info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Ce declarații depune și ce taxe plătește o persoană fizică autorizată (PFA) în anul 2016?

În cele ce urmează vom analiza cazul unui PFA și vom vedea ce obligații de plată are în 2016. Începând cu 1 ianuarie 2016 un PFA va plati în mod obligatoriu:

– Impozitul pe venitul net – 16% din venitul net, care se calculează ca diferență între veniturile încasate și cheltuielile deductibile pentru anul în curs, sau 16% din norma de venit.
Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente au obligația să plătească impozite și contribuții în timpul anului, în urma depunerii declarației 220 privind veniturile și cheltuielile estimate.

taxe pfaAdministrația fiscală este cea care stabilește plățile de impozit anticipate, pe fiecare sursă de venit. Aceste plăți se efectuează în 4 tranșe egale, la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie.
Un PFA va depune Declarația 220 privind venitul estimat ce urmează a se realiza în anul 2016 până la data de 25 mai 2016, dacă estimează că va obține venituri nete în anul 2016 care diferă cu cel puțin 20% față de cele realizate în 2015 sau dacă în anul anterior au realizat pierderi sau dacă PFA a realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal. PFA are obligația depunerii Declarației 200 privind venitul realizat în anul 2015 până la data de 25 mai 2016.
– Contribuția la asigurările sociale de sănătate de 5,5%:
Baza de calcul reprezintă diferența dintre totalul veniturilor și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale de sănătate, sau valoarea anuală a normei de venit, raportată la cele 12 luni ale anului, care nu poate fi mai mică decât salariul de baza minim brut pe țară (care din 1 iulie 2015 este de 1050 lei, iar de la 1 mai 2016 1250 lei), dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția.
Când se determină venitul anual, în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale.
Administrația fiscală va emite Decizia de plăți anticipate pentru anul 2016 în baza declarației 220 depuse sau a declarației depuse pentru anul 2015, urmând să emită o nouă decizie privind plățile anticipate în urma depunerii Declarației 200 la data de 25 mai 2016. Plățile se efectuează de asemenea în 4 rate egale, la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie.
Pe baza Declarației 200 depuse, administrația fiscală va emite și Decizia de impunere finală privind impozitul pe venit și contribuția de sănătate, urmând a se efectua regularizările.

– Contribuția la asigurările sociale (pensie)
În ceea ce privește CAS – pensie pentru a vedea dacă se datorează CAS sau nu, analizăm art.148 alin.4 din Codul fiscal:
“Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) si (2) se încadrează în categoria asiguraților obligatoriu în sistemul public de pensii dacă îndeplinesc următoarele condiții, după caz:
a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real
b) venitul lunar estimat a se realiza (…) depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;”

Cota de 35% din câștigul salarial mediu brut reprezintă suma de 938 de lei, întrucât câștigul salarial mediu brut pe economie este de 2.681 lei în anul 2016.
Dacă persoana fizică nu este pensionar sau dacă în 2015 a avut un venit net mai mare de 938 lei / lună sau dacă în 2016, estimează că va avea un venit net mai mare de 938 lei/lună va declara și plăti CAS anticipat în cotă obligatorie de 10,5% și opțional și cota angajatorului de 15,8%.
În cazul obținerii unui venit net mai mic de 938 lei /lună (11.256 lei/an) persoana fizică nu va datora contribuție de asigurări sociale de 10,5%.
Baza de calcul la care se aplică procentele de mai sus este 35% din câștigul salarial mediu brut pe economie (938 lei), astfel că lunar obligația de plată este de 10,5% x 938 = 98 lei/lună, respectiv 1.182 lei/an. Contribuția de asigurări sociale se plătește trimestrial reprezentând plăți anticipate și PFA va plăti trimestrial suma de 296 lei.
În anul următor persoana fizică va regulariza CAS plătit anticipat, astfel încât aceasta să fie datorată în funcție de venitul net, astfel:
– dacă venitul net impozabil (exclusiv CAS) este mai mare decât contravaloarea a 35% din salariul mediu brut/an dar mai mic decât contravaloarea a 5 salarii medii brute pe economie, CAS de 10,5% se va aplica la venitul net (exclusiv CAS);
– dacă venitul net impozabil (exclusiv CAS) este mai mare decât contravaloarea a 5 salarii medii brute pe economie, CAS de 10,5% se va aplica la baza de calcul reprezentând contravaloarea a 5 salarii medii pe economie astfel că suma maximă ce se va achita obligatoriu anual este de 10,5% x 2.681*5*12 = 16.890 lei/an.

Conform prevederilor legale art.148 din Codul fiscal :
“(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul plăților anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale, o reprezintă echivalentul a 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate.
(3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1), baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale se recalculează în anul urmator celui de realizare a venitului, în baza declarației privind venitul realizat, și se stabilește ca diferență între venitul brut realizat și cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportată la numărul de luni în care a fost desfășurată activitatea. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuției, și nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câștig.
(5) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) și (2), obligate să se asigure în sistemul public de pensii, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale, declarația privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (4).”
Având în vedere cele de mai sus presupunem că în anul 2015 s-a realizat un venit brut de 10.000 lei, sub plafonul de 11.256 lei/an – care reprezintă venit net. În acest caz nu veți datora contribuție de asigurări sociale (pensii) astfel că nu va trebui să depuneți Declarația 600 în acest caz până la data de 01 februarie 2016. În cazul în care estimați că în anul 2016 depășiți venitul net de 11.256 lei/an, va trebui să depuneți Declarația 600 până la data de 01 februarie 2016.
Declarația 392B privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul 2015– se va depune în cazul în care PFA-ul nu este plătitor de TVA , până la data de 25 februarie 2016.

Articole populare

Categorii