info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Ce contribuabili sunt obligati la depunerea declaratiei 600


Din 1 iulie 2012 Fiscul va fi cel care va administra contributiile sociale la pensii datorate de persoanele fizice, plata acestora urmand sa se faca la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii.

Potrivit art.29625 alin.(1) din Codul fiscal, declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul al contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

Cine depune declaratia 600?
Formularul 600 „Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” se completează şi se depune de următoarele categorii de contribuabili:
•    – întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
•    – membrii întreprinderii familiale;
•    – persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
•    – persoanele care realizează venituri din profesii libere;
•    – persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

Atentie! Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii nu trebuie depusa de cei care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, someri sau de catre cei care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe.

Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale. Venitul bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (2.117 lei)  şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Cum se completeaza declaratia 600?
Declaraţia 600 se completează în două exemplare, de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriind corect, complet şi cu bună credinţă informaţiile prevăzute de formular. Originalul se depune la organul fiscal competent iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificată de contribuabil din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului. Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă după caz.

Atentie! Declaraţia se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în acest caz data depunerii declaraţiei fiind data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei.

Important!Pentru anul 2012, declaraţia se depune de către persoanele menţionate mai sus numai în situaţia în care se încadrează în una dintre aceste categorii, începând cu data de 1 iulie 2012.

Care este termenul de depunere?

Termenul de depunere este:
– 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, pentru contribuabilii care sunt deja înfiinţaţi;
– în 15 zile de la data producerii evenimentului, pentru cei care se înfiinţează după 1 iulie 2012.

Pentru a descarca modelul oficial al declaratiei 600, CLICK AICI !

Cadru legal: Ordinul comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 874-221/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421 din 25 iunie 2012.


Articole populare

Categorii