info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Casarea mijloacelor fixe


Casarea mijloacelor fixe reprezinta operatia de scoatere din functiune a activului respectiv, urmata de dezmembrarea acestuia si valorificarea partilor componente rezultate, prin vanzare sau prin folosirea in activitatea curenta a contribuabilului.
Pentru procedura de casare mijloace fixe este necesara Decizia scrisa a administratorului, avand in vedere prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificari, si un Proces verbal de casare.

In ceea ce priveste mijloacele fixe, acestea constau in orice imobilizare corporala, care este detinuta pentru a fi utilizata in productia sau livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriata tertilor sau in scopuri administrative, daca are o durata normala de utilizare mai mare de un an si o valoare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului;

Formatul procesului verbal de casare a mijloacelor fixe este adoptat prin OMFP 3512/2008 privind documentele financiar contabile, iar el trebuie sa fie semnat in mod corespunzator de persoanele responsabile cu casarea mijloacelor fixe. Subliniem in mod expres faptul ca o casare corecta a unor active trebuie sa se realizeze intotdeauna printr-o dezmembrare si valorificare a activelor casate.

Norma metodologica

Art. 1. – Produsele scoase din rezerva de mobilizare rezultate in urma procesului de redimensionare a acesteia vor fi valorificate sau casate in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice.
Art. 2. – In sensul prezentelor norme metodologice, prin produse se intelege: materii prime, materiale, semifabricate, pulberi, expozivi, materiale pirotehnice, subansambluri si elemente de completare, utilaje specializate, scule, dispozitive, verificatoare si alte materiale folosite in procesul de fabricatie si reparatie a echipamentelor militare, materiale destinate restabilirii si mentinerii in stare de functionare a capacitatilor de transport si telecomunicatii, materiale sanitar-farmaceutice consumabile, aparatura si instrumentar medico-sanitar, produse electronice si electrotehnice, precum si alte materiale specifice scoase definitiv din rezerva de mobilizare.
Art. 3. –
(1) Valorificarea produselor se face prin:
a) licitatie cu strigare;
b) selectie de oferte;
c) negociere directa.
(2) Valorificarea pulberilor, explozivilor, tehnicii militare si conexe se aproba de ministerul de resort, cu respectarea legislatiei specifice.
(3) In sensul prezentelor norme metodologice, ministerul de resort reprezinta ministerul in coordonarea caruia se afla agentii economici care au in administrare rezerva de mobilizare.
Art. 4. –
(1) Produsele care nu pot fi valorificate se caseaza si se valorifica sub forma de deseuri sau se distrug, dupa caz.
(2) Costurile aferente operatiunilor de distrugere a pulberilor si explozivilor se suporta din fondurile extrabugetare ale ministerului de resort, rezultate din valorificarea altor materiale scoase definitiv din rezerva de mobilizare, in conditiile legii.

Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe / de declasare a unor bunuri materiale

1. Serveste ca:

– document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta si de declasare a altor bunuri materiale decat mijloacele fixe, potrivit dispozitiilor legale;

– document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta sau de declasare a bunurilor materiale;

– document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a mijloacelor fixe, precum si din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare;

– document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate.

2. Se intocmeste in doua exemplare
, separat pentru mijloace fixe, materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta si bunuri materiale aflate in gestiunea unui singur gestionar, pe baza documentatiei prevazute in normele legale (nota privind starea tehnica a mijlocului fix propus a fi scos din functiune, deviz estimativ al reparatiei capitale, act constatator al avariei, avize, nota justificativa privind descrierea degradarii bunurilor materiale, specificatia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc.).

Formularul se completeaza astfel:

– capitolele I si II, de catre comisia constituita in acest scop, dupa caz (la unitatile cu capital privat responsabilitatea revine administratorilor), cu constatarile si concluziile rezultate din analiza documentatiei primite si din verificarea starii mijloacelor fixe propuse a fi scoase din functiune, scoaterii din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta sau a bunurilor materiale propuse pentru declasare, se semneaza de membrii comisiei;

– capitolul III, dupa aprobarea propunerilor si efectuarea scoaterii din functiune, din uz sau declasarii, de catre comisia de analiza si avizare a propunerii de declasare a bunurilor materiale sau de delegatii numiti de conducerea unitatii care semneaza pentru realitatea operatiunilor; serveste si ca document de predare la magazie (depozit) a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau din declasarea bunurilor materiale.

Se mentioneaza ca, in cazul scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, numarul de inventar se va trece la cap. II in coloana “Denumirea”. In situatia in care capitolul III se completeaza in alte exercitii financiare, este necesar sa se intruneasca o noua comisie care sa intocmeasca un nou proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale care sa confirme datele completate in acest capitol.

3. Circula:

– la persoana autorizata sa aprobe scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);

– la sectie (serviciu, subunitate) pentru inregistrarea in evidenta la locul de folosinta a mijloacelor fixe scoase din functiune (ambele exemplare);

– la magazie (depozitul de materiale), pentru descarcarea gestiunii, respectiv inregistrarea in evidenta a bunurilor materiale declasate (ambele exemplare);

– la magazia primitoare, pentru semnare de catre gestionar a primirii in gestiune a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a mijloacelor fixe si materialelor recuperabile si refolosibile, rezultate din scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta sau din declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);

– la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea si inregistrarea operatiunilor privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (exemplarul 1);

– la compartimentul care a facut propunerile de scoatere din functiune, din uz sau de declasare, pentru inregistrare (exemplarul 2).

4. Se arhiveaza:

– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
– la compartimentul care tine evidenta mijloacelor fixe (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
– denumirea unitatii;
– denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
– aprobat; data;
– predatorul;
– constatarile si concluziile comisiei;
– mijloacele fixe scoase din functiune sau bunurile materiale declasate;
– numarul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea; amortizarea pana la scoaterea din functiune;
– ansamble, subansamble, piese, componente si materiale rezultate,
– numarul si data (ziua, luna, anul) documentului;
– predatorul;
– primitorul;
– numarul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea;
– numele, prenumele si semnatura membrilor comisiei si a gestionarului pentru primire.


Articole populare

Categorii