info[at]accountable.ro
+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468
Bd. Unirii 64, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Compensarea datoriilor intre persoane juridice

//
Categories

Două persoane juridice care au datorii reciproce le pot stinge prin compensare. Aceasta operează ca o dublă plată, ducând la stingerea datoriilor până la concurenţa celei mai mici. Reglementările privind această operaţiune sunt diferite în funcţie de naţionalitatea părţilor între care se face compensarea. De asemenea, sunt diferite şi atunci când compensarea se face cu statul.

 

Compensarea facturilor între persoane juridice romåne

Compensarea între persoane juridice române se poate face nu­mai prin ordin de compensare, con­form HG nr. 685/1999.
Pentru facturi cu valori mai mari de 10.000 de lei, compensarea datoriilor neplătite la termenele sca­dente, mai vechi de 30 de zile, se poate efectua doar prin Serviciul de Compensare din cadrul Institu­tului de Management şi Infor­ma­tică.
Pentru sume reprezentând contravaloarea facturilor mai mici de 10.000 de lei inclusiv, compensarea reciprocă între contribuabili persoa­ne juridice se poate efectua şi în afa­ra Serviciului de Compensare din ca­drul Institutului de Management şi In­for­matică, însă cu ordinele de com­pen­sare tipizate, cu regim special.

Institutul de Management şi Informatică din cadrul Minis­te­ru­lui Industriei şi Comerţului pri­meş­te cererile de compensare, ana­li­zea­ză şi negociază periodic compensarea obligaţiilor reciproce prin emiterea ordinelor de compensare.
Societăţile sunt obligate să trans­mită Institutului, online sau pe suport magnetic, datele privind plăţile restante mai vechi de 30 de zile, cu o valoare mai mare de 10.000 de lei şi cererile de compensare care cuprind situaţia crean­ţe­lor şi a datoriilor restante.

Pentru facturile care se înca­drea­ză în aceste condiţii se transmit următoarele informaţii:
– codul fiscal al persoanei ju­ri­dice raportoare;
– codul fiscal al persoanei juri­dice creditoare/debitoare faţă de ca­re raportorul are de plătit/în­casat;
– numărul şi data emiterii facturii de către persoana juridică cre­ditoare/debitoare;
– valoarea facturii care urmea­ză să fie încasată de persoana ju­ri­dică raportoare de la persoana juri­dică beneficiară;
– valoarea facturii care ur­mea­ză să fie plătită de persoana juridi­că raportoare persoanei juridice fur­nizoare;
– volumul creditelor nerambursate în termen către băncile fi­nanţatoare, inclusiv dobânzile afe­rente;
– volumul debitelor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bu­getele fondurilor speciale, neachitate în termen, inclusiv majorările de întârziere datorate şi penaliză­ri­le, după caz;
– volumul creanţelor faţă de persoanele juridice, care se finan­ţează total sau parţial de la bugetul de stat;
– volumul creditelor comercia­le acordate de agenţii econo­mici, ne­rambursate la scadenţă.

Transmiterea datelor privitoare la datorii şi creanţe se poate face fo­losind adresa de Internet: http:// gama.imi.ro sau www.minind.ro şi apoi se alege din meniu Pagini Găz­duite – Portalul privind compensa­rea creanţelor.
După introducerea în sistem a acestor date, persoanele juridice au obligaţia să le actualizeze permanent la intervale de cel mult 30 de zile, operând modificările survenite.
Contribuabilii persoane juridi­ce care nu înregistrează datorii sau creanţe mai vechi de 30 de zile şi care au o valoare mai mare de 10.000 de lei nu sunt obligate să transmită informaţiile. Însă dacă doresc să intre în sistemul de compensare pot transmite şi facturi mai noi de 30 de zile, cu valori mai mici de 10.000 lei/factură.
În orice situaţie, indiferent de mărimea sumei restante, este in­ter­zisă utilizarea altor documente de compensare în afara celor prevă­zu­te în regulamentul de compensare aprobat prin HG nr. 685/1999.
Ordinele de compensare au regim special, sunt numerotate din tipografie, iar evidenţa lor este stric­tă. Ordinul de compensare e­mis de Serviciul de Compensare reprezintă document justificativ de înregistrare în contabilitate a stingerii creanţelor şi a datoriilor care au făcut obiectul compensării. Or­di­nul de compensare se anexează la nota contabilă.

Procedura de compensare între o societate romånă şi una străină

Compensarea datoriilor între o societate din România şi una nere­zidentă nu intră sub incidenţa re­gle­mentărilor referitoare la ordine­le de compensaţie cu regim special. Aceste operaţiuni se supun dispo­ziţiilor de drept comun din Codul Civil (art. 1.143-1.153).
Pentru a se putea înregistra în contabilitate, este suficient un în­scris între părţi, prin care să convi­nă compensarea şi să cuprindă da­te­le facturilor şi altor acte referitoa-re la sumele ce urmează a fi compensate. Se poate folosi şi modelul ordinelor de compensare privind persoanele juridice române, pre­zen­tat în anexa HG nr. 689/1999.
Însă rezidenţii care realizează operaţiuni nemonetare cu nerezidenţii în mod direct, şi nu prin in­termediul unei instituţii financiare, au obligaţia de a raporta aceste tranzacţii la Banca Naţională a României – Direcţia Statistică.
Operaţiunile nemonetare sunt cele care se desfăşoară fără transferarea de fonduri (de exemplu, compensarea unui export de marfă cu un import de marfă sau invers). Prin urmare, compensările sunt operaţiuni nemonetare.

Nerezidenţii sunt:
– persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în străinătate, precum şi persoane fizice, cetăţeni străini, cetăţeni români şi apatrizi cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice în străinătate, în mod indepen­dent, în condiţiile prevăzute de re­glementările legale în vigoare;
– sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri şi orice alte entităţi ale persoanelor juridice române sau altor entităţi române, înregistrate şi/sau autorizate să funcţione­ze în străinătate;
– ambasade, consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România, pre­cum şi organizaţii internaţio­nale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care funcţionează în România.

 

Baza legala:
– HG nr. 685 din 23 august 1999 pentru aprobarea Normelor meto­do­logice privind monitoriza­rea da­­toriilor nerambursate la scaden­ţă ale contribuabililor, persoa­ne ju­ri­di­ce, în vederea diminuării blo­cajului financiar şi a pierderi­lor din economie, şi a Regula­men­tului de compensare a datoriilor ne­rambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juri­dice;
– Ordonanţa de Urgenţă a Gu­ver­nului nr. 77 din 1 iunie 1999 pri­vind unele măsuri pentru pre­ve­ni­­rea incapacităţii de plată.
– 1.143-1.153 Cod Civil;
– Norma BNR nr. 26 din 12 de­cem­brie 2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elabora­rea balanţei de plăţi, cu modifică-ri­le prevăzute în Norma nr. 12/ 15.12.2009.


118 Responses

 1. Pingback : essayforme

 2. Pingback : Viagra vs cialis vs levitra

 3. Pingback : Viagra generic

 4. Pingback : Cialis cost

 5. Pingback : Viagra or viagra

 6. Pingback : Buy generic cialis

 7. Pingback : Cialis prices

 8. Pingback : Viagra online

 9. Pingback : datingnzcougar.info

 10. Pingback : more information

 11. Pingback : Cialis uk

 12. Pingback : on this page

 13. Pingback : Cialis coupon

 14. Pingback : click for details

 15. Pingback : here is the link

 16. Pingback : link to the page

 17. Pingback : follow this address

 18. Pingback : link

 19. Pingback : based on these data

 20. Pingback : follow this address

 21. Pingback : follow this post

 22. Pingback : link

 23. Pingback : FREE XXX Dates List 22189

 24. Pingback : FREE PORNO Meet Users 90718

 25. Pingback : 100% Free Sex Meet Users 35390

 26. Pingback : Best Porn Dating Members 30268

 27. Pingback : FREE Sex Hookup Members 22037

 28. Pingback : Best Porn Hookup List 98069

 29. Pingback : Best PORNO Hookup Users 18761

 30. Pingback : Cialis coupon

 31. Pingback : Generic cialis

 32. Pingback : writeaessay

 33. Pingback : Cialis online

 34. Pingback : FREE XXX Hookup Users 48827

 35. Pingback : Buy cialis

 36. Pingback : 100% Free Sex Hookup Users 64947

 37. Pingback : FREE PORNO Dates Users 25383

 38. Pingback : 4f8399dedf47934722b63.com here CTut

 39. Pingback : notehub.org check this out

 40. Pingback : notehub.org continued here

 41. Pingback : notehub.org on this page

 42. Pingback : notehub.org click here MmoTXl

 43. Pingback : notehub.org more info

 44. Pingback : follow the link

 45. Pingback : notehub.org

 46. Pingback : notehub.org

 47. Pingback : notehub.org click to go

 48. Pingback : link to the page

 49. Pingback : notehub.org provided link

 50. Pingback : more on the page

 51. Pingback : notehub.org

 52. Pingback : notehub.org

 53. Pingback : as reported here

 54. Pingback : notehub.org follow this address

 55. Pingback : click to continue

 56. Pingback : notehub.org

 57. Pingback : notehub.org

 58. Pingback : notehub.org

 59. Pingback : notehub.org

 60. Pingback : notehub.org see more

 61. Pingback : notehub.org

 62. Pingback : notehub.org

 63. Pingback : notehub.org click

 64. Pingback : notehub.org read article

 65. Pingback : follow this post

 66. Pingback : notehub.org

 67. Pingback : notehub.org page P5nC

 68. Pingback : notehub.org click to to learn more

 69. Pingback : notehub.org follow this link QJU

 70. Pingback : follow this post

 71. Pingback : topfuckgals.mobi

 72. Pingback : fastfuckportal.mobi read an article

 73. Pingback : topfuckgals.mobi

 74. Pingback : newtube sirius44 abdu23na6951 abdu23na88

 75. Pingback : latestvideo sirius598 abdu23na2630 abdu23na97

 76. Pingback : new siriustube454 abdu23na5852 abdu23na7

 77. Pingback : as reported here

 78. Pingback : tubepla.net download595 afeu23na6882 abdu23na87

 79. Pingback : hd videos tubepla.net816 afeu23na2243 abdu23na1

 80. Pingback : download on mobile181 afeu23na1519 abdu23na7

 81. Pingback : tubela.net38 afeu23na6970 abdu23na27

 82. Pingback : 224JIrImt9T

 83. Pingback : hdmobilesex.me

 84. Pingback : buy cialis online without a prescription

 85. Pingback : schatshadowrank.mobi source

 86. Pingback : xxxvipsearch.mobi continue reading LMs

 87. Pingback : read more

 88. Pingback : schatfreese.mobi click at this page

 89. Pingback : xxxbestrank.mobi here is the link Xxvmhr

 90. Pingback : pronbestrank.mobi continue

 91. Pingback : adultshadowengine.mobi

 92. Pingback : pronshadowengine.mobi find out more here x8o

 93. Pingback : pronvipse.mobi continued here KFC

 94. Pingback : schattopengine.mobi article source w2Uh

 95. Pingback : link to the page

 96. Pingback : tedwap.me

 97. Pingback : click here

 98. Pingback : fastfuckportal.mobi go to the page

 99. Pingback : provided link

 100. Pingback : topsexportal.mobi

 101. Pingback : topfucksearch.mobi click to find out more

 102. Pingback : continue

 103. Pingback : address

 104. Pingback : fastfucksite.mobi read

 105. Pingback : fastsexsearch.mobi

 106. Pingback : topdatingse.mobi as reported here

 107. Pingback : continue reading

 108. Pingback : here

 109. Pingback : oklandtophomeguard.us find out more

 110. Pingback : oklandtophomeguard.info more on the page

 111. Pingback : more info

 112. Pingback : oklandbestsecuritysystems.info link to the page tiLS

 113. Pingback : more detailed on this page

 114. Pingback : follow the link

 115. Pingback : oklandviphomeguard.info article source

 116. Pingback : oklandviphomesecurity.us

 117. Pingback : oklandviphomeguard.us link to the page YlFB

 118. Pingback : Coub видео приколы подборка

Leave a Reply