info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Certificatul de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală arată modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri datorate statului.
Ordinul nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 954 din 23 decembrie 2015 și a intrat în vigoare începand cu data de 1 ianuarie 2016. Organul fiscal central are obligația de a elibera certificatul de atestare fiscală în urmatoarele cazuri : la solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală; la solicitarea autorităților publice, în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările legale.

situatie financiara anuala bilant

Dosarul pentru eliberare a certificatului de atestare fiscală cuprinde cerere tip ( certificatul de atestare fiscală se întocmește în două exemplare originale, din care un exemplar i se comunică solicitantului, iar un exemplare este păstrat la organul fiscal central emitent și se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.); copie certificat de înregistrare fiscală; ultima balanță de verificare semnata si ștampilată; împuternicire și cartea de identitate a împuternicitului. Dosarul trebuie depus la registratura organului fiscal central competent, sau online, prin Spațiul privat virtual, fără să mai fie nevoie să se deplaseze la ghișeele ANAF.
În cât timp este emis certificatul de atestare fiscală și cât este valabil
Certificatul de atestare fiscală se emite în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a acestuia. Certificatul de atestare fiscală se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice, sau 90 de zile, de către persoanele fizice.
Potrivit Ordinului ANAF nr. 3654/2015, în situația în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autoritățile contractante definite potrivit OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, și documentul eliberat de autoritățile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea.
În situația în care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanță, documentul eliberat de autoritățile contractante se depune în original la instituția care solicită certificatul de atestare fiscală. Informațiile astfel înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt valabile numai în cazul în care coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autoritățile contractante. Mai exact, documentul emis de autoritatea contractantă trebuie să cuprindă, obligatoriu, următoarele elemente: denumirea autorității contractante; data emiterii documentului; numărul și data încheierii contractului dintre contribuabil și autoritatea contractantă; sumele certe, lichide și exigibile datorate până la data emiterii documentului de către autoritatea contractantă, defalcate pe fiecare contract în parte; precizarea că documentul este emis în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală; numele, prenumele, funcția și semnătura persoanelor împuternicite ale autorității contractante; ștampila autorității contractante
Același Ordin ANAF prevede că persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere trebuie să depună cererea la organul fiscal central în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal. În cerere va fi menționat și sediul activității sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz.
În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, organul fiscal central competent verifică: dosarul fiscal al contribuabilului ; fișa pentru evidența analitică pe plătitori a contribuabilului; existența sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală; existența deciziilor de rambursare sau, după caz, a documentației aprobate pentru soluționarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise și înregistrate în evidența fiscală decizii de compensare/restituire; existența documentului eliberat de autoritățile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul/plătitorul le are de încasat de la acestea;

Articole populare

Categorii