info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

30 mai 2016: Termenul de depunere bilanț la 31.12.2015

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raportărilor contabile pentru anul fiscal 2015 , au fost date de Ordinul MFP nr. 123/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 81 din 4 februarie 2016 și care a intrat în vigoare la data publicării. Situațiile financiare anuale, se depun la unitățile teritoriale ale MFP în termen de 150 de zile de la data la care se încheie exercițiul financiar (și anume 31 decembrie 2015). Data de 30 mai 2016 , este termenul limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale. Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial depun situațiile financiare anuale în termen de 120 de zile de la încheierea exericițiului financiar, adică până pe 29 aprilie 2016.
Societățile care nu au desfășurat activitate până la 31 decembrie nu întocmesc situații financiare anuale, însă trebuie să depună în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar (până la 29 februarie), o declarație pe propria răspundere. Declarația este depusă de către administratorul societății și trebuie să cuprindă toate datele de identificare a societății și anume : denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); adresa și numărul de telefon; numărul de înregistrare la registrul comerțului; codul unic de înregistrare; capitalul social.
Situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie trebuie să conțină în mod obligatoriu două semnături. Prima semnătura trebuie să îi aparțină persoanei care organizează și conduce contabilitatea societății. Acea persoana trebuie sa fie autorizată CECCAR (expert contabil), directorul economic sau contabilul șef. Cea de-a doua semnătură care nu poate să lipsească de pe orice raportare financiară anuală este semnătura administratorului .

bilant-anual-2016
Potrivit art. 185 din Legea societăților nr. 31/1990, situațiile financiare anuale trebuie să fie însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
Situațiile financiare diferă în funcție de mărimea entității
Un alt act normativ important în ceea ce privește închiderea exercițiului financiar este Ordinul MFP nr. 1802/201 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014 și care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015.
Potrivit Ordinul MFP nr. 123/2016, entitățile pot fi grupate în trei categorii, și anume microentități,entități mici și entități mijlocii și mari. Încadrarea se face „numai pe baza balanței de verificare încheiate la data de 31 decembrie 2015”, si anume :
1. Conform Ordinului MFP nr. 123/2016, microentitățile, cu alte cuvinte entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime:
totalul activelor:1.500.000 lei;
cifra de afaceri netă:3.000.000 lei;
numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar:10,
2, Entitățile mici sau altfel spus, entităţile care la data bilanţului nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime:
totalul activelor17.500.000 lei;
cifra de afaceri netă:35.000.000 lei;
numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar:50,
3. Entităţile mijlocii și mari sau, mai precis, entitățile care la data bilanţului depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime:
totalul activelor:17.500.000 lei;
cifra de afaceri netă:35.000.000 lei;
numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50,
Auditul situațiilor financiare anuale în 2016
Potrivit noilor reglementări, sunt supuse auditului situaţiile financiare anuale ale entităţilor mici care, pe baza balanţei de verificare întocmite la data de 31 decembrie 2015, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
totalul activelor: 16.000.000 lei;
cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
În 2016, situațiile financiare anuale vor putea fi depuse electronic, astfel, ordinul publicat de MFP precizează că situațiile anuale la 31 decembrie se pot depune în format hârtie și în format electronic, având atașată o semnătură electronică extinsă.
Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale fiscale a situațiilor financiare anuale constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit art. 42 din Legea contabilității. Astfel, pentru nedepunerea în termenul legal a situațiilor financiare, amenda este cuprinsă între 300 și 1.000 de lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare. În schimb, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, amenda variază între1.000 și 3.000 de lei, în timp ce, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare, contribuabilii pot plăti până la 4.500 de lei, dar nu mai puțin de 1.500 de lei. De asemenea, pentru neîntocmirea și nesemnarea situațiilor financiare anuale, amenda este cuprinsă între 2.000 și 3.000 de lei.

Articole populare

Categorii