info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Ce este și cum funcționează Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI)

Începând cu data de 1 august 2010, s-a înfiinţat şi organizat în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare, respectiv:
a) livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România şi care sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (CF);
b) livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;
c) prestări de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;
d) achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România;
e) achiziţii intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România.
Documente necesare inscriere in Registrul Operatorilor Intracomunitari:
a) formularul (095) “Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”
b) Certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor in cazul societatilor pe actiuni, inclusiv al celor in comandita pe actiuni;
c) Certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor si ale asociatilor care detin minimum 5% din capitalul social al societatii, in cazul celorlalte forme de societati comerciale;
d) Certificatul constatator in forma lunga emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte repartizarea capitalului social intre asociati, valabil la data depunerii cererii;
e) copie CI administratori;
f)  Delegatie si copie CI delegat (in cazul in care documentele sunt depuse de catre o persoana imputernicita de catre adminstrator )
Cererea se solutioneaza in termen de 10 zile calendaristice de la data inregistrarii. Aprobarea sau respingerea cererii de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari se face prin decizie emisa de organul fiscal competent.

Registrul Operatorilor Intracomunitari ROI

Persoanele care nu figurează în Registrul operatorilor intracomunitari nu pot avea un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare (cod TVA valabil VIES), chiar dacă acestea sunt înregistrate deja în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
Partenerii intracomunicatari au obligația să factureze cu TVA național, dacă codul de TVA al partenerului român nu este validat în Registrul VIES.
Verificarea codului de TVA în Registrul operatorilor intracomunitari se poate efectua prin validarea numărului de înregistrare pentru TVA în Registrul VIES. Registrul operatorilor intracomunitari este baza de date națională a Registrului VIES.

Contraventii si sanctiuni:
Efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul Operatorilor Intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest Registru, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei conform procedurilor din Codul de Procedura Fiscala.

Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari:
Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari:
a) persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente;
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operațiuni intracomunitare;
c) persoanele înregistrate care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;
d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mișcare acțiunea penală în legătură cu oricare dintre operațiunile prevazute mai sus;

Obligatii declarative :
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care au obligatia inregistrarii in ROI, pentru operatiunile intracomunitare efectuate depun formularul 390 “Declaratia recapitulativa privind livrari / achizitii intracomunitare”. Declaratia se depune la organul fiscal competent numai pentru lunile in care ia nastere exigibilitatea taxei – pana la termenul de 25 a lunii urmatoare.
Nedepunerea Declaratiei recapitulative, formular 390, se sanctioneaza cu amenda .

Articole populare

Categorii