info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Ce documente solicita inspectorii ITM in cazul unui control?


Potrivit art.19 din Legea nr.108/1999, republicata, privind infiintarea si organizarea  Inspectiei Muncii, inspectorii de munca au acces liber si pot efectua controale la sediul angajatorului sau in orice loc de munca organizat de acesta cu sau fara instiintare prealabila. Inspectorii pot solicita si prezentarea angajatorului la sediul ITM cu actele solicitate in vederea efectuarii controlului de specialitate.
Atentie! Refuzul angajatorului de a permite organelor de control sa intre in incinta unitatii constituie conraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4500 lei la 9000 lei, conform art.8 din Legea nr.130/1999, republicata, privind unele masuri de protectie a persoanlor incadrate in munca.

 

Ce verifica inspectorii de munca?

Potrivit art 6 lit.a) din Legea nr.108/1999, republicata, privind infiintarea si organizarea  Inspectiei Muncii, inspectorii in domeniul relatiilor de munca controleaza:
– respectarea prevederilor legale privind incadrarea in munca si incetarea activitatii persoanelor care desfasoara orice activitate in temeiul unui contract individual de munca;
– stabilirea si respectarea duratei timpului de lucru (munca suplimentara, munca de noapte, pauza de masa si repausul zilnic, repausul saptamanal, concediul de odihna anual, munca la negru);
–  stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi ce decurg din munca prestata;
– accesul fara nici o discriminare pe piata muncii a tuturor persoanelor apte de munca, respectarea normelor specifice privind conditiile de munca ale tinerilor, femeilor, precum si ale unor categorii de persoane defavorizate;
– respectarea prevederilor cuprinse in legislatia muncii si a clauzelor contractelor colective de munca;
Inspectorii de munca verifica si:
– respectarea prevederilor legale privind inregistrarea contractelor individuale de munca si depunerea la ITM a documentatiei necesare, potrivit Legii nr. 130/1999, republicata, privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca;
– respectarea prevederilor privind intocmirea, completarea, pastrarea si evidenta carnetelor de munca la sediul angajatorului, conform Legii nr.130/1999, republicata, privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca;
– respectarea prevederilor legale privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate;
– respectarea prevederilor legale privind incadrarea in munca a cetatenilor straini;
– respectarea prevederilor legale privind egalitatea de sanse intre femei si barbati;
– respectarea prevederilor legale privind protectia maternitatatii la locul de munca;
– respectarea prevederilor privind infiintarea, completarea si transmiterea ITM a registrului general de evidenta a salariatilor, conform Hotararii Guvernului nr.161/2006, actualizata, privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor;

 

In cazul unui control pot fi solicitate urmatoarele documente:

1. Registrul unic de control.
2. Actele constitutive ale angajatorului: contract de societate, statutul societatii, certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, hotararea judecatoreasca de infiintare, autorizatia de functionare, acte aditionale de modificare si/sau completare, autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, numarul salariatilor si structura de personal, aprobata (organigrama).
3. Registrul general de evidenta a salariatilor in forma electronica completat si inregistrat la ITM (cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatii si cel tarziu la data incetarii contractelor de munca a salariatilor in cauza);
– statele de plata/dovadezi de calculare a drepturilor salariale si depunerea acestora la ITM;
– documentele de plata a salariilor semnate de salariati;
– actele ce atesta platile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, de sanatate, de constituire a fondului pentru plata ajutorului de somaj, comisionul datorat I.T.M. conform art. 12 din Legea nr. 130/1999;
– balanta de verificare contabila pentru verificarea fondului de salarii;
– foaia colectiva de prezenta a salariatilor;
– documente justificative privind acordarea concediilor de odihna, concediilor medicale, concedii pentru ingrijirea copilului, concediilor fara plata, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;
– registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societatilor de paza;
– normative de plata in acord in cazul societatilor care practica acest tip de salarizare.
– acte privind incetarea raporturilor juridice de munca a salariatilor si dovada predarii carnetelor de munca/adeverintelor de vechime acestora.
4. Dosarele de personal ale salariatilor care trebuie sa cuprinda: actele de identitate, cerere de angajare; curriculum vitae; acte stare civila; acte de studii si calificare; avizul medical, contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, fisa postului; acte privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare (unde este cazul); permisul de munca (in cazul salariatilor cetateni straini); certificatul de cazier judiciar (unde este cazul).
5. Aprobarea de pastrare si completare a carnetelor de munca (in cazul angajatorilor care au optat pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca sediul societatii).
6. Contractul colectiv de munca (negocierea colectiva, la nivel de unitate, este obligatorie, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de salariati).
7. Regulamentul intern.
In cazul in care societatea este reprezentata la control de alta persoana decat reprezentantul legal al societatii, se va prezenta imputernicirea de catre reprezentantul legal a persoanei delegate, cu drept de semnatura si stampila societatii.

Articole populare

Categorii