a fost modificata prin art. I, pct. 51 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. a2) a alin. (4) a fost introdusa prin art. I, pct. 52 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. j) a alin. (4) a fost modificata prin art. I, pct. 53 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. p) a alin. (4) a fost modificata prin art. I, pct. 54 din O.U.G. nr. 109/2009.

Deducere personala

Art. 56. – (1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.
(2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pâna la 10.000.000 lei inclusiv, astfel:
– pentru contribuabilii care nu au persoane în întretinere – 2.500.000 lei;
– pentru contribuabilii care au o persoana în întretinere – 3.500.000 lei;
– pentru contribuabilii care au doua persoane în întretinere – 4.500.000 lei;
– pentru contribuabilii care au trei persoane în întretinere – 5.500.000 lei;
– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întretinere – 6.500.000 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse între 10.000.001 lei si 30.000.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 30.000.000 lei nu se acorda deducerea personala.
(3) Persoana în întretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pâna la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 2.500.000 lei lunar.
(4) În cazul în care o persoana este întretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentând deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform întelegerii între parti.
(5) Copiii minori, în vârsta de pâna la 18 ani împliniti, ai contribuabilului sunt considerati întretinuti.
(6) Suma reprezentând deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate în întretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal în care acestea au fost întretinute. Perioada se rotunjeste la luni întregi în favoarea contribuabilului.
(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întretinere:
a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice în suprafata de peste 10.000 mp în zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 în zonele montane;
b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor în sere, în solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.
(8) Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis în misiune permanenta în strainatate, potrivit legii.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Determinarea impozitului pe venitul din salarii

Art. 57. – (1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.
(2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel:
a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
– cotizatia sindicala platita în luna respectiva;
– contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul în lei a 400 euro;
b) pentru veniturile obtinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta între venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;
(21) În cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare privind veniturile realizate în afara functiei de baza la data platii, si se vireaza pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care s-au platit.
(3) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.
(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentând pâna la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
(5) Obligatia calcularii, retinerii si virarii acestei sume prevazute la alin. (4) revine organului fiscal competent.
(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) si (5) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Alin. (21) a fost introdus prin art. I pct. 35 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (4) a fost modificat prin art. I pct. 36 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. a) de la alin. (2) a fost modificata prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 127/2008.

Termen de plata a impozitului

Art. 58. – Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Deducerea sumelor pentru economisirea si creditarea în sistem colectiv
pentru domeniul locativ, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea
capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007

Art. 581. – Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Obligatia acordarii acestei deduceri revine organului fiscal competent si procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 37 din Legea nr. 343/2006.
– Articolul a fost modificat prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 106/2007.

Fise fiscale

Art. 59. – (1) Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fisele fiscale.
(2) Platitorul de venituri are obligatia sa completeze formularele prevazute la alin. (1), pe întreaga durata de efectuare a platii salariilor. Platitorul este obligat sa pastreze fisele fiscale pe întreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pâna în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul si continutul formularelor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Plata impozitului pentru anumite venituri salariale

Art. 60. – (1) Contribuabililor care îsi desfasoara activitatea în România si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si persoanelor fizice române care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate în România, le sunt aplicabile prevederile prezentului articol.
(2) Orice contribuabil prevazut la alin. (1) are obligatia de a declara si de a plati impozit lunar la bugetul de stat, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul, direct sau printr-un reprezentant fiscal. Impozitul aferent unei luni se stabileste potrivit art. 57.
(3) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate în România, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine, autorizate potrivit legii sa îsi desfasoare activitatea în România, pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile în România, sa îndeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplica contribuabililor, în cazul în care optiunea de mai sus este formulata si comunicata organului fiscal competent.
(4) Persoana fizica, juridica sau orice alta entitate la care contribuabilul îsi desfasoara activitatea, potrivit alin. (1), este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data începerii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a încetarii acesteia, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, cu exceptia situatiei în care îndeplineste obligatia privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii, potrivit alin. (3).
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.
– Alin. (3) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 38 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL IV
Venituri din cedarea folosintei bunurilor

Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor

Art. 61. – (1) Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, în bani si/sau în natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decât veniturile din activitati independente.
(2) Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârsitul anului fiscal, începând cu anul fiscal urmator califica aceste venituri în categoria venituri din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie. În aplicarea acestei reglementari se va emite ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 55 din O.U.G. nr. 109/2009.

Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor

Art. 62. – (1) Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura si se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevazute în contractul încheiat între parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasarii chiriei sau arendei. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. În cazul în care arenda se exprima în natura, evaluarea în lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarâri ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, hotarâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotarâri se transmit în cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine.
(2) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla.
(4) Dispozitiile privind optiunea prevazuta la art. 51 alin. (2) si (3) se aplica si în cazul contribuabililor mentionati la alin. (3).
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor

Art. 63. – (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate în contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 82.
(2) Fac exceptie contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta în contractul încheiat între parti este stabilita în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real si la sfârsitul anului anterior nu îndeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activitati independente pentru care platile anticipate de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, si impozitul este final.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 56 din O.U.G. nr. 109/2009.

Impozitarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor

Art. 64. – Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

CAPITOLUL V
Venituri din investitii

Definirea veniturilor din investitii

Art. 65. – (1) Veniturile din investitii cuprind:
a) dividende;
b) venituri impozabile din dobânzi;
c) câstiguri din transferul titlurilor de valoare definite potrivit prevederilor art. 7;
d) venituri din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.
(2) Sunt neimpozabile urmatoarele venituri din dobânzi:
a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente;
b) Abrogat;
c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clientilor constituite în baza legislatiei privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ;
c1) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în functie de fondul social detinut;
(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul ?Proprietatea? de catre persoanele fizice carora le-au fost emise aceste actiuni, în conditiile titlurilor I si VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din detinerea si tranzactionarea titlurilor de stat si/sau a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 40 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (3) a fost introdus prin art. I pct. 41 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. c) de la alin. (2) a fost modificata prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. c1) de la alin. (2) a fost introdusa prin art. I pct. 20 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. b) de la alin. (2) a fost abrogata prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 91/2008.
– Alin. (4) a fost introdus prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 91/2008.
– Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 57 din O.U.G. nr. 109/2009.

Stabilirea venitului din investitii

Art. 66. – (1) Câstigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, reprezinta diferenta pozitiva/negativa dintre pretul de vânzare si pretul de cumparare pe tipuri de titluri de valori, diminuata, dupa caz, cu costurile aferente tranzactiei. În cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masa, pretul de cumparare la prima tranzactionare va fi asimilat cu valoarea nominala a acestora. În cazul tranzactiilor cu actiuni cumparate la pret preferential, în cadrul sistemului stock options plan, câstigul se determina ca diferenta între pretul de vânzare si pretul de cumparare preferential, diminuat cu costurile aferente tranzactiei.
(2) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la fondurile deschise de investitii, câstigul se determina ca diferenta pozitiva între pretul de rascumparare si pretul de cumparare/subscriere. Pretul de rascumparare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond. Pretul de cumparare/subscriere este pretul platit de investitorul persoana fizica pentru achizitionarea titlului de participare.
(3) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale, câstigul din înstrainarea partilor sociale se determina ca diferenta pozitiva între pretul de vânzare si valoarea nominala/pretul de cumparare. Începând cu a doua tranzactie, valoarea nominala va fi înlocuita cu pretul de cumparare, care include si cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzactiei si alte cheltuieli similare justificate cu documente.
(4) Determinarea câstigului potrivit alin. (1)-(3) se efectueaza la data încheierii tranzactiei, pe baza contractului încheiat între parti.
(41) Abrogat.
(5) Câstigul net anual se determina ca diferenta între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului respectiv, ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise. Câstigul net anual se calculeaza pe baza declaratiei de impunere, depusa potrivit prevederilor art. 83.
(6) Pentru tranzactiile din anul fiscal cu titlurile de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare, în cazul societatilor închise, fiecare intermediar sau platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:
a) calcularea câstigului anual/pierderii anuale pentru tranzactiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil;
b) transmiterea informatiilor privind câstigul anual/pierderea anuala, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata, în forma scrisa catre acesta, pâna la data de 28 februarie a anului urmator celui pentru care se face calculul.
(7) Veniturile obtinute sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni, în momentul încheierii operatiunii si evidentierii în contul clientului. Câstigul net anual se determina ca diferenta între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului respectiv din astfel de operatiuni. Câstigul net anual se calculeaza pe baza declaratiei de impunere, depusa potrivit prevederilor art. 83. Pentru tranzactiile din anul fiscal, fiecare intermediar sau platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:
a) calcularea câstigului anual/pierderii anuale pentru tranzactiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil;
b) transmiterea informatiilor privind câstigul anual/pierderea anuala, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata, în forma scrisa catre acesta, pâna la data de 28 februarie a anului urmator celui pentru care se face calculul.
(8) Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor în bani sau în natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificatI completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Alin. (1) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 42 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (41) a fost abrogat prin art. I pct. 43 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (6) a fost modificat prin art. I pct. 44 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (8) a fost abrogat prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (5) a fost modificat prin art. I, pct. 58 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (7) a fost modificat prin art. I, pct. 59 din O.U.G. nr. 109/2009.

Retinerea impozitului din veniturile din investitii

Art. 67. – (1) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile închise de investitii, se impun cu o cota de 16% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pâna la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pâna la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.
(2) Veniturile sub forma de dobânzi pentru: depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, începând cu data de 1 ianuarie 2007, se impun cu o cota de 16% din suma acestora. Pentru veniturile sub forma de dobânzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul înregistrarii în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, în cazul unor instrumente de economisire. În situatia sumelor primite sub forma de dobânda pentru împrumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectueaza la momentul platii dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare înregistrarii/rascumpararii, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul platii dobânzii, pentru venituri de aceasta natura, pe baza contractelor civile. Pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, depozitele la vedere/conturile curente constituite anterior datei de 1 ianuarie 2007, dar a caror scadenta este începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru determinarea impozitului pe veniturile din dobânzi se aplica cota de impozit de la data constituirii.
(21) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2), veniturile sub forma de dobânzi pentru depozitele la termen si/sau instrumentele de economisire realizate începând cu data de 1 ianuarie 2009 inclusiv sunt venituri neimpozabile.
(3) Calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din investitii, altele decât cele prevazute la alin. (1) si (2) se efectueaza astfel:
a) câstigul determinat din transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise, se impune cu o cota de 1%, impozitul retinut constituind plata anticipata în contul impozitului anual datorat. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului reprezentând plata anticipata revine intermediarilor, societatilor de administrare a investitiilor în cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau altor platitori de venit, dupa caz, la fiecare tranzactie. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost retinut. Pentru tranzactiile din anul fiscal contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei de impunere. Impozitul anual datorat se stabileste de catre contribuabil astfel:
1. prin aplicarea cotei de 16% asupra câstigului net anual al fiecarui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare înstrainate sau rascumparate, în cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investitii, începând cu data de 1 ianuarie 2007, într-o perioada mai mica de 365 de zile de la data dobândirii;
2. prin aplicarea cotei de 1% asupra câstigului net anual al fiecarui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare înstrainate sau rascumparate, în cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investitii, începând cu data de 1 ianuarie 2007, într-o perioada mai mare de 365 de zile de la data dobândirii;
b) în cazul câstigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare, în cazul societatilor închise, si din transferul partilor sociale, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine dobânditorului. Calculul si retinerea impozitului de catre dobânditor se efectueaza la momentul încheierii tranzactiei, pe baza contractului încheiat între parti. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra câstigului, la fiecare tranzactie, impozitul fiind final. Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau a partilor sociale trebuie înscrisa în registrul comertului si/sau în registrul asociatilor/actionarilor, dupa caz, operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat. Termenul de virare a impozitului este pâna la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau a valorilor mobiliare la registrul comertului ori în registrul actionarilor, dupa caz, indiferent daca plata titlurilor respective se face sau nu esalonat;
c) câstigul din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cota de 1% la fiecare tranzactie, impozitul retinut constituind plata anticipata în contul impozitului anual datorat. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz. Impozitul calculat si retinut, reprezentând plata anticipata, se vireaza pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost retinut. Pentru tranzactiile din anul fiscal contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei de impunere. Impozitul anual datorat se stabileste de catre contribuabil prin aplicarea cotei de 16% asupra câstigului net anual al fiecarui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (7).
d) venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice se impune cu o cota de 16%, impozitul fiind final. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pâna la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, întocmita de lichidatori.
(4) Pierderile rezultate din tranzactiile cu parti sociale si valori mobiliare, în cazul societatilor închise, nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compenseaza si nu se reporteaza.
(5) Pierderile rezultate din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decât cele prevazute la alin. (4), înregistrate în cursul anului fiscal, se compenseaza la sfârsitul anului fiscal cu câstigurile de aceeasi natura realizate din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decât cele prevazute la alin. (4), în cursul anului respectiv. Daca în urma acestei compensari rezulta o pierdere anuala, începând cu pierderea anuala a anului fiscal 2010, aceasta se reporteaza numai în anul urmator. Pierderea anuala înregistrata în anul fiscal 2009 nu se reporteaza.
(6) Pierderile rezultate din operatiuni de vânzare/cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, înregistrate în cursul anului fiscal, se compenseaza la sfârsitul anului fiscal cu câstigurile de aceeasi natura realizate în cursul anului respectiv. Daca în urma acestei compensari rezulta o pierdere anuala, aceasta nu se reporteaza.
(7) Abrogat.
(8) În aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizeaza norme privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
(9) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3) lit. a), în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, câstigurile realizate de persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise, sunt venituri neimpozabile.
(10) Câstigurile persoanelor fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise, realizate începând cu 1 ianuarie 2010, sunt supuse regulilor prevazute la alin. (3) lit. a).
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 46 din Legea nr. 343/2006, astfel cum a fost modificat prin liniuta 3 din Rectificarea publicata în MOF nr. 765 din 07/09/2006
– Lit. d) a alin. (3) a fost modificata prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (5) a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 127/2008.
– Alin. (9) si (10) au fost introduse prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 127/2008.
– Alin. (21) a fost introdus prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 200/2008.
– Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 60 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. a) si c) ale alin. (3) au fost modificate prin art. I, pct. 61 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (7) a fost abrogat prin art. I, pct. 62 din O.U.G. nr. 109/2009.

Art. 671. – Abrogat.
__________
Articolul a fost introdus prin Titlul VIII art. I pct. 1 din Legea nr. 247/2005.
– Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 47 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL VI
Venituri din pensii

Definirea veniturilor din pensii

Art. 68. – Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile înfiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 48 din Legea nr. 343/2006.

Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

Art. 69. – Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 1.000 lei si a contributiilor obligatorii calculate, retinute si suportate de persoana fizica.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 106/2007.

Retinerea impozitului din venitul din pensii

Art. 70. – (1) Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l retine si de a-l vira la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol.
(2) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
(3) Impozitul calculat se retine la data efectuarii platii pensiei si se vireaza la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiei.
(4) Impozitul retinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.
(5) În cazul unei pensii care nu este platita lunar, impozitul ce trebuie retinut se stabileste prin împartirea pensiei platite la fiecare din lunile carora le este aferenta pensia.
(6) Drepturile de pensie restante se defalcheaza pe lunile la care se refera, în vederea calcularii impozitului datorat, retinerii si virarii acestuia.
(7) Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate în functie de numarul acestora, iar impozitarea se va face în raport cu drepturile cuvenite fiecarui urmas.
(8) În cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza asupra venitului impozabil lunar si se retine la data efectuarii platii, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare la data platii si se vireaza pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care s-au platit.
(9) Impozitul pe veniturile din pensii se retine si se vireaza integral la bugetul de stat.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.
– Alin. (8) a fost introdus prin art. I pct. 50 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (9) a fost introdus prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (9) a fost modificat prin art. I, pct. 63 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL VII
Venituri din activitati agricole

Definirea veniturilor din activitati agricole

Art. 71. – Veniturile din activitati agricole sunt venituri din urmatoarele activitati:
a) cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat;
b) cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;
c) exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea;
d) valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, în stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate în arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, începând cu data de 1 ianuarie 2008.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.
– Lit. d) a fost introdusa prin art. I pct. 51 din Legea nr. 343/2006.

Stabilirea venitului net anual din activitati agricole
pe baza de norme de venit

Art. 72. – (1) Venitul net dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit. Normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si se aproba de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizeaza si se publica pâna cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata.
(3) Daca o activitate agricola este desfasurata de un contribuabil pe perioade mai mici – începere, încetare si alte fractii de an – decât anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel încât sa reflecte perioada de an calendaristic pe parcursul careia se desfasoara activitatea.
(4) Daca o activitate agricola a unui contribuabil înregistreaza o pierdere datorata calamitatilor naturale, norma de venit aferenta activitatii se reduce, astfel încât sa reflecte aceasta pierdere.
(5) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate în partida simpla, pentru activitatea respectiva.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Optiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor
din contabilitatea în partida simpla

Art. 73. – (1) Un contribuabil care desfasoara o activitate agricola, prevazuta la art. 71, poate opta pentru determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla, potrivit art. 48.
(2) Dispozitiile privind optiunea prevazuta la art. 51 alin. (2) si (3) se aplica si în cazul contribuabililor mentionati la alin. (1).
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Calculul si plata impozitului aferent veniturilor
din activitati agricole

Art. 74. – (1) Impozitul pe venitul net din activitati agricole se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe baza de norme de venit, cât si în sistem real, impozitul fiind final.
(2) Orice contribuabil care desfasoara o activitate agricola prevazuta la art. 71 pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are obligatia de a depune anual o declaratie la organul fiscal competent, pâna la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul unei activitati pe care contribuabilul începe sa o desfasoare dupa data de 25 mai, declaratia se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe sa desfasoare activitatea.
(3) În cazul unui contribuabil care determina venitul net din activitati agricole pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla, acesta este obligat sa efectueze plati anticipate, aferente acestor venituri, la bugetul de stat, la termenele prevazute la art. 82 alin. (3).
(4) În cazul contribuabililor care realizeaza venituri banesti din agricultura, potrivit prevederilor art. 71 lit. d), prin valorificarea produselor vândute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare, impozitul se calculeaza prin retinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, începând cu data de 1 ianuarie 2009, impozitul fiind final.
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) se stabileste prin norme care se emit de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.
– Alin. (2) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 52 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (4) si (5) au fost introduse prin art. I pct. 53 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (4) a fost modificat prin art. I pct. 25 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (2) si (3) au fost modificate prin art. I, pct. 64 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL VIII
Venituri din premii si din jocuri de noroc

Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Art. 75. – (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevazute la art. 42, precum si cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii.
(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind câstigurile realizate ca urmare a participarii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 26 din O.U.G. nr. 106/2007.

Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc

Art. 76. – Venitul net este diferenta dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc si suma reprezentând venit neimpozabil.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.

Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii
si din jocuri de noroc

Art. 77. – (1) Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 20% aplicata asupra venitului net care nu depaseste cuantumul de 10.000 lei si cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net care depaseste cuantumul de 10.000 lei inclusiv. Venitul net se calculeaza la nivelul câstigurilor realizate într-o zi de la acelasi organizator sau platitor.
(3) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.
(4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, în bani si/sau în natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita în suma de 600 lei, realizate de contribuabil:
a) pentru fiecare premiu;
b) pentru câstigurile din jocuri de noroc, de la acelasi organizator sau platitor într-o singura zi.
(5) Impozitul calculat si retinut în momentul platii este impozit final.
(6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost retinut.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Alin. (1), (2) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 27 din O.U.G. nr. 106/2007.

CAPITOLUL VIII1
Venituri din transferul proprietatilor imobiliare
din patrimoniul personal
__________
Capitolul VIII1, ce contine art. 771-773, a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.

Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare
din patrimoniul personal

Art. 771. – (1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:
a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobândite într-un termen de pâna la 3 ani inclusiv:
– 3% pâna la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
– peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;
b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o data mai mare de 3 ani:
– 2% pâna la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
– peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.
(2) Impozitul prevazut la alin. (1) nu se datoreaza în urmatoarele cazuri:
a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;
b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie între rude si afini pâna la gradul al III-lea inclusiv, precum si între soti.
(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la alin. (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizarii procedurii succesorale în termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.
(4) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza la valoarea declarata de parti în actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele sale. În cazul în care valoarea declarata este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza întocmita de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiza, cu exceptia tranzactiilor încheiate între rude ori afini pâna la gradul al II-lea inclusiv, precum si între soti, caz în care impozitul se calculeaza la valoarea declarata de parti în actul prin care se transfera dreptul de proprietate.
(5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel putin o data pe an expertizele privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile, care vor fi comunicate la directiile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
(6) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se va calcula si se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, dupa caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat si încasat se vireaza pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost retinut. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (3), se realizeaza prin hotarâre judecatoreasca sau prin alta procedura, impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza si se încaseaza de catre organul fiscal competent. Instantele judecatoresti care pronunta hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile comunica organului fiscal competent hotarârea si documentatia aferenta în termen de 30 de zile de la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii. Pentru alte proceduri decât cea notariala sau judecatoreasca contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calcularii impozitului. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotarârilor judecatoresti si a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica îndeplinirea obligatiei de plata a impozitului prevazut la alin. (1) si (3) si, în cazul în care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere pâna la plata impozitului.
(7) Impozitul stabilit în conditiile alin. (1) si (3) se vireaza si se retine integral la bugetul de stat.
(8) Procedura de calculare, încasare si virare a impozitului perceput în conditiile alin. (1) si (3), precum si obligatiile declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Articolul a fost modificat prin art. I pct. 55 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. a) a fost modificata prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 110/2006.
– Alin. (6) si (7) au fost modificate prin art. I pct. 28 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (4) a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 110/2006, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 372/2007.
– Alin. (5) a fost modificat prin art. I, pct. 65 din O.U.G. nr. 109/2009.

Rectificarea impozitului

Art. 772. – În cazul în care, dupa autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorala de catre notarul public, se constata erori sau omisiuni în calcularea si încasarea impozitului prevazut la art. 771 alin. (1) si (3), notarul public va comunica organului fiscal competent aceasta situatie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnati la art. 771 alin. (1) si (3), în vederea încasarii impozitului. Raspunderea notarului public pentru neîncasarea sau calcularea eronata a impozitului prevazut la art. 771 alin. (1) si (3) este angajata numai în cazul în care se dovedeste ca neîncasarea integrala sau partiala este imputabila notarului public care, cu intentie, nu si-a îndeplinit aceasta obligatie.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Articolul a fost modificat prin art. I pct. 56 din Legea nr. 343/2006.

Obligatiile declarative ale notarilor publici
cu privire la transferul proprietatilor imobiliare

Art. 773. – Notarii publici au obligatia sa depuna semestrial la organul fiscal teritorial o declaratie informativa privind transferurile de proprietati imobiliare, cuprinzând urmatoarele elemente pentru fiecare tranzactie:
a) partile contractante;
b) valoarea înscrisa în documentul de transfer;
c) impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
d) taxele notariale aferente transferului.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.

CAPITOLUL IX
Venituri din alte surse

Definirea veniturilor din alte surse

Art. 78. – (1) În aceasta categorie se includ, însa nu sunt limitate, urmatoarele venituri:
a) prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, în cadrul unei activitati pentru o persoana fizica în legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu;
b) câstiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între parti cu ocazia tragerilor de amortizare;
c) venituri, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau în baza unor legi speciale;
d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial;
e) venituri primite de persoanele fizice din activitatile mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)-e), în cazul în care contribuabilul a exercitat optiunea de impozitare a acestor venituri potrivit prevederilor art. 79. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita în scris, în momentul încheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.
(2) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadreaza în categoriile prevazute la art. 41 lit. a)-h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu, precum si cele enumerate prin normele metodologice elaborate în aplicarea prezentului articol.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.
– Lit. e) de la alin. (1) a fost introdusa prin art. I pct. 57 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 29 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. c) si e) ale alin. (1) au fost modificate prin art. I, pct. 66 din O.U.G. nr. 109/2009.

Calculul impozitului si termenul de plata

Art. 79. – (1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut.
(2) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final.
(3) Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost retinut.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

CAPITOLUL X
Venitul net anual impozabil

Stabilirea venitului net anual impozabil

Art. 80. – (1) Venitul net anual impozabil se stabileste de catre contribuabil pe fiecare sursa din categoriile de venituri mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate si se înscrie în declaratia de impunere.
(2) Veniturile din categoriile prevazute la art. 41 lit. a), c) si f), ce se realizeaza într-o fractiune de an sau în perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an, se considera venit anual.
(3) Pierderea fiscala anuala înregistrata pe fiecare sursa din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si din activitati agricole se reporteaza si se completeaza cu venituri obtinute din aceeasi sursa de venit din urmatorii 5 ani fiscali.
(31) Pierderile provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si sursa, realizate în strainatate, pe fiecare tara, înregistrate în urmatorii 5 ani fiscali.
(4) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:
a) reportul se efectueaza cronologic, în functie de vechimea pierderii, în urmatorii 5 ani consecutivi;
b) dreptul la report este personal si netransmisibil;
c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 67 din O.U.G. nr. 109/2009.

Declaratii de venit estimat

Art. 81. – (1) Contribuabilii, precum si asociatiile fara personalitate juridica, care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa.
(2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, în termen de 15 zile de la încheierea contractului între parti. Declaratia privind venitul estimat se depune o data cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat între parti.
(3) Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun, odata cu declaratia de impunere, si declaratia estimativa de venit.
(4) Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit, precum si cei pentru care cheltuielile se determina în sistem forfetar si au optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun, o data cu cererea de optiuni, si declaratia de venit estimat.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.
– Alin. (3) a fost modificat prin art. I, pct. 68 din O.U.G. nr. 109/2009.

Stabilirea platilor anticipate de impozit

Art. 82. – (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole sunt obligati sa efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.
(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luându-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent si suma reprezentând plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pâna la sfârsitul anului urmând sa fie supus impozitarii, pe baza declaratiei de impunere. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:
a) pe baza contractului încheiat între parti; sau
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partida simpla, potrivit optiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul în lei al unei sume în valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României, din ziua precedenta celei în care se efectueaza impunerea.
(3) Platile anticipate se efectueaza în 4 rate egale, pâna la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Fac exceptie veniturile din arendare, pentru care contribuabilul stabileste impozitul, pe baza declaratiei de impunere. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, potrivit art. 72 si 73, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în doua rate egale, astfel: 50% din impozit pâna la data de 1 septembrie inclusiv si 50% din impozit pâna la data de 15 noiembrie inclusiv.
(4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, în toate situatiile în care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent, sau venitul net din declaratia de impunere pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. 43 alin. (1).
(6) Platile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între parti în care chiria este exprimata în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum si pentru veniturile din activitati independente si agricole, impuse pe baza normelor de venit, reprezinta impozit final.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Alin. (2), (3), (4) si (5) au fost modificate prin art. I, pct. 69 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (6) a fost introdus prin art. I, pct. 70 din O.U.G. nr. 109/2009.

Declaratia de impunere

Art. 83. – (1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau într-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate în sistem real, au obligatia de a depune o declaratie de impunere la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pâna la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia de impunere se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.
(2) Declaratia de impunere se completeaza si pentru câstigul net anual/pierderea neta anuala, generata de:
a) tranzactii cu titluri de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare, în cazul societatilor închise;
b) operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.
(3) Nu se depun declaratii de impunere pentru urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
b) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2), a caror impunere este finala;
c) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse în fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60;
d) venituri din investitii, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;
e) venituri din pensii;
f) venituri din activitati agricole, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 74 alin. (4);
g) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
h) venituri din alte surse.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 71 din O.U.G. nr. 109/2009.

Stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil
si termenul de plata

Art. 84. – (1) Impozitul pe venitul net anual impozabil/câstigul net anual datorat este calculat de contribuabil, pe baza declaratiei de impunere, prin aplicarea cotei de 16%, respectiv a cotelor prevazute la art. 67 alin. (3) lit. a), asupra venitului net anual impozabil/câstigului net anual din anul fiscal, dupa caz.
(11) Data de 25 mai inclusiv a fiecarui an fiscal se constituie atât termen de declarare, cât si termen de plata a impozitului pe venit.
(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentând pâna la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câstigul net anual din transferul titlurilor de valoare, câstigul net anual din operatiuni de vânzarecumpa rare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
(3) Organul fiscal competent are obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul datorat pe:
a) venitul net anual impozabil;
b) câstigul net anual din transferul titlurilor de valoare;
c) câstigul net anual din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.
(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1), (2) si (3) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Abrogat.
(6) Abrogat.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Alin. (1), (2) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 61 din Legea nr. 343/2006.
– Titlul articolului a fost modificat prin art. I, pct. 72 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (1) si (4) au fost modificate prin art. I, pct. 73 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (11) a fost introdus prin art. I, pct. 74 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (5) si (6) au fost abrogate prin art. I, pct. 75 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL XI
Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica

Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute în comun

Art. 85. – Venitul net obtinut din exploatarea bunurilor si drepturilor de orice fel, detinute în comun, este considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructuari sau de alti detinatori legali, înscrisi într-un document oficial, si se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin în acea proprietate sau în mod egal, în situatia în care acestea nu se cunosc.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Reguli privind asocierile fara personalitate juridica

Art. 86. – (1) Prevederile prezentului articol nu se aplica:
– pentru asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 28;
– fondurilor de investitii constituite ca asociatii fara personalitate juridica;
– asocierilor cu o persoana juridica platitoare de impozit pe profit, caz în care sunt aplicabile numai reglementarile fiscale din titlul II;
– fondurilor de pensii administrat privat si fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislatiei specifice în materie.
(2) În cadrul fiecarei asocieri fara personalitate juridica, constituita potrivit legii, asociatii au obligatia sa încheie contracte de asociere în forma scrisa, la începerea activitatii, care sa cuprinda inclusiv date referitoare la:
a) partile contractante;
b) obiectul de activitate si sediul asociatiei;
c) contributia asociatilor în bunuri si drepturi;
d) cota procentuala de participare a fiecarui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzatoare contributiei fiecaruia;
e) desemnarea asociatului care sa raspunda pentru îndeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice;
f) conditiile de încetare a asocierii. Contributiile asociatilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociatie. Contractul de asociere se înregistreaza la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat.
(3) În cazul în care între membrii asociati exista legaturi de rudenie pâna la gradul al patrulea inclusiv, partile sunt obligate sa faca dovada ca participa la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra carora au drept de proprietate. Pot fi membri asociati si persoanele fizice care au dobândit capacitate de exercitiu restrânsa.
(4) Asocierile au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pâna la data de 15 martie a anului urmator, declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati.
(5) Venitul/pierderea anual/anuala, realizate în cadrul asocierii, se distribuie asociatilor, proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere.
(6) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere, în alte cazuri decât asocierea cu o persoana juridica, va fi stabilit în aceeasi maniera ca si pentru categoria de venituri în care este încadrat.
(7) Profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoana juridica româna, microîntreprindere care nu genereaza o persoana juridica, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitati independente, din care se deduc contributiile obligatorii în vederea obtinerii venitului net.
(8) Impozitul retinut de persoana juridica în contul persoanei fizice, pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoana juridica româna care nu genereaza o persoana juridica, reprezinta plata anticipata în contul impozitului anual pe venit. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului, determinat conform metodologiei stabilite în legislatia privind impozitul pe venitul microîntreprinderii, revine persoanei juridice române.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.
– Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 62 din Legea nr. 343/2006.
– Liniuta 4 a alin. (1) a fost introdusa prin art. I pct. 30 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (4) a fost modificat prin art. I, pct. 76 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL XII
Aspecte fiscale internationale

Venituri ale persoanelor fizice nerezidente
din activitati independente

Art. 87. – (1) Persoanele fizice nerezidente, care desfasoara o activitate independenta, prin intermediul unui sediu permanent în România, sunt impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net anual impozabil din activitatea independenta, ce este atribuibil sediului permanent.
(2) Venitul net dintr-o activitate independenta ce este atribuibil unui sediu permanent se determina conform art. 48, în urmatoarele conditii:
a) în veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent;
b) în cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizarii acestor venituri.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente

Art. 88. – Persoanele fizice nerezidente, care desfasoara activitati dependente în România, sunt impozitate, potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu, numai daca se îndeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) persoana nerezidenta este prezenta în România timp de una sau mai multe perioade de timp care, în total, depasesc 183 de zile din oricare perioada de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic în cauza;
b) veniturile salariale sunt platite de catre sau în numele unui angajator care este rezident;
c) veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent în România.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente

Art. 89. – (1) Persoanele fizice nerezidente, care obtin alte venituri decât cele prevazute la art. 87, 88 si la titlul V, datoreaza impozit potrivit reglementarilor prezentului titlu.
(2) Veniturile supuse impunerii, din categoriile prevazute la alin. (1), se determina pe fiecare sursa, potrivit regulilor specifice fiecarei categorii de venit, impozitul fiind final.
(3) Cu exceptia platii impozitului pe venit prin retinere la sursa, contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizeaza venituri din România, potrivit prezentului titlu, au obligatia sa declare si sa plateasca impozitul corespunzator fiecarei surse de venit, direct sau printr-un împuternicit, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.
– Alin. (3) a fost modificat prin art. I pct. 63 din Legea nr. 343/2006.

Venituri obtinute din strainatate

Art. 90. – (1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si cele care îndeplinesc conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din strainatate.
(2) Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, în functie de natura acestuia.
(3) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform alin. (1) au obligatia sa le declare potrivit declaratiei de impunere, pâna la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului.
(4) Aborgat.
(5) Aborgat.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Alin. (3) a fost modificat prin art. I, pct. 77 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (4) si (5) au fost abrogate prin art. I, pct. 78 din O.U.G. nr. 109/2009.

Creditul fiscal extern

Art. 91. – (1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelasi venit si în decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât si în strainatate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului platit în strainatate, denumit în continuare credit fiscal extern, în limitele prevazute în prezentul articol.
(2) Creditul fiscal extern se acorda daca sunt îndeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) impozitul platit în strainatate, pentru venitul obtinut în strainatate, a fost efectiv platit în mod direct de persoana fizica sau de reprezentantul sau legal ori prin retinere la sursa de catre platitorul venitului. Plata impozitului în strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de:
1. autoritatea fiscala a statului strain respectiv;
2. angajator, în cazul veniturilor din salarii;
3. alt platitor de venit, pentru alte categorii de venituri;
b) venitul pentru care se acorda credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevazute la art. 41.
(3) Creditul fiscal extern se acorda la nivelul impozitului platit în strainatate, aferent venitului din sursa din strainatate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, aferenta venitului impozabil din strainatate. În situatia în care contribuabilul în cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal extern admis a fi dedus din impozitul datorat în România se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare tara si pe fiecare natura de venit.
(31) Dupa data aderarii României la Uniunea Europeana, pentru veniturile din economii, definite la art. 1245, obtinute de persoanele fizice rezidente din acele state membre care au perioada de tranzitie specificata la art. 1249, se aplica metoda de eliminare a dublei impuneri, prevazuta la art. 12414 alin. (2).
(4) Abrogat.
(5) În vederea calculului creditului fiscal extern, sumele în valuta se transforma la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României, din anul de realizare a venitului. Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice rezidente, precum si impozitul aferent, exprimate în unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a României, se vor transforma astfel:
a) din moneda statului de sursa într-o valuta de circulatie internationala, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din tara de sursa;
b) din valuta de circulatie internationala în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a României, din anul de realizare a venitului respectiv.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Alin. (31) a fost introdus prin art. I pct. 64 din Legea nr. 343/2006.

Pierderi fiscale externe

Art. 92. – Abrogat.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.

CAPITOLUL XIII
Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

Art. 93. – (1) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, sunt obligati sa calculeze, sa retina, sa vireze si sa declare impozitul retinut la sursa, pâna la termenul de virare a acestuia inclusiv, cu exceptiile prevazute în prezentul titlu.
(2) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pâna la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat.
(3) Fac exceptie de la termenul prevazut la alin. (2) si au obligatia depunerii declaratiei, pâna în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, urmatorii:
a) platitorii de venituri din activitatile independente prevazute la art. 52;
b) platitorii de venituri din salarii, în legatura cu veniturile din salarii platite contribuabililor, care nu au obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (2) si pentru care obligatiile declarative sunt prevazute la art. 59;
c) platitorii de venituri din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vânzarecumpa rare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, pentru care impozitul pe venit se retine la sursa.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 65 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL XIV
Dispozitii tranzitorii si finale

Dispozitii tranzitorii

Art. 94. – (1) Scutirile de la plata impozitului pe venit prevazute în actele normative privind unele masuri de protectie ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul disponibilizat, ramân valabile pâna la data expirarii lor.
(2) Pierderile înregistrate în perioada de scutire de contribuabili nu se compenseaza cu veniturile obtinute din celelalte categorii de venituri în anii respectivi si nu se reporteaza, reprezentând pierderi definitive ale contribuabililor.
(3) Prevederile privind îndeplinirea conditiei prevazute la art. 40 alin. (2) se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2004.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.

Definitivarea impunerii pe anul fiscal

Art. 95. – (1) Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat în anul fiscal 2006 se va elabora formularistica necesara, ce va fi aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat într-un an fiscal se va elabora formularistica necesara, ce va fi aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 79 din O.U.G. nr. 109/2009.

Art. 96-101. – Abrogate.
__________
Articolele au fost abrogate prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 138/2004.

Dispozitii finale

Art. 102. – Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 66 din O.G. nr. 83/2004.

TITLUL IV
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Definitia microîntreprinderii

Art. 103. – În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoana juridica româna care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizeaza venituri, altele decât cele din consultanta si management, în proportie de peste 50% din veniturile totale;
b) are de la 1 pâna la 9 salariati inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul în lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decât statul, autoritatile locale si institutiile publice.
__________
Lit. a) a fost modificata prin art. I pct. 67 din Legea nr. 343/2006.

Optiunea de a plati impozit pe veniturile microîntreprinderii

Art. 104. – (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este optional.
(2) Microîntreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal urmator, daca îndeplinesc conditiile prevazute la art. 103 si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
(3) O persoana juridica româna care este nou-înfiintata poate opta sa plateasca impozit pe venitul microîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, daca conditiile prevazute la art. 103 lit. a) si d) sunt îndeplinite la data înregistrarii la registrul comertului si conditia prevazuta la art. 103 lit. b) este îndeplinita în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrarii.
(4) Microîntreprinderile platitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor nu mai aplica acest sistem de impunere începând cu anul fiscal urmator anului în care nu mai îndeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 103.
(5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:
a) desfasoara activitati în domeniul bancar;
b) desfasoara activitati în domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere în aceste domenii;
c) desfasoara activitati în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;
d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.
(6) Microîntreprinderile platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pâna la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
__________
Alin. (6) a fost introdus prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 138/2004.

Aria de cuprindere a impozitului

Art. 105. – Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se aplica asupra veniturilor obtinute de microîntreprinderi din orice sursa, cu exceptia celor prevazute la art. 108.

Anul fiscal

Art. 106. – (1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.
(2) În cazul unei persoane juridice care se înfiinteaza sau îsi înceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridica a existat.

Cota de impozitare

Art. 107. – (1) Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009.
(2) În situatia în care impozitul datorat de microîntreprinderi este mai mic decât impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), acestea sunt obligate la plata impozitului la nivelul acestei sume.
(3) În aplicarea alin. (2), pentru anul 2009 se au în vedere urmatoarele reguli:
a) pentru trimestrul al II-lea se compara impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat la sfârsitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzator pentru perioada 1 mai-30 iunie 2009, prin împartirea impozitului minim anual la 12 luni si înmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective;
b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat la sfârsitul fiecarui trimestru cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzator pentru trimestrul respectiv, prin împartirea impozitului minim anual la 12 luni si înmultirea cu numarul de luni aferent trimestrului respectiv.
___________
Articolul a fost modificat prin art. 32, pct. 8 din O.U.G. nr. 34/2009.

Impunerea microîntreprinderilor care realizeaza venituri
mai mari de 100.000 euro

Art. 1071. – Prin exceptie de la prevederile art. 109 alin. (2) si (3), daca în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management în veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit luând în calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza începând cu trimestrul în care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute în acest articol, fara a se datora majorari de întârziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 69 din Legea nr. 343/2006.
– Articolul a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 110/2006.

Baza impozabila

Art. 108. – (1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.
(2) În cazul în care o microîntreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în functiune, potrivit legii.

Procedura de declarare a optiunii

Art. 109. – (1) Persoanele juridice platitoare de impozit pe profit comunica optiunea organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, prin depunerea declaratiei de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate juridica, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv.
(2) Persoanele juridice care se înfiinteaza în cursul unui an fiscal înscriu optiunea în cererea de înregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.
(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este îndeplinita, microîntreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu, chiar daca ulterior îndeplineste conditiile prevazute la art. 103.
(4) Pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu si microîntreprinderile care desfasoara activitati în zonele libere si/sau în zonele defavorizate.
__________
Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.

Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

Art. 110. – (1) Calculul si plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor se efectueaza trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.
(2) Microîntreprinderile au obligatia de a depune, pâna la termenul de plata a impozitului, declaratia de impozit pe venit.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere

Art. 111. – În cazul unei asocieri fara personalitate juridica dintre o microîntreprindere platitoare de impozit, conform prezentului titlu, si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microîntreprinderea are obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa la bugetul de stat impozitul datorat de persoana fizica, impozit calculat prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile ce revin acesteia din asociere.

Prevederi fiscale referitoare la amortizare

Art. 112. – Persoanele juridice platitoare de impozit pe venit sunt obligate sa evidentieze contabil cheltuielile de amortizare, conform art. 24, aplicabil platitorilor de impozit pe profit.

TITLUL V
Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti si
impozitul pe reprezentantele firmelor straine înfiintate în România

CAPITOLUL I
Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti

Contribuabili

Art. 113. – Nerezidentii care obtin venituri impozabile din România au obligatia de a plati impozit conform prezentului capitol si sunt denumiti în continuare contribuabili.

Sfera de cuprindere a impozitului

Art. 114. – Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit în continuare impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti, se aplica asupra veniturilor brute impozabile obtinute din România.

Venituri impozabile obtinute din România

Art. 115. – (1) Veniturile impozabile obtinute din România, indiferent daca veniturile sunt primite în România sau în strainatate, sunt:
a) dividende de la un rezident;
b) dobânzi de la un rezident;
c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, daca dobânda este o cheltuiala a sediului permanent;
d) redevente de la un rezident;
e) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent în România, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent;
f) comisioane de la un rezident;
g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent;
h) venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate în România, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane;
i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;
j) venituri reprezentând remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice române;
k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;
l) venituri din profesii independente desfasurate în România – doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor si alte profesii similare -, în cazul când sunt obtinute în alte conditii decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioada sau în mai multe perioade care nu depasesc în total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat;
m) veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, în masura în care pensia lunara depaseste plafonul prevazut la art. 69;
n) Abrogat.
o) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;
p) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate în România, de la fiecare joc de noroc, obtinute de la acelasi organizator într-o singura zi de joc;
q) venituri realizate de nerezidenti din lichidarea unei persoane juridice române. Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane juridice române reprezinta suma excedentului distributiilor în bani sau în natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.
(2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din România nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II, III sau IV, dupa caz:
a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent în România;
b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate în România sau din transferul titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute într-o persoana juridica româna;
c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata în România;
d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din închirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate în România, din transferul proprietatilor imobiliare situate în România, din transferul titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute la o persoana juridica româna, si din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c);
e) veniturile obtinute de nerezidenti dintr-o asociere constituita în România, inclusiv dintr-o asociere a unei persoane fizice nerezidente cu o microîntreprindere.
(3) Veniturile obtinute de organismele nerezidente de plasament colectiv fara personalitate juridica din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), respectiv al titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute direct sau indirect într-o persoana juridica româna, nu reprezinta venituri impozabile in România.
(4) Veniturile obtinute din România de nerezidenti din transferul instrumentelor financiare derivate, definite potrivit legii, nu reprezinta venituri impozabile în România.
(5) Veniturile obtinute de nerezidenti pe piete de capital straine din transferul titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute la o persoana juridica româna, precum si din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), emise de rezidenti români, nu reprezinta venituri impozabile în România.
__________
Lit. i) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 67 din O.G. nr. 83/2004.
– Literele k) si m) de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Lit. n) de la alin. (1) a fost abrogata prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Lit. q) de la alin. (1) a fost introdusa prin art. I pct. 70 din Legea nr. 343/2006.
– Litera q) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 31 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 127/2008.
– Alin. (3), (4) si (5) au fost introduse prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 127/2008.
– Lit. a) a alin. (1) a fost modificata prin art. I, pct. 80 din O.U.G. nr. 109/2009.

Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute
din România de nerezidenti

Art. 116. – (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din România se calculeaza, se retine si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri.
(2) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:
a) 10% pentru veniturile din dobânzi si redevente, daca beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoana juridica rezidenta într-un stat membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb. Aceasta cota de impunere se aplica în perioada de tranzitie de la data aderarii României la Uniunea Europeana si pâna la data de 31 decembrie 2010, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redeventelor sa detina minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica româna, pe o perioada neîntrerupta de cel putin 2 ani, care se încheie la data platii dobânzii sau redeventelor;
b) 10% pentru dividendele platite de o întreprindere, care este persoana juridica româna sau persoana juridica cu sediul social în România, înfiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb;
c) 20% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p);
d) 16% în cazul oricaror altor venituri impozabile obtinute din România, asa cum sunt enumerate la art. 115, cu exceptia veniturilor din dobânzile obtinute la depozitele la termen, depozitele la vedere/conturi curente constituite, certificate de depozit si instrumentele de economisire dobândite anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru care se aplica cota de impozit de la data constituirii/dobândirii.
(3) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie retinut se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru veniturile ce reprezinta remuneratii primite de nerezidenti care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice române, potrivit art. 57;
b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 70.
(4) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine în momentul platii venitului si se plateste la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se plateste, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României, valabil în ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pâna la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declara si se plateste pâna la data de 25 ianuarie a anului urmator.
(5) Pentru veniturile sub forma de dobânzi la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate în România, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul înregistrarii în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, în cazul certificatelor de depozit si al instrumentelor de economisire. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare înregistrarii/rascumpararii.
(6) Reînnoirea depozitelor/instrumentelor de economisire va fi asimilata cu constituirea unui nou depozit/achizitionarea unui nou instrument de economisire.
(7) Impozitul asupra dobânzilor capitalizate se calculeaza de platitorul acestor venituri în momentul înregistrarii în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv în momentul rascumpararii în cazul unor instrumente de economisire sau în momentul în care dobânda se transforma în împrumut ori în capital, dupa caz.
(8) Modul de determinare si/sau de declarare a veniturilor obtinute din transferul titlurilor de participare la o persoana juridica româna va fi stabilit prin norme.
(9) Pentru orice venit impozitul ce trebuie retinut, în conformitate cu prezentul capitol, este impozit final.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 81 din O.U.G. nr. 109/2009.

Scutiri de la impozitul prevazut în prezentul capitol

Art. 117. – Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti urmatoarele venituri:
a) dobânzile la depozitele la vedere/conturi curente;
b) dobânda aferenta instrumentelor de datorie publica în lei si în valuta si veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat si a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale, în lei si în valuta pe piata interna si/sau pe pietele financiare internationale, precum si dobânda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a României în scopul atingerii obiectivelor de politica monetara si veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a României;
c) dobânda la instrumente/titluri de creanta emise de societatile comerciale române, constituite potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca instrumentele/titlurile de creanta sunt tranzactionate pe o piata de valori mobiliare reglementata de autoritatea în domeniu a statului în care se afla aceasta piata si dobânda este platita unei persoane care nu este o persoana afiliata a emitatorului instrumentelor/titlurilor de creanta;
d) premiile unei persoane fizice nerezidente obtinute din România, ca urmare a participarii la festivalurile nationale si internationale artistice, culturale si sportive finantate din fonduri publice;
e) premiile acordate elevilor si studentilor nerezidenti la concursurile finantate din fonduri publice;
f) veniturile obtinute de nerezidenti din România, care presteaza servicii de consultanta, asistenta tehnica si alte servicii similare în orice domeniu, în cadrul contractelor finantate prin împrumut, credit sau alt acord financiar încheiat între organisme financiare internationale si statul român ori persoane juridice române, inclusiv autoritati publice, având garantia statului român, precum si în cadrul contractelor finantate prin acorduri de împrumut încheiate de statul român cu alte organisme financiare, în cazul în care dobânda perceputa pentru aceste împrumuturi se situeaza sub nivelul de 3% pe an;
g) veniturile persoanelor juridice straine care desfasoara în România activitati de consultanta în cadrul unor acorduri de finantare gratuita, încheiate de Guvernul României/autoritati publice cu alte guverne/autoritati publice sau organizatii internationale guvernamentale sau neguvernamentale;
h) dividendele platite de o întreprindere, care este persoana juridica româna sau persoana juridica cu sediul social în România, înfiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, daca persoana juridica straina beneficiara a dividendelor întruneste cumulativ urmatoarele conditii:
1. are una dintre formele de organizare prevazute la art. 201 alin. (4);
2. în conformitate cu legislatia fiscala a statului membru al Uniunii Europene sau a unuia dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, este considerata a fi rezidenta a statului respectiv si, în temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezident în scopul impunerii în afara Uniunii Europene sau Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei;
3. plateste, în conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru al Uniunii Europene sau a unuia dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
4. detine minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoana juridica româna pe o perioada neîntrerupta de cel putin 2 ani, care se încheie la data platii dividendului.
Daca beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridica straina pentru care sediul permanent îsi desfasoara activitatea trebuie sa întruneasca cumulativ conditiile prevazute la pct. 1-4.
Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica româna care plateste dividendul trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
1. este o societate înfiintata în baza legii române si are una dintre urmatoarele forme de organizare: ?societate pe actiuni?, ?societate în comandita pe actiuni?, ?societate cu raspundere limitata?;
2. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.
Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica cu sediul social în România, înfiintata potrivit legislatiei europene, care plateste dividendul, trebuie sa plateasca impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.
i) dupa data aderarii României la Uniunea Europeana, veniturile din economii sub forma platilor de dobânda, asa cum sunt definite la art. 1245, obtinute din România de persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene, sunt scutite de impozit;
j) începând cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobânzi sau redevente, asa cum sunt definite la art. 12419, obtinute din România de persoane juridice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau de un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, daca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redeventelor detine minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica româna, pe o perioada neîntrerupta de cel putin 2 ani, care se încheie la data platii dobânzii sau redeventelor;
k) dobânda la depozitele la termen si/sau instrumentele de economisire, realizata din România de persoanele fizice rezidente în alte state decât cele ale Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2009;
l) dobânzile si/sau dividendele platite catre fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite în legislatia statului membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb.
__________
Lit. a), c) si g) au fost modificate prin art. I pct. 75 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. i) si j) au fost introduse prin art. I pct. 76 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. b) a fost modificata prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 91/2008.
– Lit. k) a fost introdusa prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 200/2008.
– Lit. h) si j) au fost modificate prin art. I, pct. 82 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. l) a fost introdusa prin art. I, pct. 83 din O.U.G. nr. 109/2009.

Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de
evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene

Art. 118. – (1) În întelesul art. 116, daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care România a încheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din România nu poate depasi cota de impozit prevazuta în conventie care se aplica asupra acelui venit. În situatia în care sunt cote diferite de impozitare în legislatia interna sau în conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile. Daca un contribuabil este rezident al unei tari din Uniunea Europeana, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de acel contribuabil din România este cota mai favorabila prevazuta în legislatia interna, legislatia Uniunii Europene sau în conventiile de evitare a dublei impuneri. Legislatia Uniunii Europene se aplica în relatia României cu statele membre ale Uniunii Europene sau ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb.
(2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, în momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere în care se indica îndeplinirea conditiei de beneficiar în situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. Daca certificatul de rezidenta fiscala, respectiv declaratia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezinta în acest termen, se aplica prevederile titlului V. În momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala si, dupa caz, a declaratiei prin care se indica calitatea de beneficiar se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei Uniunii Europene si se face regularizarea impozitului în cadrul termenului legal de prescriptie. În acest sens, certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa mentioneze ca beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescriptie, rezidenta fiscala în statul contractant cu care este încheiata conventia de evitare a dublei impuneri, într-un stat al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb pentru toata perioada în care s-au realizat veniturile din România. Calitatea de beneficiar în scopul aplicarii legislatiei Uniunii Europene va fi dovedita prin certificatul de rezidenta fiscala si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a acestuia de îndeplinire cumulativa a conditiilor referitoare la: perioada minima de detinere, conditia de participare minima în capitalul persoanei juridice române, încadrarea în una dintre formele de organizare prevazute în titlul II sau titlul V, dupa caz, calitatea de contribuabil platitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat în cursul anului pentru care se fac platile este valabil si în primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei în care se schimba conditiile de rezidenta.
(3) În cazul în care s-au facut retineri de impozit ce depasesc cotele din conventiile de evitare a dublei impuneri, respectiv din legislatia Uniunii Europene, suma impozitului retinut în plus poate fi restituita la cererea beneficiarului de venit, respectiv a persoanei nerezidente.
Pentru restituirea impozitului retinut în plus din veniturile platite de un rezident român persoanelor nerezidente, acestea depun o cerere de restituire a impozitului platit în plus la platitorul de venit rezident român.
Cererea de restituire a impozitului va fi depusa de persoana nerezidenta în termenul legal de prescriptie, stabilit prin legislatia statului român.
Restituirea impozitului retinut în plus fata de sarcina fiscala rezultata din aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri, respectiv a legislatiei Uniunii Europene coroborat cu legislatia interna, dupa caz, se efectueaza independent de situatia obligatiilor fiscale ale contribuabilului rezident român, platitor al venitului catre nerezident, obligat potrivit legii sa faca stopajul la sursa.
(4) Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru rezidentii români, precum si termenul de depunere de catre nerezidenti a documentelor de rezidenta fiscala, emise de autoritatea din statul de rezidenta al acestora, se stabilesc prin norme.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 84 din O.U.G. nr. 109/2009.

Declaratii anuale privind retinerea la sursa

Art. 119. – (1) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pâna la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat.
(11) Dupa data aderarii României la Uniunea Europeana, platitorii de venituri sub forma dobânzilor au obligatia sa depuna o declaratie informativa referitoare la platile de astfel de venituri facute catre persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene. Declaratia se depune pâna la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului curent, pentru informatii referitoare la platile de dobânzi facute în cursul anului precedent. Modelul si continutul declaratiei informative, precum si procedura de declarare a veniturilor din dobânzile realizate din România de catre persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Abrogat.
__________
Alin. (2) a fost abrogat prin art. I pct. 71 din O.G. nr. 83/2004.
– Alin. (11) a fost introdus prin art. I pct. 78 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 85 din O.U.G. nr. 109/2009.

Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti

Art. 120. – (1) Orice nerezident poate depune, personal sau printr-un împuternicit, o cerere la autoritatea fiscala competenta, prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului platit catre bugetul de stat de el însusi sau de o alta persoana, în numele sau.
(2) Autoritatea fiscala competenta are obligatia de a elibera certificatul de atestare a impozitului platit de nerezidenti.
(3) Forma cererii si a certificatului de atestare a impozitului platit de nerezident, precum si conditiile de depunere, respectiv de eliberare se stabilesc prin norme.
___________
Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 86 din O.U.G. nr. 109/2009.

Dispozitii tranzitorii

Art. 121. – Veniturile obtinute de partenerii contractuali externi, persoane fizice si juridice nerezidente si de contractorii independenti ai acestora, din activitati desfasurate de acestia pentru realizarea obiectivului de investitii ?Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda-Unitatea 2?, sunt scutite de impozitul prevazut în prezentul capitol pâna la punerea în functiune a obiectivului de mai sus.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 72 din O.G. nr. 83/2004.

CAPITOLUL II
Impozitul pe reprezentante

Contribuabili

Art. 122. – Orice persoana juridica straina, care are o reprezentanta autorizata sa functioneze în România, potrivit legii, are obligatia de a plati un impozit anual, conform prezentului capitol.

Stabilirea impozitului

Art. 123. – (1) Impozitul pe reprezentanta pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilita pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României, valabil în ziua în care se efectueaza plata impozitului catre bugetul de stat.
(2) În cazul unei persoane juridice straine, care în cursul unui an fiscal înfiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta în România, impozitul datorat pentru acest an se calculeaza proportional cu numarul de luni de existenta a reprezentantei în anul fiscal respectiv.
__________
Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 73 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 494/2004.

Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

Art. 124. – (1) Orice persoana juridica straina are obligatia de a plati impozitul pe reprezentanta la bugetul de stat, în doua transe egale, pâna la datele de 25 iunie si 25 decembrie inclusiv.
(2) Orice persoana juridica straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta are obligatia de a depune o declaratie anuala la autoritatea fiscala competenta, pâna la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impunere.
(3) Orice persoana juridica straina, care înfiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta în cursul anului fiscal, are obligatia de a depune o declaratie fiscala la autoritatea fiscala competenta, în termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost înfiintata sau desfiintata.
(4) Reprezentantele sunt obligate sa conduca evidenta contabila prevazuta de legislatia în vigoare din România.
___________
Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 87 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL III
Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din România de
persoane fizice rezidente în state membre si aplicarea schimbului de
informatii în legatura cu aceasta categorie de venituri
__________
Capitolul III, ce contine art. 1241-12417, a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Definitia beneficiarului efectiv

Art. 1241. – (1) În sensul prezentului capitol, prin beneficiar efectiv se întelege orice persoana fizica ce primeste o plata de dobânda sau orice persoana fizica pentru care o plata de dobânda este garantata, cu exceptia cazului când aceasta persoana dovedeste ca plata nu a fost primita sau garantata pentru beneficiul sau propriu, respectiv atunci când:
a) actioneaza ca un agent platitor, în întelesul art. 1243 alin. (1); sau
b) actioneaza în numele unei persoane juridice, al unei entitati care este impozitata pe profit, conform regimului general pentru impozitarea profiturilor, al unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizat conform Directivei Consiliului nr. 85/611/CEE, din 20 decembrie 1985, privind coordonarea dispozitiilor legale, de reglementare si administrare privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), sau în numele unei entitati la care se face referire la art. 1243 alin. (2), iar în acest din urma caz, dezvaluie numele si adresa acelei entitati operatorului economic care efectueaza plata dobânzii si operatorul transmite aceste informatii autoritatii competente a statului membru în care este stabilita entitatea; sau
c) actioneaza în numele altei persoane fizice care este beneficiarul efectiv si dezvaluie agentului platitor identitatea acelui beneficiar efectiv, în conformitate cu art. 1242 alin. (2).
(2) Atunci când un agent platitor are informatii care arata ca persoana fizica ce primeste o plata de dobânda sau pentru care o plata de dobânda este garantata, poate sa nu fie beneficiarul efectiv, iar atunci când nici prevederile alin. (1) lit. a), nici cele ale alin. (1) lit. b) nu se aplica acelei persoane fizice, se vor lua masuri rezonabile pentru stabilirea identitatii beneficiarului efectiv, conform prevederilor 1242 alin. (2). Daca agentul platitor nu poate identifica beneficiarul efectiv, va considera persoana fizica în discutie drept beneficiar efectiv.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Identitatea si determinarea locului de rezidenta a beneficiarilor efectivi

Art. 1242. – (1) România va adopta si va asigura aplicarea pe teritoriul sau a procedurilor necesare, care sa permita agentului platitor sa identifice beneficiarii efectivi si locul lor de rezidenta, în scopul aplicarii prevederilor art. 1247-12411. Aceste proceduri trebuie sa fie în conformitate cu cerintele minime prevazute la alin. (2) si (3).
(2) Agentul platitor va stabili identitatea beneficiarului efectiv în functie de cerintele minime care sunt conforme cu relatiile dintre agentul platitor si primitorul dobânzii, la data începerii relatiei, astfel:
a) pentru relatiile contractuale încheiate înainte de data de 1 ianuarie 2004, agentul platitor va stabili identitatea beneficiarului efectiv, respectiv numele si adresa sa, prin utilizarea informatiilor de care dispune, în special conform reglementarilor în vigoare din statul sau de stabilire si dispozitiilor Directivei 91/308/CEE, din 10 iunie 1991, privind prevenirea utilizarii sistemului financiar în scopul spalarii banilor;
b) în cazul relatiilor contractuale încheiate sau al tranzactiilor efectuate în absenta relatiilor contractuale, începând cu data de 1 ianuarie 2004, agentul platitor va stabili identitatea beneficiarului efectiv, constând în nume, adresa si, daca exista, numarul fiscal de identificare, atribuit de catre statul membru de rezidenta pentru scopurile fiscale. Aceste detalii vor fi stabilite pe baza pasaportului sau a cardului de identitate oficial, prezentat de beneficiarul efectiv. Daca adresa nu apare nici în pasaport, nici în cardul de identitate oficial, atunci va fi stabilita pe baza oricarui alt document doveditor de identitate prezentat de beneficiarul efectiv. Daca numarul fiscal de identificare nu este mentionat în pasaport, în cardul de identitate oficial sau în oricare alt document doveditor de identitate, incluzând, posibil, certificatul de rezidenta fiscala eliberat pentru scopuri fiscale, prezentate de beneficiarul efectiv, identitatea sa se va completa prin mentionarea datei si a locului nasterii, stabilite pe baza pasaportului sau a cardului de identitate oficial.
(3) Agentul platitor stabileste rezidenta beneficiarului efectiv, pe baza cerintelor minime care sunt conforme cu relatiile dintre agentul platitor si primitorul dobânzii la data începerii relatiei. Sub rezerva prevederilor de mai jos, se considera ca rezidenta se afla în tara în care beneficiarul efectiv îsi are adresa permanenta:
a) în cazul relatiilor contractuale încheiate înainte de data de 1 ianuarie 2004, agentul platitor va stabili rezidenta beneficiarului efectiv pe baza informatiilor de care dispune, în special ca urmare a reglementarilor în vigoare în statul sau de stabilire si a prevederilor Directivei nr. 91/308/CEE;
b) în cazul relatiilor contractuale încheiate sau al tranzactiilor efectuate în absenta relatiilor contractuale, începând cu data de 1 ianuarie 2004, agentul platitor va stabili rezidenta beneficiarului efectiv pe baza adresei mentionate în pasaport, în cardul de identitate oficial sau, daca este necesar, pe baza oricarui alt document doveditor de identitate, prezentat de beneficiarul efectiv, si în concordanta cu urmatoarea procedura: pentru persoanele fizice care prezinta pasaportul sau cardul de identitate oficial emis de catre un stat membru si care declara ele însele ca sunt rezidente într-o tara terta, rezidenta lor va fi stabilita prin intermediul unui certificat de rezidenta fiscala, emis de o autoritate competenta a tarii terte în care persoana fizica a declarat ca este rezident. În lipsa prezentarii acestui certificat, se considera ca rezidenta este situata în statul membru care a emis pasaportul sau un alt document de identitate oficial.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Definitia agentului platitor

Art. 1243. – (1) În sensul prezentului capitol, se întelege prin agent platitor orice operator economic care plateste dobânda sau garanteaza plata dobânzii pentru beneficiul imediat al beneficiarului efectiv, indiferent daca operatorul este debitorul creantei care produce dobânda sau operatorul însarcinat de catre debitor sau de catre beneficiarul efectiv cu plata dobânzii sau cu garantarea platii de dobânda.
(2) Orice entitate stabilita într-un stat membru catre care se plateste dobânda sau pentru care plata este garantata în beneficiul beneficiarului efectiv va fi, de asemenea, considerata agent platitor, la momentul platii sau garantarii unei astfel de plati. Prezenta prevedere nu se va aplica daca operatorul economic are motive sa creada, pe baza dovezilor oficiale prezentate de acea entitate, ca:
a) este o persoana juridica, cu exceptia celor prevazute la alin. (5); sau
b) profitul sau este impozitat prin aplicarea regimului general referitor la impozitarea profiturilor; sau
c) este un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizat conform Directivei nr. 85/611/CEE. Un operator economic care plateste dobânda sau garanteaza plata dobânzii pentru o astfel de entitate stabilita în alt stat membru si care este considerata agent platitor, în temeiul prezentului alineat, va comunica numele si adresa entitatii si suma totala a dobânzii platite sau garantate entitatii autoritatii competente a statului membru unde este stabilit, care va transmite mai departe aceste informatii autoritatii competente din statul membru unde este stabilita entitatea.
(3) Entitatea prevazuta la alin. (2) poate totusi sa aleaga sa fie tratata, în scopul aplicarii prezentului capitol, ca un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, asa cum acesta este prevazut la alin. (2) lit. c). Exercitarea acestei posibilitati face obiectul unui certificat emis de statul membru în care entitatea este stabilita, certificat care este prezentat operatorului economic de catre entitate. România va elabora norme în ceea ce priveste aceasta optiune ce poate fi exercitata de entitatile stabilite pe teritoriul sau.
(4) Atunci când operatorul economic si entitatea vizate la alin. (2) sunt stabiliti în România, România va lua masurile necesare pentru a da asigurari ca acea entitate îndeplineste prevederile prezentului capitol atunci când actioneaza ca agent platitor.
(5) Persoanele juridice exceptate de la prevederile alin. (2) lit. a) sunt:
a) în Finlanda: avoinyhtio (y) si kommandiittiyhtio (ky)/oppet bolag si kommanditbolag;
b) în Suedia: handelsbolag (HB) si kommanditbolag (KB).
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Definitia autoritatii competente

Art. 1244. – În sensul prezentului capitol, se întelege prin autoritate competenta:
a) pentru România – Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
b) pentru tarile terte – autoritatea competenta definita pentru scopul conventiilor bilaterale sau multilaterale de evitare a dublei impuneri sau, în lipsa acestora, oricare alta autoritate competenta pentru emiterea certificatelor de rezidenta fiscala.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Definitia platii dobânzilor

Art. 1245. – (1) În sensul prezentului capitol, prin plata dobânzii se întelege:
a) dobânda platita sau înregistrata în cont, referitoare la creantele de orice natura, fie ca este garantata sau nu de o ipoteca ori de o clauza de participare la beneficiile debitorului, si, în special, veniturile din obligatiuni guvernamentale si veniturile din obligatiuni de stat, inclusiv primele si premiile legate de astfel de titluri de valoare, obligatiuni sau titluri de creanta; penalitatile pentru plata cu întârziere nu sunt considerate plati de dobânzi;
b) dobânzile capitalizate sau capitalizarea prin cesiunea, rambursarea sau rascumpararea creantelor, prevazute la lit. a);
c) venitul provenit din platile dobânzilor fie direct, fie prin intermediul unei entitati prevazute la art. 1243 alin. (2), distribuit prin:
– organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizate în conformitate cu Directiva nr. 85/611/CEE;
– entitati care beneficiaza de optiunea prevazuta la art. 1243 alin. (3);
– organisme de plasament colectiv stabilite în afara sferei teritoriale prevazute la art. 1246;
d) venitul realizat din cesiunea, rambursarea sau rascumpararea actiunilor ori unitatilor în urmatoarele organisme si entitati, daca aceste organisme si entitati investesc direct sau indirect, prin intermediul altor organisme de plasament colectiv sau entitati la care se face referire mai jos, mai mult de 40% din activele lor în creante de natura celor prevazute la lit. a), cu conditia ca acest venit sa corespunda câstigurilor care, direct sau indirect, provin din platile dobânzilor care sunt definite la lit. a) si b). Entitatile la care se face referire sunt:
– organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizate în conformitate cu Directiva nr. 85/611/CEE;
– entitati care beneficiaza de optiunea prevazuta la art. 1243 alin. (3);
– organisme de plasament colectiv stabilite în afara sferei teritoriale prevazute la art. 1246.
(2) În ceea ce priveste alin. (1) lit. c) si d), atunci când un agent platitor nu dispune de nicio informatie cu privire a proportia veniturilor care provin din plati de dobânzi, suma totala a venitului va fi considerata plata de dobânda.
(3) În ceea ce priveste alin. (1) lit. d), atunci când un agent platitor nu dispune de nicio informatie privind procentul activelor investite în creante, în actiuni sau în unitati, acest procent este considerat a fi superior celui de 40%. Atunci când nu se poate determina suma venitului realizat de beneficiarul efectiv, venitul este considerat ca fiind rezultatul cesiunii, rambursarii sau rascumpararii actiunii ori unitatilor.
(4) Atunci când dobânda, asa cum este prevazuta la alin. (1), este platita sau creditata într-un cont detinut de o entitate prevazuta la art. 1243 alin. (2), aceasta entitate nefiind beneficiara optiunii prevazute la art. 1243 alin. (3), dobânda respectiva va fi considerata ca plata de dobânda de catre aceasta entitate.
(5) În ceea ce priveste alin. (1) lit. b) si d), România cere agentilor platitori situati pe teritoriul ei sa anualizeze dobânda peste o anumita perioada de timp, care nu poate depasi un an, si sa trateze aceste dobânzi anualizate ca plati de dobânda, chiar daca nicio cesiune, rascumparare sau rambursare nu intervine în decursul acestei perioade.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c) si d), România va exclude din definitia platii dobânzii orice venit mentionat în prevederile legate de organisme sau entitati stabilite pe teritoriul lor, unde investitia acestor entitati în creantele prevazute la alin. (1) lit. a) nu depaseste 15% din activele lor. În acelasi fel, prin derogare de la alin. (4), România va exclude din definitia platii dobânzii prevazute la alin. (1) plata dobânzii sau creditarea într-un cont al unei entitati prevazute la art. 1243 alin. (2), care nu beneficiaza de optiunea prevazuta la art. 1243 alin. (3) si este stabilita pe teritoriul României, în cazul în care investitia acestei entitati în creantele prevazute la alin. (1) lit. a) nu depaseste 15% din activele sale. Exercitarea acestei optiuni de catre România implica legatura cu alte state membre.
(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, procentul prevazut la alin. (1) lit. d) si la alin. (3) va fi de 25%.
(8) Procentele prevazute la alin. (1) lit. d) si la alin. (6) sunt determinate în functie de politica de investitii, asa cum este definita în regulile de finantare sau în documentele constitutive ale organismelor ori entitatilor, iar în lipsa acestora, în functie de componenta reala a activelor acestor organisme sau entitati.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Sfera teritoriala

Art. 1246. – Prevederile acestui capitol se aplica dobânzilor platite de catre un agent platitor stabilit în teritoriul în care Tratatul de instituire a Comunitatii Europene se aplica pe baza art. 299.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Informatiile comunicate de un agent platitor

Art. 1247. – (1) Atunci când beneficiarul efectiv este rezident într-un stat membru, altul decât România, unde este agentul platitor, informatiile minime pe care agentul platitor trebuie sa le comunice autoritatii competente din România sunt urmatoarele:
a) identitatea si rezidenta beneficiarului efectiv, stabilite conform art. 1242;
b) numele si adresa agentului platitor;
c) numarul de cont al beneficiarului efectiv sau, în lipsa acestuia, identificarea creantei generatoare de dobânda;
d) informatii referitoare la plata dobânzii, în conformitate cu alin. (2).
(2) Continutul minim de informatii referitoare la plata dobânzii, pe care agentul platitor trebuie sa le comunice, va face distinctia dintre urmatoarele categorii de dobânda si va indica:
a) în cazul unei plati de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. a): suma dobânzii platite sau creditate;
b) în cazul unei plati de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. b) si d): fie suma dobânzii sau a venitului prevazut la respectivul alineat, fie suma totala a venitului din cesiune, rascumparare sau rambursare;
c) în cazul unei plati de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. c): fie suma venitului prevazut la respectivul alineat, fie suma totala a distributiei;
d) în cazul unei plati de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (4): suma dobânzii care revine fiecarui membru din entitatea prevazuta la art. 1243 alin. (2), care îndeplineste conditiile prevazute la art. 1241 alin. (1);
e) în cazul unei plati de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (5): suma dobânzii anualizate.
(3) România va limita informatiile care privesc platile de dobânzi ce urmeaza a fi raportate de catre agentul platitor la informatia referitoare la suma totala a dobânzii sau a venitului si la suma totala a veniturilor obtinute din cesiune, rascumparare sau rambursare.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006, astfel cum a fost modificat prin liniuta 4 din Rectificarea publicata în MOF nr. 765 din 07/09/2006

Schimbul automat de informatii

Art. 1248. – (1) Autoritatea competenta din România va comunica autoritatii competente din statul membru de rezidenta al beneficiarului efectiv informatiile prevazute la art. 1247.
(2) Comunicarea de informatii are un caracter automat si trebuie sa aiba loc cel putin o data pe an, în decursul a 6 luni urmatoare sfârsitului anului fiscal, pentru toate platile de dobânda efectuate în cursul acestui an.
(3) Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu cele ale cap. V din prezentul titlu, cu exceptia prevederilor art. 12435.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Perioada de tranzitie pentru trei state membre

Art. 1249. – (1) În cursul unei perioade de tranzitie, începând cu data la care se face referire la alin. (2) si (3), Belgia, Luxemburg si Austria nu sunt obligate sa aplice prevederile privind schimbul automat de informatii în ceea ce priveste veniturile din economii. Totusi, aceste tari au dreptul sa primeasca informatii de la celelalte state membre. În cursul perioadei de tranzitie, scopul prezentului capitol este de a garanta un minimum de impozitare efectiva a veniturilor din economii sub forma platilor de dobânda efectuate într-un stat membru în favoarea beneficiarilor efectivi, care sunt persoane fizice rezidente fiscal în alt stat membru.
(2) Perioada de tranzitie se va termina la sfârsitul primului an fiscal încheiat care urmeaza dupa definitivarea ultimului dintre urmatoarele evenimente:
a) data de intrare în vigoare a acordului dintre Comunitatea Europeana, dupa decizia în unanimitate a Consiliului, si Confederatia Elvetiana, Principatul Liechtenstein, Republica San Marino, Principatul Monaco si Principatul Andorra, care prevede schimbul de informatii la cerere, asa cum este definit în Modelul Acordului OECD privind schimbul de informatii în materie fiscala, publicat la data de 18 aprilie 2002, denumit în continuare Modelul Acordului OECD, în ceea ce priveste platile de dobânda, asa cum sunt definite în prezentul capitol, efectuate de agentii platitori stabiliti pe teritoriul acestor tari catre beneficiarii efectivi rezidenti pe teritoriul pentru care se aplica prezentul capitol, în plus fata de aplicarea simultana de catre aceste tari a unei retineri la sursa cu o cota definita pentru perioadele corespunzatoare prevazute la art. 12410;
b) data la care Consiliul se învoieste, în unanimitate, ca Statele Unite ale Americii sa schimbe informatii, la cerere, în conformitate cu Modelul Acordului OECD, în ceea ce priveste platile de dobânzi efectuate de agentii platitori stabiliti pe teritoriul lor catre beneficiarii efectivi rezidenti pe teritoriul în care se aplica prevederile referitoare la efectuarea schimbului automat de informatii privind veniturile din economii.
(3) La sfârsitul perioadei de tranzitie, Belgia, Luxemburg si Austria sunt obligate sa aplice prevederile privind efectuarea schimbului automat de informatii privind veniturile din economii, prevazute la art. 1247 si 1248, si sa înceteze aplicarea perceperii unei retineri la sursa si a venitului distribuit, reglementate la art. 12410 si 12411. Daca, în decursul perioadei de tranzitie, Belgia, Luxemburg si Austria aleg aplicarea prevederilor privind efectuarea schimbului automat de informatii privind veniturile din economii, prevazut la art. 1247 si 1248, atunci nu se vor mai aplica nici retinerea la sursa, nici partajarea venitului, prevazute la art. 12410 si 12411.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Retinerea la sursa

Art. 12410. – (1) În decursul perioadei de tranzitie prevazute la art. 1249 atunci când beneficiarul efectiv al dobânzii este rezident într-un stat membru, altul decât cel în care agentul platitor este stabilit, Belgia, Luxemburg si Austria vor percepe o retinere la sursa de 15% în primii 3 ani ai perioadei de tranzitie (1 iulie 2005 – 30 iunie 2008), de 20% în timpul urmatorilor 3 ani (1 iulie 2008 – 30 iunie 2011) si de 35% pentru urmatorii ani (începând cu 1 iulie 2011).
(2) Agentul platitor va percepe o retinere la sursa dupa cum urmeaza:
a) în cazul unei plati de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. a): la suma dobânzii platite sau creditate;
b) în cazul unei plati de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. b) sau d): la suma dobânzii sau venitului prevazute/prevazut la aceste litere sau prin perceperea unui efect echivalent care sa fie suportat de primitor pe suma totala a venitului din cesiune, rascumparare si rambursare;
c) în cazul platii de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. c): pe suma venitului prevazut la respectivul alineat;
d) în cazul platii de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (4): pe suma dobânzii care revine fiecarui membru al entitatii la care s-a facut referire la art. 1243 alin. (2), care îndeplineste conditiile art. 1241 alin. (1);
e) atunci când un stat membru exercita optiunea prevazuta la art. 1245 alin. (5): pe suma dobânzii anualizate.
(3) În scopul aplicarii prevederilor alin. (2) lit. a) si b), retinerea la sursa este perceputa la pro-rata pentru perioada de detinere a creantei de catre beneficiarul efectiv. Daca agentul platitor nu este în masura sa determine perioada de detinere pe baza informatiilor de care dispune, se considera ca beneficiarul efectiv a detinut creanta pe toata perioada de existenta, daca beneficiarul nu furnizeaza o dovada a datei de achizitie.
(4) Perceperea unei retineri la sursa de statul membru al agentului platitor nu împiedica statul membru de rezidenta fiscala a beneficiarului efectiv sa impoziteze venitul, conform legii sale nationale, prin respectarea prevederilor Tratatului de instituire a Comunitatii Europene.
(5) În decursul perioadei de tranzitie, statele membre care percep retinerea la sursa pot prevedea ca un agent operator care plateste dobânda sau garanteaza dobânda pentru o entitate prevazuta la art. 1243 alin. (2) lit. c) stabilita în alt stat membru sa fie considerat ca fiind agent platitor în locul entitatii si va percepe retinerea la sursa pentru aceasta dobânda, daca entitatea nu a acceptat formal numele si adresa sa si suma totala a dobânzii care îi este platita sau garantata, care sa fie comunicata conform ultimului paragraf al art. 1243 alin. (2) lit. c).
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Distribuirea venitului

Art. 12411. – (1) Statele membre care aplica o retinere la sursa, conform art. 12410 alin. (1), vor retine 25% din venitul lor si vor transfera 75% din venit statului membru de rezidenta al beneficiarului efectiv al dobânzii.
(2) Statele membre care aplica o retinere la sursa, conform art. 12410 alin. (5), vor retine 25% din venitul lor si vor transfera 75% altor state membre, proportional cu transferurile efectuate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1).
(3) Aceste transferuri vor avea loc nu mai târziu de 6 luni de la sfârsitul anului fiscal al statului membru al agentului platitor, în cazul alin. (1), sau al statului membru al operatorului economic, în cazul alin. (2).
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Exceptii de la sistemul de retinere la sursa

Art. 12412. – (1) Statele membre care percep o retinere la sursa, conform art. 12410, prevad una sau doua dintre urmatoarele proceduri, permitând beneficiarului efectiv sa ceara ca o asemenea retinere sa nu fie aplicata:
a) o procedura care permite beneficiarului efectiv sa autorizeze în mod expres agentul platitor sa comunice informatiile, în conformitate cu art. 1247 si 1248. Aceasta autorizatie acopera toate dobânzile platite beneficiarului efectiv de catre respectivul agent platitor. În acest caz se aplica prevederile art. 1248;
b) o procedura care garanteaza ca retinerea la sursa nu va fi perceputa atunci când beneficiarul efectiv prezinta agentului sau platitor un certificat emis în numele sau de autoritatea competenta a statului sau de rezidenta fiscala, în concordanta cu prevederile alin. (2).
(2) La cererea beneficiarului efectiv, autoritatea competenta a statului membru de rezidenta fiscala va emite un certificat care indica:
a) numele, adresa si numarul de identificare fiscala sau alt numar ori, în lipsa acestuia, data si locul nasterii beneficiarului efectiv;
b) numele si adresa agentului platitor;
c) numarul de cont al beneficiarului efectiv sau, în lipsa acestuia, identificarea garantiei.
(3) Acest certificat este valabil pentru o perioada care nu depaseste 3 ani. Certificatul va fi emis fiecarui beneficiar efectiv care îl solicita, în termen de doua luni de la solicitare.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Masuri luate de România pentru efectuarea schimbului de informatii
cu statele care au perioada de tranzitie la impunerea economiilor

Art. 12413. – Procedura administrarii acestui capitol în relatia cu cele 3 state care au perioada de tranzitie în aplicarea prevederilor acestui capitol se va stabili prin hotarâre a Guvernului, elaborata în comun de Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu avizul Ministerului Integrarii Europene si al Ministerului Afacerilor Externe.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Eliminarea dublei impuneri

Art. 12414. – (1) România asigura pentru beneficiarii efectivi rezidenti eliminarea oricarei duble impuneri care ar putea rezulta din perceperea retinerii la sursa în tarile care au perioada de tranzitie, prevazute la art. 1249, în concordanta cu prevederile alin. (2).
(2) România restituie beneficiarului efectiv rezident în România impozitul retinut conform art. 12410.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Titluri de creante negociabile

Art. 12415. – (1) Pe parcursul perioadei de tranzitie, prevazuta la art. 1249, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2010, obligatiunile nationale si internationale si alte titluri de creante negociabile, a caror prima emisiune este anterioara datei de 1 martie 2001 sau pentru care prospectele emisiunii de origine au fost aprobate înainte de aceasta data de autoritatile competente, în întelesul Directivei nr. 80/390/CEE privind cerintele de redactare, verificare si distribuire a informatiilor necesare listarii ce trebuie publicate pentru admiterea valorilor mobiliare la cota oficiala a bursei, sau de catre autoritatile competente ale tarilor terte, nu sunt considerate creante, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. a), cu conditia ca niciun fel de emisiuni noi ale acestor titluri de creante negociabile sa nu fi fost realizate începând cu data de 1 martie 2002. Totusi, daca perioada de tranzitie se prelungeste dupa data de 31 decembrie 2010, prevederile prezentului alineat vor continua sa se aplice doar în ceea ce priveste aceste titluri de creante negociabile:
a) care contin clauzele de suma bruta si de restituire anticipata; si
b) atunci când agentul platitor, asa cum este definit la art. 1243 alin. (1) si (2), este stabilit în unul dintre cele trei state membre care aplica retinerea la sursa si atunci când agentul platitor plateste dobânda sau garanteaza dobânda pentru beneficiul imediat al beneficiarului efectiv rezident în România. Daca o noua emisiune pentru titlurile de creante negociabile mentionate mai sus, emise de un guvern sau de o entitate asimilata, care actioneaza ca autoritate publica sau al carei rol este recunoscut de un tratat international, în întelesul art. 12416, este realizata începând cu data de 1 martie 2002, ansamblul acestor titluri emise, constând în emisiunea de origine si în oricare alta ulterioara, este considerat ca fiind o creanta, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. a).
(2) Prevederile alin. (1) nu împiedica în niciun fel România de a impozita veniturile obtinute din titlurile de creante negociabile la care se face referire în alin. (1), în conformitate cu legislatia fiscala nationala.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Anexa referitoare la lista entitatilor asimilate la care
se face referire la art. 12415

Art. 12416. – Pentru scopurile art. 12415, urmatoarele entitati sunt considerate ca fiind entitati care actioneaza ca autoritate publica sau al caror rol este recunoscut de un tratat international:
1. entitati din Uniunea Europeana:
Belgia
– Vlaams Gewest (Regiunea Flamanda);
– Region wallonne (Regiunea Valona);
– Region bruxelloise/Brussels Gewest (Regiunea Bruxelles);
– Communaute francaise (Comunitatea Franceza);
– Vlaamse Gemeenschap (Comunitatea Flamanda);
– Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunitatea vorbitoare de limba germana);
Bulgaria
– municipalitati;
Spania
– Xunta de Galicia (Executivul Regional al Galiciei);
– Junta de Andalucia (Executivul Regional al Andaluziei);
– Junta de Extremadura (Executivul Regional Extremadura);
– Junta de Castilla – La Mancha (Executivul Regional Castilla – La Mancha);
– Junta de Castilla – LeÎn (Executivul Regional Castilla – Leon);
– Gobierno Foral de Navarra (Guvernul Regional al Navarrei);
– Govern de les Illes Balears (Guvernul Insulelor Baleare);
– Generalitat de Catalunya (Guvernul Autonom al Cataloniei);
– Generalitat de Valencia (Guvernul Autonom al Valenciei);
– Diputacion General de Aragon (Consiliul Regional al Aragonului);
– Gobierno de las Islas Canarias (Guvernul Insulelor Canare);
– Gobierno de Murcia (Guvernul Murciei);
– Gobierno de Madrid (Guvernul Madridului);
– Gobierno de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco/Euzkadi (Guvernul Comunitatii Autonome a Tarilor Bascilor);
– Diputacion Foral de Guipuzcoa (Consiliul Regional Guipuzcoa);
– Diputacion Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiliul Regional Vizcaya);
– Diputacion Foral de Alava (Consiliul Regional Alava);
– Ayuntamiento de Madrid (Consiliul Orasenesc al Madridului);
– Ayuntamiento de Barcelona (Consiliul Orasenesc al Barcelonei);
– Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiliul Insulei Gran Canaria);
– Cabildo Insular de Tenerife (Consiliul Insulei Tenerife);
– Instituto de Credito Oficial (Institutia Creditului Public);
– Instituto Catalan de Finanzas (Institutia Financiara a Cataloniei);
– Instituto Valenciano de Finanzas (Institutia Financiara a Valenciei);
Grecia

Franta
– La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) (Fondul de Rascumparare a Datoriei Publice);
– L’Agence francaise de developpement (AFD) (Agentia Franceza de Dezvoltare);
– Reseau Ferre de France (RFF) (Reteaua Franceza de Cai Ferate);
– Caisse Nationale des Autoroutes (CAN) (Fondul National al Autostrazilor);
– Assistance publique Hopitaux de Paris (APHP) (Asistenta Publica a Spitalelor din Paris);
– Charbonnages de France (CDF) (Consiliul Francez al Carbunelui);
– Entreprise miniere et chimique (EMC) (Compania Miniera si Chimica);
Italia
– regiuni;
– provincii;
– municipalitati;
– Cassa Depositi e Prestiti (Fondul de Depozite si Împrumuturi);
Letonia
– Pasvaldibas (guvernele locale);
Polonia
– gminy (comune);
– powiaty (districte);
– wojewodztwa (provincii);
– zwiazki gmîn (asociatii de comune);
– powiatow (asociatii de districte);
– wojewodztw (asociatii de provincii);
– miasto stoleczne Warszawa (capitala Varsovia);
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentia pentru Restructurare si Modernizare a Agriculturii);
– Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agentia Proprietatilor Agricole);
Portugalia
– Regiao Autonoma da Madeira (Regiunea Autonoma a Madeirei);
– Regiao Autonoma dos Acores (Regiunea Autonoma a Azorelor);
– municipalitati;
România
– autoritatile administratiei publice locale;
Slovacia
– mesta a obce (municipalitati);
– Zeleznice Slovenskej Republiky (Compania Slovaca de Cai Ferate);
– Statny fond cestneho hospodarstva (Fondul de Stat pentru Gestionarea Drumurilor);
– Slovenske elektrarne (Companiile Slovace de Energie);
– Vodohospodarska vystavba (Compania de Economie a Apei).
2. entitati internationale;
– Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;
– Banca Europeana de Investitii;
– Banca Asiatica de Dezvoltare;
– Banca Africana de Dezvoltare;
– Banca Mondiala – Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare – Fondul Monetar International;
– Corporatia Financiara Internationala;
– Banca InterAmericana de Dezvoltare;
– Fondul Social de Dezvoltare al Consiliului Europei;
– Euratom;
– Comunitatea Europeana;
– Corporatia Andina de Dezvoltare (CAF);
– Eurofima;
– Comunitatea Economica a Carbunelui si Otelului;
– Banca Nordica de Investitii;
– Banca Caraibiana de Dezvoltare.
Prevederile art. 12415 nu aduc atingere niciuneia dintre obligatiile internationale pe care România si le-a asumat în relatiile cu entitatile internationale mentionate mai sus.
3. entitati din state terte:
– acele entitati care îndeplinesc urmatoarele criterii:
a) entitatea care este considerata în mod cert ca fiind o entitate publica, conform criteriilor nationale;
b) o astfel de entitate publica este un producator din afara Comunitatii, care administreaza si finanteaza un grup de activitati, furnizând în principal bunuri si servicii din afara Comunitatii, destinate beneficiului Comunitatii si care sunt efectiv controlate de guvernul central;
c) respectiva entitate publica este un emitent de datorii de mari dimensiuni si cu regularitate;
d) statul vizat poate sa garanteze ca o asemenea entitate publica nu va exercita o rascumparare înainte de termen, în cazul clauzelor de reîntregire a sumei brute.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

Data aplicarii

Art. 12417. – Prevederile prezentului capitol, reprezentând transpunerea Directivei nr. 2003/48/CE a Consiliului, din 3 iunie 2003, privind impunerea veniturilor din economii sub forma platilor de dobânzi, cu amendamentele ulterioare, se aplica începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL IV
Redevente si dobânzi la întreprinderi asociate
__________
Capitolul IV, ce contine art. 12418-12427, a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006.

Sfera de aplicare si procedura

Art. 12418. – (1) Platile de dobânzi si redevente ce provin din România sunt exceptate de la orice impozite aplicate asupra acelor plati în România, fie prin retinere la sursa, fie prin declarare, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redeventelor sa fie o întreprindere din alt stat membru sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru situat în alt stat membru.
(2) O plata facuta de o întreprindere rezidenta în România sau de catre un sediu permanent situat în România trebuie sa fie considerata ca provenind din România, denumita în continuare stat sursa.
(3) Un sediu permanent este tratat ca platitor al dobânzilor sau redeventelor doar în masura în care acele plati reprezinta cheltuieli deductibile fiscal pentru sediul permanent din România.
(4) O întreprindere a unui stat membru va fi tratata ca beneficiar efectiv al dobânzilor si redeventelor doar daca primeste acele plati pentru beneficiul sau propriu, si nu ca un intermediar pentru o alta persoana, cum ar fi un agent, un mandatar sau semnatar autorizat.
(5) Un sediu permanent trebuie sa fie tratat ca beneficiar efectiv al dobânzilor sau redeventelor:
a) daca creanta sau dreptul de utilizare a informatiei, în privinta careia platile de dobânzi sau redevente iau nastere, este efectiv legata de acel sediu permanent; si
b) daca platile de dobânzi sau redevente reprezinta venituri cu privire la care acel sediu permanent este supus, în statul membru în care este situat, unuia dintre impozitele mentionate la art. 12420 lit. a) pct. (iii) sau, în cazul Belgiei, ?impozitului nerezidentilor/belasting der niet-verblijfhouders? ori, în cazul Spaniei, ?impozitului asupra venitului nerezidentilor? sau unui impozit care este identic sau în mod substantial similar si care este aplicat dupa data de intrare în vigoare a prezentului capitol, suplimentar sau în locul acelor impozite existente.
(6) Daca un sediu permanent al unei întreprinderi a unui stat membru este considerat ca platitor sau ca beneficiar efectiv al dobânzilor ori redeventelor, nicio alta parte a întreprinderii nu va fi tratata ca platitor sau ca beneficiar efectiv al acelor dobânzi ori redevente, în sensul prezentului articol.
(7) Prezentul articol trebuie sa se aplice numai în cazul în care întreprinderea care este platitor sau întreprinderea al carei sediu permanent este considerat platitor al dobânzilor ori redeventelor este o întreprindere asociata a întreprinderii care este beneficiarul efectiv sau al carei sediu permanent este tratat ca beneficiarul efectiv al acelor dobânzi ori al acelor redevente.
(8) Prevederile prezentului articol nu se aplica daca dobânzile sau redeventele sunt platite de catre ori catre un sediu permanent situat într-un stat tert al unei întreprinderi dintr-un stat membru si activitatea întreprinderii este, în întregime sau partial, desfasurata prin acel sediu permanent.
(9) Prevederile prezentului articol nu împiedica România sa ia în considerare, la determinarea impozitului pe profit, atunci când aplica legislatia sa fiscala, dobânzile sau redeventele primite de catre întreprinderile rezidente, de sediile permanente ale întreprinderilor rezidente în România sau de catre sediile permanente situate în România.
(10) Prevederile prezentului capitol nu se vor aplica unei întreprinderi a altui stat membru sau unui sediu permanent al unei întreprinderi a altui stat membru, atunci când conditiile stabilite la art. 12420 lit. b) nu au fost mentinute pentru o perioada neîntrerupta de cel putin 2 ani.
(11) Îndeplinirea cerintelor stabilite de prezentul articol si de art. 12420 va fi dovedita la data platii dobânzilor sau redeventelor printr-o atestare. Daca îndeplinirea cerintelor stabilite în prezentul articol nu a fost atestata la data platii, se va aplica retinerea impozitului la sursa.
(12) Abrogat.
(13) În sensul alin. (11), atestarea care va fi prezentata în legatura cu fiecare contract de plata trebuie sa fie valabila pentru un an de la data emiterii acestei atestari si va contine urmatoarele informatii:
a) dovada rezidentei, în scopul impozitarii, pentru întreprinderea care primeste dobânzi sau redevente din România si, când este necesar, dovada existentei unui sediu permanent atestat de autoritatea fiscala a statului membru în care întreprinderea care primeste dobânzi sau redevente este rezidenta pentru scopuri fiscale sau în care este situat sediul permanent;
b) detinerea dreptului de beneficiar efectiv al dobânzilor sau redeventelor de catre întreprinderea care primeste astfel de plati, în conformitate cu prevederile alin. (4), sau existenta conditiilor în conformitate cu prevederile alin. (5), când un sediu permanent este beneficiarul platii;
c) îndeplinirea cerintelor, în conformitate cu prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii), în cazul întreprinderii primitoare;
d) o detinere minima, în conformitate cu prevederile art. 12420 lit. b);
e) perioada pentru care detinerea la care se face referire la lit. d) a existat.
Se poate solicita în plus justificarea legala pentru platile din cadrul contractului, de exemplu se poate solicita contractul de împrumut sau contractul de licenta.
(14) Daca cerintele pentru acordarea scutirii înceteaza sa fie îndeplinite, întreprinderea primitoare sau sediul permanent va informa imediat întreprinderea platitoare sau sediul permanent platitor.
(15) Daca respectiva întreprindere platitoare sau sediul permanent a retinut impozitul la sursa asupra venitului ce urma sa fie scutit de impozit, conform prezentului articol, aceasta poate face o cerere pentru restituirea acestui impozit retinut la sursa. În acest sens se va solicita informatia specificata la alin. (13). Cererea pentru restituirea impozitului trebuie sa fie transmisa în cadrul termenului legal de prescriptie.
(16) Impozitul retinut la sursa în plus va fi restituit într-un interval de un an de la primirea cererii de restituire a impozitului si a informatiilor doveditoare pe care le poate solicita în mod rezonabil. Daca impozitul retinut la sursa nu a fost restituit în perioada mentionata, întreprinderea primitoare sau sediul permanent va fi îndreptatit, la expirarea anului în cauza, sa solicite dobânda asupra sumei reprezentând impozitul care trebuie restituit. Dobânda solicitata se va calcula corespunzator prevederilor Codului de procedura fiscala.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (10) si (11) au fost modificate prin art. I, pct. 88 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (12) a fost abrogat prin art. I, pct. 89 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (13), (14), (15) si (16) au fost modificate prin art. I, pct. 90 din O.U.G. nr. 109/2009.

Definitia dobânzii si a redeventelor

Art. 12419. – În sensul prezentului capitol:
a) termenul dobânda înseamna venitul din creante de orice fel, însotite sau nu de garantii ipotecare ori de o clauza de participare la profiturile debitorului si, în special, venitul din efecte publice, titluri de creanta sau obligatiuni, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanta sau obligatiuni; penalitatile pentru plata cu întârziere nu vor fi considerate dobânzi;
b) termenul redevente înseamna platile de orice fel primite pentru folosirea sau concesionarea oricarui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor de cinematograf si software, orice patent, marca de comert, desen ori model, plan, formula secreta sau procedeu de fabricatie, ori pentru informatii referitoare la experienta în domeniul industrial, comercial ori stiintific; platile pentru folosirea sau dreptul de folosire a echipamentului industrial, comercial ori stiintific vor fi considerate redevente.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006.

Definitia întreprinderii, întreprinderii asociate si a sediului permanent

Art. 12420. – În sensul prezentului capitol:
a) termenul întreprindere a unui stat membru înseamna orice întreprindere:
(i) care îmbraca una dintre formele enumerate în aceasta privinta în lista prevazuta la art. 12426; si
(ii) care, în conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, este considerata ca fiind rezidenta în acel stat membru si nu este considerata, în întelesul unei conventii de evitare a dublei impuneri pe venit si pe capital încheiata cu un stat tert, ca fiind rezident în scopul impozitarii în afara Comunitatii; si
(iii) care este supusa unuia dintre urmatoarele impozite, fara a fi scutita de impozit, sau unui impozit care este identic ori, în esenta, similar si care este stabilit dupa data de intrare în vigoare a prezentului articol, în plus sau în locul acelor impozite existente:
– impozitul societatilor/vennootschapsbelasting, în Belgia;
– selskabsskat, în Danemarca;
– Korperschaftsteuer, în Germania;

– impuesto sobre sociedades, în Spania;
– impot sur les societes, în Franta;
– corporation tax, în Irlanda;
– imposta sul reddito delle persone giuridiche, în Italia;
– impot sur le revenu des collectivites, în Luxemburg;
– vennootschapsbelasting, în Olanda;
– Korperschaftsteuer, în Austria;
– imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas, în Portugalia;
– vhteisoien tulovero/în komstskatten, în Finlanda;
– statlîn g în komstskatt, în Suedia;
– corporation tax, în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;
– dan z prijmu pravnickych osob, în Republica Ceha;
– tulumaks, în Estonia;

– uznemumu ienakuma nodoklis, în Letonia;
– pelno mokestis, în Lituania;
– tarsasagi ado, în Ungaria;
– taxxa fuq l-income, în Malta;
– todatek dochodowy od osob prawnych, în Polonia;
– davek od dobicka praznih oseb, în Slovenia;
– dan z prijmov pravnickych osob, în Slovacia;
– impozitul pe profit, în România;
– IMAGINE în Bulgaria;
b) o întreprindere este o întreprindere asociata a unei alte întreprinderi daca, cel putin:
(i) prima întreprindere are o participare minima directa de 25% în capitalul celei de-a doua întreprinderi; sau
(ii) cea de-a doua întreprindere are o participare minima directa de 25% în capitalul primei întreprinderi; sau
(iii) o întreprindere terta are o participare minima directa de 25% atât în capitalul primei companii, cât si în al celei de-a doua.
Participarile în capitalul social trebuie sa fie detinute numai la întreprinderile rezidente pe teritoriul Comunitatii Europene;
c) termenul sediu permanent înseamna un loc fix de afaceri situat într-un stat membru, prin care se desfasoara în întregime sau în parte activitatea unei întreprinderi rezidente într-un alt stat membru.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006.
– Ultima liniuta a pct. (iii) al lit. a) fost introdusa prin art. I, pct. 91 din O.U.G. nr. 109/2009.

Exceptarea platilor de dobânzi sau de redevente

Art. 12421. – (1) Nu se vor acorda beneficiile prezentului capitol în urmatoarele cazuri:
a) atunci când platile sunt tratate ca o distribuire de beneficii sau ca o restituire de capital, conform legislatiei române;
b) pentru platile rezultate din creante care dau dreptul de participare la profiturile debitorului;
c) pentru platile rezultate din creante care dau dreptul creditorului sa îsi schimbe dreptul de a primi dobânda contra unui drept de participare în profiturile debitorului;
d) pentru platile rezultate din creante care nu contin niciun fel de prevederi referitoare la restituirea datoriei principale sau daca restituirea este datorata pentru o perioada mai mare de 50 de ani dupa data emisiunii.
(2) Când datorita relatiilor speciale existente între debitor si beneficiarul efectiv al dobânzii sau redeventelor ori între unul dintre ei si o alta persoana, suma dobânzilor sau redeventelor depaseste suma care s-ar fi convenit între debitor si beneficiarul efectiv, în lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplica numai în aceasta ultima suma mentionata, daca exista o astfel de suma.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006.
– Partea introductiva a alin. (1) a fost modificata prin art. I, pct. 92 din O.U.G. nr. 109/2009.

Frauda si abuz

Art. 12422. – (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislatiei nationale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului.
(2) România poate, în cazul tranzactiilor pentru care motivul principal sau unul dintre motivele principale este frauda, evaziunea fiscala sau abuzul, sa retraga beneficiile stabilite prin prezentul capitol sau poate sa refuze aplicarea lui.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006.

Reguli tranzitorii pentru Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia,
Lituania, Polonia, Portugalia si Slovacia

Art. 12423. – (1) Grecia, Letonia, Polonia si Portugalia sunt autorizate sa nu aplice prevederile privind scutirea platilor de dobânzi si redevente între întreprinderi asociate pâna la data de 1 iulie 2005, iar pe durata perioadei de tranzitie de 8 ani, începând cu data de 1 iulie 2005, cota impozitului aplicata în aceste tari platilor de dobânda sau redevente, care se fac catre o întreprindere asociata rezidenta în alt stat membru sau catre un sediu permanent al unei întreprinderi asociate a unui stat membru, situat în alt stat membru, nu trebuie sa depaseasca 10% în timpul primilor 4 ani si 5% în timpul urmatorilor 4 ani.
Lituania este autorizata sa nu aplice prevederile privind scutirea platilor de dobânzi si redevente între întreprinderi asociate, pâna la data de 1 iulie 2005. Pe durata unei perioade de tranzitie de 6 ani, începând de la 1 iulie 2005, cota de impozit aplicata în aceasta tara asupra platilor de redevente facute catre o întreprindere asociata rezidenta în alt stat membru sau catre un sediu permanent al unei întreprinderi asociate a unui stat membru, situat în alt stat membru, nu trebuie sa depaseasca 10%. În timpul primilor 4 ani din perioada de tranzitie de 6 ani, cota de impozit aplicata asupra platilor de dobânzi facute unei întreprinderi asociate din alt stat membru sau unui sediu permanent situat în alt stat membru nu va depasi 10%; pentru urmatorii 2 ani, cota de impozit aplicata asupra unor astfel de plati de dobânzi nu va depasi 5%.
Spania si Republica Ceha sunt autorizate, doar pentru platile de redevente, sa nu aplice prevederile privind scutirea platilor de redevente între întreprinderi asociate, pâna la data de 1 iulie 2005. În timpul unei perioade de tranzitie de 6 ani, începând cu data de 1 iulie 2005, cota impozitului aplicata în aceste tari platilor de redeventa facute catre o întreprindere asociata din alt stat membru sau catre un sediu permanent al unei întreprinderi asociate a unui stat membru, situat în alt stat membru, nu va depasi 10%. Slovacia este autorizata, numai pentru platile de redevente, sa nu aplice prevederile privind scutirea de impozit pentru o perioada de tranzitie de doi ani, începând cu data de 1 mai 2004.
Totusi, aceste reguli tranzitorii sunt supuse aplicarii permanente a oricaror cote de impozit, mai scazute decât cele la care se face referire mai sus, în conditiile unor acorduri bilaterale încheiate între Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia sau Slovacia si alte state membre.
(2) Când o întreprindere rezidenta în România sau un sediu permanent al unei întreprinderi a unui stat membru, situat în România:
a) primeste dobânzi sau redevente din partea unei întreprinderi asociate din Grecia, Letonia, Lituania, Polonia sau Portugalia;
b) primeste redevente din partea unei întreprinderi asociate din Republica Ceha, Spania sau Slovacia;
c) primeste dobânzi sau redevente din partea unui sediu permanent situat în Grecia, Letonia, Lituania, Polonia sau Portugalia, al unei întreprinderi asociate a unui stat membru; sau
d) primeste redevente de la un sediu permanent situat în Republica Ceha, Spania sau Slovacia al unei întreprinderi asociate a unui stat membru,
România acorda la calculul impozitului pe profit o suma egala cu impozitul platit în Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia sau Slovacia, în conformitate cu alin. (1), stabilita asupra acelui venit. Suma se acorda ca o deducere din impozitul pe profitul obtinut de întreprinderea sau de sediul permanent care a primit acel venit.
(3) Deducerea prevazuta la alin. (2) nu poate sa depaseasca acea suma mai mica:
a) fata de impozitul de plata din Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia sau Slovacia, pentru un astfel de venit, pe baza alin. (1); sau
b) a partii de impozit pe profitul întreprinderii sau al sediului permanent care primeste dobânda sau redeventele, astfel cum este calculata înainte ca deducerea sa fie acordata, care este atribuibila acelor plati, conform legislatiei nationale a României.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006.

Clauza de delimitare

Art. 12424. – Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor nationale sau celor bazate pe tratatele la care România este parte si ale caror prevederi au în vedere eliminarea sau evitarea dublei impozitari a dobânzilor si a redeventelor.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006.

Masuri luate de România

Art. 12425. – Procedura administrarii acestui capitol se va stabili prin hotarâre a Guvernului, elaborata în comun de Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu avizul Ministerului Integrarii Europene si al Ministerului Afacerilor Externe.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006.

Lista societatilor acoperite de prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii)

Art. 12426. – Societatile acoperite de prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii) sunt urmatoarele:
a) societati cunoscute în legislatia belgiana ca: “naamloze vennootschap/societe anonyme, commanditaire vennootschap op aandelen/societe en commandite par actions, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/ societe privee a responsabilite limitee” si acele entitati publice legislative care desfasoara activitate conform dreptului privat;
b) societati cunoscute în legislatia daneza ca: “aktieselskab” si “anpartsselskab”;
c) societati cunoscute în legislatia germana ca: “Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschrankter Haftung” si “bergrechtliche Gewerkschaft”;

e) societati cunoscute în legislatia spaniola ca: “sociedad anonima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada” si acele entitati publice legale care desfasoara activitate conform dreptului privat;
f) societati cunoscute în legislatia franceza ca: “societe anonyme, societe en commandite par actions, societe a responsabilite limitee” si entitati publice si întreprinderi industriale si comerciale;
g) societati cunoscute în legislatia irlandeza ca societati pe actiuni sau pe garantii, societati private pe actiuni sau pe garantii, entitati înregistrate conform legislatiei societatilor industriale si prudentiale sau societati de constructii înregistrate conform legii societatilor de constructii;
h) societati cunoscute în legislatia italiana ca: “societa per azioni, societa in accomandita per azioni, societa a responsabilita limitata” si entitati publice si private care desfasoara activitati industriale si comerciale;
i) societati cunoscute în legislatia luxemburgheza ca: “societe anonyme, societe en commandite par actions si societe a responsabilite limitee”;
j) societati cunoscute în legislatia olandeza ca: “noomloze vennootschap” si “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”;
k) societati cunoscute în legislatia austriaca ca: “Aktiengesellschaft” si “Gesellschaft mit beschrankter Haftung”;
l) societati comerciale sau societati înfiintate conform legii civile, având forma comerciala, si cooperative si entitati publice înregistrate conform legii portugheze;
m) societati cunoscute în legislatia finlandeza ca: “osakeyhtio/aktiebolag, osuuskunta/andelslag, saastopankki/sparbank” si “vakuutusyhtio/forsakrîn gsbolag”;
n) societati cunoscute în legislatia suedeza ca: “aktiebolag” si “forsakrin gsaktiebolag”;
o) societati înregistrate conform legislatiei Marii Britanii;
p) societati cunoscute în legislatia ceha ca: “akciova spolecnost”, “spolecnost s rucenim omezenym”, “verejna obchodni spolecnnost”, “komanditni spolecnost”, “druzstvo”;
q) societati cunoscute în legislatia estoniana ca: “taisuhin g”, “usaldusuhin g”, “osauhin g”, “aktsiaselts”, “tulundusuhistu”;
r) societati cunoscute în legislatia cipriota ca societati înregistrate în conformitate cu legea companiilor, entitati publice corporatiste, precum si alte entitati care sunt considerate societati, conform legii impozitului pe venit;
s) societati cunoscute în legislatia letona ca: “akciju sabiedriba”, “sabiedriba ar ierobezotu atbildibu”;
s) societati înregistrate conform legislatiei lituaniene;
t) societati cunoscute în legislatia ungara ca: “kozkereseti tarsasag”, “beteti tarsasag”, “kozos vallalat”, “korlatolt felelossegu tarsasag”, “reszvenytarsasag”, “egyesules”, “kozhasznu tarsasag”, “szovetkezet”;
t) societati cunoscute în legislatia malteza ca: “Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata”, “Socjetajiet în akkomandita li l-kapital taghhom maqsum f’azzjonitjiet”;
u) societati cunoscute în legislatia poloneza ca: “spolka akcyjna”, “spolka z ofraniczona odpowiedzialnoscia”;
v) societati cunoscute în legislatia slovena ca: “delniska druzba”, “komanditna delniska druzba”, “komanditna druzba”, “druzba z omejeno odgovornostjo”, “druzba z neomejeno odgovornostjo”;
w) societati cunoscute în legislatia slovaca ca: “akciova spolocnos”, “spolocnost’s rucenim obmedzenym”, “komanditna spolocnos”, “verejna obchodna spolocnos”, “druzstvo”;
x) societati cunoscute în legislatia româna ca: ?societati în nume colectiv?, ?societati în comandita simpla?, ?societati pe actiuni?, ?societati în comandita pe actiuni?, ?societati cu raspundere limitata?;
y) societati cunoscute în legislatia bulgara ca: IMAGINE.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. x) si y) au fost introduse prin art. I, pct. 93 din O.U.G. nr. 109/2009.

Data aplicarii

Art. 12427. – Prevederile prezentului capitol, reprezentând transpunerea Directivei 2003/49/CE a Consiliului, din 3 iunie 2003, privind un sistem comun de impozitare aplicabil platilor de dobânzi si redevente efectuate între societati asociate din state membre diferite, cu amendamentele ulterioare, se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2011.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006.

Articole populare

Categorii