info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Anularea înregistrării în scopuri de TVA – Taxă pe Valoarea Adăugată

Organele Fiscale au dreptul să anuleze din oficiu înregistrarea în scopuri TVA în următoarele cazuri:
1. Organul Fiscal poate anula codul de TVA dacă în cazierul fiscal sunt înscrise anumite infracțiuni, si anume dacă entitatea a intrat în inactivitate temporară, sau dacă administratorii entităţii sau entitatea însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015;
Reînregistrarea în scopuri de TVA se realizează doar la solicitarea persoanei impozabile și numai dacă infracțiunile din cazierul fiscal sunt șterse, începând de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.
2. Codul de TVA se poate pierde și dacă nu sunt depuse deconturile de TVA
Contribuabilii pot pierde codul de TVA în situația în care nu au depus pe parcursul a 6 luni consecutive niciun decont de TVA ( declarația 300 ). Aceste prevederi sunt valabile în cazul etitatilor pentru care perioada fiscală este luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul entităţilor care au perioada fiscală trimestrul calendaristic,si nu au fost evidenţiate achiziţii / livrari de bunuri/servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.
Entitătile pot obține din nou codul de TVA dacă solicită acest lucru Organului Fiscal.

anulare-inregistrare-tva
3. Deconturile pe „zero” aduc anularea înregistrării în scopuri de TVA
Organul Fiscal poate să anuleze din oficiu codul de TVA dacă în semestrul I entitatea nu a depus Declarația 300 sau a depus „pe zero”. Anularea codului de TVA are loc în prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă , sau dacă în semestrul II, entitatea nu a depus Declarația 300 sau -a depus „pe zero”, atunci i se anuleză din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA începând cu 1 februarie anul următor. Ulterior, prin OG 24/2012, publicată în MOf nr. 384 din 07 iunie 2012, au fost aduse lămuriri suplimentare şi anume:
– daca entităţile care au ca perioadă fiscală luna calendaristică şi care nu au depus niciun Decont de TVA 300 pentru 6 luni consecutive, dar nu sunt în situaţia de a fi declarate inactive sau nu au intrat în inactivitate temporară, Organele Fiscale anulează înregistrare entităţilor în scopuri de TVA din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă;
– daca entităţilor au ca perioada fiscală trimestrul calendaristic şi nu au depus niciun Decont de TVA 300 pentru două trimestre calendaristice consecutive, dar nu este în situaţia de a fi declarată inactivă şi nu a intrat în inactivitate temporară, Organele Fiscale anulează înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere pentru cel de-al doilea decont de taxă. Contribuabilii se pot înregistra din nou în scopuri de TVA dacă solicită acest lucru Organelor Fiscale, pe baza unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că vor desfășura activități economice.
4. Aplicarea regimului special de scutire de TVA.
Potrivit legislației fiscale, persoana impozabilă a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 de euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 220.000 de lei, poate aplica scutirea la taxă, denumită regim special de scutire.
5. Codul de TVA este anulat dacă nu este justificată intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică
Noul Cod fiscal stabilește că, dacă o persoană impozabilă, societate cu sediu activității economice în România, înființată în baza Legii nr. 31/1990, supusă înmatriculării la Registrul Comerțului, nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică potrivit criteriilor și în termenele stabilite prin ordin al ANAF, atunci acesteia i se anulează codul de TVA.
6. Fiscul poate anula codul de TVA în care contribuabilul se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
7. Dacă un contribuabil nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
8. Organul Fiscal poate anula codul de TVA daca durata de funcționare a societății este expirată
9. Retragerea codului de TVA se poate realiza și în situația în care societatea nu mai are organe statutare;
10. În cazul în care durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată, codul TVA poate fi retras.
Contribuabilul căruia i-a fost anulat din oficiu codul de TVA este obligat să își ajusteze TVA dedusă inițial. El trebuie să țină cont de activele corporale fixe care nu sunt amortizate integral la data anulării înregistrării în scopuri de TVA, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital, precum și bunurile de capital aflate în patrimoniu, pe perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA, se consideră că sunt alocate unei activități fără drept de deducere, fiind obligatorie ajustarea taxei deduse inițial;
Trebuie reţinut că persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA nu vor putea să îşi deducă TVA aferentă achizițiilor efectuate în perioada respectivă, dar vor avea obligaţia de a plăti TVA colectată în cazul în care continuă să desfăşoare operaţiuni impozabile în acea perioadă.
În acest sens, a fost introdusă Declaraţia 311 privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat. Aceasta se depune atunci când o astfel de entitate efectuează în perioada în care nu are cod valid de TVA, livrări sau achiziții de bunuri/prestări de servicii pentru care sunt obligate la plata TVA. Astfel, Declaraţia 311 nu se depune „pe zero”, ci doar pentru lunile în care au existat astfel de tranzacţii.
Reînregistrarea în scopuri de TVA
Ulterior anulării înregistrării în scopuri de TVA, organele fiscale competente înregistrează entităţile în scopuri de TVA astfel:
– din oficiu, de la data la care entitatea nu se mai află în Registrul contribuabililor declaraţi inactivi sau şi-a reluat activitatea;
la solicitarea entităţilor, în situația celor care aveau înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau fapte care atrag răspunderea solidară cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, dacă a încetat situația care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.
Atunci când o entitate nu a depus pe parcursul a şase luni/2 trimestre consecutive niciun Decont de TVA, organele fiscale o înregistrează în scopuri de TVA pe baza Formularului 099 (Cerere de înregistrare în scopuri de TVA), însoţită de următoarele informații/documente:
– Deconturile de TVA 300 nedepuse la termen;
– o cerere motivată din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege Deconturile de TVA.
Atunci când în Deconturile de TVA 300 depuse pentru şase luni/2 trimestre consecutive, o entitate nu a evidenţiat achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, organele fiscale o înregistrează în scopuri de TVA pe baza Formularului 099, însoţită de o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că va desfășura activități economice. Şi în acest caz data înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.
Şi în cazul persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României şi care trebuie sau optează, potrivit legii, să se înregistreze în scopuri de TVA în România, direct, printr-un reprezentant fiscal ori printr-un sediu fix, organele fiscale vor aproba eventuale cereri de reînregistrare în scopuri de TVA, chiar dacă acestea sunt depuse după 180 de zile de la data anulării înregistrării. În toate situaţiile, data reînregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

Articole populare

Categorii